งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 204100 IT I ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื้อหา Midterm Intro to com. Powerpoint Internet Dreameweaver Final Ms-Word.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 204100 IT I ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื้อหา Midterm Intro to com. Powerpoint Internet Dreameweaver Final Ms-Word."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 204100 IT I ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื้อหา Midterm Intro to com. Powerpoint Internet Dreameweaver Final Ms-Word Ms-Excel MS-Access สอบ Final ศุกร์ 25 ก.พ. 52 เวลา 15.30-17.30 น.

2 2 Download เอกสารประกอบการสอน และเอกสารการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word / Excel ได้ที่ URL: www2.cs.science.cmu.ac.th/course/204100 หรือ เข้าผ่านเว็บไซต์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ www.cs.science.cmu.ac.th แล้วเลือกหัวข้อเว็บเพจ ของรายวิชาต่างๆ ที่เมนูด้านล่าง

3 3 Midterm 40 Final 40 คะแนนการบ้าน 20 รวม 100 คะแนนการบ้าน20 คะแนน แบ่งเป็น Part Midterm 10 Intro. Powerpoint Internet Dreamweaver Part Final 10 Ms-Word Ms-Excel MS-Access Ms-Word Ms-Excel MS-Access ข้อตกลง ไม่มีคะแนนเข้าขั้นเรียนแต่จะมีงานทำในห้องเรียนวันไหนที่เก็บ คะแนนแล้วไม่มาถือว่าไม่มีคะแนนส่วนนั้นจะตามส่งที่หลังไม่รับ

4 4 โปรแกรม Microsoft Access บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Access : ตาราง (Table) บทที่ 2 แบบสอบถาม (Query) บทที่ 3 ฟอร์ม (Form) บทที่ 4 รายงาน (Report) บทที่ 5 การทำงานกับหลาย Table

5 5 บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Access Microsoft Access เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานกับข้อมูล ทำให้เราเก็บข้อมูล ค้นหาข้อมูล เปลี่ยนแปลงแก้ไข และ จัดทำ รายงานได้ ข้อมูลต่างๆ เก็บในตาราง และ ตารางจัดเก็บอยู่ฐานข้อมูล

6 6 ฐานข้อมูล (Database) เป็นที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน สัมพันธ์กัน รวบรวมไว้ อย่างมีระบบ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลต่างๆ ที่เราสนใจเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในไฟล์ที่มีส่วน ขยายเป็น.MDB ตาราง (Table) ข้อมูลต่างๆ ที่เก็บในฐานข้อมูล จะเก็บอยู่ในรูปแบบของตารางที่เรา ได้ออกแบบและจัดเก็บแยกตารางไว้ Tableนศ.. Tableอ. Tableวิชา

7 7 รหัสพนักงานชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ E001พลอยมากแสง52 ถ.ฉลองกรุง เขคลาด กระบัง กรุงเทพฯ 01452789 E005ปัญญาธันวรารมย์8/9 ถ.เ E008อัญญาปิติ E010หทัยใจดี ฟิลด์ (Field) เรคคอร์ด (Record) ตัวอย่าง Table พนักงาน

8 8 การใช้ฐานข้อมูลใน องค์กร ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบุคคล ฝ่ายสินค้า ระบบจัดการ ฐานข้อมูล (DBMS) ฐานข้อมูล (Database) แฟ้มข้อมูลพนักงานขาย แฟ้มข้อมูลลูกค้า แฟ้มข้อมูลคลังสินค้า แฟ้มข้อมูลพนักงาน

9 9 โปรแกรม Microsoft Access 2002 ก่อนที่จะเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Access เราควรทำความรู้จักกับเครื่องมือ (Tools) เพื่อทำงานกับโปรแกรม Microsoft Access เครื่องมือมี 4 ชนิดดังนี้ Table เป็นที่เก็บข้อมูลที่เราสนใจที่เก็บในฐานข้อมูล ลักษณะที่สำคัญของ Table คือ Table ประกอบไปด้วย Row Column ข้อมูลที่จัดเก็บแนว Row 1 รายการคือ record และข้อมูลแนว Column คือ Field Query หรือตารางสืบค้น โปรแกรม Microsoft Access ได้เตรียม ระบบการสืบค้นให้เราทำงานกับข้อมูลได้สะดวก Form เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เราเก็บใน Table หรือจาก Query Form เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานกับข้อมูลได้ง่าย โดยเราอาจใช้ Form เพื่อจัดการต่างๆ กับข้อมูล เช่นเพิ่ม แก้ไข Report คือ รายงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลอาจแสดงบนจอภาพหรือ เครื่องพิมพ์

