งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่องรอยการ กระทำ การพูด การเขียน การ ประดิษฐ์ การอยู่ อาศัยของมนุษย์ ในอดีต 1. แบ่งตาม ยุคสมัย 2. แบ่งตาม ลักษณะหรือ วิธีการบันทึก 3. แบ่ง ตามลำดับ ความสำคั

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่องรอยการ กระทำ การพูด การเขียน การ ประดิษฐ์ การอยู่ อาศัยของมนุษย์ ในอดีต 1. แบ่งตาม ยุคสมัย 2. แบ่งตาม ลักษณะหรือ วิธีการบันทึก 3. แบ่ง ตามลำดับ ความสำคั"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่องรอยการ กระทำ การพูด การเขียน การ ประดิษฐ์ การอยู่ อาศัยของมนุษย์ ในอดีต 1. แบ่งตาม ยุคสมัย 2. แบ่งตาม ลักษณะหรือ วิธีการบันทึก 3. แบ่ง ตามลำดับ ความสำคั ญ - หลักฐานสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ คือ หลักฐานที่เกิดขึ้นในสมัย ที่ยังไม่มีการบันทึกเป็น อักษร - หลักฐานสมัย ประวัติศาสตร์ คือ หลักฐานสมัยที่มนุษย์ สามารถประดิษฐ์ตัวอักษร และบันทึกในวัสดุต่างๆ - หลักฐานประเภทลาย ลักษณ์อักษร เช่น จารึก - หลักฐานไม่เป็นลาย ลักษณ์อักษร เช่น หลักฐานโบราณคดี - หลักฐานปฐมภูมิ เช่น สนธิสัญญา - หลักฐานทุติยภูมิ อ้างอิง http://www.phawatsat.ob.tc/his tory05.html

2 การรวบรวม พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์และตีความ จากหลักฐานแล้วนำมา เปรียบเทียบอย่างเป็น ระบบ เพื่ออธิบาย เหตุการณ์สำคัญที่ เกิดขึ้นในอดีตว่าเหตุใด จึงเกิดขึ้น - ขั้นที่ 1 การกำหนด เป้าหมาย - ขั้นที่ 2 การรวบรวมข้อมูล - ขั้นที่ 3 การประเมินคุณค่า ของหลักฐาน - ขั้นที่ 4 การตีความ หลักฐาน - ขั้นที่ 5 การสังเคราะห์และ การวิเคราะห์ ข้อมูล - ขั้นที่ 1 การกำหนด เป้าหมาย - ขั้นที่ 2 การรวบรวมข้อมูล - ขั้นที่ 3 การประเมินคุณค่า ของหลักฐาน - ขั้นที่ 4 การตีความ หลักฐาน - ขั้นที่ 5 การสังเคราะห์และ การวิเคราะห์ ข้อมูล อ้างอิง http://learn.pbi.ac.th/html/social2- 3.htm

3 ขั้นตอนที่ 1 การกำหนด เป้าหมาย ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวม ข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณค่า ของหลักฐาน ขั้นตอนที่ 4 การตีความ หลักฐาน เป็นขั้นตอนแรก นัก ประวัติศาสตร์ต้องมี จุดประสงค์ชัดเจนว่าจะ ศึกษาอะไร อดีตส่วน ไหน สมัยอะไร และ เพราะเหตุใด เป็นการ ตั้งคำถามที่ต้องการ ศึกษา การรวบรวมข้อมูลที่ดี จะต้องจดบันทึก รายละเอียดต่างๆ ทั้ง ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ให้สมบูรณ์และถูกต้อง เพื่อการอ้างอิงที่ น่าเชื่อถือ พิจารณาตรวจสอบหลักฐานที่ได้คัดเลือกไว้ แต่ละชิ้นว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด แต่ เป็นเพียงการประเมินตัวหลักฐาน มิได้มุ่งที่ ข้อมูลในหลักฐาน ดังนั้นขั้นตอนนี้เป็นการ สกัดหลักฐานที่ไม่น่าเชื่อถือออกไปการ วิพากษ์ข้อมูลหรือวิพากษ์ภายใน การพิจารณาข้อมูลใน หลักฐานว่าผู้สร้างหลักฐาน มีเจตนาที่แท้จริงอย่างไร http://learn.pbi.ac.th/ht ml/social2-3.htm

4 จัดทำโดย นางสาว ธราทิพย์ เขื่องถุ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 5/1


ดาวน์โหลด ppt ร่องรอยการ กระทำ การพูด การเขียน การ ประดิษฐ์ การอยู่ อาศัยของมนุษย์ ในอดีต 1. แบ่งตาม ยุคสมัย 2. แบ่งตาม ลักษณะหรือ วิธีการบันทึก 3. แบ่ง ตามลำดับ ความสำคั

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google