งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 UIE research Activities for research training 2012 22 02 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 UIE research Activities for research training 2012 22 02 2012."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 UIE research Activities for research training 2012 22 02 2012

2 2 Aims

3 3 แนวทางดำเนินการ เพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคือสามารถจบ ออกไปอย่างมีคุณภาพ กลุ่มวิจัยได้ออกแบบ วิธีการพัฒนานักศึกษาผ่านการทำงานเป็นทีม และมีกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนา ตนเองให้ได้สิ่งที่ต้องการ ( ซึ่งได้เคยร่วมกัน รวบรวมไว้ )

4 4

5 5 กิจกรรมที่ทำกันในกลุ่ม Excel for progress checking - เพื่อให้แต่ละ คนได้บันทึก ทำความเข้าใจตนเอง ตรวจสอบ ตัวเอง UIE meeting – การเรียนรู้ร่วมกัน และช่วยฝึก หลายๆ อย่าง Presentation of new paper – ฝึกให้ติดตาม ความก้าวหน้าของแวดวงวิจัย การฝึกอ่าน paper และสรุปมานำเสนอ รายงานความก้าวหน้า – ฝึกวางแผนการทดลอง สรุปผล จับใจความสำคัญ สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ การฝึกภาษาอังกฤษ – พัฒนาด้านภาษา และ การสื่อสาร

6 6 กิจกรรมที่ทำกันในกลุ่ม กรณีที่ต้องการฝึกเขียนภาษาอังกฤษสามารถ เขียนรายงานความก้าวหน้าเป็นภาษาอังกฤษ โดยอาจผ่านการเขียนรายงานที่เป็นภาษาไทย เพื่อฝึกสรุปใจความสำคัญให้ได้เสียก่อน การสรุปจับใจความสำคัญ (concept) เป็น สิ่งสำคัญที่ต้องฝึกก่อน – อาจจะตรวจสอบ ตนเองได้จากการสรุปภาพรวมงานวิจัยของ ตนเอง โดยสามารถบอกลักษณะเด่นของงานที่ ตนเองทำ และบอกถึงจุดใหม่ที่จะได้จาก งานวิจัยของตัวเองได้ ( ลองคิดและเขียน ออกมา )

7 7 บทบาทของสมาชิกกลุ่ม บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา “ แนะนำ แนวทางในการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา และ อำนวยความสะดวกให้นักศึกษาได้ทำงานเพื่อ พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ เช่น การหาทุนเพื่อมา ใช้ในการซื้ออุปกรณ์และสารเคมีที่จำเป็น การ เสาะแสวงหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำวิจัย ” บทบาทของนักศึกษา “ ตั้งใจทำงานอย่าง เต็มที่ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เน้นการฝึก ตนเองให้คิดเป็นและทำงานมีประสิทธิภาพ สูงขึ้น ทำตามแนวทางที่ตกลงกันในกลุ่ม สามารถทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือกันอย่าง จริงใจ ”

8 8 ทบทวน เปลี่ยนแปลง รูปแบบกิจกรรมที่จะ ทำกันในปี 2555 Excel for progress checking - เพื่อให้แต่ละคนได้ บันทึก ทำความเข้าใจตนเอง ตรวจสอบตัวเอง > cancel UIE meeting – การเรียนรู้ร่วมกัน และช่วยฝึกหลายๆ อย่าง > ปรับรูปแบบใหม่ –Presentation of research – 1 person/week – by the next meeting organizer ( โดยให้นำเสนอ scope & concept ของงาน และการทดลองที่ทำมาในช่วงที่ผ่านมาอยู่ ในส่วนไหนของ scope เสนอผลการทดลองที่สรุปรวบรวม ผลแล้ว พร้อมอธิบาย และข้อสรุปที่ได้ ) –Presentation of new paper – by meeting organizer – การฝึกภาษาอังกฤษ – by the previous meeting organizer รายงานความก้าวหน้า – ฝึกวางแผนการทดลอง สรุปผล จับใจความสำคัญ สื่อสาร > เหมือนเดิม การเสนอผลการทดลองของแต่ละคนแบบเดิมให้คุย กันเอง โดยแบ่งกลุ่มนศ. ช่วยดูแลกัน ถ้ามีปัญหาในงาน ที่กำลังทำให้นัดอาจารย์คุยให้คำแนะนำได้

9 9 คำถาม / ข้อเสนอแนะ การแบ่งเวลาสำหรับการค้นคว้า และการลงมือ ทดลอง การสับเปลี่ยนกันมาอยู่ที่ office ในเวลาราชการ การวางแผนเกี่ยวกับการสอบ การส่งรายงาน ต่างๆ การสัมมนา การสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีและระบบการ เบิกจ่ายใช้งานอุปกรณ์ เครื่องมือ


ดาวน์โหลด ppt 1 UIE research Activities for research training 2012 22 02 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google