งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ศัพท์พื้นฐานของ ฐานข้อมูล 1. ศัพท์พื้นฐานของ ฐานข้อมูล 2. เค้าร่างของ ฐานข้อมูล 2. เค้าร่างของ ฐานข้อมูล 3. ความสัมพันธ์ ระหว่างเอนทิตี้ 3. ความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ศัพท์พื้นฐานของ ฐานข้อมูล 1. ศัพท์พื้นฐานของ ฐานข้อมูล 2. เค้าร่างของ ฐานข้อมูล 2. เค้าร่างของ ฐานข้อมูล 3. ความสัมพันธ์ ระหว่างเอนทิตี้ 3. ความสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ศัพท์พื้นฐานของ ฐานข้อมูล 1. ศัพท์พื้นฐานของ ฐานข้อมูล 2. เค้าร่างของ ฐานข้อมูล 2. เค้าร่างของ ฐานข้อมูล 3. ความสัมพันธ์ ระหว่างเอนทิตี้ 3. ความสัมพันธ์ ระหว่างเอนทิตี้ 4. ระดับของข้อมูล 4. ระดับของข้อมูล 5. รูปแบบของ ฐานข้อมูล 5. รูปแบบของ ฐานข้อมูล

2 1. ศัพท์พื้นฐานของฐานข้อมูล - เอนทิตี้ (Entity) หรือ ตาราง (Table) หรือ รีเลชั่น (Relation) - แอททริบิวต์ (Attribute) - ความสัมพันธ์ (Relationship) - ทูเพิล (Tuple) - คาร์ดินาลิตี้ (Cardinality) - คีย์หลัก (Primary Key) หรือ ค่า เอกลักษณ์ (Unique Identifier) - โดเมน (Domain)

3 2. เค้าร่างของฐานข้อมูล หมายถึง ชื่อของเอนทิตี้ และรายละเอียดของแต่ละเอนทิตี้ ประกอบด้วยแอททริบิวต์อะไรบ้าง มีลักษณะความสัมพันธ์ ของข้อมูลในเอนทิตี้อย่างไร

4 3. ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ 1. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-one Relationship) 2. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-many Relationship) 3. ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-many Relationship)

5 4. ระดับของข้อมูล 1. ระดับภายนอกหรือวิว (External Level หรือ View) 2. ระดับแนวคิด (Conceptual Level) 3. ระดับภายใน (Internal level หรือ Physical Level)

6 5. รูปแบบของฐานข้อมูล 1. ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) 2. ฐานข้อมูลแบบลำดับขั้น (Hierarchical Database) 3. ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database)


ดาวน์โหลด ppt 1. ศัพท์พื้นฐานของ ฐานข้อมูล 1. ศัพท์พื้นฐานของ ฐานข้อมูล 2. เค้าร่างของ ฐานข้อมูล 2. เค้าร่างของ ฐานข้อมูล 3. ความสัมพันธ์ ระหว่างเอนทิตี้ 3. ความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google