งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ความสำคัญของ รายงานการวิจัย 2. โครงร่างรายงานการ วิจัย 3. ตัวอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ความสำคัญของ รายงานการวิจัย 2. โครงร่างรายงานการ วิจัย 3. ตัวอย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. ความสำคัญของ รายงานการวิจัย 2. โครงร่างรายงานการ วิจัย 3. ตัวอย่าง

4 การเขียนรายงานวิจัย 1. ส่วนนำ 2. ส่วนเนื้อหา - บทนำ - เอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง - ระเบียบวิธีการวิจัย - ผลการวิเคราะห์ข้อมูล - สรุปผลการวิจัย อภิปราย ผล & ข้อเสนอแนะ 3. ส่วนท้าย / ส่วนอ้างอิง - บรรณานุกรม - ภาคผนวก

5 - ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย - วัตถุประสงค์ของการวิจัย - สมมติฐานการวิจัย - ขอบเขตของการวิจัย - ข้อจำกัดของการวิจัย - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย - นิยามศัพท์

6 ก. ระบุสภาพปัญหาในประเด็นที่จะทำการวิจัย ข. ระบุแนวคิด ผลวิจัย หรือแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา ค. สรุปกรอบความคิดในการพัฒนา

7 1. สอดคล้องกับชื่อเรื่องและความเป็นมาของปัญหาการวิจัย 2. เขียนเป็นประโยชน์บอกเล่า ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 3. ควรกำหนดเป็นข้อ ๆ ( มีหลายข้อ ) 4. มักจะขึ้นต้นด้วยข้อความ เพื่อศึกษา ………………… เพื่อตรวจสอบ …………… เพื่อเปรียบเทียบ …………. เพื่อวิเคราะห์ ……………... เพื่อประเมิน ……………...

8 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ( เป็นใคร อยู่ที่ไหน จำนวนเท่าไร ) ตัวแปรที่ศึกษา ( มีตัวแปรใดบ้าง ) ช่วงระยะเวลาที่ทำการศึกษา

9 เป็นข้อความที่คาดคะเนคำตอบ ของปัญหาการวิจัย ต้องตั้งบนรากฐานของแนวคิด ทฤษฎีหรือผลงานวิจัย มีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร “ นิสิตต่างคณะวิชาใช้แหล่งสารนิเทศ เพื่อการค้นคว้าแตกต่างกัน ” สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ การวิจัย ต้องทดสอบได้

10 คำหรือข้อความที่ต้องการสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน เป็นคำที่ผู้วิจัยบัญญัติขึ้นมาเพื่อใช้ในการวิจัย - พฤติกรรม - ความเชื่อทางศาสนา - กระบวนการทางสังคม

11 คาดหวังว่า ผลการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง ต่อหน่วยงาน สังคม และวงวิชาการที่เกี่ยวข้อง

12 - แนวคิด ทฤษฎี - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - กรอบแนวคิดการวิจัย X 1 X 2 Y X 3

13 ความนำ ………………………………………………………………………… ……………………………………. ( ชี้แจงว่าจะนำเสนออะไรบ้าง แบ่งเป็นหัวข้อ ) ตอนที่ 1 นิยาม แนวคิด ทฤษฎี 1. ความหมาย และความสำคัญ 2. แนวคิด ทฤษฎี 3. ……………... 4. ……………... ตอนที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. งานวิจัยในต่างประเทศ 2. งานวิจัยในประเทศ

14 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง - ประชากรเป็นใคร มีจำนวนเท่าไร - สุ่มตัวอย่างแบบใด จำนวนเท่าไร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล X, S.D., ร้อยละ, t-test

15 การศึกษาสภาพปัญหาและ ความต้องการบำบัดรักษา ผู้ติดยาและสารเสพติด 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความ ต้องการบำบัดรักษา ผู้ติดยาและสารเสพติด 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหาและ ความต้องการ การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และสารเสพติด

16 - แบบสอบถาม - แบบสำรวจ - แบบสัมภาษณ์ - แบบสังเกต - แบบทดสอบ - แบบบันทึกรายการ

17 1. สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 2. ใช้แบบสอบถาม 3. ใช้วิธีรวบรวมเอกสาร 4. เข้าร่วมสังเกตการณ์ทดลอง 5. จัดประชุมสัมมนานักพัฒนาและผู้ทรงคุณวุฒิ

18 นำเสนอผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย หรือสมมติฐานการวิจัย

19

20 - อภิปรายผล - ข้อเสนอแนะ - ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ - ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต - สรุปผลการวิจัย วัตถุประสงค์ สมมติฐาน วิธีดำเนินกา รวิจัย ผลการวิจัย

21 แปลผลในระดับขยายความ โดยนำแนวคิด ทฤษฎี หรือผลการวิจัยต่าง ๆ มาสนับสนุน ไม่จำเป็นต้องอภิปรายทุกรายการตามข้อสรุป ยกประเด็นที่น่าสังเกตหรือโดดเด่น

22

23 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผล การวิจัยไปใช้ 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

24 บรรณานุกรม ภาคผนวก - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ - ผลการวิเคราะห์ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt 1. ความสำคัญของ รายงานการวิจัย 2. โครงร่างรายงานการ วิจัย 3. ตัวอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google