งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ และ ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ และ ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ และ ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผล การปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ พฤษภาคม 2550

2 2 2 การมีส่วนร่วมของประชาชน ( Public Participation ) หมายความถึง กระบวนการที่ประชาชน และผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความ เข้าใจ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็น สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วม ในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาใน ฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

3 3 3 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาระบบราชการ - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1...ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้อง ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึง ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน..... - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-พ.ศ. 2550) ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ตอบสนองต่อการบริหารปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย โดยเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

4 4 4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลด ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและ การตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผล ของงาน การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรง ตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ต้องคำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง

5 5 5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 (ต่อ) การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราช กฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้

6 6 6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 1. เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ 3. มีประสิทธิภาพ/คุ้มค่า 4. ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น 5. ปรับปรุงภารกิจ/โครงสร้างให้ เหมาะสม 6. อำนวยความสะดวก และตอบสนองความ ต้องการของประชาชน 7. ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ

7 7 7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย [พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550] [พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550] วิสัยทัศน์ “ พัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศ สามารถรองรับกับ การพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ ประโยชน์สุขของประชาชน”

8 8 8 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย [พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550] [พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550]แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น [ Better Service Quality ] ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้มีความเหมาะสม [ Rightsizing ] ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานให้อยู่ใน ระดับสูง และเทียบเท่าเกณฑ์สากล [ High Performance ] ตอบสนองต่อการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย [ Democratic Governance ] เป้าประสงค์หลัก

9 9 9 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย [พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550] ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

10 10 10 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2546- พ.ศ. 2550) ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมยุทธศาสตร์ที่ 7 : การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองโดยตรงมากขึ้น จะต้องเปิดระบบราชการเข้า สู่กระบวนการความประชาธิปไตย (democratization) มากขึ้น โดยการยอมรับ และให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติ งาน และการตรวจสอบผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองโดยตรงมากขึ้น แต่ระบบราชการไทยยัง ไม่ได้มีการปรับตัวอย่างจริงจัง และยังติดยึดกับลักษณะความเป็นเจ้าขุนมูลนาย และการทำงานแบบดั้งเดิม ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดระบบราชการเข้า สู่กระบวนการความประชาธิปไตย (democratization) มากขึ้น โดยการยอมรับ และให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติ งาน และการตรวจสอบผลการดำเนินงาน

11 11 11 การพัฒนาจากภายนอกระบบราชการ (Outside-in Approach) การพัฒนาจากภายในภาคราชการ (Inside-out Approach) ราชการที่ ตอบสนอง ความต้องการ ของประชาชน การบริหาร ราชการ ที่ประชาชน เป็นหุ้นส่วน การบริหาร ราชการที่ ทรงพลัง การบริหาร ราชการ ที่มีประสิทธิภาพ การบริหาร ราชการ เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน การบริหาร ราชการ ที่โปร่งใส การบริหาร ราชการ เพื่อสังคม ประชาธิปไตย โครงการพัฒนา ศักยภาพฯ ยุทธศาสตร์การสร้างการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมยุทธศาสตร์การสร้างการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

12 12 12 ทำไมต้องบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ภาคสังคมและประชาชนมีการพัฒนาและเรียกร้องสิทธิ ในการรับรู้ ตัดสินใจ และมีส่วนร่วม หลักการบริหารราชการแนวใหม่ที่ระบบราชการทั่วโลก ตระหนักถึงความสำคัญ –เริ่มได้บทเรียนและเรียนรู้จากการสูญเสีย –แสวงหารูปแบบและนำไปประยุกต์ใช้ สังคมไทยและคนไทยพัฒนาสู่สังคมประชาธิปไตยยุคใหม่

13 13 13 ลักษณะของระบบราชการแบบมีส่วนร่วมลักษณะของระบบราชการแบบมีส่วนร่วม  เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ (Accessibility)  เป็นองค์กรที่มีการติดต่อสื่อสารสองทางกับประชาชน (Dialogue)  เป็นองค์กรที่มีการติดต่อสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  นำข้อคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการตัดสินใจขององค์กรพร้อม ทั้งอธิบายเหตุผล  มีการจัดกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่าง ทันท่วงที ถูกต้อง โปร่งใสและจริงใจ