10 10 การทำงานกับ Table หัวข้อที่เราจะศึกษา ๑. กำหนดปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการศึกษา ๒. ออกแบบ Table (นักศึกษาต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Table มาบ้างแล้ว รู้จัก row column field record) ๓.ชนิดข้อมูล ๔. สร้าง Table ด้วยโปรแกรม Microsoft Access ๕. การป้อนข้อมูล ๖. การจัดการกับ field  การเพิ่มหรือแทรก field  การ ลบ field  การย้าย field ๗. การจัดการกับ Table  การ copy Table  การเปลี่ยนชื่อ Table  การลบ Table

11 11 ๑.กำหนดปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการศึกษา เราสนใจหรือต้องการทำงานกับข้อมูลเรื่องไหน ศึกษาถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือ สิ่งที่ต้องการทราบ เพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วนำไปสร้าง Table เพื่อนำไปใช้งานตามที่เราต้องการ คำถามในใจที่เราควรมี เราสนใจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร อะไรที่เราต้องการ อะไรที่เราไม่ต้องการ แยกแยะให้ได้ เราต้องการจัดเก็บข้อมูลหรือไม่ ต้องทราบขอบเขตของข้อมูล จำกัดขอบเขตหรือล้อมวงขีดเส้นสิ่ง ที่เราสนใจให้ได้ คือเราต้องกำหนดให้ได้ไม่เช่นนั้น จะมีสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลเยอะมาก

12 12 ตัวอย่าง เราสนใจ ต้องการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ นักศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษามีมากมาย เช่น รหัส ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่(ภูมิลำเนา) ที่พัก เบอร์ โทรศัพท์ คณะ วิชาเอก วิชาโท GPA ฯลฯ เราสนใจหรือต้องการทราบเรื่องอะไร ขีดเส้นกำหนดขอบเขตสิ่งที่ต้องการทราบให้ได้ก่อน แล้วจึงทำขั้นต่อไป

13 13 สมมุติ เราต้องการเก็บข้อมูล รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์มือถือ มีคำถามว่าหากเราต้องการทราบจำนวนนักศึกษาชาย หญิง เรา ต้องเพิ่มข้อมูล คำนำหน้านาม เข้าไปด้วย ดังนั้น ข้อมูลนักศึกษา ที่เราต้องการจึงประกอบด้วย รหัสนักศึกษา คำนำหน้านาม ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์มือถือ เป็นข้อมูลที่เราต้องการ หากเราต้องการทราบเรื่องอื่นๆ ใช้ดุลยพินิจพิจารณา ถามว่าพิจารณาอย่างไร คำตอบก็คือ ใช้ตัวเองถามว่าต้องการทราบเรื่องอะไร อยากรู้อะไรนั่นเอง

14 14 ๒. ออกแบบ Table ทราบลักษณะของ Table แล้ว เช่น row column field record มาแล้ว ? ข้อมูลนักศึกษา ที่เราต้องการ รหัสนักศึกษา คำนำหน้านาม ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์มือถือ มาออกแบบเพื่อสร้าง Table ขั้นแรก เราต้องกำหนดชื่อ field ก่อน ข้อมูลที่เราต้องการชื่อ field รหัสนักศึกษา ID คำนำหน้านาม Titleชื่อนามสกุลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์บ้านเบอร์บ้าน เบอร์มือถือ

15 15 ๓. ชนิดข้อมูล เราออกแบบ field ต่าง ๆ แล้ว ต่อไปกำหนดชนิดข้อมูลให้แต่ละ field เพื่อสะดวกในการใส่ข้อมูล หรือค้นหาข้อมูล การกำหนด field เราต้องทราบ ชนิดข้อมูล ของ Microsoft Access รายละเอียดดังนี้

