งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิธีกร (Master of Ceremony: MC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิธีกร (Master of Ceremony: MC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิธีกร (Master of Ceremony: MC)

2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพิธีกร
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพิธีกร เนื่องจากในงานพิธีการต่างๆนั้น ผู้มาร่วมประกอบพิธีทุกคนจะมุ่งความสนใจไปที่จุดเดียวกัน คือ พิธีกร เพราะต้องการพิธีกรจะเริ่มอย่างไร จะดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนอย่างไร จะจบอย่างไร ดังนั้นพิธีกรจึงเป็น จุดเด่นของพิธีการนั้นๆ จึงต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ ด้านบุคลิกภาพ ด้านการพูด ด้านปฏิภาณไหวพริบและจิตใจ ด้านความรู้ความสามารถ

3 ด้านบุคลิกภาพ เบิกบานแจ่มใส แต่งกายเรียบร้อยสุภาพ ถูกกาละเทศะ ถ้าแต่งเครื่องแบบต้องแต่งให้ได้ครบและถูกต้อง ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีทุกประการ เช่น ป้ายชื่อไม่มีเครื่องหมายสังกัด อากัปกิริยากระตือรือร้น แต่ไม่ลุกลี้ลุกลน ใบหน้าเบิกบานแจ่มใส มองผู้อื่นอย่างเป็นมิตร มีท่าทีโอภาปราศรัยและต้อนรับขับสู้ มี ความทรงจำดี ด้านการพูด - มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพูด เช่น การทักที่ประชุม การพูดให้สละสลวย - การพูดเชื่อมโยง ไม่พูดห้วนๆสั้นๆ เกินไปหรือไม่มีขยะถ้อยคำ มากเกินไป - ไม่พูดมากเกินไป น้อยเกินไป ไม่พูดวกวน - ไม่พูดด้วยท่าทีเคร่งเครียดเป็นทางการเกินไป - บางโอกาส บางงาน อาจมีลูกเล่นหรือมุขตลกประกอบ - ไม่พูดพล่าม หรือเพ้อเจ้อเกินไป - ไม่มีลักษณะเป็นการอ่านข้อความมากกว่าการพูด

4 ด้านปฏิภาณไหวพริบและด้านจิตใจ - มีปฏิภาณไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ - จิตใจสุขุมเยือเย็น - ควบคุมอารมณ์ได้ดี หรือมีสมาธิดี ด้านความรู้ความสามารถ มีความรู้ในเรื่องพิธีการที่ตนดำเนินการอยู่อย่างครบวงจร จึงจะเกิดความมั่นใจ หรือเชื่อมั่นไม่ประหม่า เก่งการบริหารหรือการจัดการ เช่น การวางแผนงาน การเตรียมงานในระยะสั้น ระยะยาว การเตรียมงานในระยะ กระชั้นชิด การมอบหมายงานให้ผู้อื่นช่วย การประสานงานในจุดต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้ ความสามารถเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยการศึกษา การแสวงหาความรู้ และสังเกตจากการจัดงานที่ แท้จริง แล้วนำมาสรุปเป็นองค์ความรู้ของตน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตนเอง และจะเกิดผลดีแก่ตนเอง และการ จัดงานนั้นๆ


ดาวน์โหลด ppt พิธีกร (Master of Ceremony: MC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google