งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University www.cmu.ac.th Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence CMU: UNIVERSITY OF EXCELLENCE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University www.cmu.ac.th Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence CMU: UNIVERSITY OF EXCELLENCE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University www.cmu.ac.th Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence CMU: UNIVERSITY OF EXCELLENCE

2 2 ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่าง มาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพ การศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่ พึงประสงค์ทั้งในฐานะ พลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวทางการจัด การศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวทางการสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้ มาตรฐานด้านการ สร้างและพัฒนา สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการ เรียนรู้ มาตรฐานด้านการ บริหารจัดการการ อุดมศึกษา มาตรฐานด้าน คุณภาพบัณฑิต การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน มาตรฐาน การ อุดมศึกษ า หลักเกณฑ์ กำกับ มาตรฐาน รวมถึง กรอบ มาตรฐาน คุณวุฒิ มาตรฐาน การ อุดมศึกษ า

3 3 เป้าหมายของการประกันคุณภาพ การศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ในด้าน การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำไปสู่การสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่า ได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

4 4 การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ใช้ระบบที่เรียกว่า CMU-QA ซึ่งเริ่ม พัฒนาจากการผสมผสานแนวคิดของ การควบคุมคุณภาพอย่างทั่วด้าน (Total Quality Management) การควบคุม คุณภาพมาตรฐาน ISO, Input process output  มีการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตาม นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ( สกอ.) และสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา ( สมศ.)

5 5 9 องค์ประกอบ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ การเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ แก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ ระบบและกลไก การประกันคุณภาพการศึกษา

6 6 จำนวนตัวบ่งชี้คุณภาพ 255025512552 สกอ. 41 สมศ. 2118 ม.ชม.ช 442 รวม 666361

7 7 ระบบการตรวจสอบและประเมินระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2553 ( คณะ / วิทยาลัย / บัณฑิตวิทยาลัย )  ตรวจประเมินตัวบ่งชี้ 61 ตัว ( เดิม 63 ตัว ) โดย ตัวบ่งชี้ที่ตัดออกได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (3) ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบเข้า คิดเป็นร้อยละของคะแนน เต็ม ( ม. ช ) ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (4) ร้อยละของนักศึกษาปริญญา ตรีที่เรียนต่อในปีที่สอง ( ม. ช ) สำหรับตัวบ่งชี้ที่ 2.2(2) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ใน ระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อ นักศึกษา จะดำเนินการปรับเกณฑ์แยกตามกลุ่ม สาขาวิชา โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อหาค่าเฉลี่ยของแต่ ละกลุ่มสาขาต่อไป  จัดทำรายงานในรูป e-SAR ให้แล้วเสร็จ 3 สัปดาห์ก่อนการตรวจประเมิน

8 8 การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีการวางแผนเพื่อดำเนินการตามระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น รูปธรรม รวมถึงผลักดันให้มีการ ดำเนินงานตามแผน การประเมิน และ การปรับปรุงพัฒนาตามหลักการของ วงจรคุณภาพ PDCA อย่างต่อเนื่อง A P D C

9 9 กลไกการประกันคุณภาพ การศึกษา  มอบหมายให้สำนักพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและ ประสานงานเพื่อดำเนินการประกัน คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มี ประสิทธิผล  แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นำเสนอแนวทางการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแผนการประกันคุณภาพการศึกษาต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ และ จัดประชุมเพื่อชี้แจง และสร้างความเข้าใจ ให้ทุกส่วนงาน

10 10 คำชี้แจงทั่วไป ตัวบ่งชี้ที่มีเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับ ต้องมีการประเมินเรียงตามลำดับ หากมีการดำเนินการบางข้อ และไม่ได้เรียงตามลำดับ จะไม่ได้คะแนนประเมินตามที่กำหนด

11 11 การเก็บข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ระบุให้ใช้รอบปีงบประมาณ หรือ ปีปฏิทิน ให้ ใช้ พ.ศ.ที่ตรงกันกับปีการศึกษาที่ประเมิน ปีการศึกษา 2552 ปีงบประมาณ 2552 ปีปฏิทิน 2552 ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 : ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ และในระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 : ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ

12 12 การนับจำนวนอาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง หมายถึง อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างกับสถาบัน หรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาการทำงานดังนี้ 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน น้อยกว่า 6 เดือน ไม่นับ สำหรับปีการศึกษา 2552 (ณ 31 พ.ค 2553) บรรจุระหว่าง 1 มิ.ย 52 – 1 ก.ย 52 คิดเป็น 1 คน บรรจุระหว่าง 2 ก.ย 52 – 1 ธ.ค 52 คิดเป็น 0.5 คน บรรจุระหว่าง 2 ธ.ค 52 – 31 พ.ค 53 ไม่นับ

13 13 นิยามศัพท์เพิ่มเติม ระบบ จะเน้นที่กระบวนการ ซึ่งหมายถึง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะในรูปของ เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ กลไก หมายถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือ ดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดการ องค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินการ

14 14 ตัวบ่งชี้คุณภาพ สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552 CMU-QA

15 15 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดำเนินงานและมีการกำหนด ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนให้ครบ ทุกภารกิจ (ปีงบประมาณ) เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 1.มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน 2.มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดำเนินงานและแผนปฏิบัติการ ประจำปีให้สอดคล้องกันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ 3.มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของการดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายของ แต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 4.มีการดำเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 5.มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน 6.มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่าง สม่ำเสมอ 7.มีการนำผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และ แผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

