งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาการระบาด (EPIDEMIOLO GY) สุมัทนา กลาง คาร. ความเป็นมาของ วิทยาการระบาด สมัยก่อนยังไม่มีการค้นพบ เชื้อโรค สมัยก่อนยังไม่มีการค้นพบ เชื้อโรค การศึกษาใช้วิธีสังเกต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาการระบาด (EPIDEMIOLO GY) สุมัทนา กลาง คาร. ความเป็นมาของ วิทยาการระบาด สมัยก่อนยังไม่มีการค้นพบ เชื้อโรค สมัยก่อนยังไม่มีการค้นพบ เชื้อโรค การศึกษาใช้วิธีสังเกต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาการระบาด (EPIDEMIOLO GY) สุมัทนา กลาง คาร

2 ความเป็นมาของ วิทยาการระบาด สมัยก่อนยังไม่มีการค้นพบ เชื้อโรค สมัยก่อนยังไม่มีการค้นพบ เชื้อโรค การศึกษาใช้วิธีสังเกต (Observational) การศึกษาใช้วิธีสังเกต (Observational) เปรียบเทียบ ผู้ป่วย / ไม่ป่วย เปรียบเทียบ ผู้ป่วย / ไม่ป่วย สถานที่เกิดโรค / ปลอดโรค

3 ปัญหาที่ควบคุมได้ ในอดีต  อหิวาตกโรคในกรุง ลอนดอน  ไข้ทรพิษ ( ฝีดาษ )  การติดเชื้อหลังคลอด  การขาดวิตามินซีในกลา สีเรือ

4 วิทยาการระบาด หรือ ระบาด วิทยา ?  โรคระบาด (Epidemic disease)  โรคติดต่อ (Communicable disease)  โรคไม่ติดต่อ (Non- communicable disease)  โรคไร้เชื้อ (Non-infectious disease)  โรคเรื้อรัง (Chronic disease)  โรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational disease)  โรคจากสิ่งแวดล้อม (Environmental disease)

5 EPIDEMIOLOG Y EPI=on, upon DEMOS= people, population LOGOS= knowledge, study doctrine, discourse science

6 Evolution of Definition The science or doctrine of epidemics The science or doctrine of epidemics (New standard Dictionary of English Language) The science of infective diseases, their prime causes, propagation and prevention The science of infective diseases, their prime causes, propagation and prevention(Stallybrass) The study of conditions known or reasonably supposed to influence the prevalence of disease The study of conditions known or reasonably supposed to influence the prevalence of disease(Lumsden)

7 Modern Meaning  Epidemiology is the science which concerns itself with the natural history of disease as it is expressed in groups of persons related by some common factors of age, sex, race, location or occupation as distinct from the development of disease in an individual (American Epidemiological Society)  Epidemiology is the study of patterns of disease and the factors that cause disease in man (CDC)  Epidemiology is the study of the distribution and determinants of disease frequency in man (MacMahon & Pugh)

8 Epidemiology Epidemiology is the study of the occurrence, distribution, determinants (which are dynamic) of health problems and disease in human populations or communities

9 ความหมาย การศึกษาเกี่ยวกับการ กระจายหรือตัวกำหนด ของภาวะสุขภาพใน มนุษย์ การศึกษาเกี่ยวกับการ กระจายหรือตัวกำหนด ของภาวะสุขภาพใน มนุษย์

10 วัตถุประสงค์การศึกษา  เพื่อทราบการกระจายของโรค ในชุมชน  เพื่อทราบสาเหตุหรือปัจจัยเกิด โรค  เพื่ออธิบายธรรมชาติของการ เกิดโรค  เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันและ ควบคุมโรค  เพื่อการวิจัย

11 ประโยชน์ของวิทยาการ ระบาด ใช้ในการวิเคราะห์การ เปลี่ยนแปลงของการเกิดโรคใน ชุมชน ใช้ในการวิเคราะห์การ เปลี่ยนแปลงของการเกิดโรคใน ชุมชน ใช้ในการวินิจฉัยชุมชน ใช้ในการวินิจฉัยชุมชน ใช้ในการรักษาและป้องกันโรค ใช้ในการรักษาและป้องกันโรค ใช้ในการค้นหาโรคในระยะ เริ่มแรก ใช้ในการค้นหาโรคในระยะ เริ่มแรก ใช้ในการป้องกันและควบคุมการ ระบาดของโรค ใช้ในการป้องกันและควบคุมการ ระบาดของโรค

12 ประโยชน์ของวิทยาการ ระบาด ใช้วางแผนการบริการด้าน การแพทย์และ สาธารณสุข ใช้วางแผนการบริการด้าน การแพทย์และ สาธารณสุข ใช้ช่วยในการจำแนกโรค ใช้ช่วยในการจำแนกโรค ใช้ประเมินผลโครงการ สาธารณสุขต่าง ๆ ใช้ประเมินผลโครงการ สาธารณสุขต่าง ๆ ใช้ในการวิจัย ใช้ในการวิจัย ใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนา ประเทศ ใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนา ประเทศ