14 14 14 บทบาทของประชาชน การปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ของรัฐ หยิบยื่น สนับสนุน เสริมสร้างพลัง ประชาชน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน เกี่ยวข้องตามที่ ได้รับอนุญาต ประชาชน ร่วมตัดสินใจ

15 15 15  รวมศูนย์อำนาจ  รัฐทำหน้าที่ตัดสินใจ  ประชาชนไม่มี ทางเลือก  ความสัมพันธ์แนวดิ่ง จากบนลงล่าง  ปิดกั้นการมีส่วนร่วม ของประชาชน  รวมศูนย์อำนาจ  รัฐทำหน้าที่ตัดสินใจ  ประชาชนไม่มี ทางเลือก  ความสัมพันธ์แนวดิ่ง จากบนลงล่าง  ปิดกั้นการมีส่วนร่วม ของประชาชน  ผู้ตัดสินใจคือกลุ่มที่ได้รับ การคัดเลือก  ประชาชนมีส่วนร่วมได้ เฉพาะเรื่อง  ประชาชนมีทางเลือกแต่ จำกัด  ประชาชนร่วมตัดสินใจ  ประชาชนมีส่วนร่วม  ผู้ตัดสินใจคือกลุ่มที่ได้รับ การคัดเลือก  ประชาชนมีส่วนร่วมได้ เฉพาะเรื่อง  ประชาชนมีทางเลือกแต่ จำกัด  ประชาชนร่วมตัดสินใจ  ประชาชนมีส่วนร่วม  กระจายอำนาจ  รวมประชาชนเข้าไว้ในกลุ่ม ผู้ตัดสินใจ  มีทางเลือกที่เปิดกว้างไม่มี การจำกัด  ประชาชนเป็นผู้นำ  ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง จริงจัง  รัฐมีพันธะความรับผิดชอบ ต่อสังคม  โปร่งใส/เปิดกว้าง  ประชาชนมีความเป็นพลเมือง  กระจายอำนาจ  รวมประชาชนเข้าไว้ในกลุ่ม ผู้ตัดสินใจ  มีทางเลือกที่เปิดกว้างไม่มี การจำกัด  ประชาชนเป็นผู้นำ  ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง จริงจัง  รัฐมีพันธะความรับผิดชอบ ต่อสังคม  โปร่งใส/เปิดกว้าง  ประชาชนมีความเป็นพลเมือง การปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ของรัฐ บทบาทภาครัฐ หยิบยื่น สนับสนุน เสริมสร้างพลัง

16 16 16 การมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้ - ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (to inform) - ระดับการรับฟังความคิดเห็น (to consult) - ระดับการเข้าไปเกี่ยวข้อง (to involve) - ระดับการร่วมมือ (to collaborate) - ระดับการมอบอำนาจการตัดสินใจ (to empower)

17 17 17 Public Participation Spectrum ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน Inform ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน Inform รับฟังความคิดเห็นของประชาชน Consult รับฟังความคิดเห็นของประชาชน Consult เกี่ยวข้อง Involve เกี่ยวข้อง Involve ร่วมมือ Collaboration ร่วมมือ Collaboration เสริมอำนาจประชาชน Empower เสริมอำนาจประชาชน Empower

18 18 18 ให้ข้อมูล ข่าวสาร Inform Inform รับฟังความ คิดเห็น Consult Consult เกี่ยวข้องInvolveเกี่ยวข้องInvolve ร่วมมือCollaborationร่วมมือCollaboration เสริมอำนาจ ประชาชน Empower Empower รับฟังรับฟัง ให้ความเห็นให้ความเห็น สมัครใจ เข้าร่วม เข้าร่วม ทำงานด้วย ตัดสินใจเองตัดสินใจเอง การมีส่วนร่วมของ ประชาชน ระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้น