16 16 เกณฑ์มาตรฐานระดับ 2 และ 3 กลยุทธ์ หมายถึง แผนกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนระยะยาว โดยทั่วไปมักใช้ เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี (แผนดำเนินการ 1 ปี) (มีรายละเอียดโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ตัวบ่งชี้ ความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้) การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ จะนำไปคำนวณตัวบ่งชี้ที่ 1.2

17 17 เกณฑ์มาตรฐานระดับ 4 มีการดำเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา มี 4 ภารกิจ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

18 18 เกณฑ์มาตรฐานระดับ 6 มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ อย่างสม่ำเสมอ หมายถึง มีการดำเนินการในช่วงเวลาที่ควร ดำเนินการทุกครั้ง คือ มีการวิเคราะห์แผนการดำเนินงานกับแผน กลยุทธ์ทุกปี ส่วนการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนของชาติตลอดจน สภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ดำเนินการเมื่อมีการ ปรับเปลี่ยนแผนของชาติ หรือเมื่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง มีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการดำเนินงานของ สถาบันอุดมศึกษา

19 19 เกณฑ์มาตรฐานระดับ 7 มีการนำผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และ แผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่อง หมายถึง มีการนำผลการประเมินและผลการวิเคราะห์ ในเกณฑ์มาตรฐานระดับ 5 และ 6 มาปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ทุกปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550

20 20 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ ของการปฏิบัติงานที่กำหนด (ปีงบประมาณ) ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด หมายถึง ตัวบ่งชี้การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดโดยสถาบัน ตามที่ระบุใน เกณฑ์มาตรฐานระดับ 3 ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ซึ่งอาจซ้ำหรือไม่ซ้ำ กับตัวบ่งชี้ของ สกอ. สมศ. หรือ กพร. ก็ได้ จำนวนตัวบ่งชี้ที่ปฏิบัติได้บรรลุเป้าหมาย หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย

21 21 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร หลักสูตร (ปีการศึกษา) เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 1.มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร 2.มีการกำหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 3.มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง 4.มีการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการทุกหลักสูตรประจำปีการศึกษา เช่น ร้อย ละของหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจาก วิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานตรงสาขา 5.มีการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการหลักสูตรประจำปีการศึกษาไป ปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 6.หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร 7.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโทเฉพาะ แผน (ก) และ ปริญญาเอก) ที่เปิดสอนมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหลักสูตร ทั้งหมด

22 22 เกณฑ์มาตรฐานระดับ 6 หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุก เรื่อง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน หมายถึง หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนใน รอบปีการศึกษาที่ทำการประเมิน ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ของ สกอ.

23 23 เกณฑ์มาตรฐานระดับ 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโทเฉพาะ แผน (ก) และปริญญาเอก) ที่เปิดสอนมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของ จำนวนหลักสูตรทั้งหมด การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก. ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษา ลงทะเบียนเรียนในรอบปีการศึกษาที่ทำการประเมิน จำนวนหลักสูตรทั้งหมด ให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุก ระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษาด้วย แต่ไม่ นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดดำเนินการแล้ว

24 24 ตัวอย่างการคำนวณ หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด200หลักสูตร ระดับอนุปริญญา2หลักสูตร ระดับปริญญาตรี118หลักสูตร ป.โท (แผน ก)20หลักสูตร (1 หลักสูตร ไม่มีนักศึกษา) ป.โท (แผน ก และ ข)40หลักสูตร (แผน ก. 31 หลักสูตร) ป.โท (แผน ข)10หลักสูตร ป.เอก10หลักสูตร 19

25 25 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1(1) : ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อ หลักสูตรทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สมศ.) (ปีการศึกษา) ร้อยละของหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนที่ได้ มาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ. 2548) เมื่อเทียบจาก หลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนในปีการศึกษา นั้น

26 26 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ (ปีการศึกษา) เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 1.มีกลไกการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญทุกหลักสูตร 3.มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ทุกหลักสูตร 4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ที่จะ สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน 5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัด ให้ผู้เรียน และอิงพัฒนาการของผู้เรียนทุกหลักสูตร 6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหลักสูตร 7.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทุกหลักสูตร

27 27 เกณฑ์มาตรฐานระดับ 5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการ เรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน และอิงพัฒนาการของผู้เรียนทุกหลักสูตร หมายถึง มีวิธีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาและ การสอนของอาจารย์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ การเรียนรู้ในรายวิชานั้น โดยมีการวิเคราะห์พัฒนาการ ของผู้เรียนประกอบ

28 28 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2(1) : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ คุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.7 สมศ.) (ปีการศึกษา) ใช้ข้อมูลจากผลการประเมินผ่านระบบออนไลน์

29 29 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2(2) : ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบ ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 6.9 สมศ.) (ปีงบประมาณ) FTES ใช้ข้อมูลรอบปีงบประมาณ 2552 โดยคิดรวมทั้ง นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ของทั้งระดับปริญญา ตรี และบัณฑิตศึกษา โดยเทียบบัณฑิตศึกษาเป็น FTES ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจะปรับเกณฑ์การประเมินแยกตามกลุ่ม สาขาวิชา

30 30 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2(5) : ค่าเฉลี่ยของ GPA ของนักศึกษา ปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ภายใน CMU-QA) บ่งชี้คุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอนของ แต่ละสาขาวิชา