13 โยงใยการปฏิบัติงานทางระบาดวิทยา (Web of Practical Epidemiology) ดำเนินการ แก้ไขปัญหา (Implemen tation) วางแผน แก้ไขปัญหา (Planning) องค์ความรู้ (Body of knowledge) ทบทวน วรรณกรรม (Literature review) วิเคราะห์ ปัญหา (Problem analysis) ควบคุม กำกับ (Monito ring) บันทึก ข้อมูล (Reco rd) ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน (Evaluation) รายงา น (Rep ort) การเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา (Epidemiology surveillance) ข้อมู ล (Dat a) นำเสนอ (Data presentatio n) วิเคราะห์ ข้อมูล (Data analysis) ระบาด วิทยา (Epidem iology) การ กระจาย (Distrib ution) การเกิด (Occurr ence) สิ่ง กำหนด (Determ inace) โรค - โรค ติดเชื้อ - โรคไม่ ติดเชื้อ ภัย เวลา (Time) สถานที่ (Place) บุคคล (Person) A เปลี่ยนแปล ง H เปลี่ยนแปล ง E เปลี่ยนแปล ง Wh at Wh en Wh ere Wh o Wh y Ho w นำเสนอผล (Data ana. Presen.) ผิดปก ติ ไม่ ผิดปก ติ ระบาด วิทยา เชิง พรรณน า (Descri ptive epidem iology) จัดลำดับ ความสำคัญของ ปัญหา (Priority setting) การสอบสวนทาง ระบาดวิทยา (Investigation ) รายงานการ ระบาดนอกระบบ ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ / ทดลอง (Analytical/Experimen tal epidemiology)

14 ธรรมะกับวิทยาการ ระบาด ทุกข์ ทุกข์ สมุทัย สมุทัย นิโรธ นิโรธ มรรค มรรค “ อริยสัจ 4”

15 ปัจจัยของการเกิดโรค สิ่งก่อโรค (Agent) A สิ่งก่อโรค (Agent) A คน (Host) H คน (Host) H สิ่งแวดล้อม (Environment)E สิ่งแวดล้อม (Environment)E

16 สิ่งแวดล้อม สิ่งก่อโรคคน

17 ปฏิกิริยาของ A, H, E ; Dr. John Gordon A H E สมดุล

18 ปฏิกิริยาของ A, H, E ; Dr. John Gordon A H E Agent เปลี่ยน

19 ปฏิกิริยาของ A, H, E ; Dr. John Gordon A H E Host เปลี่ยน

20 ปฏิกิริยาของ A, H, E ; Dr. John Gordon A H E Environment เปลี่ยน

21 ปฏิกิริยาของ A, H, E ; Dr. John Gordon A H E Environment เปลี่ยน

22 ธรรมชาติของการเกิด โรค มี 2 ระยะ ระยะก่อนเกิดโรค ระยะก่อนเกิดโรค ระยะเกิดโรค ระยะเกิดโรค - ระยะก่อนมีอาการ - ระยะปรากฏอาการ (Mild, Moderate, Severe) - ระยะสูญเสียสมรรถภาพ

23 ผลภายหลังเจ็บป่วย Cure ( หายขาด ) Cure ( หายขาด ) Chronic ( เรื้อรัง ) Chronic ( เรื้อรัง ) Relapse ( หายไม่ขาด ) Relapse ( หายไม่ขาด ) Disability & Defect ( เสีย สมรรถภาพและ Disability & Defect ( เสีย สมรรถภาพและ พิการ ) พิการ ) Death ( เสียชีวิต ) Death ( เสียชีวิต )

24 ธรรมชาติของการเกิดโรคขาด สารอาหาร ระยะก่อน เกิด ระยะเกิดโรค A : สารอาหา ร H : อายุ เพศ สรีรวิทยา นิสัย... E : ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ พิการ เรื้อรัง โรคขาด สารอาหาร เริ่มมีอาการ ขาดสารอาหาร ผิดปกติของการ ทำงาน ดึงสารอาหารสะสม ได้รับสารอาหารไม่พอทำงานปกติ

25 ธรรมชาติของการเกิดโรค ไข้เลือดออก ระยะก่อน เกิด ระยะเกิดโรค A : ไวรัส เดงกี H : คนทุก กลุ่ม อายุ เพศ E : แมลง นำ โรค ( ยุงลาย ) ช็อก ตาย ซึม กระสับกระส่าย เลือดออก อวัยวะภายใน จุดเลือดออก ไข้สูง ปวดศีรษะ ได้รับเชื้อไวรัสเดงกี่

26 ธรรมชาติของการเกิด โรคเบาหวาน ระยะก่อน เกิด ระยะเกิดโรค A : อินซูลิน H : อายุ เพศ น้ำหนักตัว กรรมพันธุ์ โรค ประจำ E : เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ หัวใจ ตาย อวัยวะ บกพร่อง ตามัว แผลหายช้า อาการ ; หิวบ่อย ปัสสาวะบ่อย.. เริ่มมีระดับน้ำตาล ในเลือดสูง อาการปกติ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาการระบาด (EPIDEMIOLO GY) สุมัทนา กลาง คาร. ความเป็นมาของ วิทยาการระบาด สมัยก่อนยังไม่มีการค้นพบ เชื้อโรค สมัยก่อนยังไม่มีการค้นพบ เชื้อโรค การศึกษาใช้วิธีสังเกต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google