งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Samitivej Sukhumvit Concurrent Trigger Tool Samitivej Sukhumvit Concurrent Trigger Tool By Samitivej Team 6 August 2008 Louis Tavern Hot el.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Samitivej Sukhumvit Concurrent Trigger Tool Samitivej Sukhumvit Concurrent Trigger Tool By Samitivej Team 6 August 2008 Louis Tavern Hot el."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Samitivej Sukhumvit Concurrent Trigger Tool Samitivej Sukhumvit Concurrent Trigger Tool By Samitivej Team 6 August 2008 Louis Tavern Hot el

2 วัตถุประสง ค์ เพิ่มความสามารถของ โรงพยาบาล ใน การจัดการ ความเสี่ยง และจัดให้มีการพัฒนา อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การดูแลความปลอดภัย ของผู้ป่วย

3 พนักงาน กับ พนักงาน หัวหน้า กับ พนักงาน 1 2 3 3 จุดประสานความปลอดภัย ** พนักงาน : แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล พนักงาน กับ ผู้ป่วย

4 จุดประสานที่ 1 : พนักงาน กับ ผู้ป่วย o รู้จักผู้ป่วย มี 3 จุด o ให้ผู้ป่วยมีส่วน ร่วม o พูดคุยหลังจากเกิด ข้อผิดพลาด

5 รู้จักผู้ป่วยดี แล้ว หรือยัง..?? ของฝาก : จุดประสานที่ 1 : พนักงาน กับ ผู้ป่วย

6 จุดประสานที่ 2 : พนักงาน กับ พนักงาน มี 2 จุด o ป้องกัน ข้อผิดพลาด o เรียนรู้จาก ข้อผิดพลาด

7 เกิดซ้ำได้หรือไม่..?? ของฝาก : จุดประสานที่ 2 : พนักงาน กับ พนักงาน

8 จุดประสานที่ 3 : หัวหน้า กับ พนักงาน มี 3 จุด o หัวหน้าตั้งความคาดหวัง o พนักงานพูดคุยกับ หัวหน้า o หัวหน้ารับฟังและ นำไปปรับใช้

9 ไม่ตำหนิ เขา หรือ ไม่ตำหนิ เรา ของฝาก : จุดประสานที่ 3 : หัวหน้า กับ พนักงาน

10 อุปสรรคในการดูแลความ ปลอดภัยของผู้ป่วย o ความผิดพลาดในการสื่อสาร และไม่มีระบบป้องกันที่ดี o ไม่มีแนวทางจัดการดูแลความ ปลอดภัยของผู้ป่วย ที่ เหมาะสม o ไม่สามารถพัฒนาเรื่องความ ปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกระดับ

11 อุปสรรคในการดูแลความ ปลอดภัยของผู้ป่วย o มีความต่อเนื่อง และต้องเข้าถึงใน เชิงรุก o ไม่สามารถจูงใจ แพทย์ ให้ ตระหนักถึงวัฒนธรรมเรื่องความ ปลอดภัย o ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยน ขบวนการต่างๆ ที่เป็นปัญหาได้

12 - ระบบรายงาน - ถึงพนักงานทุกระดับ พัฒนาระบบ ความปลอดภัย - กระบวนการชัดเจน

13 Samitivej Sukhumvit Concurrent Trigger Tool Samitivej Sukhumvit Concurrent Trigger Tool

14 Samitivej Sukhumvit Trigger Tool A.Laboratory Result C.difficile toxin positive PTT >100 sec. INR>6 Glucose <50 mg/dl ผลพยาธิวิทยาไม่ สอดคล้องกับ การวินิจฉัยโรค (Appendix, uterus, gall bladder)

15 Samitivej Sukhumvit Trigger Tool B. Imaging X-ray or Doppler study for emboli C. Medication use Narcan Anexate D. Assessment and time Code MET (Medical Emergency Team) or CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation)