31 31 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2(6) : ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียน สำเร็จตามหลักสูตรต่อจำนวนที่รับเข้า (ตัวบ่งชี้ภายใน CMU-QA) ตัวบ่งชี้นี้สะท้อนถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของ กระบวนการเรียนการสอน และในขณะเดียวกันอาจ บ่งชี้ประสิทธิผลของการสนับสนุนนักศึกษาอีกด้วย ไม่นับรวมนักศึกษาที่จบการศึกษาในภาคฤดูร้อน

32 32 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม (ปีการศึกษา) เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 1.มีระบบและกลไกที่กำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชนมา ช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 2.มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่ นำไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชนมี ส่วนร่วมทุกหลักสูตร 3.มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กำหนดและไม่ กำหนดในหลักสูตรโดยความร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงาน ภายนอก 4.มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบัน ทุกหลักสูตร 5.มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล องค์การ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอนทุกหลักสูตร

33 33 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ปฏิบัติงานจริง) (ปีการศึกษา) เกณฑ์มาตรฐาน FTES ระดับปริญญาตรีต่อจำนวนอาจารย์ ประจำในกลุ่มสาขาวิชาให้ใช้ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ หรือ ตาม เกณฑ์วิชาชีพที่มีการกำหนดโดยสภาวิชาชีพ (มีหลักฐาน ชัดเจน) การคำนวณร้อยละความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ย ใน ระดับกลุ่มสาขาวิชา ใช้สูตรเดิม แต่สำหรับระดับสถาบัน มีการ เปลี่ยนแปลง โดยให้พิจารณาจากร้อยละของจำนวนคณะที่ได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (คะแนน 3) และประเมินดังนี้ คะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3 น้อยกว่าร้อยละ 80ร้อยละ 80-99ร้อยละ 100

34 34 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญา ตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ ประจำ (รวมลาศึกษาต่อ) (ปีการศึกษา) กรณีการปรับคุณวุฒิการศึกษา ให้มีหลักฐานการสำเร็จ การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น คะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3 วุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่าง ร้อยละ 1-39 หรือ วุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่าง ร้อยละ 40-59 แต่ วุฒิปริญญาตรี มากกว่า ร้อยละ 5 1. วุฒิปริญญาเอกอยู่ ระหว่างร้อยละ 40-59 และ 2. วุฒิปริญญาตรีเท่ากับ หรือน้อยกว่าร้อยละ 5 หรือ 1. วุฒิปริญญาเอก มากกว่าหรือเท่ากับร้อย ละ 60 และ 2. วุฒิปริญญาตรีมากกว่า ร้อยละ 5 1. วุฒิปริญญาเอกมากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 60 และ 2. วุฒิปริญญาตรีเท่ากับ หรือน้อยกว่าร้อยละ 5

35 35 ตัวอย่างการคำนวณ ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิ.ย 52 – 31 พ.ค 53) จำนวนอาจารย์ปฏิบัติงานจริง1,753คน (ทำงานเกิน 9 เดือน 1,750 คน และเป็นอาจารย์ใหม่วุฒิ ป.เอก บรรจุเมื่อ 1 ต.ค 52 จำนวน 6 คน) จำนวนอาจารย์ลาศึกษาต่อ150คน มีคุณวุฒิระดับ ป.ตรี89คน มีคุณวุฒิระดับ ป.โท575คน มีคุณวุฒิระดับ ป.เอก1,239คน (ทำงานเกิน 9 เดือน 1,236 คน และเป็นอาจารย์ใหม่วุฒิ ป.เอก บรรจุเมื่อ 1 ต.ค 52 จำนวน 6 คน) 1,903

36 36 ลำดับรายชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษา ตรีโทเอก รวม Template ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

37 37 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (รวมลาศึกษาต่อ) (ปีการศึกษา) คะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3 ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยู่ ระหว่าง ร้อยละ 1 - 44 หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยู่ ระหว่างร้อยละ 45 - 69 แต่ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไป<ร้อยละ 30 1. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยู่ ระหว่าง ร้อยละ 45 - 69 และ 2. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไป ≥ ร้อยละ 30 หรือ 1. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน ≥ ร้อยละ 70 และ 2. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับรศ. ขึ้นไป < ร้อยละ 30 1. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน ≥ ร้อยละ 70 และ 2. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไป ≥ร้อยละ 30

38 38 ตัวอย่างการคำนวณ ในรอบปีการศึกษา 2552 (นับเมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ) จำนวนอาจารย์ปฏิบัติงานจริง+ลาศึกษา1,903คน ตำแหน่งอาจารย์560คน ตำแหน่ง ผศ.581คน ตำแหน่ง รศ.540คน ตำแหน่ง ศ.222คน 1. ผศ.+รศ.+ศ. = 581+540+222 = 1,343 คน 2. รศ.+ศ. = 540+222 = 762 คน การคิดสัดส่วน ตัวหาร = 1,903 คน

39 39 ลำดับรายชื่ออาจารย์ ตำแหน่งทางวิชาการ ศ.ศ. รศ. ผศ. อ.อ. รวม Template ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

40 40 ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ (ปีการศึกษา) เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 1.สถาบันมีการกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร 2.มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพ 3.มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.มีระบบในการดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ 5.มีการดำเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการ กระทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

41 41 ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ ให้พิจารณาตามกรอบจรรยาบรรณอาจารย์ที่ สกอ.กำหนด เกณฑ์มาตรฐานระดับ 5 หมายถึง มีการวิเคราะห์และสรุป ปัจจัยเสี่ยง รวมถึงจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการ ทำผิดจรรยาบรรณ และดำเนินการตามแผนที่กำหนด

