งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND
เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

2 การบรรยายครั้งที่ 7 พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท้องถิ่นแบบไร้สาย
Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

3 Some of the IEEE 802 Family Standards

4 Band of the IEEE 802.11 Industrial, scientific, and medical (ISM) band
2.4 GHz Unlicensed National Information Infrastructure (U-NII) radio band 5 GHz

5 IEEE Family

6 Devices – Access Point

7 Access Point Modes – Root Mode

8 Access Point Modes – Bridge Mode

9 Access Point Modes – Repeater Mode

10 หน่วยวัดความแรงของเสาอากาศ
dBi คืออัตราการขยายสัญญาณเป็นกี่เท่าของเสาอากาศแบบ Isotropic เสาอากาศ 5 dBi จะมีอัตราการขยายสัญญาณเป็น 5 เท่าของเสาอากาศแบบ Isotropic

11 หน่วยวัดความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
dBm คือค่าความแรงของกำลังส่งของสัญญาณวิทยุของ AP โดยอ้างอิงกับกำลังส่ง 1 mW (milliWatt) โดยสามารถเทียบเคียงค่า dBm กับ mW ได้จากสูตร P(dBm) = 10 * log10( P(mW) / 1mW ) หรือใช้ Tools ได้ที่ ERIP คือค่าความแรงของกำลังส่งของสัญญาณ Wi-Fi โดยรวม จะสามารถหาได้จากสูตร ERIP = กำลังส่งของ AP(dBm) + อัตราการขยายกำลังส่งของเสาอากาศ(dBi)

12 ตัวอย่างการคำนวนหาค่าความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
AP มีกำลังส่ง 15 dBm โดยใช้เสาอากาศที่มีกำลังขยาย 3 dBi ERIP = กำลังส่งของ AP(dBm) + อัตราการขยายกำลังส่งของเสาอากาศ(dBi) ERIP = = 18 dBm จะมีกำลังส่งประมาณ 63 mW ถ้าเปลี่ยนเสาอากาศเป็นเสาอากาศที่มีกำลังขยาย 9 dBi ERIP = กำลังส่งของ AP(dBm) + อัตราการขยายกำลังส่งของเสาอากาศ(dBi) ERIP = = 24 dBm จะมีกำลังส่งประมาณ 251 mW

13 Client Connecting with an Access Point

14 Authentication Process – Open System

15 Authentication Process – Shared Key

16 Authentication Process – Shared Key

17 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google