งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานฯ ปีงบ 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานฯ ปีงบ 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานฯ ปีงบ 2556
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

2 ผลการประเมินกองทุนฯ โดยกองทุน

3 รายชื่อกองทุนที่ยังไม่ประเมินตนเอง
กองทุนฯ อำเภอ 1. อบต.โนนแดง โนนศิลา 2. อบต.โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง 3. อบต.บ้านเรือ ภูเวียง 4. อบต.ทุ่งชมพู 5. อบต.ขามป้อม พระยืน 6. อบต.ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์

4 รายชื่อกองทุนที่ยังไม่ประเมินตนเอง
กองทุนฯ อำเภอ 7. อบต.ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ 8. อบต.โคกสูง 9. อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ 10. อบต.บัวใหญ่ น้ำพอง 11. อบต.ท่ากระเสริม 12. อบต.ทรายมูล

5 รายชื่อกองทุนที่ยังไม่ประเมินตนเอง
กองทุนฯ อำเภอ 13. ทต.วังชัย น้ำพอง 14. อบต.หนองเรือ หนองเรือ

6 ผลการประเมินกองทุนฯ โดยทีมอำเภอ

7 รายชื่อกองทุนที่ยังไม่ประเมินฯ ทีมอำเภอ
กองทุนฯ อำเภอ 1. ทต.น้ำพอง น้ำพอง

8 สรุปการบันทึกแผนกองทุนฯ ปีงบ 2557
ประเภท จำนวน ร้อยละ 1. การจัดซื้อบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ 703 22.17 2. สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข 806 25.42 3. การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 1,334 42.07 4. การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 328 10.34

9 กองทุนฯ ที่ยังไม่บันทึกแผนปี 2557
1 2 3 4 1. อบต.โคกสี อ.เมือง - 14 2. อบต.ท่าพระ อ.เมือง 6 23 3. ทต.เมืองเก่า อ.เมือง 4. อบต.แดงใหญ่ อ.เมือง 11 5. อบต.ดอนช้าง อ.เมือง 6. อบต.ศิลา อ.เมือง

10 กองทุนฯ ที่ยังไม่บันทึกแผนปี 2557
1 2 3 4 7. ทต.บึงเนียม อ.เมือง - 8. ทต.พระยืนมิ่งมงคล อ.พระยืน 11 5 9. ทต.หนองเรือ อ.หนองเรือ 6 10. อบต.หนองเรือ อ.หนองเรือ 11. ทต.บ้านผือ อ.หนองเรือ 14 12. ทต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ

11 กองทุนฯ ที่ยังไม่บันทึกแผนปี 2557
1 2 3 4 13. ทต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู - 14. อบต.ภูห่าน อ.สีชมพู 15. อบต.หนองกุง อ.น้ำพอง 16. อบต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง 17. ทต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง 18. อบต.ทรายมูล อ.น้ำพอง

12 กองทุนฯ ที่ยังไม่บันทึกแผนปี 2557
1 2 3 4 19. อบต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง - 20. ทต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ 14 21. อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ 5 22. ทต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ 6 23. อบต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ 24. ทต.ห้วยยาง อ.กระนวน

13 กองทุนฯ ที่ยังไม่บันทึกแผนปี 2557
1 2 3 4 25. อบต.ดูนสาด อ.กระนวน 26. อบต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ - 27. อบต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ 28. อบต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ 5 29. อบต.เมืองพล อ.พล 30. อบต.โจดหนองแก อ.พล

14 กองทุนฯ ที่ยังไม่บันทึกแผนปี 2557
1 2 3 4 31. อบต.เก่างิ้ว อ.พล 5 32. อบต.หนองแวงโสกพระ อ.พล 9 33. อบต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล 6 8 34. อบต.ลอมคอม อ.พล - 35. อบต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ 16 36. อบต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ 17

15 กองทุนฯ ที่ยังไม่บันทึกแผนปี 2557
1 2 3 4 37. อบต.คีมชาด อ.หนองสองห้อง - 38. อบต.สำโรง อ.หนองสองห้อง 39. ทต.มัญจาคีรี อ.มัญจาคีรี 6 40. ทต.นาข่า อ.มัญจาคีรี 7 41. ทต.ชลบถวิบูลย์ อ.ชนบท 42. อบต.ห้วยแก อ.ชนบท 9

16 กองทุนฯ ที่ยังไม่บันทึกแผนปี 2557
1 2 3 4 43. อบต.ปอแดง อ.ชนบท - 44. อบต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนฯ 9 45. อบต.นางิ้ว อ.เขาสวนฯ 46. ทต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนฯ 47. อบต.คำม่วง อ.เขาสวนฯ 48. อบต.คำแมด อ.ซำสูง 6

17 กองทุนฯ ที่ยังไม่บันทึกแผนปี 2557
1 2 3 4 49. อบต.บ้านโนน อ.ซำสูง - 50. อบต.ห้วยเตย อ.ซำสูง 51. ทต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ชัย 52. ทต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ชัย 53. อบต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ 54. อบต.ขนวน อ.หนองนาคำ

18 กองทุนฯ ที่ยังไม่บันทึกแผนปี 2557
1 2 3 4 55. อบต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง 9 6 56. อบต.บ้านขาม อ.น้ำพอง -


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานฯ ปีงบ 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google