42 42 ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 : มีระบบและกลไกสนับสนุนอาจารย์ประจำ ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (ปีการศึกษา) เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 1.มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ สอน 2.มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุ้นให้อาจารย์คิดค้น พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านการเรียนการสอน 3.มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา 4.มีผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและมีการจัดเวที แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 5.มีการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้ง ภายในและ ภายนอกสถาบัน

43 43 ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 : ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งาน ทำและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปีการศึกษา) การเกณฑ์ทหาร ศึกษาต่อ และอุปสมบท ไม่นับว่ามีงานทำ ให้นับเฉพาะผู้ที่ตอบแบบสอบถามในเรื่องนั้นๆ เท่านั้น ใช้ข้อมูลกลางจากการสำรวจผ่านระบบออนไลน์

44 44 ตัวบ่งชี้ที่ 2.9(1) : ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ ทำงานตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 สมศ.) นับบัณฑิตปริญญาตรีทุกหลักสูตร ทั้งหลักสูตรปกติ หลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตรสมทบ ใช้ข้อมูลกลางจากการสำรวจผ่านระบบออนไลน์

45 45 ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 : ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ (ปีการศึกษา) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนหรือรายรับ หรือรายได้ที่ได้รับเป็น ประจำทุกเดือน ตัวตั้งเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ + สูงกว่าเกณฑ์ ตัวหารจำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำประจำก่อนเข้าศึกษา และ ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา ใช้ข้อมูลกลางจากการสำรวจผ่านระบบออนไลน์

46 46 ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 : ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต (ปีการศึกษา) คะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3 ระดับความพึงพอใจ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ ระหว่าง 1-2.49 ระดับความพึงพอใจ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ ระหว่าง 2.50-3.49 ระดับความพึงพอใจ มีคะแนนเฉลี่ย ≥3.50

47 47 ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 : ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สำเร็จการ ศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้าน วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ (ปีการศึกษา) การนับจำนวน สามารถนับซ้ำได้ หากได้รับหลายรางวัล ถ้าผู้ได้รับรางวัลเป็นศิษย์เก่าหลายสถาบัน สถาบันต่างๆ เหล่านั้น ต่างก็สามารถนับรางวัลนั้นได้ รางวัล หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ผ่านการ แข่งขัน หรือได้รับการคัดเลือกในระดับชาติหรือนานาชาติ

48 48 ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 : ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สำเร็จ การศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องใน ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ วัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ (ปีการศึกษา) เกณฑ์คะแนน 3 คำนวณจาก 2 กรณี 1.ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สำเร็จ การศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดที่ได้รับการประกาศ เกียรติคุณ ฯ ทุกประเภท 2.ร้อยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งหมดที่ได้รับรางวัลด้านผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์

49 49 Template ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ลำดับ ที่ ชื่อ - สกุล รหัส นักศึกษา นักศึกษา ปัจจุบัน ศิษย์ เก่า รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ มอบรางวัล วัน / เดือน / ปี ที่ได้รับ

50 50 ตัวบ่งชี้ที่ 2.12(1) : จำนวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการ ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ นานาชาติ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 สมศ.) (ปีการศึกษา) การประเมินจะนับเฉพาะจำนวนวิทยานิพนธ์หรือจำนวน ชิ้นงานวิชาการเท่านั้น และสามารถนับซ้ำจำนวนครั้งที่ได้รับ รางวัล หากผลงานนั้นได้รับรางวัลหลายครั้งในรอบ 3 ปีที่ ผ่านมา การได้รับรางวัล ต้องเป็นรางวัลของหน่วยงานที่มีพันธกิจ หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของประเทศ เช่น สภาวิจัยแห่งชาติ สกว. หรือหน่วยงาน/องค์กรวิชาการ/ วิชาชีพ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

51 51 Template ตัวบ่งชี้ที่ 2.12(1) ปีการศึกษา 2552, 2551, 2550 ประเภทของรางวัลที่ได้รับชื่อนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่ มอบรางวัล วัน / เดือน / ปี

52 52 ตัวบ่งชี้ที่ 2.12(2) : ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ ปริญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญา โททั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 สมศ.) (ปีการศึกษา) บทความจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ จะนับได้เพียง 1 บทความต่อวิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง หากตีพิมพ์มากกว่านั้นก็นับ ได้เพียง 1 เท่านั้น เป็นการดู distribution

53 53 ตัวบ่งชี้ที่ 2.12(3) : บทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 สมศ.) (ปีการศึกษา) บทความจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ จะนับได้เพียง 1 บทความต่อวิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง หากตีพิมพ์มากกว่านั้นก็นับ ได้เพียง 1 เท่านั้น เป็นการดู distribution

54 54 ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 : ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปีการศึกษา) นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง การนับ หากประจำอยู่ในสาขาหนึ่ง แล้วไปเป็นที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ให้กับอีกสาขาหนึ่งทั้งในระดับคณะและสถาบัน สามารถนำมานับได้ แต่จะไม่นับหากไปเป็นที่ปรึกษาให้อีก สถาบันหนึ่ง

55 55 Template ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ลำดับที่ รายชื่ออาจารย์ ประจำหลักสูตร บัณฑิตศึกษาซึ่ง มีคุณสมบัติเป็นที่ ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ทำหน้าที่เป็นที่ ปรึกษา วิทยานิพนธ์ หลักสูตรชื่อนักศึกษา เป็นไม่เป็น