16 16 ชนิดข้อมูล คำอธิบายขนาด Textอักขระต่าง ๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย เช่น A-Z a-z ก-ฮ 0-9 ช่องว่าง สัญลักษณ์พิเศษ เช่น # ฿ $ ตัวเลขนั้นไม่สามารถนำมาคำนวณได้ สูงสุดคือ 255 อักขระ เราสามารถกำหนด ขนาดว่าต้องการเก็บกี่ ตัวอักษรแต่ทั้งนี้ต้อง ไม่เกิน 255 ตัวอักษร Memoข้อความอักขระต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ 65,535 อักขระ Numberตัวเลข จำนวนเต็ม ทศนิยม ตัวเลขเหล่านี้นำมา คำนวณได้ 1 2 4 8 16 ไบต์ Date/Time วันที่ เวลา หรือทั้งวันและเวลา 8 ไบต์ Currencyเก็บตัวเลข เช่น สกุลเงิน $ ฿ เปอร์เซ็นต์ จุด ทศนิยม จุลภาค 8 ไบต์ AutoNumber ตัวเลขเรียงตามลำดับอัตโนมัติ เพิ่มค่าทีละ 1 4 16 ไบต์ Yes/Noค่า Yes/No หรือ field ที่มีตรรกะ 2 ค่า เช่น Yes/No True/False On/Off 1 บิต OLEObject กราฟ รูปภาพ เสียงหรือ object อื่นๆสูงสุด 1 GB Hyperlinkจุดลิงค์แบบต่าง ๆสูงสุด 2048 ตัวอักษร Lookup Wizard ข้อมูลเลือกจากตารางอื่นๆ ที่สัมพันธ์4 bytes

17 17 ชนิดตัวเลข Number คำอธิบายจุดทศนิยมขนาด ( ไบต์ ) Byte เก็บตัวเลขจำนวนเต็ม 0 ถึง 255 ไม่มี 1 ไบต์ Decimalเก็บตัวเลขทศนิยมจาก -10 ^28-1 ถึง 10 ^ 28-1 2812 ไบต์ Integerเก็บตัวเลขจำนวนเต็ม -32,768 ถึง 32,767ไม่มี2 ไบต์ Long Integerเก็บตัวเลขจำนวนเต็ม -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 ไม่มี4 ไบต์ Singleเก็บตัวเลขทศนิยม for negative values –3.402823E38 to –1.401298E–45 and positive values 1.401298E–45 to 3.402823E38 for 74 ไบต์ Doubleเก็บตัวเลขทศนิยม for negative values - 1.79769313486231E308 to –4.94065645841247E–324 and for positive values 4.94065645841247E–324 to 1.79769313486231E308 158ไบต์ Replication IDใช้กำหนด field ที่เป็น AutoNumber ใน ฐานข้อมูลที่มี record ซ้ำกัน N/A16ไบต์

18 18 จากข้อ ๒). ออกแบบ Table ข้อมูลนักศึกษา ต่อไปเราต้องทำการกำหนดชนิดข้อมูลให้แต่ละ field ข้อมูลที่เราต้องการชื่อ fieldชนิดข้อมูล รหัสนักศึกษา IDText ขนาด 9 ไบต์ เช่น 490500123 คำนำหน้านาม TitleText ขนาด 6 ไบต์ มีนาย นางสาว ชื่อชื่อText ขนาด 20 ไบต์ นามสกุลนามสกุลText ขนาด 20 ไบต์ ที่อยู่ที่อยู่Text ขนาด 40 ไบต์ เบอร์โทรศัพท์บ้านเบอร์บ้านText ขนาด 9ไบต์ 053247123 เบอร์มือถือ เบอร์มือถือ Text ขนาด 9ไบต์ 0817772123 จากนี้เราจะเริ่มทำงานกับโปรแกรม Microsoft Access เพื่อสร้าง Table ให้นักศึกษา สร้าง folder รหัสนักศึกษา Drive (handy drive / diskette) เช่น G:\50051111>

19 19 ขั้นตอนการเข้าสู่ Microsoft Access ทำ ดังนี้ 1.click ที่ start เลือกที่ program 2.click ที่ Microsoft Access ดังรูป ๔. สร้าง Table ด้วยโปรแกรม Microsoft Access

20 20 เมื่อเข้าสู่ Microsoft Access จะปรากฏ หน้าต่างดังรูป 1. Title bar แถบหัวเรื่อง 2. Menu bar แถบเมนู 3. Format tool bar แถบเครื่องมือ 4. Status bar แถบสถานะ 12341234

21 21 Title bar แถบหัวเรื่อง แสดงชื่อของโปรแกรม ชื่อฐานข้อมูลที่กำลังใช้งาน อยู่มีปุ่มย่อ-ขยาย หน้าต่าง ปิดหน้าต่าง ดังรูป

