งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนากิจกรรมเพื่อการป้องกันการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนากิจกรรมเพื่อการป้องกันการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนากิจกรรมเพื่อการป้องกันการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยา

2 กทม. กิจกรรมป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยาในพื้นที่กทม รพ.ตามสิน คณะแพทย์ศาสตรวิชะพยาบาล เตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนเริ่มยา เผ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง : buddy , update โทรศัพท์ทุก visit สคร.1 โครงการพัฒนารูปแบบระบบบริการในการติดตามผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาได้ตรงตามนัด ทบทวนปัญหา สาเหตุ หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน จัดรูปแบบ นวัตกรรมในกาติดตามผู้ป่วย : พัฒนาแบบเก็บ จับคู่เตือนเพื่อน จัดกฎระเบียบข้อตกลง แนวปฏิบัติเมื่อไม่สามารถมาตงตามนัด สร้างแรงจูงใจ สคร. 2 โครงการพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการเพื่อการประเมินตัวชี้วัดสัญญาณเตือนการดื้อยาต้านไวรัส จังหวัด สระบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมครู ก 3 รพ.นำร่อง Workshop HIV-co เภสัช ใน 9 รพ. ที่เหลือในจังหวัด ในกาขยายเครือข่าย EWI เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรมเรื่องเล่า “EWI Award 2012” สคร. 3 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสัญญาญเตือนการเกิดเชื้อดื้อยา พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลให้เป็นแนวทางเดียวกัน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3 สคร. 4 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์จังหวัด เพชรบุรี ประชุมถอดบทเรียนจากการทำงาน “การบันทึกข้อมูลดูแลรักษาผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์” ร่างแบบบันทึกและคู่มือจัดเก็บข้อมูล ทดลองใช้ สรุปและปรับปรุงแก้ไข จัดพิมพ์แบบบันทึก สคร. 5 โครงการพัฒนาคุณภาพการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดสัญญาณเตือนกาเกิดเชื้อดื้อยา จังหวัดสุรินทร์ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และครือข่าย พัฒนาแบบฟอร์ม และวิธีเก็บข้อมูล อย่างครบถ้วนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน พัฒนากิจกรรมบริการ สคร. 6 โครงการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเอดส์สคร.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแบบฟอร์มเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน สะดวกต่อการใช้งาน ทดลองใช้แบบฟอร์ม ขยายพื้นที่ในการทำ EWI ในจังหวัด

4 สคร. 7 โครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลตัวชี้วัดสัญญาเตือนการเกิดดื้อยา ประขุมรพ.นำร่อง 3 รพ ชี้แจงผู้ปฏิบัติงาน ผู้ลงข้อมูล NAP เกี่ยวกับการลงข้อมูลที่มีปัญหา นำแนวทางกาลงข้อมูลที่ตกลงร่วมกันไปทดลองปฏิบัติ แล้วนำโปรแกรมAccess ดึงข้อมูลจาก NAP เพื่อประเมินผลหลังปฏิบัติ โครงการลดร้อยละของผู้ที่เริ่มรับรายใหม่ขาดการติดตามในช่วง 12 เดือนแรกหลังเริ่มยาให้ <20% พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยรายใหม่ โดยใช้การเรียนรู้โดยตรง (Treatment Literacy) พัฒนาศักยภาพแกนนำ สคร.8 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ โดยใช้ตัวชี้วัดสัญญาณเตือนการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยา เก็บ review opd card ปี 2552 ในรพ.นำร่อง 3 แห่ง ชี้แจงโครงการ EWI ให้แก่รพ.ชุมชนทุกแห่งในจังหวัดนครสวรรค์ สคร.9 โครงการขยายการติดตามตัวชี้วัดสัญญาณเตือนการเกิดเชื้อดื้อยา ขยายเครือข่ายทั้งจังหวัดสุโขทัย

5 สคร. 10 โครงการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสารสนเทศสำหรับตัวชี้วัด EWI นำโปแกรมที่มีอยู่ มาใช้เก็บข้อมูลแบบไปข้างหน้า รายบุคคล ทุก visit ประมวลผลเมื่อครบปี สคร. 11 โครงพัฒนาระบบการติดตามการกินยาต่อเนื่อง (Adherence) พัฒนารูปแบบแบบฟอร์มเก็บข้อมูล รูปแบบการบันทึกกาประเมินกากินยาไปในแนวทางเดียวกัน สร้างความตะหนักการมีส่วนร่วมการป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยา สคร. 12 โครงการพัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยให้รับยาตรงตามนัด ไม่ให้ขาดยา ประชุมทีม 5 ด้าน เพื่อจัดทำแนวทางกาติดตามผู้ป่วย จัดทำแบบฟอร์มบันทึกการติดตามผู้ป่วย

6 Next step !!!!! ดำเนินการตามแนวของทีมที่ระดมความคิด
ดูข้อมูล EWI จากข้อมูล NAP - download ข้อมูลรพ. : - download โปรแกรม : พัฒนาและวางแผนกิจกรรมเพื่อการป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยาอย่างต่อเนื่อง ติดตามและประเมินผล

7 ชื่อโปรแกรม ชื่อย่อ HAART= เตือนใจ NAPDAR IMPACT NADAR HADAR AROMA
Hospital AIDS Analysis and Reporting Tools NAPDAR NAP data analysis and reporting tool 11 IMPACT Integrated Monitoring Package for ART care and treatment. NADAR National AIDS database analysis and reporting tool HADAR Hospital AIDS database analysis and reporting tool AROMA Antiretroviral Response and Outcome monitoring analysis 1(ชัยรักษ์ นาคช่วย ร.พ.กันตรัง) ALARM Assessment level of Antiretroviral report monitoring 1(อ.กษิวัตฒ์) THADAR Thailand Hospital Data Analysis and report 111 RAWANG=ระวัง Report Analysis Warning ART National Guidance THAI Thailand Hospital AIDS indicator 1(จีราภรณ์ สิทธิโชคธรรม ร.พ.ท่ายาง) HIMPACT Hospital Integrated Monitoring Package for ART care and treatment. 1(สุพินดา อุพันทา ร.พ. วารินชำราบ) NAPAR = National AIDS-database Program for Analysis and reporting tool 1(อ.นพดล) NANDRA = National AIDS Network Drug Resistance and Analysis e-NAP Report 1 HOS-HIV-DR ชื่อโปรแกรม

8 Download เอกสารการประชุม ได้ที่


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนากิจกรรมเพื่อการป้องกันการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google