56 56 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า (ปีการศึกษา) เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 1.มีการสำรวจความต้องการจำเป็นของนักศึกษาปีที่ 1 2.มีการจัดบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการ เรียนรู้ของนักศึกษา 3.มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 4.มีการจัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 5.มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า 6.มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา และศิษย์เก่า 7.มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทั้ง 5 เรื่องข้างต้นเป็น ประจำทุกปี 8.นำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการ แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

57 57 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

58 CMUCMU

59 59 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต ที่พึงประสงค์ (ปีการศึกษา) เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 1.มีการจัดทำแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ สถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 2.มีการส่งเสริมให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบ ทุกประเภท โดยอย่างน้อยต้องดำเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3.มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดย สถาบันและองค์การนักศึกษาทุกสิ้นปีการศึกษา 4.มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา อย่างต่อเนื่อง

60 60 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2(1) : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ต่อจำนวนนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 6.8 สมศ.) (ปีการศึกษา) 1.คำนวณเฉพาะนักศึกษาภาคปกติเท่านั้น 2.ไม่นับซ้ำ แม้ว่านักศึกษาคนนั้นจะเข้าร่วมกิจกรรมหลาย กิจกรรม

61 61 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ) เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 1.มีการจัดทำระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ 2.มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง 3.มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 4.มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย 5.มีระบบสร้างขวัญและกำลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ดีเด่น 6.มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กร ภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม

62 62 เกณฑ์มาตรฐานระดับ 6 มีระบบและกลไกส่งเสริมความ ร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม หมายถึง มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง นักวิจัยกับองค์กรภายนอกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน หรือ อุตสาหกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

63 63 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 : มีระบบบริหารจัดการความรู้จาก งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ) เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 1.มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ทั้งในวงการวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์ 2.มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่เชื่อถือได้และรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ 3.มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปยัง ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 4.มีระบบและกลไกการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับ องค์การภายนอกสถาบันเพื่อการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5.มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือ นวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน

64 64 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวน อาจารย์ประจำ (ปีงบประมาณ) จำนวนอาจารย์ประจำให้นับรวมนักวิจัย แต่ไม่นับรวมที่ลา ศึกษาต่อ ให้นับวงเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนวิจัยในปีการศึกษานั้น ไม่ใช่วงเงินที่เบิกจ่ายจริง การแบ่งสัดส่วนกรณีมีผู้วิจัยจากหลายคณะ หรือหลาย สถาบัน ให้แบ่งสัดส่วนตามที่คณะหรือสถาบันตกลงกัน กรณีเป็นทุนวิจัยต่อเนื่อง ให้หารเฉลี่ยตามจำนวนปีที่ได้รับ ทุน

65 65 Template ตัวบ่งชี้ 4.3 ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ/ ผู้ร่วมโครงการ ตำแหน่ง (อาจารย์, นักวิจัย) งบประมาณทั้ง โครงการ งบประมาณ ปี 2552 แหล่งทุน ระยะเวลา โครงการ (วัน เริ่มต้น- วันสิ้นสุด) เงิน แผ่นดิน /เงิน รายได้/ รวมงบประมาณ ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน (งบประมาณ เงินรายได้ และงบประมาณเงินแผ่นดิน)

66 66 Template ตัวบ่งชี้ 4.3 ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ/ ผู้ร่วมโครงการ ตำแหน่ง (อาจารย์, นักวิจัย) งบประมาณทั้ง โครงการ งบประมาณ ปี 2552 แหล่งทุน ระยะเวลา โครงการ (วัน เริ่มต้น- วันสิ้นสุด) รวมงบประมาณ ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน (งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเงินแผ่นดิน)

67 67 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3(1): ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุน ทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่อจำนวน อาจารย์ประจำ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 สมศ.) (ปีงบประมาณ) ทุนวิจัยภายในสถาบัน หมายถึง ทุนที่ได้รับการจัดสรรจาก งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน นับเฉพาะอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับ รวมอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ ไม่นับซ้ำแม้ว่าอาจารย์ประจำหรือนักวิจัยท่านนั้นจะได้รับ ทุนวิจัยหลายครั้งในปีการศึกษานั้นๆ

68 68 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3(2): ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อ จำนวนอาจารย์ประจำ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สมศ.) (ปีงบประมาณ) นับทั้งแหล่งทุนภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ นับเฉพาะอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับ รวมอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ ไม่นับซ้ำแม้ว่าอาจารย์ประจำหรือนักวิจัยท่านนั้นจะได้รับ ทุนวิจัยหลายครั้งในปีการศึกษานั้นๆ

69 69 ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 : ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและ ในระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ปีปฏิทิน) นับเฉพาะอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับ รวมอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ การนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการ เรียนการสอน ไม่นับเป็นการนำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติ ไม่นับซ้ำ แม้ว่าจะเผยแพร่หลายครั้ง ไม่นับบทความวิชาการอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา หมายรวมถึงสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ทั้งในและต่างประเทศ

70 70 ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 : ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ (ปีปฏิทิน) นับอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด รวมอาจารย์ประจำและ นักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ บทความที่ได้รับการอ้างอิง หมายถึง บทความที่ถูกอ้างอิง โดยงานวิจัยของผู้อื่น กรณีบทความได้รับการอ้างอิงหลายครั้งในปีนั้นๆ ให้นับได้ เพียงครั้งเดียวในปีนั้น