19 19 19 ให้ข้อมูลข่าวสารInformให้ข้อมูลข่าวสารInformรับฟังความคิดเห็นConsultรับฟังความคิดเห็นConsultเกี่ยวข้องInvolveเกี่ยวข้องInvolveร่วมมือCollaborationร่วมมือCollaborationเสริมอำนาจประชาชนEmpowerเสริมอำนาจประชาชนEmpower เป้าหมาย เป้าหมาย : เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนและเสริมสร้าง ความเข้าใจของประชาชน เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ทางเลือกและทางแก้ไข เป้าหมาย เป้าหมาย : เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนและเสริมสร้าง ความเข้าใจของประชาชน เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ทางเลือกและทางแก้ไข เป้าหมาย เป้าหมาย : เพื่อร่วมทำงานกับประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจกับ ประชาชนว่ามีความคิดเห็น และความต้องการของ ประชาชนจะได้รับการ พิจารณา เป้าหมาย เป้าหมาย : เพื่อร่วมทำงานกับประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจกับ ประชาชนว่ามีความคิดเห็น และความต้องการของ ประชาชนจะได้รับการ พิจารณา เป้าหมาย เป้าหมาย : เพื่อเป็นหุ้นส่วนกับ ประชาชนในทุกขั้นตอนของ การตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุ ปัญหา พัฒนาทางเลือกและ แนวทางแก้ไข เป้าหมาย เป้าหมาย : เพื่อเป็นหุ้นส่วนกับ ประชาชนในทุกขั้นตอนของ การตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุ ปัญหา พัฒนาทางเลือกและ แนวทางแก้ไข เป้าหมาย เป้าหมาย : เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ ตัดสินใจ เป้าหมาย เป้าหมาย : เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ ตัดสินใจ เป้าหมาย เป้าหมาย : เพื่อได้รับข้อมูลและความ คิดเห็นจากประชาชนเกี่ยว กับสภาพปัญหา ความคิด เห็นและแนวทางแก้ไข เป้าหมาย เป้าหมาย : เพื่อได้รับข้อมูลและความ คิดเห็นจากประชาชนเกี่ยว กับสภาพปัญหา ความคิด เห็นและแนวทางแก้ไข สัญญาต่อประชาชน สัญญาต่อประชาชน : เราจะทำให้ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสาร สัญญาต่อประชาชน สัญญาต่อประชาชน : เราจะทำให้ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสาร สัญญาต่อประชาชน สัญญาต่อประชาชน : เราจะให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนและรับฟังความ คิดเห็น รวมทั้งตระหนักถึง ข้อมูลและความคิดเห็นจาก ประชาชน เพื่อนำมาใช้ใน การตัดสินใจ สัญญาต่อประชาชน สัญญาต่อประชาชน : เราจะให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนและรับฟังความ คิดเห็น รวมทั้งตระหนักถึง ข้อมูลและความคิดเห็นจาก ประชาชน เพื่อนำมาใช้ใน การตัดสินใจ สัญญาต่อประชาชน สัญญาต่อประชาชน : เราจะทำงานเพื่อให้เห็นการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ เป็นประโยชน์ ส่งผลให้ความ คิดเห็นและข้อมูลจาก ประชาชนสะท้อนใน ทางเลือก สัญญาต่อประชาชน สัญญาต่อประชาชน : เราจะทำงานเพื่อให้เห็นการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ เป็นประโยชน์ ส่งผลให้ความ คิดเห็นและข้อมูลจาก ประชาชนสะท้อนใน ทางเลือก สัญญาต่อประชาชน สัญญาต่อประชาชน : เราจะร่วมงานกับประชาชน เพื่อได้ข้อเสนอแนะและ ความคิดใหม่ รวมทั้งนำ ข้อเสนอแนะของประชาชน มาเป็นส่วนหนึ่งของการ ตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะ ทำได้ สัญญาต่อประชาชน สัญญาต่อประชาชน : เราจะร่วมงานกับประชาชน เพื่อได้ข้อเสนอแนะและ ความคิดใหม่ รวมทั้งนำ ข้อเสนอแนะของประชาชน มาเป็นส่วนหนึ่งของการ ตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะ ทำได้ สัญญาต่อประชาชน สัญญาต่อประชาชน : เราจะปฏิบัติสิ่งที่ประชาชน ตัดสินใจ สัญญาต่อประชาชน สัญญาต่อประชาชน : เราจะปฏิบัติสิ่งที่ประชาชน ตัดสินใจ เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - เอกสารข้อมูล - Websites - Open House เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - เอกสารข้อมูล - Websites - Open House เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - รับฟังความคิดเห็น - เสวนากลุ่มสนใจ - เวทีประชาชน เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - รับฟังความคิดเห็น - เสวนากลุ่มสนใจ - เวทีประชาชน เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - ประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - ประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - คณะกรรมการที่ปรึกษา ภาคประชาชน - กระบวนการฉันทามติ และ ตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - คณะกรรมการที่ปรึกษา ภาคประชาชน - กระบวนการฉันทามติ และ ตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - การลงประชามติ เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - การลงประชามติ ระดับการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น

