งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไม่มีอะไรเริ่มจากสูญ.. ทุกอย่างมีต้นทุน.. ขึ้นกับการค้นหา ต้นทุน ค้นตัวจริงให้เจอ อย่าติดกับดักตัวหลอก ทุกอย่าเริ่มจากน้อย.. ไปหามากแล้วทุกอย่างจะดีเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไม่มีอะไรเริ่มจากสูญ.. ทุกอย่างมีต้นทุน.. ขึ้นกับการค้นหา ต้นทุน ค้นตัวจริงให้เจอ อย่าติดกับดักตัวหลอก ทุกอย่าเริ่มจากน้อย.. ไปหามากแล้วทุกอย่างจะดีเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ไม่มีอะไรเริ่มจากสูญ.. ทุกอย่างมีต้นทุน.. ขึ้นกับการค้นหา ต้นทุน ค้นตัวจริงให้เจอ อย่าติดกับดักตัวหลอก ทุกอย่าเริ่มจากน้อย.. ไปหามากแล้วทุกอย่างจะดีเอง เคลื่อนไหวด้วยความรู้.. องค์ความรู้ ศรัทธาในสิ่งที่ทำ.... ไม่ใช่ใช้แต่ความรู้.. ศรัทธาชุมชนและ เรื่องที่ทำ ต้องใช้ 3 อย่างประกอบกัน “ เกศ - กระมล - กร = กาย ”..hand head heart ชาวบ้าน ชุมชนเป็นพระเอก.. ไม่ใช่เราเป็นพระเอก วิธีคิดต่อปัญหา.. ทุกอย่างมีปัญหา.. ทุกปัญหามีทางออก... นำไปสู่การ การพึ่งตนเอง.. และการจัดการตนเอง.. ไม่ใช่ พึ่งพิงหรือคนอื่นจัดการให้

4 คนจริง ครอบครัว ต้นแบบ กลุ่ม / การ รวมตัว ชุมชน ปฏิบัติการ จริง เครือข่ าย แนวรา บ เครือข่าย แนวตั้ง ตลาด / ผู้บริโภค หลักคิด / วิธีคิด / ทฤษฎี / ความเชื่อ หลักปฏิบัติ / ทักษะเทคนิค / เครื่องมือ พื้นที่รูปธรรม / ศูนย์ เรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ บทเรียน / ประสบการณ์ การหนุนเสริม / แก้ไขปัญหา เบื้องห ลัง

5 ปลูกเพื่อ กิน เหลือขายหรือ แลกเปลี่ยน หรือแปรรูป เก็บเมล็ดพันธุ์ ไว้เอง คัดพันธุ์ เอง ปลูกตาม ฤดูกาล แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ไม่ใช้สารเคมี เพราะกินเอง ปลูกที่กิน กินที่ ปลูก ลดรายจ่าย เท่ากับเพิ่ม รายได้

6 ปลูกเพื่อขาย.. เพื่อเอา ไปชื้อกิน.. เมล็ด พันธุ์... เปิ้ น เทคนิคการ ปลูก ปุ๋ย... ยา... เปิ้ น ราค า เปิ้ น ตลาด.. เปิ้ น ได้เงินมา.. เปิ้ น ชื้อกิน.. เปิ้ น ชีวิตทั้งชีวิต.. เปิ้ น

7 โลกาภิ วัฒน์ ทุนนิยม โลก อุดมการณ์ ทุนนิยม การค้า เสรี ชาวบ้านเป็น ลูกค้า อุดมการณ์ ดั้งเดิม อุดมการณ์ ชุมชน ประเทศ มหาอำนาจ องค์กร โลก การอยู่ ร่วมกัน เคารพ ธรรมชาติ อยู่ร่วม ธรรมชาติ เอาชนะ ธรรมชาติ ท้องถิ่น วิวัฒน์ การ ครอบคร อง ทรัพยาก รโลก บาปบุญ โลกนี้ โลกหน้า สุข - มี รวย ลูกห ลาน สังคม บริโภค พออยู่ พอกิน บรรษัท ข้ามชาติ พ่อครู แม่ ครู ภายใต้กระแส การบริโภค สายพานแห่งทุน นิยม ความเป็น ชาติพันธุ์ จารีต ประเพณี การบริโภค พอเพียง มี ดุลยภาพ อิสรภาพ ระบบ เกื้อกูล แบ่งปัน สังคม ยั่งยืน องค์รวม แยก ส่วน ดุลย ภาพ ระบบมูลค่า ระบบคุณค่า เทคโนโล ยีล้ำยุค มือใครยาวสาว ได้สาวเอา การให้ การเกื้อกูล ปัจเจกหน้าหมู่

8 7 ความเชื่อเรื่องผี การจัดการด้านทรัพยากร การผลิต ป่าต้นน้ำ ป่าใช้สอย ไร่และสวน หมู่บ้าน ระบบเหมืองฝาย ที่นา สอดคล้องกับ ธรรมชาติและ ระบบท้องถิ่น การจัดการอย่างสมดุล วั ด โรงเรี ยน ระบบเครือ ญาติ ระบบ ท้องถิ่น อบ ต.

9 กระบวนการการจัดการความรู้ ผู้รู้ / ภูมิปัญญา เครือญาติ องค์กร กลุ่ม สำนึก ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น การจัดการ ทรัพยากร ดิน, น้ำ, ป่า ประเพณี 12 เดือน การผลิต การทำมาหากิน ทุนนิยม เทคโนโลยีใหม่ โครงการพัฒนา เกษตรแผนใหม่ บริโภคนิยม สื่อ โลกาภิวัฒน์

10 โจทย์ แบ่งกลุ่ม กระบวนการ.. อาหารปลอดภัย ในชุมชน ให้ทำเป็น mind mapping หาคำหลัก.. ประเด็น หลัก แตกประเด็น... และ แตกประเด็น เชื่อมโยง.. สรรพสิ่ง สัมพันธ์กัน “ เพราะมีสิ่งนี้.. เลยมีสิ่ง นี้..” ออกแบ บ นำเสน อ

11 ตัวอย่าง mind mapping

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt ไม่มีอะไรเริ่มจากสูญ.. ทุกอย่างมีต้นทุน.. ขึ้นกับการค้นหา ต้นทุน ค้นตัวจริงให้เจอ อย่าติดกับดักตัวหลอก ทุกอย่าเริ่มจากน้อย.. ไปหามากแล้วทุกอย่างจะดีเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google