71 71 Template ตัวบ่งชี้ 4.5 ลำดับ ชื่อบทความ วิจัยที่ได้รับ การอ้างอิง (citation) ชื่อวารสาร ฉบับ/ หน้า ปี ชื่อผู้ร่วมหลัก/ ผู้ร่วมรอง (โปรดขีดเส้น ใต้ผู้ร่วมหลัก) จำนวน ครั้ง ของการ อ้างอิง Time Cited ชื่อ referred journal/ ชื่อฐานข้อมูลระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่นำไปอ้างอิง

72 72 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการ แก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน (ปีการศึกษา) เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 1.มีการจัดทำนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดำเนินงานของการบริการ วิชาการแก่สังคม 2.มีคณะกรรมการ คณะทำงานหรือหน่วยงานดำเนินการให้บริการวิชาการแก่ สังคมตามแผนที่กำหนด 3.มีการกำหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 4.มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด 5.มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สังคม 6.มีการจัดทำแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7.มีการประเมินสัมฤทธิผลและนำผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความ เชื่อมโยง และบูรณาการ ระหว่างการบริการวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอื่นๆ ของสถาบัน

73 73 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1(1) : มีการนำความรู้และประสบการณ์จาก การบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา การเรียนการสอนและการวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 สมศ.) (ปีการศึกษา) โครงการ กิจกรรม หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้นำองค์ ความรู้และมวลประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการแก่ สังคม ชุมชน และประเทศชาติมาใช้ประโยชน์ในการ พัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย ขอให้แสดงความเชื่อมโยงให้เห็นเป็นรูปธรรม

74 74 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1(2): ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการ บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่ออาจารย์ประจำ (ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 สมศ.) (ปีงบประมาณ) นับอาจารย์ประจำเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมอาจารย์ ที่ลาศึกษาต่อ

75 75 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : ร้อยละของอาจารย์ประจำมีส่วนร่วมในการ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมการ วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ/ วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ นับอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมที่ลาศึกษาต่อ การให้บริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือ โครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือ เป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมี บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ ให้นับเฉพาะการเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นวิทยากรที่อยู่ในแผนของสถาบัน และการเป็นกรรมการ วิชาการ วิชาชีพ เป็นที่ปรึกษาในหน่วยงานระดับชาติ ได้แก่ หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือ หน่วยงานระดับ นานาชาติ (ปีการศึกษา)

76 76 Template ตัวบ่งชี้ 5.2 ลำดับชื่อ-นามสกุล ลักษณะการให้บริการวิชาการ (กาเครื่องหมาย ) หน่วยงาน ที่เชิญ คำสั่ง/ เอกสารอ้างอิง เป็นที่ ปรึกษา ภายนอก สถาบัน เป็น กรรมการ สอบ/ กรรมการ วิทยานิพนธ์ ภายนอก สถาบัน เป็น กรรมการ วิชาการ/ กรรมการ วิชาชีพให้ สถาบันต่างๆ

77 77 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 : ร้อยละของกิจกรรม หรือโครงการบริการ ทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ (ปีการศึกษา) นับอาจารย์ประจำเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ให้นับเฉพาะโครงการที่ได้ระบุกิจกรรมไว้ชัดเจน ให้นับกิจกรรมแทนโครงการได้เฉพาะกรณีที่กิจกรรม เหล่านั้นได้กำหนดวัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลา เป้าหมายผู้เข้ารับบริการ และการประเมินกิจกรรมทุก กิจกรรมไว้ชัดเจน สามารถนับซ้ำได้ถ้าเป็นโครงการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ กับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

78 78 Template ตัวบ่งชี้ 5.3 ลำดับที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมวัน/เดือน/ปีที่จัดสถานที่จัด

79 79 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ (ปีการศึกษา) กำหนดให้นำผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโดย สำนักงาน กพร. กรณีไม่มีผลสำรวจของ กพร. ให้นำผลสำรวจความพึง พอใจเป็นรายโครงการ/กิจกรรม มาคำนวณเป็นภาพรวม โดยใช้สมการดังนี้ ความพีงพอใจ =  x i n i  n i

80 80 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ (ปีการศึกษา) การแปลผล 3.51 ขึ้นไปได้คะแนน 3 2.51-3.50ได้คะแนน 2 1.51-2.50ได้คะแนน 1 น้อยกว่า 1.51ได้คะแนน 0 หมายเหตุในการประเมินความพึงพอใจ ต้องประเมิน อย่างน้อย 80% ของโครงการ/กิจกรรมที่ ดำเนินการ หากไม่ถึง 80% จะให้เพียง 1 คะแนน แม้ว่าผลระดับความพึงพอใจจะได้ 3.51 ขึ้นไปก็ตาม

81 81 Template ตัวบ่งชี้ 5.4 ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ วัน/เดือน/ปี ที่จัด กิจกรรม สถานที่จัด จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ต่อการจัด กิจกรรม (สเกล 5 ระดับ)

82 82 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : มีระบบและกลไกในการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม (ปีการศึกษา) เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 1.มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได้ และมีแผนงานรองรับ 2.มีการกำหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับ แผนงาน และมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 3.มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื่นๆ 4.มีการส่งเสริมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ อาทิ การจัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้าง บรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทาง วิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง 5.มีการกำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 6.มีการเผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทำวารสารศิลปวัฒนธรรมใน ระดับต่างๆ มีความร่วมมือในการให้การบริการวิชาการด้าน ศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่างๆ

83 83 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : มีระบบและกลไกในการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม (ปีการศึกษา) เกณฑ์มาตรฐานระดับ 4 การดำเนินงานด้าน ศิลปวัฒนธรรม และเกณฑ์มาตรฐานระดับ 6 การเผยแพร่ และบริการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ หมายถึง การดำเนินงาน การเผยแพร่ และการ บริการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างใดอย่างหนึ่ง