20 20 20 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ประเด็นการประเมินผล : การมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ประเด็นการประเมินผล : การมีส่วนร่วมของประชาชน

21 21 21 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

22 22 22 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการ ปฏิบัติราชการ  น้ำหนัก :  น้ำหนัก : ร้อยละ 2 (สถาบันอุดมศึกษา)  คำอธิบาย : พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ เพื่อกระตุ้นการปรับระบบราชการสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ พัฒนาระบบราชการเพื่อ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

23 23 23 รายละเอียดการดำเนินการรายละเอียดการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 1 : ระดับคะแนน 1 วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา หรือประเด็นสำคัญที่สำคัญและเหมาะสม กำหนดกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ เสีย  สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา หรือประเด็นสำคัญที่สำคัญและเหมาะสม ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วม และนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ เสียได้อย่างเหมาะสม กระบวนการในการสร้างความรู้ความเข้าใจ  สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการในการสร้างความรู้ความเข้าใจ สำหรับผู้ที่ เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นรูปธรรมชัดเจน แต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน  สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน โดยเป็นคณะทำงาน ร่วมระหว่างภาครัฐ ( ผู้แทนองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ) และภาคประชาสังคม ( เอกชน ผู้แทนประชาชน NGOs สื่อมวลชน เป็นต้น ) เพื่อจะได้ร่วมกัน ผลักดันกระบวนการพัฒนาระบบราชการ หรือผลักดันให้เกิดผลการปฏิบัติ ราชการ หรือการพัฒนาบริการสาธารณะ

24 24 24 รายละเอียดการดำเนินการรายละเอียดการดำเนินการ ขั้นที่ 2 : ระดับคะแนน 2 มีการปรึกษาหารือ ร่วมกันกำหนดและเลือกประเด็น ควรเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก (Core Function) ของหน่วยงาน หรือเรื่องที่มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรง และจะต้อง ได้รับการยอมรับหรือมีฉันทามติ  สถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือ ร่วมกัน เพื่อกำหนดและเลือกประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการ ปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะ ที่เห็นว่าเหมาะสม ที่จะนำมา ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยประเด็นการพัฒนาระบบ ราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะ ที่เลือก ดำเนินการ ควรเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก (Core Function) ของหน่วยงาน หรือเรื่องที่มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรง และจะต้อง ได้รับการยอมรับหรือมีฉันทามติ

25 25 25 รายละเอียดการดำเนินการรายละเอียดการดำเนินการ ขั้นที่ 3 : ระดับคะแนน 3 ร่วมกันกำหนด เป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล และระบบการจัดเก็บข้อมูล  สถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานภาคประชาชนร่วมกันกำหนด เป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล และระบบการจัดเก็บข้อมูล ตาม ประเด็น การพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนา บริการ สาธารณะที่เลือกมาดำเนินการในขั้นตอนที่ 2

26 26 26 รายละเอียดการดำเนินการรายละเอียดการดำเนินการ ขั้นที่ 4 : ระดับคะแนน 4 ร่วมกันวางระบบการ ติดตาม ความก้าวหน้าหรือระบบในการตรวจสอบ  สถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานภาคประชาชนร่วมกันวางระบบการ ติดตาม ความก้าวหน้าหรือระบบในการตรวจสอบผลการดำเนินงาน ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน  สถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานภาคประชาชนร่วมกันติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการพัฒนาระบบ ราชการ/ ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือก ให้ เป็นไปตามระบบที่ที่วางไว้ และเสนอต่อผู้บริหารของส่วนราชการอย่าง สม่ำเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส)

27 27 27 รายละเอียดการดำเนินการรายละเอียดการดำเนินการ ขั้นที่ 5 : ระดับคะแนน 5 จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เผยแพร่ให้ประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ  สถาบันอุดมศึกษาจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการ พัฒนาระบบ ราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่ เลือก และเผยแพร่ให้ประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ ผ่านกระบวนการ หรือกลไกที่สถาบันอุดมสึกษา จัดให้มีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