22 22 Menu bar (แถบเมนู) เป็นคำสั่งเพื่อทำงานกับ โปรแกรม เมาส์ click ที่คำสั่งจะปรากฏ คำสั่งต่างๆให้ทำงาน ดังรูป

23 23 Format tool bar (แถบเครื่องมือ) เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการทำงาน เช่น การทำงานพื้นฐาน การจัดรูปแบบ เป็นต้น เมื่อเรา click ที่ปุ่มก็ทำงานได้ทันที

24 24 Status bar (แถบสถานะ) ปรากฏที่แถบล่างของหน้าต่าง จะแสดง สถานะการทำงานปัจจุบัน

25 25 ขั้นตอนการสร้าง Table โปรแกรม Microsoft Access เป็นตัวจัดการฐานข้อมูล (ฐานข้อมูลคือแหล่งที่เก็บข้อมูล มีข้อมูลหลายตารางเก็บอยู่) นามสกุลของฐานข้อมูล คือ.mdb ตอนนี้เราจะทำการสร้าง Table ซึ่ง Table เก็บในฐานข้อมูล ในฐานข้อมูลจะมีหลาย ๆ Table ตอนนี้เราศึกษาฐานข้อมูลเดียว และในฐานข้อมูล มี 1 Table Student MyStudent.mdb

26 26 การสร้าง Table ด้วยโปรแกรม Microsoft Access สามารถ สร้างด้วย 3 วิธี - Datasheet View ผู้ใช้ทำการป้อนข้อมูลที่ต้องการทีละ record ซึ่ง Microsoft Access จะสร้างโครงสร้างของ Table ให้อัตโนมัติ - Table Wizard สร้าง Table จากต้นแบบที่ Microsoft Access เตรียมไว้ ผู้ใช้เลือกและทำตาม dialog ไปเรื่อยๆ - Design View สร้าง Table ซึ่งเราจะกำหนดหรือออกแบบ รายละเอียดทั้งหมด เราจะเรียนการสร้างวิธีนี้

27 27 เข้าโปรแกรม Microsoft Access จะได้หน้าจอดังรูป การสร้าง Table ด้วยวิธี Design View ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. click ที่ Blank Database จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 1

28 28 2.1 2. ทำดังนี้ 2.1 ที่ File name: ใส่ชื่อ ฐานข้อมูล ตัวอย่างนี้ กำหนดให้ชื่อฐานข้อมูล MyStudent 2.2 ฐานข้อมูลนี้เก็บที่ drive ไหน folder ไหน click เลือก ตัวอย่างนี้ เก็บที่ Drive c Folder TestAccess 2.3 click ปุ่ม Create 2.2 2.3

29 29 จากนั้นจะปรากฏหน้าจอการสร้าง Table ใหม่ ดังรูป 3. เราจะสร้างTable ใหม่ click ที่ Table และ Click New 3.2 3.1 จะปรากฏหน้าจอต่อไป

30 30 4. ให้เลือกการทำงานดังนี้ 4.1 click ที่ Design View 4.2 click OK 4.1 4.2 จะปรากฏหน้าจอต่อไป

31 31 5. จากรูป หน้าจอ Design View ประกอบด้วย Field Name ชื่อ field Data Type ชนิดข้อมูล Description คำอธิบาย field

32 32 เราจะนำข้อมูล Student ที่เราได้ออกแบบไว้มาใส่ที่นี่ 5.1 พิมพ์ ID ที่ช่อง Field Name 5.2 พิมพ์ Text ที่ช่อง Data Type 5.3 ที่ Tab General Field Size พิมพ์ 7 5.4 ที่ช่อง description พิมพ์ รหัสนักศึกษา ดังรูป 5.1 5.2 5.3 5.4 ถ้าไม่ระบุขนาด โดย default Text 50

33 33 IDText ขนาด 9 TitleText ขนาด 6 ชื่อ Text ขนาด 20 นามสกุล Text ขนาด 20 ที่อยู่ Text ขนาด 40 เบอร์บ้าน Text ขนาด 9 เบอร์มือถือ Text ขนาด 9

34 34 เมื่อสร้าง Table แล้ว เราจะทำการกำหนด Primary key (คีย์หลัก) next page พิจารณา record/ข้อมูลในแต่ละrow :Table Student ID Title ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์มือถือ ? อะไรที่ไม่ซ้ำ ?? เหตุผล กำหนด Primary key (คีย์หลัก) ให้กับ field รหัสนักศึกษา เพื่อความสะดวกในการทำงาน เช่น ช่วยค้นหาข้อมูลได้ อย่างรวดเร็ว ทำให้เราไม่ใส่รหัสนักศึกษาซ้ำ