16 8/23/2014 Samitivej Sukhumvit Trigger Tool E. Complication พลัดตก หกล้ม แผลกดทับ Complication from any Bronchoscopy, Gastroscopy, Colonoscopy, Laparoscopic Surgery, Abdominal Paracentesis, Thoracocentesis, Lumbar puncture F. Unplanned Intervention เข้าพักรักษาตัวใน โรงพยาบาลซ้ำภายใน 3 วัน ย้ายเข้า ICU ผ่าตัดซ้ำ ภายใน 48 ชั่วโมง มาพบแพทย์ซ้ำที่ ER/OPD ภายใน 24 ชั่วโมง

17 ทำ........ ทำไม ทำเพราะ... 1. กลัว กลัวถูกฟ้อง - ฟ้อง ผู้บังคับบัญชา / ผู้อำนวยการ - ฟ้อง แพทยสภา / สภาวิชาชีพ - ฟ้อง ตำรวจ - ฟ้อง ศาล ฟ้อง รพ. ดัง.....

18 ทำไม..... ต้องทำ ทำเพราะ... 2. อยาก อยาก … ได้คำชม อยาก … ได้รางวัล อยาก … ให้มีคุณภาพและ ความปลอดภัย Thank you for making me laugh and have a good time in the hospital….

19 ทำเพราะ..... อะไร ทำเพราะ... 3. รัก รัก … วิชาชีพ รัก … เพื่อน รัก … ผู้ป่วย

20 W hat….. Next …????  M edical Emergency Team (MET)  C ardio Pulmonary Resuscitation (CPR)  C ritical Result (Imaging X-ray)  C ritical Value (Lab)  ทบทวนเวช ระเบียน  S amitivej Patient Safety Goal

21 How to..? How to..? 5ป.5ป. 5ป.5ป. ป ระชุม ป้ อน ข้อมูล แบ่ง ปั น เ ป ลี่ยนแ ปลง จุด ป ระกาย

22

23 ปัญหา ผิดพลาด เป็นเรื่อง ธรรมดา … ชินชาเสีย แล้ว ธุระไม่ใช่ รู้ไหม … ใครใหญ่ ปัญหาของใคร มองต่างมุม

24 สื่อสารให้ทั่ว ไม่มั่ว ทำเป็นระบบ ใส่ข้อมูลให้ครบ บรรจบให้เห็น … เป็นภาพ เดียวกัน หา Role Modelssss.. แก้ไข... อย่างไร

25 ผลการ ทบทวน

26 Transfer to higher level of care

27 Per 1,000 patient days Unexpected Transfer to Higher Level of Care

28 Per 1,000 patient days Unexpected Re-admission for the Same/ Related previous hospitalization

29 Per 1,000 visit Re-visit

30 Per 100 operation Re-Operation

31 Fall Investigation

32

33 Per 1,000 patient days Fall Investigation ทำ Fall summary print ใช้ ในการ brief ในการให้การดูแลผู้ป่วย ดำเนินการทำป้ายป้องกัน พลัดตกหกล้ม

34 Fall Investigation by Ward

35 Fall Investigation Age

36 Fall Investigation Time

37 Fall Investigation Location

38 Fall Investigation Cause of Fall

39 FALL : Level

40 Laboratory Result

41 ได้เรียนอะไร..?? - กระบวนการมีส่วนร่วม - โรงพยาบาลอยากให้มีความ ปลอดภัย แต่ก็มีอุปสรรค - เจ้าหน้าที่ยังรู้สึกกลัวว่าจะถูก ทำโทษ - ความพร้อมในการ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

42 ไม่ตำหนิเขา หรือ ไม่ตำหนิเรา รู้จักผู้ป่วยดีแล้ว หรือยัง..?? เกิดซ้ำได้หรือไม่..?? 3 จุดประสานความปลอดภัย

43 Simplicity is an exact medium between too little and too much. มัชฌิมา = ทางสายกลาง


ดาวน์โหลด ppt Samitivej Sukhumvit Concurrent Trigger Tool Samitivej Sukhumvit Concurrent Trigger Tool By Samitivej Team 6 August 2008 Louis Tavern Hot el.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google