28 28 28 ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ ระดับคะแนน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 1 2 3 4 5              

29 29 29 แนวทางการประเมินผล : ระดับขั้นของความสำเร็จ ขั้นตอนที่ 1 : ระดับคะแนน 1 เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  สถาบันอุดมศีกษาวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาหรือประเด็นสำคัญที่ เหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วม และนำผลการ วิเคราะห์ไปกำหนดกลุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม  เอกสาร / หลักฐานที่แสดงว่าสถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการในการสร้าง ความรู้ความเข้าใจ สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน อาทิ - มีการจัดประชุม / อบรม / สัมมนา - เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ บอร์ด สื่อวิทยุ โทรทัศน์ เว็ปไซต์ ฯลฯ  เอกสาร / หลักฐานที่แสดงว่าสถาบันอุดมศึกษามีกิจกรรมการวิเคราะห์ และ นำผล การวิเคราะห์ไปกำหนดกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย ได้อย่าง เหมาะสม ดังนี้ - รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงให้เห็นว่า สถาบันอุดมศึกษามีกิจกรรม การวิเคราะห์ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มี ส่วนได้เสีย - สรุปผลการวิเคราะห์จากกิจกรรม - รายชื่อกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย ที่ถูกกำหนดโดยกิจกรรม การวิเคราะห์  สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ เสียที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

30 30 30 ขั้นตอนที่ 1 : ระดับคะแนน 1 (ต่อ) เกณฑ์การให้คะแนนแนวทางการประเมินผล  สถาบันอุดมศึกษาต่งตั้งคณะทำงานภาค ประชาชน โดยเป็นคณะทำงานร่วมระหว่าง ภาครัฐ ( ผู้แทนองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ) และ ภาคประชาสังคม ( เอกชน ผู้แทนประชาชน NGOs สื่อมวลชน เป็นต้น ) เพื่อจะได้ร่วมกัน ผลักดันกระบวนการ พัฒนาระบบราชการ หรือ ผลักดันให้เกิดผลการปฏิบัติราชการ หรือการ พัฒนาบริการสาธารณะ  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน ซึ่งควรระบุ - วันที่ที่มีการแต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน - รายชื่อคณะทำงานภาคประชาชน - หน่วยงานที่บุคคลในคณะทำงานภาคประชาชนสังกัด อาทิเช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs สื่อมวลชน องค์กรชุมชน ฯลฯ

31 31 31 ขั้นตอนที่ 2 : ระดับคะแนน 2 เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  สถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานภาคประชาชนมี การ ปรึกษาหารือ เพื่อกำหนดและเลือกประเด็นการ พัฒนาระบบราชการ / ผลการปฏิบัติราชการ / การ พัฒนาบริการสาธารณะ ที่เห็นว่าเหมาะสมที่จะ นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 โดย ประเด็นการพัฒนาระบบราชการ / ผลการปฏิบัติ ราชการ / การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือก ดำเนินการ ควรเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ หลัก (Core Function) ของ หน่วยงาน หรือเรื่อง ที่ มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรง และต้องได้รับ การยอมรับหรือมีฉันทามติ  เอกสาร / หลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมการปรึกษาหารือระหว่างสถาบันอุดม สึกษาและ คณะทำงานภาคประชาชน เพื่อกำหนดและเลือกประเด็นการ พัฒนาระบบ ราชการ / ผลการปฏิบัติราชการ / การพัฒนาบริการสาธารณะที่ เห็นว่าเหมาะสม ที่จะนำมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 ซึ่งควร ระบุ - รายละเอียดกิจกรรม / รายงานการประชุม - ประเด็นการพัฒนาระบบราชการ / ผลการปฏิบัติราชการ / การพัฒนา บริการ สาธารณะที่ส่วนราชการกับคณะทำงานภาคประชาชนเลือกเพื่อ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 - รายละเอียดที่แสดงถึงความสอดคล้องกับภารกิจหลัก (Core Function) ของหน่วยงาน หรือเรื่องที่มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรง  เอกสาร / หลักฐานที่แสดงถึงการยอมรับ หรือการมีฉันทามติ ในประเด็นการ พัฒนาระบบราชการ / ผลการปฏิบัติงาน / การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือก ดำเนินการ ซึ่งควรระบุ - วิธีการดำเนินงานในการได้รับการยอมรับหรือฉันทามติ - ผลการแสดงการยอมรับหรือผลการลงฉันทามติ - สรุปผลการแสดงการยอมรับหรือผลการลงฉันทามติ * ประเด็นการพัฒนาระบบราชการ * ประเด็นผลการปฏิบัติราชการ * ประเด็นการพัฒนาบริการสาธารณะ

