งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบาดวิทยา Epidemiology. ความหมาย การศึกษาเกี่ยวกับ การกระจาย ( Distribution ) ของปัญหาสุขภาพหรือโรค และมีปัจจัยองค์ประกอบ (Determinants ) ที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบาดวิทยา Epidemiology. ความหมาย การศึกษาเกี่ยวกับ การกระจาย ( Distribution ) ของปัญหาสุขภาพหรือโรค และมีปัจจัยองค์ประกอบ (Determinants ) ที่เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบาดวิทยา Epidemiology

2 ความหมาย การศึกษาเกี่ยวกับ การกระจาย ( Distribution ) ของปัญหาสุขภาพหรือโรค และมีปัจจัยองค์ประกอบ (Determinants ) ที่เกี่ยวข้อง กับการเกิดปัญหาสุขภาพ หรือโรคนั้น

3 เวลา ( TIME ) เมื่อไร นาน แค่ไหน สถานที่ (PLACE) ที่ไหน บุคคล (PERSON ) อายุ เพศ อาชีพ เชื้อชาติ การกระจายของโรค ( Distribution )

4

5 HOST ( มนุษย์ ) องค์ประกอบของมนุษย์ที่ เกี่ยวข้องต่อความไวในการเกิด โรค ( susceptibility ) ได้แก่ อายุ เพศ พันธุกรรม ประสบการณ์การเกิดโรค องค์ประกอบของร่างการและจิตใจ พฤติกรรม

6 AGENT( สิ่งที่ทำให้เกิดปัญหา สุขภาพหรือโรค ) องค์ประกอบหรือปัจจัยทางระบาด วิทยาที่เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหา สุขภาพหรือโรค อาจเป็นสิ่งมีชีวิต หรือไม่มีก็ได้ กายภาพ ( phisical) ความร้อน เย็น แสง สารเคมี (chemical ) มลพิษ สิ่ง ระคายเคือง ชีวภาพ (biological) เชื้อโรคต่างๆ แมลง พืช

7 ENVIRONMENT ( สิ่งแวดล้อม ) สิ่งที่อยู่รอบตัวที่มี ผลกระทบต่อสุขภาพ การ ดำรงชีวิต เช่น สภาพภูมิ ประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะ ทางสังคม ประเพณี จารีต

8 Stage of susceptibility Stage of presymtomatic disease Stage of clinical disease Stage of disability Stage of Infectious Disease

9 Level of Prevention 1.Primary prevention Health promotion Specific Protection 2.Secondary prevention Screening test Early diagnosis and prompth treatment 3.Tertiary prevention Rehabilitation/prevent complication

10 No Disease Symptomatic Disease Infected Complication Disability Death Screening test 1 0 Prevention2 0 Prevention Asymptom Disease W D  Technology  Management  Community Participation Active Case Finding & Prompt Treatment Time Symptoms Diagnosed & Treated Lead time  Technology  Management  Community Participation 3 0 Prevention

11 Definition of disease in community Endemic disease common in community Sporadic specific disease distribute in some area Epidemic abnormal event in period of time Pandemic disease spreads worldwide

12 กิจกรรมทางระบาดวิทยา (Activities in epidemiology) 1. การเฝ้าระวัง Epidemiological Surveillance 2. การสอบสวนควบคุมโรค Epidemiological Investigation 3. การศึกษาทางระบาดวิทยา Epidemiological Study

13 ชนิดการเฝ้าระวัง (Type of Surveillance) 1.Passive Surveillance ( เชิงรับ ) routine reporting 2.Active Surveillance ( เชิง รุก ) specific disease 3.Special Surveillance ( พิเศษ ) 4.Sentinel Surveillance

14 การสอบสวนโรค Disease Investigation  การสอบสวนโรค เฉพาะราย Individual Case Investigation  การสอบสวนการ ระบาด Outbreak Investigation

15 วัตถุประสงค์ การสอบสวนโรค เฉพาะราย  ยืนยันการวินิจฉัย  ทราบปัจจัย เกี่ยวกับการเกิด โรครายนั้น

16 วัตถุประสงค์ การสอบสวนการ ระบาด  ยืนยันการวินิจฉัย  ยืนยันการระบาด  ทราบลักษณะการระบาด ของโรค  ทราบปัจจัยเกี่ยวกับการ เกิดโรครายนั้น