35 35 Primary key : คีย์หลัก ใช้ระบุค่าที่ไม่ซ้ำสำหรับแต่ละ record เป็น field ที่ใช้แยกความแตกต่างของข้อมูล ในแถว (row) field ที่เป็น คีย์ ค่าในแถวนั้นๆ ข้อมูลจะไม่ซ้ำ ฟิลด์ที่สามารถระบุถึงแต่ละ record ในตารางได้โดยไม่มีค่าซ้ำ กันเราจะเรียกฟิลด์นั้นว่า คีย์หลัก row แถว record ข้อมูลที่เราจัดเก็บ

36 36 6.2 6. ขั้นตอนการกำหนด key field ทำดังนี้ 6.1 click ที่ Field Name ID 6.2 click ที่รูป กุญแจ 6.1 จะปรากฏรูปกุญแจที่ Field Name ID

37 37 7. การบันทึก Table ที่เราสร้าง ทำดังนี้ 7.1 click ที่ ปุ่ม save 7.2 จะปรากฏเมนู ให้พิมพ์ชื่อ Table เราตั้งชื่อ Table ว่า Student 7.3 click OK 7.1 7.2 7.3

38 38 จากนั้นให้สังเกตที่ Title bar (แถบหัวเรื่อง) จะ ปรากฏชื่อ Table คือ Student

39 39 1 ๕. การป้อนข้อมูล ตอนนี้เรามีโครงสร้างของ Table ที่ชื่อ Student มีแต่ โครงสร้าง ยังไม่มีข้อมูล เราจะนำการป้อนข้อมูลเข้าสู่ Table Student ขั้นตอนดังนี้ 1. Click ที่ปุ่ม Database Windows บน format toolbar หรือ click ที่ หน้าต่าง MyStudent:Database (Access 2000 file format)

40 40 2. จากนั้นให้ทำงานดังนี้ 2.1 ที่ Objects click Tables 2.2 double click ชื่อ Table Student 2.1 2.2

41 41 3. จะปรากฏหน้าจอให้เราพิมพ์ ข้อมูลเข้า Table 3

42 42 4. จากนั้นทำงานดังนี้ 4.1 พิมพ์ข้อมูลเข้าสู่ Table จนครบตาม ต้องการ 4.2 click ปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล 4.1 4.2

43 43 1 3 ๖. การจัดการ field – แทรก field - ลบ field - ย้าย field เราต้องทำตามขั้นตอน 1-3 ก่อนเพื่อระบุ Table ที่ต้องการ ทำงานด้วย 1. ที่ Objects click Tables 2. จากนั้น click ชื่อ Table Student 3. แล้ว click ที่ปุ่ม Design 2

44 44 จะปรากฏหน้าจอดังนี้

45 45 การแทรก field จากตัวอย่าง Table Student เราจะเพิ่ม field ชื่อ DateOfBirth มี type เป็น Date/Time คือ วันเดือนปีเกิดของนักศึกษา มีขั้นตอนดังนี้ 1. click ให้เป็นแถบสีเทาหน้า field ที่เราต้องการแทรก field นั้น เป็นสีดำทั้งแถว โดย field ใหม่ (DateOfBirth) จะแทรกเข้ามาและ field เบอร์บ้าน จะขยับ ลง 1

46 46 2. ทำงานดังนี้ 2.1 click ที่ ปุ่ม Insert Row บน format toolbar หรือ 2.2 ที่ Menu bar (แถบเมนู) click ที่คำสั่ง Insert click Rows 2.1 2.2

47 47 3. click ที่ Field Name พิมพ์ชื่อ field DateOfBirth ที่ Data Type click เลือก Date/Time ที่ Description พิมพ์คำอธิบายชื่อ Field วันเดือนปีเกิด ของนักศึกษา 3 4. จากนั้น click ที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึก Table

48 48 การลบ field จากตัวอย่าง Table Student เราจะลบ field ชื่อ DateOfBirth มี Type เป็น Date/Time คือ วันเดือนปีเกิดของนักศึกษา มีขั้นตอนดังนี้ 1. click ให้เป็นแถบสีเทาหน้า field ที่เราต้องการลบ เป็นสีดำทั้ง แถบ 1 2 2. ลบ filed ให้ click ที่ปุ่ม Delete Rows บน format toolbar

