งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมาของกิจกรรม YC ท่ามกลางความวุ่นวายของสังคม และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็ว วัยรุ่นไทยได้รับการ ครอบงำจากสื่อ วัฒนธรรมจาก ต่างชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมาของกิจกรรม YC ท่ามกลางความวุ่นวายของสังคม และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็ว วัยรุ่นไทยได้รับการ ครอบงำจากสื่อ วัฒนธรรมจาก ต่างชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความเป็นมาของกิจกรรม YC ท่ามกลางความวุ่นวายของสังคม และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็ว วัยรุ่นไทยได้รับการ ครอบงำจากสื่อ วัฒนธรรมจาก ต่างชาติ ทำให้เกิดปัญหาสังคมที่ วัยรุ่นต้องเผชิญ บางปัญหาเป็นสิ่งที่ ผู้ใหญ่ไม่สามารถเข้าถึง วัยรุ่นจึงหลง ไปในทางที่ผิด สาเหตุก็มาจากการ ตัดสินใจหุนหันพลันแล่น และไม่มีที่ ปรึกษาที่จะคอยแนะนำช่วยเหลือ วัยรุ่นจึงต้องการใครก็ได้ที่คอยรับฟัง ดูแล คอยเป็นกำลังใจให้ในยามที่ ท้อแท้และสิ้นหวัง

4 สถาบันครอบครัวกับวิกฤต ชีวิตเด็กไทย - เด็ก 37.3% อยู่ในความดูแลของปู่ย่า ตา ยาย เด็ก 8.2 % อยู่ตามลำพัง เด็ก 14.5 กำพร้าพ่อ แม่ สถาบันครอบครัวกับวิกฤต ชีวิตเด็กไทย - เด็ก 37.3% อยู่ในความดูแลของปู่ย่า ตา ยาย เด็ก 8.2 % อยู่ตามลำพัง เด็ก 14.5 กำพร้าพ่อ แม่

5 ค่านิยมของเด็กและเยาวชน ไทย ช็อปไว ใช้แหลก แดกด่วน คลั่งหวย รวยลัด วัดดวง เรียนไม่เอา เ -... ไม่เกี่ยง การเรียนไม่มา กีฬาไม่ ขาด ค่านิยมของเด็กและเยาวชน ไทย ช็อปไว ใช้แหลก แดกด่วน คลั่งหวย รวยลัด วัดดวง เรียนไม่เอา เ -... ไม่เกี่ยง การเรียนไม่มา กีฬาไม่ ขาด

6 ปัญหาที่พบในเยาวชนยุค ปัจจุบัน บุหรี่ สุราและยาเสพติด - ค่านิยมเพศเสรี ทะเลาะวิวาท - วัตถุนิยม - เมินศาสนา ก้าวร้าว ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ - ไม่เห็นความสำคัญของ การศึกษา - ลุ่มหลง วัฒนธรรมที่ผิดเพี้ยน มั่วสุม อบายมุข - แก๊งค์ซิ่งรถ - ค่านิยมที่ผิดๆ ปัญหาที่พบในเยาวชนยุค ปัจจุบัน บุหรี่ สุราและยาเสพติด - ค่านิยมเพศเสรี ทะเลาะวิวาท - วัตถุนิยม - เมินศาสนา ก้าวร้าว ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ - ไม่เห็นความสำคัญของ การศึกษา - ลุ่มหลง วัฒนธรรมที่ผิดเพี้ยน มั่วสุม อบายมุข - แก๊งค์ซิ่งรถ - ค่านิยมที่ผิดๆ

7 สัมพันธภาพของครูกับ นักเรียนในปัจจุบันเป็น อย่างไร สัมพันธภาพของครูกับ นักเรียนในปัจจุบันเป็น อย่างไร

8 ธรรมชาติวัยรุ่น - เพื่อนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันมี อะไรๆคล้ายกัน - วัยใกล้เคียงกันสร้างสัมพันธภาพ ได้ดีกว่าวัยต่างกันมาก - เด็กมีเวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าครู - ความเห็นอกเห็นใจของเด็กที่มี ต่อกัน -

9 โครงสร้างระบบการบริหารงาน เครือข่าย YC (YOUTH COUNSELOR) “ โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ ” อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

