งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กันยายน 2549 การปฏิรูประบบราชการกับการพัฒนาระบบบริหาร ของผู้บริหารการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กันยายน 2549 การปฏิรูประบบราชการกับการพัฒนาระบบบริหาร ของผู้บริหารการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กันยายน 2549 การปฏิรูประบบราชการกับการพัฒนาระบบบริหาร ของผู้บริหารการศึกษา

2 แนวทางการปฏิรูประบบ ราชการของ กพร. การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

3 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ทำงานเชิงรุก ใช้ข้อมูลเป็นฐาน หลักสูตรสำหรับกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะ (BESPOKE) วิธีการที่หลากหลาย สร้างเครือข่ายในการทำงาน ปรับวิธีจัดสรรงบประมาณ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ กศน. กศน. ใน 2 ปีที่ผ่านมา

4 ข้อจำกัด ? การนำ ICT มาใช้ ความ เหลื่อมล้ำ ระหว่าง พื้นที่ฯ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อจำกัด โครงสร้าง

5 ยั่งยืน ต่อเนื่อง ทำอย่างไรจะปฏิรูป

6 ประเมินตนเองจริงจัง พร้อมรับการประเมินจากภายนอก พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมปรับตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้ข้อมูล ผลงานวิจัยเป็นฐาน กล้าทดลองรูปแบบใหม่ๆ มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้เพื่อขยายผล

7 Filling Vacancies for Skilled Workers and Professionals Takes a Relatively Long

8

9 The Extent of English Skills Mismatch Share of workers ranking English language proficiency as the first skill they lack the most in doing their job

10 Percentage of Managers Ranking Local Professionals as Having Poor Skills Managers in Thailand Believe Their Workers Have Poor Skills

11 Percentage of Managers Ranking Local Skilled Production Workers as Having Poor Skills Managers in Thailand Believe Their Workers Have Poor Skills

12 Patents Issued by the US to Selected East Asian Countries

13 เริ่มจากเป้าหมายระยะสั้น ไปสู่เป้าหมายระยะยาว เริ่มจากส่วนย่อยไปสู่ การเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ พัฒนาต่อยอดไต่ระดับอย่างต่อเนื่อง THINK BIG BEGIN SMALL CYCLICAL ENERGIZING เชื่อมโยงไปสู่การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และสังคม

14 พัฒนาบริการด้วยจิตสำนึกแห่งจริยธรรม ให้ทั่วถึง และเป็นธรรม ให้เกิดความไว้เนื้อ เชื่อใจ ให้สะดวก คุ้มค่า มีคุณภาพ ให้หลากหลาย สนอง ความต้องการ ในอนาคต นำไปสู่ การพัฒนาสังคม

15 พัฒนาไปสู่ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับที่ 5 นักบริหารมืออาชีพ (Executive) สามารถสร้าง ความยิ่งใหญ่ที่ต่อเนื่องคงทน มีผู้สืบทอดเจตนารมณ์เมื่อจากไป ระดับที่ 4 ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ (Effective Leader) สามารถกระตุ้นให้เกิดความศรัทธาในทิศทางและมาตรฐาน ระดับที่ 3 ผู้จัดการที่มีฝีมือ (Competent Manager) สามารถจัดการให้เกิดการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ ระดับที่ 2 สมาชิกทีมงานที่มีคุณภาพ (Contributing Team Member) เป็นสมาชิกที่ช่วยเหลือทีมงานได้ดี ระดับที่ 1 เป็นคนมีฝีมือ (Highly Capable Individual) เป็นคนมีฝีมือ

16 คุณลักษณะของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน มุ่งมั่นทางวิชาชีพ แต่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มุ่งมั่นทำงานให้ สำเร็จโดยใช้ มาตรฐานเป็นหลัก แต่ทำอย่างเงียบๆ ยกย่องผู้อื่น ที่ช่วยให้งานสำเร็จ มุ่งสร้างความ ยิ่งใหญ่ให้แก่องค์กร มากกว่าตนเอง ตรวจสอบความ บกพร่องของตนเอง มากกว่าจับผิดผู้อื่น มีผลงานดีเยี่ยม ที่ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง แต่ถ่อมตนไม่โอ้อวด วางยุทธศาสตร์ให้มี ผู้สืบทอดผลงานมากกว่า จะรวมศูนย์ที่ตนเอง

17 ขอให้กำลังใจ ที่จะพัฒนาไปสู่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กันยายน 2549 การปฏิรูประบบราชการกับการพัฒนาระบบบริหาร ของผู้บริหารการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google