งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการการทำงานชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการการทำงานชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการการทำงานชุมชน

2 หลักคิดการทำงานชุมชน
ไม่มีอะไรเริ่มจากสูญ..ทุกอย่างมีต้นทุน..ขึ้นกับการค้นหาต้นทุน ค้นตัวจริงให้เจอ อย่าติดกับดักตัวหลอก ทุกอย่าเริ่มจากน้อย..ไปหามากแล้วทุกอย่างจะดีเอง เคลื่อนไหวด้วยความรู้..องค์ความรู้ ศรัทธาในสิ่งที่ทำ....ไม่ใช่ใช้แต่ความรู้..ศรัทธาชุมชนและเรื่องที่ทำ ต้องใช้ 3 อย่างประกอบกัน “ เกศ-กระมล-กร=กาย”..hand head heart ชาวบ้าน ชุมชนเป็นพระเอก..ไม่ใช่เราเป็นพระเอก วิธีคิดต่อปัญหา.. ทุกอย่างมีปัญหา..ทุกปัญหามีทางออก... นำไปสู่การ การพึ่งตนเอง..และการจัดการตนเอง..ไม่ใช่พึ่งพิงหรือคนอื่นจัดการให้

3 การทำงาน เครือข่ายแนวตั้ง ตลาด/ผู้บริโภค เครือข่ายแนวราบ
เบื้องหลัง หลักคิด/วิธีคิด/ทฤษฎี/ความเชื่อ หลักปฏิบัติ/ทักษะเทคนิค/เครื่องมือ เครือข่ายแนวราบ ชุมชน ปฏิบัติการจริง พื้นที่รูปธรรม/ศูนย์เรียนรู้/ แหล่งเรียนรู้ กลุ่ม/การรวมตัว บทเรียน/ ประสบการณ์ การหนุนเสริม/ แก้ไขปัญหา ครอบครัวต้นแบบ คนจริง

4 ลดรายจ่าย เท่ากับเพิ่มรายได้
วิถีการผลิต ดั้งเดิม เหลือขายหรือแลกเปลี่ยน หรือแปรรูป ปลูกเพื่อกิน ลดรายจ่าย เท่ากับเพิ่มรายได้ เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เอง คัดพันธุ์เอง ปลูกที่กิน กินที่ปลูก ปลูกตามฤดูกาล ไม่ใช้สารเคมีเพราะกินเอง แบ่งปัน แลกเปลี่ยน

5 เปิ้น วิธีคิด ปัจจุบัน ปลูกเพื่อขาย..เพื่อเอาไปชื้อกิน..
ชีวิตทั้งชีวิต.. เมล็ดพันธุ์... เปิ้น เปิ้น ชื้อกิน.. เทคนิคการปลูก เปิ้น เปิ้น ได้เงินมา.. เปิ้น ปุ๋ย... ยา... เปิ้น ตลาด.. เปิ้น เปิ้น ราคา

6 ครอบงำหรือหลุดพ้น สุข-มี โลกาภิวัฒน์ รวย ท้องถิ่นวิวัฒน์ ทุนนิยมโลก
การครอบครองทรัพยากรโลก องค์รวม ระบบเกื้อกูลแบ่งปัน บรรษัทข้ามชาติ บาปบุญ โลกนี้โลกหน้า ประเทศมหาอำนาจ ความเป็นชาติพันธุ์ องค์กรโลก แยกส่วน ดุลยภาพ อุดมการณ์ทุนนิยม อุดมการณ์ชุมชน พออยู่พอกิน เทคโนโลยีล้ำยุค อุดมการณ์ดั้งเดิม การค้าเสรี เคารพธรรมชาติอยู่ร่วมธรรมชาติ พ่อครู แม่ครู เอาชนะธรรมชาติ สังคมบริโภค จารีต ประเพณี มือใครยาวสาวได้สาวเอา การให้ การเกื้อกูล ระบบมูลค่า การอยู่ร่วมกัน สังคมยั่งยืน ชาวบ้านเป็นลูกค้า ลูกหลาน ระบบคุณค่า ปัจเจก หน้าหมู่ ภายใต้กระแสการบริโภคสายพานแห่งทุนนิยม การบริโภคพอเพียง มีดุลยภาพ อิสรภาพ

7 สอดคล้องกับธรรมชาติและระบบท้องถิ่น
ป่าต้นน้ำ การจัดการด้านทรัพยากร การจัดการอย่างสมดุล ป่าใช้สอย ความเชื่อเรื่องผี การผลิต ไร่และสวน สอดคล้องกับธรรมชาติและระบบท้องถิ่น วัด โรงเรียน อบต. ระบบเหมืองฝาย หมู่บ้าน ระบบเครือญาติ ที่นา

8 กระบวนการการจัดการความรู้
ทุนนิยม เทคโนโลยีใหม่ โครงการพัฒนา เกษตรแผนใหม่ บริโภคนิยม สื่อ โลกาภิวัฒน์ กระบวนการการจัดการความรู้ ผู้รู้ / ภูมิปัญญา เครือญาติ องค์กร กลุ่ม สำนึก ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น การจัดการ ทรัพยากร ดิน,น้ำ,ป่า ประเพณี 12 เดือน การผลิต การทำมาหากิน 8

9 กระบวนการ.. อาหารปลอดภัยในชุมชน
โจทย์แบ่งกลุ่ม กระบวนการ.. อาหารปลอดภัยในชุมชน หาคำหลัก..ประเด็นหลัก แตกประเด็น...และแตกประเด็น ให้ทำเป็นmind mapping นำเสนอ เชื่อมโยง..สรรพสิ่งสัมพันธ์กัน “เพราะมีสิ่งนี้..เลยมีสิ่งนี้..” ออกแบบ

10 ตัวอย่าง mind mapping

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการการทำงานชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google