งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิธีกร (Master of Ceremony: MC). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ พิธีกร คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ พิธีกร เนื่องจากในงานพิธีการต่างๆนั้น ผู้มาร่วมประกอบพิธีทุกคนจะมุ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิธีกร (Master of Ceremony: MC). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ พิธีกร คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ พิธีกร เนื่องจากในงานพิธีการต่างๆนั้น ผู้มาร่วมประกอบพิธีทุกคนจะมุ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิธีกร (Master of Ceremony: MC)

2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ พิธีกร คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ พิธีกร เนื่องจากในงานพิธีการต่างๆนั้น ผู้มาร่วมประกอบพิธีทุกคนจะมุ่ง ความสนใจไปที่จุดเดียวกัน คือ พิธีกร เพราะต้องการพิธีกรจะเริ่มอย่างไร จะดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน อย่างไร จะจบอย่างไร ดังนั้นพิธีกรจึงเป็น จุดเด่นของพิธีการนั้นๆ จึงต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ ด้าน บุคลิกภาพ ด้านการพูด ด้านปฏิภาณไหว พริบและจิตใจ ด้านความรู้ ความสามารถ

3 ด้านบุคลิกภาพ เบิกบานแจ่มใส แต่งกายเรียบร้อยสุภาพ ถูกกาละเทศะ ถ้าแต่ง เครื่องแบบต้องแต่งให้ได้ครบและถูกต้องตามระเบียบสานัก นายกรัฐมนตรีทุกประการ เช่น ป้ายชื่อไม่มีเครื่องหมายสังกัด อากัปกิริยากระตือรือร้น แต่ไม่ลุกลี้ลุกลน ใบหน้าเบิกบานแจ่มใส มอง ผู้อื่นอย่างเป็นมิตร มีท่าทีโอภาปราศรัยและต้อนรับขับสู้ มีความทรงจำดี ด้านการพูด - มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพูด เช่น การทักที่ประชุม การพูดให้ สละสลวย - การพูดเชื่อมโยง ไม่พูดห้วนๆสั้นๆ เกินไปหรือไม่มีขยะถ้อยคำ มาก เกินไป - ไม่พูดมากเกินไป น้อยเกินไป ไม่พูดวกวน - ไม่พูดด้วยท่าทีเคร่งเครียดเป็นทางการเกินไป - บางโอกาส บางงาน อาจมีลูกเล่นหรือมุขตลกประกอบ - ไม่พูดพล่าม หรือเพ้อเจ้อเกินไป - ไม่มีลักษณะเป็นการอ่านข้อความมากกว่าการพูด

4 ด้านปฏิภาณไหวพริบและด้านจิตใจ - มีปฏิภาณไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ - จิตใจสุขุมเยือเย็น - ควบคุมอารมณ์ได้ดี หรือมีสมาธิดี ด้านความรู้ความสามารถ มีความรู้ในเรื่องพิธีการที่ตนดำเนินการอยู่อย่างครบวงจร จึงจะเกิดความมั่นใจ หรือเชื่อมั่นไม่ประหม่า เก่งการบริหารหรือการจัดการ เช่น การวางแผนงาน การเตรียมงานในระยะสั้น ระยะยาว การเตรียมงานในระยะ กระชั้นชิด การมอบหมายงานให้ผู้อื่นช่วย การประสานงานในจุดต่างๆ เพื่อให้ เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้ ความสามารถเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยการศึกษา การแสวงหา ความรู้ และสังเกตจากการจัดงานที่ แท้จริง แล้วนำมาสรุปเป็นองค์ความรู้ของตน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตนเอง และจะเกิดผลดีแก่ตนเอง และการ จัดงานนั้นๆ


ดาวน์โหลด ppt พิธีกร (Master of Ceremony: MC). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ พิธีกร คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ พิธีกร เนื่องจากในงานพิธีการต่างๆนั้น ผู้มาร่วมประกอบพิธีทุกคนจะมุ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google