งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy โดย แอ๊ดดี้ มีรัตน์ 56080165 สหเวชศาสตร์ ( กายภาพบำบัด )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy โดย แอ๊ดดี้ มีรัตน์ 56080165 สหเวชศาสตร์ ( กายภาพบำบัด )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy โดย แอ๊ดดี้ มีรัตน์ 56080165 สหเวชศาสตร์ ( กายภาพบำบัด )

3

4 พระราชดำรัสเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550

5 การเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่ เรามีเศรษฐกิจ แบบพอมีพอกิน แบบพอมี พอกันนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ให้มี พอเพียงกับตัว อันนี้ก็เคย ความพอเพียงนี้ ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้อง ผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใช้เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือใน อำเภอ จะต้องมีความพอเพียงสมควร บาง สิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6 เศรษฐกิจ พอเพียง ความ พอประมาณ การจัดการความ เสี่ยง Risk Management ความมี เหตุผลหรือ การใช้ปัญหา ในการแก้ไข ปัญหา การจัดการและ พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ในการพึ่งตนเอง นามธรรม รูปธรรมสู่การปฏิบัติ

7 การสร้าง ภูมิคุ้มกัน ให้กับตัวเอง ครอบครัว องค์กร และ ชุมชน การมีส่วนร่วมใน การจัดการ ทรัพยากรอย่าง ยั่งยืน (Sustainabilit y) และมีรายได้ที่มี เสถียรภาพ (Income Stability)  ความรู้ ภูมิคุ้มกัน ความพอดี ความ พอประมาณ เป็นรากฐานสำคัญของ “ เศรษฐกิจพอเพียง 

8 ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง - ทางสายกลาง - นำไปสู่ ความพอเพียง เงื่อนไขคุณธรรม ( ซื่อสัตย์ - มีคุณธรรม ) มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี มีเหตุผล เงื่อนไขชีวิต ( ขยัน - อดทน - สติ - ปัญญา ) พอประมาณ เงื่อนไขหลักวิชา ( ใช้หลักวิชาวางแผน  ปฏิบัติ ) สมดุล / พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

9 โครงสร้าง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอเพียง ความพอประมาณ - ความพอดี ยืนบนชาของตนเอง ความพอประมาณ - รอบคอบ มองระยะยาวคำนึง ความเสี่ยง การมีภูมิคุ้มกัน - เตรียมรับ กับการเปลี่ยนแปลง สร้าง ภูมิคุ้มกัน

10 สามห่วงสองเงื่อนไข สรุป ได้  รอบรู้มีสติ  รอบคอบ มีเหตุมีผล  ซื่อสัตย์และพากเพียร  ป้องกันความเสี่ยง

11

12


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy โดย แอ๊ดดี้ มีรัตน์ 56080165 สหเวชศาสตร์ ( กายภาพบำบัด )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google