งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 1Intro to IT Governance. 2 Learning Objectives  ความเป็นมา ของ IT Governance  Enterprise governance  IT governance  ประโยชน์  Balanced score card.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 1Intro to IT Governance. 2 Learning Objectives  ความเป็นมา ของ IT Governance  Enterprise governance  IT governance  ประโยชน์  Balanced score card."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 1Intro to IT Governance

2 2 Learning Objectives  ความเป็นมา ของ IT Governance  Enterprise governance  IT governance  ประโยชน์  Balanced score card

3 3 IT GOVERNANCE  IT governance is the responsibility of the board of directors and executive management. It is an integral part of enterprise governance and consists of the leadership and organizational structure and processes threat ensure that the organization's IT function sustains and extends the organization strategies and objective.  ธรรมาภิบาลเทคโนโยลีสารสนเทศคือความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร ธรรมาภิบาลนี้เป็นส่วน หนึ่งของธรรมาภิบาลขององค์กร และประกอบด้วย ความเป็น ผู้นำ, โครงสร้างองค์กร และกระบวนการทำงาน เพื่อให้มั่นใจ ว่า หน่วยงานไอทีขององค์กร จะสามารถรักษาและดำรงไว้ซึ่ง กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร -IT Governance Institute, 2003

4 4 Overview  Concern of Board & executive management  Framework, model, roadmap

5 5 Enterprise Governance  หน้าที่รับผิดชอบ วิธีปฏิบัติ ของ Board & Executive Management  Enterprise plan  Ownership  Objective  Resource  กฎหมาย  ผู้ถือหุ้น  การเงิน  ความเสี่ยง ความอยู่รอด

6 6 Business Governance  Direction & control แผน กระบวนการทำงาน นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สิน บุคคลากร

7 7 IT Governance  Direction & control แผน IT IT assets / Resource Demand management Project management Risk change performance

8 8 Top 10 issues ranked by CIOs 1.IT strategy/Business strategy/Governance 2.Business need 3.Reliability & scalability of infrastructure & service 4.Innovation 5.Deal with executive & board

9 9 Top 10 issues ranked by CIOs 6. Cost, budget & resource 7. New technology 8. Recruiting, training 9. Project management 10.Knowledge

10 10 IT Strategy, right thing?  Inline with business vision  Long term view roadmap  Benefit

11 11 Purpose of IT Governance  Align IT investment with business  บริหาร user request Evaluation priority Funding Monitor  การใช้ทรัพยากรและทรัพย์สิน IT  กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและ การ ตัดสินใจ

12 12 Purpose of IT Governance cont.  งาน IT ส่งมอบได้ทันเวลาตามแผน งบประมาณ และ spec  บริหารความเสี่ยง ภัย และความเปลี่ยนแปลง ต่างๆ  ปรับปรุง : ประสิทธิภาพ กฎระเบียบ maturity การพัฒนาบุคลากร การทำ outsource  บริหารลูกค้า  Think globally, act locally  สนับสนุนนวัตกรรม

13 13 Case: Benefit to Enterprises  Lower cost (GM)  Better control (Kodak)  Better working relationship with customer (Nortel)

14 14 Case: Benefit to Enterprises  Tracking progress (Cigna)  Alignment (GE)  Customer Satisfaction (J&J)  Higher quality deliverables (IBM)

15 15 Case: ข้อเสียของการไม่มี IT G  Business loss Nike lost $200 million from SCM Hershey to install SAP Whirlpool implement SCM  งานไม่เสร็จตามเวลา ต้นทุนสูงขึ้น ลูกค้าไม่พอใจ  Core business process impacted Southern Pacific – Union Pacific merge  ไม่สามารถแสดง benefit ของ IT ได้

16 16 How much governance?  ความสำคัญของเงินลงทุน  Information intensity  Marketing policy First mover Follower  ผลกระทบ ถ้ามาทำ IT  หน่วยงานที่ใช้ IT  กฎหมาย  security  Audit requirement

17 17 เนื้อหาสำคัญและจำเป็นใน Framework / Model 1.Business plan 2.IT plan ที่สัมพันธ์กับ ข้อ 1, investment port folio 3. การนำ IT plan ไปปฏิบัติ, ความเสี่ยง, ภัย 4. ประสิทธิภาพ ตัวควบคุม ตัววัด 5.Vendor & Outsourcing 6.IT People, process improvement

18 18 IT Steering Committee / IT Governance Board  อนุมัติแผน, project ใหญ่ๆ, จัดลำดับ ความสำคัญ  สนับสนุนกระบวนการทำงานในองค์กร เพื่อให้บรรลุ แผน และ project  ทบทวน โครงการสำคัญ ประสิทธิภาพ operation  สร้าง IT Governance ขึ้นในองค์กร

19 19 Case: ร้านแฮมเบอร์เกอร์  What is number one critical success factor? เมนู สถานที่ พนักงานขาย / ครัว สูตรอาหารชั้นยอด  Answer _____  How IT is aligned with organization

20 20 Focus Group / Working Committee  Project สำคัญ Supply chain management project committee Marketing project committee

21 21 ITG & Balanced Score Card  Business BSC 1.Finance: รายได้ ผลกำไร การเติบโตของผล กำไร งบประมาณ ROA ROI NPV 2.Customer: new product/service, ทรัพย์สิน ทางปัญญา Customer Sat 3.Business Process: sales, marketing, operations, HR, engineering, manufacturing, customer service purchasing 4.Learning & Growth: people development, education, training, mentoring, job rotation

22 22 IT BSC 1.Finance: IT cost, cost/IT user, % of IT budget to revenue 2.Strategic IT 3.Project management process, % rework (initiatives) 4.Operation process, SLA, problem management, DRC 5.Education training for user, IT people

23 ค้นคว้าเพิ่มเติม 23 WWW.ITGI.ORG The IT Governance Institute (ITGI) was established in 1998 in recognition of the increasing criticality of information technology to enterprise success WWW.ITGI.ORG


ดาวน์โหลด ppt 1 1Intro to IT Governance. 2 Learning Objectives  ความเป็นมา ของ IT Governance  Enterprise governance  IT governance  ประโยชน์  Balanced score card.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google