งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์ เข็มทองประธาน สาขาวิชาฯ  รองศาสตราจารย์ศรีธนา บุญญเศรษฐ์รับผิดชอบ ประธานคณะกรรมการฯ  รองศาสตราจารย์กมลวรรณ ลิมปนาทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์ เข็มทองประธาน สาขาวิชาฯ  รองศาสตราจารย์ศรีธนา บุญญเศรษฐ์รับผิดชอบ ประธานคณะกรรมการฯ  รองศาสตราจารย์กมลวรรณ ลิมปนาทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์ เข็มทองประธาน สาขาวิชาฯ  รองศาสตราจารย์ศรีธนา บุญญเศรษฐ์รับผิดชอบ ประธานคณะกรรมการฯ  รองศาสตราจารย์กมลวรรณ ลิมปนาทร คณะกรรมการ  รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ คณะกรรมการ  รองศาสตราจารย์ยุทธนา ธรรมเจริญ คณะกรรมการ  รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู คณะกรรมการ  รองศาสตราจารย์ ดร. ราณี อิสิชัยกุล คณะกรรมการ  อาจารย์ ดร. จำเนียร ราชแพทยาคม คณะกรรมการ  อาจารย์ ดร. อโณทัย งามวิชัยกิจ เลขานุการ ฯ สาขาวิชา  คุณสุนันทา โปตะวณิช หัวหน้าหน่วย เลขานุการกิจ

3 แผนการดำเนินงานประกันฯ (1)

4 แผนการดำเนินงานประกันฯ (2)

5 แผนการดำเนินงานประกันฯ (3)

6 แผนการดำเนินงานประกันฯ (4)

7 องค์ประกอบที่จำนวนตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. รวม 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ แผนการดำเนินการ 1-1 2. การผลิตบัณฑิต 84*12 3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 2-2 4. การวิจัย 336 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 224 6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 123 7. การบริหารและการจัดการ 415 8. การเงินและงบประมาณ 1-1 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 97. องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 1-1323 รวม 10 องค์ประกอบ 231639 ตัวชี้วัดระดับ สาขาวิชา

8 องค์ประกอบที่ จำนว น ตัวชี้วั ด ปีที่ใช้ เก็บ หลักฐา น แหล่งข้อมูล ภายใน สาขา ( คณะทำงา น ) ผู้รับผิดช อบ 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ แผนการดำเนินการ 1 ปีงบประ มาณ แผน สาขาวิชาฯ รศ. ศรีธนา / คุณสุนัน ทา 2. การผลิตบัณฑิต 12 ปี การศึกษ า ปีปฏิทิน หลักสูตร สอน เสริม พัฒนา คณาจารย์ รศ. ดร. ราณี / อ. ดร. จำเนียร 3. กิจกรรมการ พัฒนานักศึกษา 2 ( ข้อมูล กลาง ) ปี การศึกษ า ประชาสัมพัน ธ์ อ. ดร. อโณทัย 4. การวิจัย 6 ปี การศึกษ า ปีงบประ มาณ ปีปฏิทิน พัฒนา วิชาการ / วารสาร รศ. อัจฉรา 5. การบริการทาง วิชาการแก่สังคม 4 ปีงบประ มาณ หัวหน้า โครงการ บริการ วิชาการ รศ. กมลวรรณ องค์ประกอบและความ รับผิดชอบ

9 องค์ประกอบที่ จำนว น ตัวชี้วั ด ปีที่ใช้ เก็บ หลักฐาน แหล่งข้อมู ลภายใน สาขา ( คณะทำง าน ) ผู้รับผิดช อบ 6. การทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม 3 ( ข้อมูล กลาง ) ปีงบประม าณ ประชาสัมพั นธ์ อ. ดร. อโณทัย 7. การบริหารและ การจัดการ 5 ปีงบประม าณ ปี การศึกษา บริหารความ เสี่ยง KM รศ. อุทัยวรรณ / รศ. ยุทธนา 8. การเงินและ งบประมาณ 1 ( ข้อมูล กลาง ) ปีงบประม าณ แผน สาขาวิชาฯ - 9. ระบบและกลไก การประกันคุณภาพ 2 ปี การศึกษา ประกัน คุณภาพ สาขาวิชา รศ. ศรีธนา 97. องค์ประกอบ ตามอัตลักษณ์ 3 ปี การศึกษา ประกัน คุณภาพ สาขาวิชา รศ. ศรีธนา องค์ประกอบและความรับผิดชอบ ( ต่อ )

10 ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาก่อนการ ตรวจประเมินจริง  สาขาวิชาฯ จัดทำร่าง SAR ผ่านระบบ CHE QA Online เพื่อเตรียมรับการประเมินภายในจากคณะกรรมการที่ มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาฯ ประชุมเพื่อนำเสนอชื่ออาจารย์ภายในสาขาวิชาฯ ซึ่งเป็น ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทำเนียบผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาที่ ผ่านการอบรมหลักสูตรของ สกอ. เป็นผู้ตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาเบื้องต้นก่อนการตรวจประเมินจริง  นำรายชื่ออาจารย์ภายในผู้ตรวจประเมินเบื้องต้นเสนอ คณะกรรมการประจำสาขาวิชาฯ เพื่อขอความเห็นชอบ  เมื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำ SAR แล้วเสร็จ ให้รวบรวมเอกสารส่งให้อาจารย์ผู้ตรวจประเมิน เบื้องต้นที่ผ่านการเห็นชอบของ กก. วจ. ตรวจ  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาฯ รับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้ตรวจประเมิน เบื้องต้นมาดำเนินการปรับแก้ไขให้ทันก่อนมหาวิทยาลัย จะปิดระบบ CHE QA Online การตรวจประเมินก่อนการตรวจ ประเมินจริง


ดาวน์โหลด ppt  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์ เข็มทองประธาน สาขาวิชาฯ  รองศาสตราจารย์ศรีธนา บุญญเศรษฐ์รับผิดชอบ ประธานคณะกรรมการฯ  รองศาสตราจารย์กมลวรรณ ลิมปนาทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google