งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 โครงสร้างตลาดและ การกำหนดราคา  การแข่งขันสมบูรณ์ในตลาด สินค้าเกษตร  ตลาดที่ไม่สมบูรณ์และ พฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ของ อุตสาหกรรมอาหาร  ความล้มเหลวของตลาดและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 โครงสร้างตลาดและ การกำหนดราคา  การแข่งขันสมบูรณ์ในตลาด สินค้าเกษตร  ตลาดที่ไม่สมบูรณ์และ พฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ของ อุตสาหกรรมอาหาร  ความล้มเหลวของตลาดและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 โครงสร้างตลาดและ การกำหนดราคา  การแข่งขันสมบูรณ์ในตลาด สินค้าเกษตร  ตลาดที่ไม่สมบูรณ์และ พฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ของ อุตสาหกรรมอาหาร  ความล้มเหลวของตลาดและ นโยบายของรัฐ

2 บทที่ 4 โครงสร้างตลาดและ การกำหนดราคา  เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบาย โครงสร้างตลาด การกำหนด ราคา และความล้มเหลวของ ตลาดสินค้าเกษตร รวมถึง สาเหตุและผลกระทบจากการใช้ นโยบายของรัฐ

3 รายงาน  โครงสร้างตลาดและการกำหนด ราคาสินค้า... โครงสร้างและลักษณะการแข่งขัน ของสินค้า... – ใครอยู่ในตลาด – การแข่งขันของตลาดแต่ละระดับเป็น อย่างไร การตั้งราคา การก่อตัวของราคา และการเคลื่อนไหวของราคา – การตั้งราคา – ราคาก่อตัวมาได้อย่างไร ระดับฟาร์ม คนกลาง ผู้บริโภค – การเคลื่อนไหวราคาเป็นอย่างไร

4 ช่องทางตลาดของสินค้า... และ ความเป็นไปได้ในการเข้าสู่ อุตสาหกรรม – วิถีตลาดเป็นอย่างไร – มีโอกาสเข้าสู่อุตสาหกรรมได้ หรือไม่อย่างไร ความยากง่ายเป็น เช่นไร มีระบบแบบไหน ความล้มเหลวของตลาดสินค้า... และนโยบายของรัฐ – ปัญหาด้านตลาดเป็นอย่างไร – รัฐเข้ามาใช้นโยบาย หรือ มาตรการอะไรบ้างเพื่อช่วยเหลือ ผลจากการใช้นโยบายเป็น อย่างไร

5 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการ ทำงาน สิ่งที่ควรแก้ไข และ วิธีการแก้ไขที่น่าจะทำได้

6 วันสอบกลางภาค 5 สิงหาคม เวลา 9-12


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 โครงสร้างตลาดและ การกำหนดราคา  การแข่งขันสมบูรณ์ในตลาด สินค้าเกษตร  ตลาดที่ไม่สมบูรณ์และ พฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ของ อุตสาหกรรมอาหาร  ความล้มเหลวของตลาดและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google