84 84 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1(1): ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการ อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และ วัฒนธรรมต่อจำนวนโครงการนักศึกษาทั้งหมด (ปีงบประมาณ) คิดเฉพาะโครงการที่จัดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาค ปกติในปีการศึกษานั้น

85 85 Template ตัวบ่งชี้ 6.1(1) ลำดับที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ ปีที่จัด สถานที่จัด จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้าง เสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและ วัฒนธรรม (กาเครื่องหมาย )

86 86 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1(2): ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ ในการอนุรักษ์ พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่องบดำเนินการ(ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 สมศ.) (ปีงบประมาณ) จำนวนค่าใช้จ่ายและมูลค่าใช้จ่ายเป็นตัวเงินที่เกิดขึ้นใน การที่อาจารย์ประจำของสถาบันได้ใช้เพื่อการอนุรักษ์ พัฒนาฯ ในปีงบประมาณนั้น ต่องบดำเนินการ

87 87 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1(3) : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา (ตัวชี้วัดที่ 4.4.2 ก.พ.ร.) (ปีงบประมาณ) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ เทียบกับ จำนวนเป้าหมายแต่ละโครงการ

88 88 Template ตัวบ่งชี้ 6.1(3) ลำดับที่ชื่อโครงการ/ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด สถานที่จัดจำนวน ผู้เข้าร่วม จำนวน เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม คิดเป็น ร้อยละ ของ ผู้เข้าร่วม เทียบกับ เป้าหมาย

89 89 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการและสามารถผลักดันองค์กรให้แข่งขันได้ในระดับ สากล (ปีการศึกษา) เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 1.คณะกรรมการบริหารประจำคณะ/คณะกรรมการอำนวยการคณะ มี บทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และนโยบายของ องค์กร 2.คณะกรรมการบริหารประจำคณะ/คณะกรรมการอำนวยการคณะ มีการ ติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กรมากกว่าปีละ 2 ครั้ง 3.มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ/คณะกรรมการอำนวยการ คณะ อย่างต่ำร้อยละ 80 ของแผน ในการประชุมแต่ละครั้งมีกรรมการ เข้าร่วมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีการส่งเอกสารให้ กรรมการ อย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม 4.คณะกรรมการบริหารประจำคณะ/คณะกรรมการอำนวยการคณะ จัดให้มี การประเมินผลงานของคณบดีหรือผู้บริหารสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่ตก ลงกันไว้ล่วงหน้า 5.คณะกรรมการบริหารประจำคณะ/คณะกรรมการอำนวยการคณะ มีการ ดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้ หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร

90 90 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของ องค์กร (ปีการศึกษา) เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 1.มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2.ผู้บริหารดำเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ ศักยภาพภาวะผู้นำที่มีอยู่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในองค์กร 4.มีการจัดทำแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหารตามผลการประเมิน และดำเนินการตามแผน อย่างครบถ้วน

91 91 ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก (ปีการศึกษา) เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 1.มีการทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ ประชาคมของคณะรับทราบ 2.มีการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบ ความสำเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 3.มีการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบ ความสำเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 100 4.มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้ 5.มีการนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนา กระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้

92 92 ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร บุคคลเพื่อพัฒนาและธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ (ปีการศึกษา) เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 1.มีการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรมภายใต้การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 2.มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะใน การปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงตำแหน่ง การกำหนดเส้นทาง เดินของตำแหน่ง การ สนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงาน ทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญกำลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 3.มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้ บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข 4.มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบ ความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน 5.มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 6.มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางใน การปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น

93 93 ตัวบ่งชี้ที่ 7.4(1): ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าประชุม วิชาการหรือนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 สมศ.) (ปีการศึกษา) นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง

94 94 ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 (2) : งบประมาณสำหรับการพัฒนา คณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ ประจำ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.10 สมศ.) (ปีงบประมาณ) นับอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมที่ลาศึกษาต่อ

95 95 ตัวบ่งชี้ที่ 7.4(3) : ร้อยละของบุคลากรประจำสาย สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.11 สมศ.) นับตามรอบปีการศึกษา

96 96 ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 : ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการ บริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ปีการศึกษา) เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 1.มีนโยบายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 2.มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 3.มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบ ฐานข้อมูล 4.มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 5.มีการนำผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูล 6.มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสถาบันผ่านระบบ เครือข่ายกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม รูปแบบมาตรฐานที่กำหนด

97 97 ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 : ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการ บริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ปีการศึกษา) เกณฑ์มาตรฐานในตัวบ่งชี้นี้ครอบคลุมระบบฐานข้อมูลทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย และ ผู้บริหารสามารถใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจได้

98 98 ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 : ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ บุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา (ปีการศึกษา) เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 1.มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส ผ่าน ช่องทางต่างๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ์ เว็บไซด์ นิทรรศการ 2.มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่ เปิดเผยและเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วอย่างน้อย 3 ช่องทาง 3.มีการนำความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการ บริหารงานโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมีการดำเนินงาน อย่างเป็นรูปธรรม 4.มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เป็นทางการและไม่ เป็นทางการ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และชัดเจน เช่น จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 5.มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาค ประชาชน

