งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ • ดร. วสุ เชาว์พานนท์ • อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ • ดร. ชัชชัย คุณบัว • ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ • ดร. วสุ เชาว์พานนท์ • อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ • ดร. ชัชชัย คุณบัว • ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 • อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ • ดร. วสุ เชาว์พานนท์ • อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ • ดร. ชัชชัย คุณบัว • ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์

3 รายละเอียดการนำเสนอ • ที่มาและความสำคัญ • วัตถุประสงค์ • ขอบเขตของโครงการ • ผลที่คาดว่าจะได้รับ • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Zigbee และ Xbee

4 ที่มาและความสำคัญ • เพื่ออำนวยความสะดวกในการ เดินทางแก่นักศึกษา, บุคลากร ซึ่ง เป็นการนำความรู้ทางเทคโนโลยี Embedded System และเทคโนโลยี Zigbee มาประยุกต์ใช้ โดย • ทำการระบุตำแหน่งของรถเมล์, ส่ง ข้อมูลตำแหน่งของรถเมล์ รวมทั้ง ประมาณเวลาที่รถเมล์จะมาถึง ผ่าน ทาง Xbee ซึ่งจะแสดงข้อมูลดังกล่าว ไว้ที่ป้ายรถเมล์แต่ะละป้าย

5 วัตถุประสงค์ • เพื่อพัฒนาระบบการค้นหาตำแหน่ง ของรถเมล์ และส่งข้อมูลไปยังป้าย รถเมล์ โดยใช้ Zigbee • เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง แก่ผู้โดยสาร และเป็นประโยชน์ต่อการ วางแผนการเดินทาง • เพื่อนำความรู้ทาง Embedded System และเทคโนโลยี Zigbee มาประยุกต์ใช้ งาน

6 ขอบเขตของโครงการ • ระยะทางในการรับส่งข้อมูลตำแหน่งที่ Zigbee สามารถส่งสัญญาณถึงกันได้ • ใช้อุปกรณ์ Microcontroller เพื่อทำการ แสดงตำแหน่งของรถเมล์ผ่าน หลอดไฟ LED

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ • ได้อุปกรณ์ต้นแบบในการค้นหา / ระบุ ตำแหน่งของรถเมล์ และส่งข้อมูลไป ยังป้ายรถเมล์เพื่อทำการแสดงผล • ได้ความรู้ในการประยุกต์ใช้ Embedded System และเทคโนโลยีการสื่อสาร ระยะใกล้ในเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้ สาย ( Wireless Sensor Network ) ของ Zigbee

8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Zigbee • ZigBee เป็นการสื่อสารแบบไร้สาย โดย มีมาตรฐาน IEEE 802.15 เป็นการทำงาน แบบ WPAN (Wireless Personal Area Network) แบ่งเป็น 3 คลาส ได้แก่ • IEEE 802.15.1/Bluetooth • IEEE 802.15.3/Wi-Media • IEEE 802.15.4/LR-WPAN (Low data Rate WPAN) โดยมีชื่อเรียกทางการค้าว่า ZigBee

9 ความแตกต่างระหว่าง Zigbee, Bluetooth และ Wi-Fi

10 • โครงสร้างโพรโทคอลของ ZigBee

11 • IEEE 802.15.4: Physical Layer

12 ชนิดของ Zigbee

13 หน้าที่ของ Zigbee

14 • โครงข่าย Zigbee มี 3 รูปแบบ คือ Coordinator Router End Device Star Topology

15 Tree Topology Coordinator Router End Device

16 Mesh Topology Coordinator Router End Device

17 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Xbee • Operating Frequency ISM Band 2.4 Ghz • สายอากาศ • Supply Voltage 2.8-3.4 V • Power Down Current < 10 uA • RF data rate 250 Kbps • Serial interface data rate อยู่ระหว่าง 1200 – 115200 bps • Spread Spectrum เป็นชนิด DSSS (Direct Sequence) • Addressing

18 รูป Xbee / Xbee-Pro RF Module Pin Numbers

19 โปรแกรมที่ใช้ในการตั้งค่า Xbee


ดาวน์โหลด ppt • อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ • ดร. วสุ เชาว์พานนท์ • อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ • ดร. ชัชชัย คุณบัว • ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google