งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เข็มมุ่ง 1.บุคลากรทุกคนทุกระดับในกลุ่มการพยาบาล ใช้หลัก Standard precautions (การปฏิบัติ ขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ)ในการ ปฏิบัติงาน 2.ผู้ป่วยที่สามารถแพร่กระจายเชื้อหรือมีความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เข็มมุ่ง 1.บุคลากรทุกคนทุกระดับในกลุ่มการพยาบาล ใช้หลัก Standard precautions (การปฏิบัติ ขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ)ในการ ปฏิบัติงาน 2.ผู้ป่วยที่สามารถแพร่กระจายเชื้อหรือมีความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เข็มมุ่ง 1.บุคลากรทุกคนทุกระดับในกลุ่มการพยาบาล ใช้หลัก Standard precautions (การปฏิบัติ ขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ)ในการ ปฏิบัติงาน 2.ผู้ป่วยที่สามารถแพร่กระจายเชื้อหรือมีความ ไวต่อการรับเชื้อได้รับการดูแลตามหลัก Isolation precautions (การปฏิบัติเพื่อ ป้องกันการติดเชื้อและควบคุมการ แพร่กระจายเชื้อ)ที่เหมาะสม 3.การติดเชื้อ/ความเสี่ยง IC ที่เป็นปัญหาสำคัญ ของแต่ละหอผู้ป่วย/หน่วยงานได้รับการ CQI

2 แผนการปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่ม ฯ กิจกรรมระยะเวลาผู้รับผิดชอบ 1.การเฝ้าระวังการติด เชื้อ ทุกเดือนICN/ward 2.สำรวจประสิทธิภาพทุก 4 เดือนICN 3.เพื่อนเยี่ยมเพื่อนทุก 3 เดือนICN/ICWN 4.IC round (ตามเข็มมุ่ง และแนวปฏิบัติ) ทุกเดือนICN 5.IC sharing/KMทุก 3 เดือนICN/ward/Unit

3 แนวทางการดำเนินงาน พบปัญหาด้าน IC สรุปปัญหา,วิเคราะห์ และ ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข กลุ่มการพยาบาล หน.หอผู้ป่วย/ หน่วยงาน แก้ไข ICN Guideline Sharing KM วิชาการ ประสานงาน นิเทศ ติดตาม แก้ไข ผอ


ดาวน์โหลด ppt เข็มมุ่ง 1.บุคลากรทุกคนทุกระดับในกลุ่มการพยาบาล ใช้หลัก Standard precautions (การปฏิบัติ ขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ)ในการ ปฏิบัติงาน 2.ผู้ป่วยที่สามารถแพร่กระจายเชื้อหรือมีความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google