งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

2 ผลการประเมินกองทุนฯ โดย กองทุน

3 รายชื่อกองทุนที่ยังไม่ประเมิน ตนเอง กองทุนฯอำเภอ 1. อบต.โนนแดง โนนศิลา 2. อบต.โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง 3. อบต.บ้านเรือ ภูเวียง 4. อบต.ทุ่งชมพู ภูเวียง 5. อบต.ขามป้อม พระยืน 6. อบต.ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์

4 รายชื่อกองทุนที่ยังไม่ประเมิน ตนเอง กองทุนฯอำเภอ 7. อบต.ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ 8. อบต.โคกสูง อุบลรัตน์ 9. อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ 10. อบต.บัวใหญ่ น้ำพอง 11. อบต.ท่ากระเสริม น้ำพอง 12. อบต.ทรายมูล น้ำพอง

5 รายชื่อกองทุนที่ยังไม่ประเมิน ตนเอง กองทุนฯอำเภอ 13. ทต.วังชัย น้ำพอง 14. อบต.หนองเรือ หนองเรือ

6 ผลการประเมินกองทุนฯ โดยทีม อำเภอ

7 รายชื่อกองทุนที่ยังไม่ประเมินฯ ทีมอำเภอ กองทุนฯอำเภอ 1. ทต.น้ำพอง น้ำพอง

8 สรุปการบันทึกแผนกองทุนฯ ปี งบ 2557 ประเภทจำนวนร้อย ละ 1. การจัดซื้อบริการสาธารณสุขตามชุด สิทธิประโยชน์ สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการ สาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น 1, การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนา ระบบบริหารจัดการ

9 กองทุนฯ ที่ยังไม่บันทึกแผนปี 2557 กองทุนฯ อบต. โคกสี อ. เมือง อบต. ท่าพระ อ. เมือง ทต. เมืองเก่า อ. เมือง อบต. แดงใหญ่ อ. เมือง อบต. ดอนช้าง อ. เมือง อบต. ศิลา อ. เมือง --2-

10 กองทุนฯ ที่ยังไม่บันทึกแผนปี 2557 กองทุนฯ ทต. บึงเนียม อ. เมือง ทต. พระยืนมิ่งมงคล อ. พระยืน ทต. หนองเรือ อ. หนอง เรือ อบต. หนองเรือ อ. หนอง เรือ ทต. บ้านผือ อ. หนองเรือ ทต. หนองเสาเล้า อ. ชุม แพ 2362

11 กองทุนฯ ที่ยังไม่บันทึกแผนปี 2557 กองทุนฯ ทต. วังเพิ่ม อ. สีชมพู อบต. ภูห่าน อ. สีชมพู อบต. หนองกุง อ. น้ำ พอง อบต. บัวใหญ่ อ. น้ำพอง ทต. ม่วงหวาน อ. น้ำ พอง อบต. ทรายมูล อ. น้ำ พอง 1---

12 กองทุนฯ ที่ยังไม่บันทึกแผนปี 2557 กองทุนฯ อบต. ท่ากระเสริม อ. น้ำ พอง ทต. โคกสูง อ. อุบลรัตน์ อบต. เขื่อนอุบลรัตน์ อ. อุบลรัตน์ ทต. นาคำ อ. อุบลรัตน์ อบต. ศรีสุขสำราญ อ. อุบลรัตน์ ทต. ห้วยยาง อ. กระนวน 4142

13 กองทุนฯ ที่ยังไม่บันทึกแผนปี 2557 กองทุนฯ อบต. ดูนสาด อ. กระนวน อบต. ภูเหล็ก อ. บ้านไผ่ อบต. หินตั้ง อ. บ้านไผ่ อบต. หัวหนอง อ. บ้าน ไผ่ อบต. เมืองพล อ. พล อบต. โจดหนองแก อ. พล 2551

14 กองทุนฯ ที่ยังไม่บันทึกแผนปี 2557 กองทุนฯ อบต. เก่างิ้ว อ. พล อบต. หนองแวงโสก พระ อ. พล อบต. หนองแวงนางเบ้า อ. พล อบต. ลอมคอม อ. พล อบต. ใหม่นาเพียง อ. แวงใหญ่ อบต. โนนสะอาด อ. แวงใหญ่ -17--

15 กองทุนฯ ที่ยังไม่บันทึกแผนปี 2557 กองทุนฯ อบต. คีมชาด อ. หนอง สองห้อง อบต. สำโรง อ. หนอง สองห้อง ทต. มัญจาคีรี อ. มัญจา คีรี ทต. นาข่า อ. มัญจาคีรี ทต. ชลบถวิบูลย์ อ. ชนบท อบต. ห้วยแก อ. ชนบท 9131

16 กองทุนฯ ที่ยังไม่บันทึกแผนปี 2557 กองทุนฯ อบต. ปอแดง อ. ชนบท อบต. ดงเมืองแอม อ. เขาสวนฯ อบต. นางิ้ว อ. เขาสวนฯ ทต. โนนสมบูรณ์ อ. เขา สวนฯ อบต. คำม่วง อ. เขาสวน ฯ อบต. คำแมด อ. ซำสูง -62-

17 กองทุนฯ ที่ยังไม่บันทึกแผนปี 2557 กองทุนฯ อบต. บ้านโนน อ. ซำสูง อบต. ห้วยเตย อ. ซำสูง ทต. บ้านโคก อ. โคก โพธิ์ชัย ทต. โพธิ์ไชย อ. โคก โพธิ์ชัย อบต. บ้านโคก อ. หนอง นาคำ อบต. ขนวน อ. หนองนา คำ ----

18 กองทุนฯ ที่ยังไม่บันทึกแผนปี 2557 กองทุนฯ อบต. หนองกุงธนสาร อ. ภูเวียง อบต. บ้านขาม อ. น้ำ พอง -12-


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google