32 32 32 ขั้นตอนที่ 3 : ระดับคะแนน 3 เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  สถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานภาคประชาชน ร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล และ ระบบ การจัดเก็บข้อมูล ตามประเด็นการพัฒนา ระบบ ราชการ / ผลการปฏิบัติราชการ / การพัฒนา บริการ สาธารณะทีเลือกมาดำเนินการในขั้นตอนที่ 2  เอกสาร / หลักฐานที่แสดงถึงสถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานภาค ประชาชน ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล และระบบการ จัดเก็บข้อมูล ตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ / ผลการปฏิบัติราชการ / การพัฒนาบริการ สาธารณะที่เลือกมาดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งควรระบุ - รายละเอียดเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล และระบบการจัดเก็บข้อมูล โดยแยกเป็นประเด็นตาม * ประเด็นการพัฒนาระบบราชการ * ประเด็นผลการปฏิบัติราชการ * ประเด็นการพัฒนาบริการสาธารณะ

33 33 33 ขั้นตอนที่ 4 : ระดับคะแนน 4 เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  สถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานภาคประชาชน ร่วมกัน วางระบบการติดตามความก้าวหน้า หรือ ระบบใน การตรวจสอบผลการดำเนินงาน  เอกสาร / หลักฐานที่แสดงถึงสถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานภาค ประชาชน ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล และระบบการ จัดเก็บข้อมูล ตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ / ผลการปฏิบัติราชการ / การพัฒนาบริการ สาธารณะที่เลือกมาดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งควรระบุ - รายละเอียดเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล และระบบการจัดเก็บข้อมูล โดยแยกเป็นประเด็นตาม * ประเด็นการพัฒนาระบบราชการ * ประเด็นผลการปฏิบัติราชการ * ประเด็นการพัฒนาบริการสาธารณะ  เอกสาร / หลักฐานที่แสดงถึงสถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานภาค ประชาชน ร่วมกันติดตามตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งควรระบุ - รายละเอียดของระบบการติดตามความก้าวหน้าหรือตรวจสอบผลการ ดำเนินงาน - หลักฐานการรายงานต่อผู้บริหารของส่วนราชการอย่างสม่ำเสมอ ( เป็น รายเดือน / รายไตรมาส )  สถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานภาคประชาชน ร่วมกัน ติดตามตรวจสอบและรายงานผลการ ดำเนินงาน ตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ / ผลการปฏิบัติ ราชการ / การพัฒนาบริการสาธารณะ ที่เลือกให้ เป็นไปตามระบบที่วางไว้ และเสนอต่อ ผู้บริหารของ ส่วนราชการอย่างสม่ำเสมอ ( ราย เดือน / ราย ไตรมาส )

34 34 34 ขั้นตอนที่ 5 : ระดับคะแนน 5 เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  เอกสาร / หลักฐานที่แสดงถึงระบบในการรายงานผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ / ผลการปฏิบัติ ราชการ / การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือก ซึ่งควรระบุ - รายละเอียดระบบการรายงานผลการดำเนินงาน / กระบวนการหรือกลไก ที่ ส่วนราชการจัดให้มีขึ้น  เอกสาร / หลักฐานที่แสดงถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ประชาชน ผู้ที่ เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ ซึ่งควรระบุ - รูปแบบการรายงานให้ประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ กลุ่ม - รายงานผลการปฏิบัติงานที่รายงานให้ประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มี ส่วนได้เสียรับทราบ  สถาบันอุดมศึกษาจัดทำรายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงาน ตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ / ผลการปฏิบัติ ราชการ / การพัฒนาบริการสาธารณะ ที่เลือก และ เผยแพร่ให้ประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ เสียรับทราบ ผ่านกระบวนการ หรือ กลไกที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีขึ้นได้อย่างเป็น รูปธรรม


ดาวน์โหลด ppt 1 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ และ ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google