งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเกษตรจังหวัด ขอนแก่น. แผนที่พื้นที่นาข้าว จ. ขอนแก่น ( S1+S2+S3+N ) 2,719,556 ไร่ จำแนกเป็น ( S3+N ) ข้าว 913,706 ไร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเกษตรจังหวัด ขอนแก่น. แผนที่พื้นที่นาข้าว จ. ขอนแก่น ( S1+S2+S3+N ) 2,719,556 ไร่ จำแนกเป็น ( S3+N ) ข้าว 913,706 ไร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเกษตรจังหวัด ขอนแก่น

2 แผนที่พื้นที่นาข้าว จ. ขอนแก่น ( S1+S2+S3+N ) 2,719,556 ไร่ จำแนกเป็น ( S3+N ) ข้าว 913,706 ไร่

3 แผนที่พื้นที่อ้อย จ. ขอนแก่น ( S1+S2+S3+N ) 930,7066 ไร่ จำแนกเป็น ( S1+S2 ) อ้อย 825,010 ไร่

4 แหล่งผลิต สำคัญ ได้แก่ กระนวน น้ำพอง เขาสวน กวาง เมือง ขอนแก่น สีชมพู มัญจาคีรี ที่ตั้งโรงงาน น้ำตาล ๑. รง. ขอนแก่น ๒. รง. มิตรภู เวียง ๓. รง. วัง ขนาย ๔. รง. อ่าง เวียน แผนที่พื้นที่ผลิตอ้อยโรงงาน จ. ขอนแก่น และที่ตั้งโรงงานน้ำตาล

5 พื้นที่ปลูกข้าวของ จ. ขอนแก่น (Land used) รวม (S1+S2+S3+N) = 2,719,556 ไร่ (S1+S2) = 1,805,850 ไร่ (S3+N) = 913,706 ไร่ พื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกอ้อย (Zoning) (S1+S2) = 4,108,460 ไร่ พื้นที่ปลูกอ้อยของ จ. ขอนแก่น (Land used) รวม (S1+S2+S3+N) = 930,706 ไร่ (S1+S2) = 825,010 ไร่

6 6 พื้นที่เป้าหมายจากการซ้อนทับข้อมูล ในแผนที่ ดังนี้ 1. พื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกอ้อย (S1+S2)(Zoning) 2. S1+S2 ที่มีการปลูกอ้อยแล้ว (Land Used) 3. S3+N ที่มีการทำนา (Land Used) 4. พื้นที่ในรัศมี 50 กม. จากโรงงาน ได้พื้นที่เป้าหมาย 499,770 ไร่

7 แผนที่พื้นที่เป้าหมาย ปรับเปลี่ยนนาข้าว ที่ไม่เหมาะสมเป็นอ้อย จ. ขอนแก่น เป้าหมาย 26 อำเภอ 449,770 ไร่

8 การขับเคลื่อนนโยบายการบริหาร จัดการพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในที่ไม่ เหมาะสม เป็นอ้อยโรงงาน จังหวัดขอนแก่น การขับเคลื่อนนโยบายการบริหาร จัดการพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในที่ไม่ เหมาะสม เป็นอ้อยโรงงาน จังหวัดขอนแก่น

9 9 การขับเคลื่อน  ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  มีคณะ กก. อำนวยการ ( ผวจ. ประธาน ) และคณะทำงาน ขับเคลื่อนฯ ระดับจว. ( กษ. จ. ประธาน )  ประสานงานและบูรณาการกับ ภาคีต่างๆ ในพื้นที่  เป็นการดำเนินการที่ได้รับ ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Win- Win Situation)

10 แผนที่พื้นที่เป้าหมาย ปรับเปลี่ยนนาข้าว ที่ไม่เหมาะสมเป็นอ้อย อ. เมืองขอนแก่น จังหวัด ส่งพื้นที่ เป้าหมายให้ อำเภอ ดำเนินการ ( อ. เมือง 56,533 ไร่ )

11 แผนที่พื้นที่เป้าหมายปรับเปลี่ยนนาข้าว ที่ไม่เหมาะสมเป็นอ้อย ต. ดอนหัน อ. เมืองขอนแก่น อำเภอ ส่งพื้นที่ เป้าหมายให้ตำบล ดำเนินการ ( ต. ดอนหัน อ. เมือง 14,418 ไร่ )

12 12 ความสามารถในการรับ ผลผลิตเพิ่ม ของ รง. น้ำตาลที่ร่วม โครงการ 4 รง.  รง. ขอนแก่น 500,000 ตัน (50,000 ไร่ )  รง. มิตรภูเวียง 1,000,000 ตัน (100,000 ไร่ )  รง. อ่างเวียน 300,000 ตัน (30,000 ไร่ )  รง. วังขนาย 270,000 ตัน (27,000 ไร่ ) รวม 2,070,000 ตัน (207,000 ไร่ ) การดำเนินงานการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกอ้อย นั้น จะต้องจะต้องนำข้อมูลความสามารถใน การรับผลิตเพิ่มของโรงงานมาพิจารณา

13 แผนที่พื้นที่เป้าหมาย ปรับเปลี่ยนนาข้าว ที่ไม่เหมาะสมเป็นอ้อย จ. ขอนแก่น เป้าหมาย 26 อภ. 449,770 ไร่ F สนใจ 4.500 ราย 30,377 ไร่ ปลูกแล้ว 864 ราย 15,058 ไร่

14 14 การสนับสนุน  อบรมให้ความรู้นักส่งเสริมการเกษตร เรื่องเทคโนโลยีการผลิตอ้อย  นักส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดความรู้สู่ เกษตรกร  โครงการปลูกข้าวไร่หลังรื้อต่ออ้อย ( ตัดวงจรโรคใบขาวอ้อย )  แปลงส่งเสริมปลูกอ้อยพันธุ์ดี / อ้อย ปลอดโรคในพท. นาน้ำท่วมซ้ำซาก และพท. นาดอน ( งบ พัฒนา จว. / กลุ่ม จว.)  ใช้เทคโนโลยี “ ปุ๋ยสั่งตัด ” เพื่อลด ต้นทุนการผลิต  ศึกษาแปลงอ้อยที่เก็บเกี่ยวได้ 10 ครั้ง จากการปลูกครั้งเดียว


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเกษตรจังหวัด ขอนแก่น. แผนที่พื้นที่นาข้าว จ. ขอนแก่น ( S1+S2+S3+N ) 2,719,556 ไร่ จำแนกเป็น ( S3+N ) ข้าว 913,706 ไร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google