งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Biological Concepts and Theories for Psychiatric Nursing 1. บอกแนวคิดหลักของทฤษฏี ที่อธิบาย การเกิดโรคทางจิตเวชได้ 2. บอกถึงกายวิภาค + สรีระวิทยาของ ระบบประสาทที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Biological Concepts and Theories for Psychiatric Nursing 1. บอกแนวคิดหลักของทฤษฏี ที่อธิบาย การเกิดโรคทางจิตเวชได้ 2. บอกถึงกายวิภาค + สรีระวิทยาของ ระบบประสาทที่เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Biological Concepts and Theories for Psychiatric Nursing 1. บอกแนวคิดหลักของทฤษฏี ที่อธิบาย การเกิดโรคทางจิตเวชได้ 2. บอกถึงกายวิภาค + สรีระวิทยาของ ระบบประสาทที่เกี่ยวข้อง กับการเกิดโรคทางจิตเวชได้พอ สังเขป 3. อธิบายการสื่อสารของระบบประสาท + สารสื่อประสาทที่ สำคัญได้ 4. อธิบายการเกิดโรคทางจิตเวชบาง โรค ด้วยแนวคิดทางชีวภาพ

2 Why people suffer from psy. Symptom ? How psychiatric symptoms occur ??? Psycho-Social Factors such as - Fear, Stress, Anxiety, Economics ect. Biological Factor

3 The 1990s : The Decade of the Brain The 1990s : The Decade of the Brain - Biological Revolution - Collaboration of science + Technology - Research based knowledge about epidemiology, Dx., Rx. and prevention

4 Key concepts Key concepts Problem occurred in some part of N.S. - Usually the brain’s Limbic system and CNS receptor sites. - Genetics predisposition - Excesses or deficiencies or imbalance of neurotransmitters - Hormonal and immunological effected

5 Human are not fully understood about the brain function

6 Nervous System Nervous System : CNS ------> Brain ; Spinal cord : PNS ------> Cranial Nerve ; Spinal Nerve ( 32 nerves ) ; ( 31 pairs ) : Autonomic Nervous System ( ANS ) Neurons : Nerve Ganglion ; Nerve Ending Neurons

7 The Brain

8 Structure + Function of the brain Cerebral Hemisphere ----> Cerebral Cortex : Process + synthesizes information ( Emotion, Reasoning, Though, Biologic Function ) : Interaction with other parts. Esp. Limbic System ( Emotional Brain ) ระบบกิ่งก้านสาขา ที่งานเกี่ยวกับ อารมณ์ความรู้สึก

9 Limbic systems

10 Amygdala ปฏิกิริยาทางอารมณ์ การรับรู้ ความคิด การได้กลิ่น Hippocampus : การ เรียนรู้ ความจำ การเกิดอาการชัก ** Hallucination ** ( มี Psychomotor excitability ) Collaboratory Function

11 Diencephalon : Thalamus, Hypothalamus, Brain Stem Hypothalamus : ~ Relay Station รับ Impulses ต่าง ๆ จาก Spinal Cord, Brain Stem, Cerebellum : ควบคุม Activities, Movement, Emotion and Tactile ยกเว้น การได้กลิ่น

12 Hypothalamus : ~ Hub between body and mind รับ ข้อมูลทางกายภาพ แปลงสู่ ความคิดและอารมณ์ : ควบคุม ---> T, H 2 O, Hormone, Pain, Happiness, Sex Drive : Bridge to Brain Stem and Control ANS Function จิ๋ว แต่ แจ๋ว, เล็ก พริกขี้หนู

13 Brain Stem : Medulla oblongata, Pons and Midbrain Medulla : ควบคุมการหายใจ, การเต้นของ H, BP, Pain, การ กลืน การพูด การอาเจียน Pons : ~ สะพานเชื่อม Spinal Cord Brain : มี Reflex Center ที่รับ Impulse มาจากการสัมผัส บริเวณ ใบหน้า ----> การเคี้ยว การลืมตา การแสดงสีหน้า : ควบคุมการหายใจด้วย : มี Locus ceruleus ซึ่ง 70 % ของ Neurons ผลิตและหลั่ง NE Fear and Alarm

14 Midbrain : มี Reflex Center ทำ หน้าที่เกี่ยวกับ การเคลื่อนไหว ลูกตา การมองเห็น และควบคุม การหด ขยายรูม่านตา และยัง เป็นบริเวณที่มีการถ่ายทอด สัญญาณจากสมองส่วนอื่น ๆ ไปสู่เปลือกสมองใหญ่ Brain Stem : ยังมี Sympathetic Nervous System และ Parasympathetic Nervous System ด้วย

15 The three important parts of the brain 1. Basal Ganglion ( Coronal section of cerebrum) Caudate nucleus Puta men Globus pallidus

16 Function of BG : Start + stop body movement : related to hallucination, delusion, emotional process and memory : excessive dopamine receptors also Ach GABA and other peptides NT : damage or lack of Dopamine here induced Parkinson ’s Disease.