99 99 ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 : ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับรางวัล ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ นานาชาติ (ปีการศึกษา) นับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด รวมที่ลาศึกษา ต่อด้วย สามารถนับซ้ำได้ หากอาจารย์หรือนักวิจัยนั้น ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณหลายรางวัล รางวัล หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ผ่านการ แข่งขันหรือได้รับการคัดเลือกในระดับชาติหรือนานาชาติ

100 100 Template ตัวบ่งชี้ 7.7 ลำดับที่ รายชื่ออาจารย์ที่ ได้รับรางวัล ผลงานทาง วิชาการหรือ วิชาชีพ ชื่อรางวัลผลงาน ทางวิชาการ วัน เดือน ปีสถานที่

101 101 ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 : มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน กระบวนการบริหารการศึกษา (ปีการศึกษา) เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมี ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วม เป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาท สำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 2.มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ หรือสร้างความ เสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการ บริหารงาน และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง 3.มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่าวต้องกำหนด มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ บุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 4.มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 5.มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการ กำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร สูงสุดของสถาบัน

102 102 ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 : ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัว บ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล (ปี การศึกษา) เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 1.มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 2.มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 3.มีการกำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ สถาบัน 4.มีการจัดทำ Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า โดยกำหนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของ สถาบัน 5.มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาใน ระดับคณะหรือเทียบเท่า 6.มีระบบในการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามคำ รับรองของผู้บริหารระดับต่างๆ 7.มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามคำรับรอง 8.มีการนำผลการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ไปเชื่อมโยงกับ ระบบการสร้างแรงจูงใจ

103 103 ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 : ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัว บ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล (ปีการศึกษา) การจัดทำคำรับรองจะต้องมีหลักฐานเอกสารแสดงการ ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ การจัดทำ Strategy Map สามารถดูตัวอย่าง กพร. ได้ ที่ www.opdc.go.th

104 104 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และ งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ปีงบประมาณ) เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 1.มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันให้ เป็นไปตามเป้าหมาย 2.มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวาง แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ 3.มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ใน การตัดสินใจ และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 4.มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 5.มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์ สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์การอย่างต่อเนื่อง 6.มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการ ใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด 7.ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการ ตัดสินใจ

105 105 ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 : มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก สถาบันร่วมกัน (ปีงบประมาณ) เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 1.มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของ สถาบัน 2.มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของ สถาบัน 3.มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน 4.มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน 5.มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร ร่วมกับหน่วยงานอื่น

106 106 ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 : มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก สถาบันร่วมกัน (ปีงบประมาณ) เกณฑ์มาตรฐานระดับ 5 มีผลการประหยัดงบประมาณ ให้แสดง หลักฐานการประหยัดงบประมาณจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

107 107 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา (ปีการศึกษา) เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ การพัฒนาของสถาบัน 2.มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพจาก คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใต้การมี ส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน 3.มีการกำหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับ มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับ การประเมินคุณภาพภายนอก 4.มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ (อย่าง น้อย 3 ปีนับรวมปีที่มีการติดตาม) 5.มีการนำผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน 6.มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 7.มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

108 108 ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 : มีระบบและกลไกการให้ความรู้และ ทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา (ปีการศึกษา) เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 1.มีระบบการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ นักศึกษา 2.มีระบบส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ กับกิจกรรม นักศึกษา 3.มีกลไกให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัย 4.นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของ กิจกรรม หรือโครงการนักศึกษา 5.นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ ระหว่างสถาบัน 6.มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษา ดำเนินการ และในส่วนที่นักศึกษามีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพ ของสถาบัน 7.มีการนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู้และกลไก การดำเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

109 109 ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 : ระดับความสำเร็จของการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา) เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 1.มีการดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับคณะ และสถาบันอย่างต่อเนื่อง 2.มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับ พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 3.มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนภายในเวลาที่กำหนด 4.มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 5.มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น หรือ มีการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับ หน่วยงานและสถาบันอื่นๆ

110 110 ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 : ระดับความสำเร็จของการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา) เกณฑ์มาตรฐานระดับ 3 ให้พิจารณาจากการส่งรายงาน ประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในเวลาที่กำหนด (ภายใน 120 วัน) นับจากวันสิ้นปีการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา (ดูจาก ปีการศึกษาที่ผ่านมา)

111 111 ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 1.วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก และบุคคล 2.จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 3.พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และ ทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมี คุณภาพ 4.ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดำเนินงานนโยบายคุณภาพ สถานศึกษา 3 ดี (3D) 5.กำกับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การ ดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)

112 112 ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3 มีกิจกรรมสนับสนุน นโยบายสถานศึกษา 3 ดี จำนวน 1 ด้าน มีกิจกรรมสนับสนุน นโยบายสถานศึกษา 3 ดี จำนวน 2 ด้าน มีกิจกรรมสนับสนุน นโยบายสถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ด้าน DEMOCRACY คือ การมีความตระหนักเห็นความสำคัญ ศรัทธาและเชื่อมั่นในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซื้อ สิทธิ์ ขายเสียง DECENCY คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รู้จักผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิใจใน ความเป็นไทย รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติในการดำรงชีพสืบไป DRUG – FREE คือ การมีความเข้าใจ รู้จักพิษภัยของยาเสพติดและรู้จักการหลีกเลี่ยง

113 113 Q & A


ดาวน์โหลด ppt 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University www.cmu.ac.th Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence CMU: UNIVERSITY OF EXCELLENCE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google