10 องค์ประกอบของระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน. ผู้บริหาร. ครู. ครูแนะแนว. นักเรียน. เครือข่ายผู้ปกครองและ ชุมชน องค์ประกอบของระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน. ผู้บริหาร. ครู. ครูแนะแนว. นักเรียน. เครือข่ายผู้ปกครองและ ชุมชน

11 YOUTH COUNSELOR เป็นบุคคลที่โรงเรียน พิจารณาคัดสรรว่า เป็นผู้มี มนุษย์สมพันธ์ สามารถคิด วิเคราะห์ มีจิตอาสา ในการ รับฟัง ให้คำ ปรึกษาหารือ และได้รับการ พัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการให้ คำปรึกษาเบื้องต้น และ ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา โดยการดูแล ชี้แนะอย่าง ใกล้ชิดของครู YOUTH COUNSELOR เป็นบุคคลที่โรงเรียน พิจารณาคัดสรรว่า เป็นผู้มี มนุษย์สมพันธ์ สามารถคิด วิเคราะห์ มีจิตอาสา ในการ รับฟัง ให้คำ ปรึกษาหารือ และได้รับการ พัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการให้ คำปรึกษาเบื้องต้น และ ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา โดยการดูแล ชี้แนะอย่าง ใกล้ชิดของครู

12 1. ลักษณะของนักเรียน YC 1. รู้จักและยอมรับตนเอง 2. อดทน ใจเย็น 3. จริงใจและตั้งใจช่วยเหลือ ผู้อื่น 4. มีท่าทีเป็นมิตรและมองโลก ในแง่ดี 5. ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น และช่างสังเกต 6. ใช้คำพูดได้เหมาะสม 7. เป็นผู้รับฟังที่ดี

13 บทบาทหน้าที่ของ YC YC มีบทบาทในการช่วยเหลือผู้อื่นที่ มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันที่ประสบกับ ความ วิตกกังวลหรือความยุ่งยากใจ ให้เข้าใจปัญหาให้ชัดเจน และพัฒนา แนวทางการแก้ไขปัญหาได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและ กัน เป็นตัวแบบให้เพื่อน ช่วยให้ เพื่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงและ พัฒนาตนเองและยังเป็นการช่วย ส่งเสริม พันธนภาพระหว่างเพื่อน ด้วยกันอีกด้วย

14 ประเภทของการให้คำปรึกษา - การให้คำปรึกษารายบุคคล - การให้คำปรึกษากลุ่ม คือ การให้การช่วยเหลือแก่ เพื่อนผู้รับคำปรึกษาจำนวน ตั้งแต่ สอง คนขึ้นไปที่มี พฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องที่ คล้ายคลึงกัน หรือมีความ ต้องการที่จะพัฒนาตนในเรื่อง เดียวกัน

15 มารยาท หรือจรรยาบรรณของ yc - ไม่นำความลับของเพื่อนไปบอกนักเรียนคนอื่น ๆ - ไม่แสดงกริยามารยาทที่รังเกียจเพื่อน - หลีกเลี่ยงสภาวะที่เพื่อนเริ่มขัดแย้ง - ยุติการให้คำปรึกษาทันทีถ้าไม่รู้จริง - หากเป็นข้อมูลที่อันตรายต้องรีบ แจ้งครูที่ปรึกษาด่วน

16 ข้อควรคำนึงในการให้คำปรึกษา - ตรงต่อเวลานัดหมาย - ให้ความสำคัญกับภาษาท่าทางของเพื่อนผู้รับคำปรึกษา - หลีกเลี่ยงการถามข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เจาะจงเกินไป - หลีกเลี่ยงการแนะนำให้เพื่อนผู้รับคำปรึกษา - หลีกเลี่ยงการเกิดอารมณ์ร่วมและการเห็นชอบกับเขา - ไม่ควรรีบด่วนที่จะสรุปและแก้ปัญหาให้เพื่อน - หลังให้การปรึกษาแต่ละครั้งแล้ว YC ควรบันทึกผล การให้คำปรึกษาไว้เพื่อเป็นข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมาของกิจกรรม YC ท่ามกลางความวุ่นวายของสังคม และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็ว วัยรุ่นไทยได้รับการ ครอบงำจากสื่อ วัฒนธรรมจาก ต่างชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google