งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

2 การบรรยายครั้งที่ 7 พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท้องถิ่นแบบ ไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

3 Some of the IEEE 802 Family Standards

4 Band of the IEEE 802.11  Industrial, scientific, and medical (ISM) band  2.4 GHz  Unlicensed National Information Infrastructure (U-NII) radio band  5 GHz

5 IEEE 802.11 Family

6 Devices – Access Point

7 Access Point Modes – Root Mode

8 Access Point Modes – Bridge Mode

9 Access Point Modes – Repeater Mode

10 หน่วยวัดความแรงของเสาอากาศ  dBi คืออัตราการขยายสัญญาณเป็นกี่เท่าของเสาอากาศแบบ Isotropic  เสาอากาศ 5 dBi จะมีอัตราการขยายสัญญาณเป็น 5 เท่าของ เสาอากาศแบบ Isotropic

11 หน่วยวัดความแรงของสัญญาณ Wi-Fi  dBm คือค่าความแรงของกำลังส่งของสัญญาณวิทยุของ AP โดยอ้างอิงกับกำลังส่ง 1 mW (milliWatt) โดยสามารถ เทียบเคียงค่า dBm กับ mW ได้จากสูตร P (dBm) = 10 * log 10 ( P (mW) / 1mW )  หรือใช้ Tools ได้ที่ http://www.rapidtables.com/convert/power/mW_to_dBm.htm http://www.rapidtables.com/convert/power/mW_to_dBm.htm  ERIP คือค่าความแรงของกำลังส่งของสัญญาณ Wi-Fi โดยรวม จะสามารถหาได้จากสูตร ERIP = กำลังส่งของ AP(dBm) + อัตราการขยายกำลังส่งของ เสาอากาศ (dBi)

12 ตัวอย่างการคำนวนหาค่าความแรงของสัญญาณ Wi-Fi  AP มีกำลังส่ง 15 dBm โดยใช้เสาอากาศที่มีกำลังขยาย 3 dBi ERIP = กำลังส่งของ AP(dBm) + อัตราการขยายกำลังส่งของ เสาอากาศ (dBi) ERIP = 15 + 3 = 18 dBm จะมีกำลังส่งประมาณ 63 mW  ถ้าเปลี่ยนเสาอากาศเป็นเสาอากาศที่มีกำลังขยาย 9 dBi ERIP = กำลังส่งของ AP(dBm) + อัตราการขยายกำลังส่งของ เสาอากาศ (dBi) ERIP = 15 + 9 = 24 dBm จะมีกำลังส่งประมาณ 251 mW

13 Client Connecting with an Access Point

14 Authentication Process – Open System

15 Authentication Process – Shared Key

16

17 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt 8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google