17 ขั้นตอนการ สอบสวนโรค  ยืนยันการ วินิจฉัยโรค : นิยาม  ยืนยันการระบาด ของโรค  วิเคราะห์ลักษณะ การระบาด  การรายงานการ สอบสวนโรค

18 ยืนยันการวินิจฉัยโรค  คำนิยามของโรค  ประวัติการเจ็บป่วย ( ระยะฟักตัว )  อาการทางคลินิก  ผลการตรวจทาง ห้องทดลอง

19 ยืนยันการระบาด  คำนิยามของโรค  ประวัติการเจ็บป่วย ( ระยะฟักตัว )  อาการทางคลินิก  ผลการตรวจทาง ห้องทดลอง  พบผู้ป่วยเหมือนกัน จำนวนมาก

20 สถานการณ์ไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) เขต 6 สถานการณ์ไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) เขต 6 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน (2539-43), 2544, มค.- พย.2545( สัปดาหที่ 48) จำนวน ( ราย ) 11719/26

21 สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส เขต 6 ปี 2543 - 2545 ( มค - พย.) สัปดาห์ที่ 48 จำนวนป่วย 1976 /25

22 การวิเคราะห์ทาง ระบาดวิทยา  ยืนยันการวินิจฉัย  ยืนยันการระบาด  เสนอข้อมูลเชิง พรรณนา เวลา - คน – สถานที่ : ตั้ง สมมุติฐาน  พิสูจน์สมมติฐาน

23 พิสูจน์สมมติฐาน  ความสอดคล้องกับ เหตุปัจจัย  ความสอดคล้องกับ เวลา  ความสอดคล้องเชิง ชีววิทยา

24 % Age

25 การรายงานการ สอบสวนโรค  Title  Author  Abstract  Introduct ion  Objectiv e  Methodolog y  Result  Discussion  Suggestion  Acknowled gement

26 การควบคุมโรคติดต่อ Control of Communicable Diseases  กวาดล้าง (Eradication)  กำจัด (Elimination)  ควบคุม (Control)

27 วิธีการควบคุม โรคติดต่อ  กระทำต่อเชื้อก่อ โรค  กระทำต่อคน  กระทำต่อ สิ่งแวดล้อม  มาตรการทาง กฎหมาย

28 การกระทำต่อ เชื้อก่อโรค  กำจัดแหล่งรัง โรค - พาหะ  รักษาเฉพาะโรค  การแยกโรค  การกักกันโรค

29 การกักกันโรค  โรคหัด - 5 วันหลังมี ผื่นขึ้น  หัดเยอรมัน - 5 วัน หลังมีผื่นขึ้น  ไข้สุกใส - 7 วันหลังมี ผื่นขึ้น  ไอกรน - 2 สัปดาห์ หลังมีไอกรน  คางทูม - ต่อม น้ำลายยุบบวม  โปลิโอ - ไม่มีไข้

30 การกระทำต่อ คน  เพิ่มภูมิคุ้มกัน ต่อโรค - Active Immunization - Passive Immunization  ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม  สุขศึกษา

31 การกระทำต่อ สิ่งแวดล้อม  การกำจัดเชื้อก่อ โรค Physical - Biological - Chemical  การควบคุมแมลง นำโรค  การปรับปรุง สุขาภิบาล อาหาร - น้ำดื่ม - น้ำ เสีย - ขยะ

32 การศึกษาทางระบาดวิทยา Epidemiological Study การศึกษาเชิงพรรณนา : ศึกษาการ กระจายขององค์ประกอบ เช่น การศึกษาแบบภาคตัดขวาง การศึกษา KAP หาอัตราชุก ( prevalence ) หาอุบัติการณ์ ( incidence ) การศึกษาเชิงวิเคราะห์ : หา ความสัมพันธ์ เช่น การศึกษาแบบ ภาคตัดขวาง เชิงวิเคราะห์ การศึกษา ย้อนจากผลไปหาเหตุ (retrospective ; case control ) การศึกษาจากสาเหตุไปหา ผล (prospective ; cohort study ) การศึกษาเชิงทดลอง : ใส่ องค์ประกอบที่สนใจ

33


ดาวน์โหลด ppt ระบาดวิทยา Epidemiology. ความหมาย การศึกษาเกี่ยวกับ การกระจาย ( Distribution ) ของปัญหาสุขภาพหรือโรค และมีปัจจัยองค์ประกอบ (Determinants ) ที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google