17 2. Reticular Activating System ( RAS ) : เป็น Nerve Pathway มาเชื่อมกับ RF บริเวณที่ใกล้กับ Brain Stem-- -> การหลับ - ตื่น การมีสมาธิ 3. Extrapyramidal System (ES ) : กลุ่มของเซลประสาทส่ง ความรู้สึก (Tract of motor neuron ) จากสมองสู่บางส่วน ของไขสันหลัง มีหน้าที่ซับซ้อน เช่น ส่งสัญญาณจาก Cortex, Cerebellum Brain Stem และ Thalamus *** Gross Motor Movement ***

18 Neurons : เฉพาะในสมอง มี จำนวนมากถึงร้อยล้านล้านเซลล์ (Trillions) ใน NS ส่วนอื่นก็มี : Network ->communication (Neurotransmission) : มีสารสื่อประสาท (Neurotransmitter) : แบ่งตามหน้าที่ได้ 3 ชนิด ( รับ ส่ง ทั้งรับและส่ง ) มีรูปร่าง ดังนี้

19

20 SynapseSynapse

21 Neurotransmitter (NT ) 3 กลุ่มใหญ่  1. กลุ่ม Amino acid : Excitatory --> glutamate, aspartate : Inhibitory--> GABA, glycine  2. กลุ่ม Monoamines : Catecholamine : DA, E, NE : Indoleamines : serotonin (5-HT), Ach, melatonin, histamine 3. กลุ่ม Peptides (Neuromodurators): substance P. vasopressin, somatostatin,neurotensin, Endorphin

22 ตัวอย่างการสังเคราะห์ NT  Serotonin Tryptophan Tryptophan hydroxylase 5-hydroxytryptophan amino acid decarboxylase 5-hydrotryptamine (Serotonin) MAO 5- hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA)

23 Function of Neurotransmitters  DA : Movement, Judgement, Emotional Control, Happiness, Thinking, Motivation, Memory and Endocrine Function  NE : Sleep - Awake, Attention, Emotion+Feeling Intelligence and Endocrine Function * 5-HT: Level of Activities, Sleep, การเกิดอาการ Hallucination, Delusion และ Withdrawal ในผู้ป่วยจิตเภท, ควบคุมอุณหภูมิ และการเจ็บปวด

24 Melatonin : อนุพันธุ์ของ 5-HT ในสัตว์พบว่าเกี่ยวกับการสร้าง Pigment และควบคุมการสืบพันธุ์  Ach : Sleep Cycle, Muscle Tone, Movement  Glutamate : พบทั่วร่างกาย และ ที่ CNS มีมากเป็นพิษ  GABA : อนุพันธุ์ ของ Glutamate ระดับที่เหมาะสมจะ ช่วยยับยั้งไม่เกิด Anxiety

25 อธิบายการเกิดโรคทางจิตเวช ตามแนวคิดชีวภาพ  Schizophrenia : Dopamine Hypothesis - DA, NE, 5-HT สูง และไม่ สมดุล (DA - HT ) - Hypersensitivity --> D 2 และ 5-HT Receptors : Genetic --> prevalence 1 % worldwide แต่ แฝดแท้พบ 48-50 %, แฝดเทียม พบ 14-15 %, พ่อ + แม่ป่วยพบ 35-46 % แต่พ่อหรือแม่ป่วย พบ 12 - 15 %

26  Mood Disorder : - NE, 5 - HT สูง ----> Mania - NE, 5 - HT ต่ำ ----> Depression - DA - Ach - GABA ไม่ สมดุล ---> Bipolar - Mania พ่อหรือแม่ป่วยพบ ~ 24 % แต่ในโรค Depression พบ ~ 20 % - พบว่ามี Pituitary Hormone Imbalance เช่นในโรค Depression พบว่าระดับ ACTH, TSH ต่ำกว่าปกติ

27  Panic Disorder : - GABA ลดลง - NE - 5-HT ไม่สมดุลกัน - Epinephrine เพิ่มขึ้น - มี Overactivity ของ Locus ceruleus - แฝดแท้พบ 31 % - พ่อ + แม่ป่วย พบ 25 %

28  As long as biologic knowledge expands, psychiatric mental health nurses are responsible for translating that knowledge into care practices that recognize the biologic factors related to Mental Illness ( Mental Disorder: MD ) Biologic explanation of MD can reduce the stigma often associated with them ( psychiatric patient )


ดาวน์โหลด ppt Biological Concepts and Theories for Psychiatric Nursing 1. บอกแนวคิดหลักของทฤษฏี ที่อธิบาย การเกิดโรคทางจิตเวชได้ 2. บอกถึงกายวิภาค + สรีระวิทยาของ ระบบประสาทที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google