49 49 จะปรากฏเมนู ถามว่าเราต้องการลบ field นี้ หรือไม่ ให้ click Yes จากนั้น click ที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึก Table

50 50 การย้าย field จากตัวอย่าง ทำงานอยู่ที่ Table Student เราจะย้าย Field Name ที่อยู่ ซึ่งมี Type เป็น Text ไปไว้บรรทัดไว้ล่างสุด หลัง Field Name เบอร์มือถือ ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ 1. ที่ Table Student 2. click ให้เป็นแถบสีเทาหน้า field ที่เราต้องการย้าย คือ field ที่อยู่ เป็นสีดำทั้งแถว 1 2

51 51 3.Drag mouse (click เมาส์ค้าง) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ย้ายไป จากตัวอย่างเราจะย้าย Field Name ที่อยู่ ไปไว้ ลำดับสุดท้าย หลัง Field Name เบอร์มือถือ 4. click ที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ Table Student 3 4

52 52 ๗. การจัดการกับ table – copy rename delete Table การ copy (สำเนา) Table เราจะ copy Table Student และตั้งชื่อ Table ที่สำเนาใหม่ว่า Table StudentNew มีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 1. click ที่ Tables 2. click เลือกชื่อ Table Student เราจะ copy Table นี้ 1 2

53 53 3. ที่ Format toolbar (แถบเครื่องมือ) click ที่ปุ่ม copy 4. ที่ Format toolbar (แถบเครื่องมือ) click ที่ปุ่ม paste 5. จะปรากฏ หน้าต่าง ให้เราตั้งชื่อ Table เราจะตั้งชื่อ Table ใหม่ว่า StudentNew

54 54 5.1 พิมพ์ชื่อ StudentNew ตัวอย่างนี้เราตั้ง Table ชื่อ StudentNew 5.2 Paste Options เป็น ทางเลือกในการ copy Table ความหมายดังนี้ Structure Only เป็นการสร้าง Table ใหม่โดย copy เฉพาะ โครงสร้าง Structure and Data เป็นการสร้าง Table ใหม่ ซึ่งcopy ทั้ง โครงสร้างและข้อมูล Append Data to Existing Table เป็นการนำข้อมูลไปต่อท้าย Table อื่นที่สร้างไว้แล้ว ในที่นี้เราเลือก Structure and Data คือเราสำเนาทั้ง โครงสร้างและข้อมูล 5.3 click ปุ่ม OK 5.1 5.2 5.3

55 55 6. จะปรากฏ Table ใหม่

56 56 การเปลี่ยนชื่อ Table เราจะเปลี่ยนชื่อ Table StudentNew ให้มีชื่อใหม่ว่า StudentChange มีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 1. click ที่ Tables 2. click เลือกชื่อ Table StudentNew เราจะ เปลี่ยนชื่อ Table นี้ 1 2

57 57 3. ที่ menu bar 3.1 click ที่คำสั่ง Edit 3.2 เลือก Rename 3.1 3.2

58 58 4. จะปรากฏแถบให้เราพิมพ์ชื่อ Table 4.1 เปลี่ยนชื่อ Table ตามที่เราต้องการ ตย.เราพิมพ์ชื่อ Table StudentChange 4.2 แล้วกด Enter 4.1 4.2

59 59 การลบ Table เราจะลบ Table StudentChange ออกจากฐานข้อมูล MyStudent มีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 1. click ที่ Tables 2. click เลือกชื่อ Table StudentNew เราจะ เปลี่ยนชื่อ Table นี้ 1 2

60 60 3. ที่ Menu bar 3.1 click ที่คำสั่ง Edit 3.2 เลือก Delete 3.2 3.1

61 61 4. จะปรากฏหน้าต่าง ให้ยืนยันการลบ Table นี้ click ปุ่ม OK ดังนั้น Table StudentChange จะถูกลบจากฐานข้อมูล MyStudent

62 62 สรุปบทนี้ เราสามารถออกแบบและสร้าง Table เราทำงานกับ Table และใส่ข้อมูลรายละเอียดเพื่อจัดเก็บข้อมูลลงใน Table ได้


ดาวน์โหลด ppt 1 204100 IT I ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื้อหา Midterm Intro to com. Powerpoint Internet Dreameweaver Final Ms-Word.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google