งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.)
ระบบรายงาน ข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.)

2 ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนปัจจุบัน
กรอบบัญชีรายชื่อพืช ผังการรายงานข้อมูล วิธีสำรวจข้อมูลโดย RRA กรมส่งเสริม การเกษตร นิยามศัพท์

3 ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน
ในปัจจุบัน

4 1 เปลี่ยนระบบโปรแกรมฯ Offline Online

5 เปลี่ยนระดับการจัดเก็บ
2 เปลี่ยนระดับการจัดเก็บ (รม.) (รต.) ตำบล หมู่บ้าน 74,779 หน่วยการจัดเก็บ 7,226 หน่วยการจัดเก็บ

6 เปลี่ยนกรอบการจัดเก็บชนิดพืช (แต่สามารถเลือกกำหนดพืชทางเลือกได้)
3 เปลี่ยนกรอบการจัดเก็บชนิดพืช กรมฯ กำหนดจัดเก็บ เลือกเองทั้งหมด ชนิดพืชบังคับ (แต่สามารถเลือกกำหนดพืชทางเลือกได้)

7 กรอบบัญชีรายชื่อพืช

8 กรมฯ กำหนด (พืชเศรษฐกิจ)
กรอบบัญชีรายชื่อพืช กรอบพืชบังคับ กรอบพืชทางเลือก กรมฯ กำหนด (พืชเศรษฐกิจ) 252 ชนิดพืช อำเภอต้องจัดเก็บตามบัญชีพืชบังคับ (ตามที่ปลูกจริง) พื้นที่กำหนดเองตามที่ต้องการ จัดเก็บ (ชนิดพืชนอกเหนือจากกรอบพืชบังคับ) จังหวัด อำเภอร่วมพิจารณา

9 แบบจัดเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 แบบ
ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศ (รต. 01) ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพรและเครื่องเทศ (รต. 02) ระดับการจัดเก็บ ระดับตำบล

10 ผังระบบรายงานข้อมูล ภาวะการผลิตพืช (รต.)

11

12 การสำรวจข้อมูล RRA

13 RRA ? เทคนิคการสำรวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท เป็นการสำรวจข้อมูลที่รวดเร็วและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างตรงจุด ใช้ระยะเวลาสั้น ประหยัดงบประมาณ ในการดำเนินการ

14 สำรวจ RRA แบบกรมส่งเสริมการเกษตร ?
การจัดเตรียมกรอบข้อมูลสำหรับการสำรวจจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตร (ทบก 01.) ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.) จัดทำบัญชีรายชื่อเกษตรกรตามกิจกรรมการเพาะปลูกพืชเพื่อวางแผนสอบถาม กำหนดประเด็นในการสอบถามให้ครอบคลุม ตามแบบ รต.01 และ รต.02 สอบถามผู้นำชุมชน / เกษตรกรในพื้นที่ (ไม่เน้นเชิงปริมาณ) สังเกตกิจกรรมการเกษตรของพื้นที่ ระหว่างลงสอบถาม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมา และบันทึกลงในแบบ รต.01 และ รต.02

15 แผนผัง RRA การสำรวจข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน
บัญชีรายชื่อเกษตรกรตามกิจกรรมการ การเพาะปลูกพืช ฐานข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนพืช เศรษฐกิจที่สำคัญ 3 ชนิด สังเกตกิจกรรมการเกษตร พื้นที่ การเก็บเกี่ยว ประสบภัยธรรมชาติ ฯลฯ (Round Survey) บันทึกในแบบ รต.01/รต.02 สรุป วิเคราะห์ ข้อมูลสังเกต ข้อมูลสอบถาม สอบถามผู้นำชุมชน ในพื้นที่ (ไม่มีแบบสอบถาม)

16 นิยามศัพท์

17 เนื้อที่ไว้หน่อ ไว้ตอ
ราคาเฉลี่ย = ราคาที่เกษตรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม ในช่วงเวลาที่ รายงานข้อมูล โดยคิดราคาที่เกษตรกรขายได้ซ้ำๆ กันมากที่สุด เช่น ในช่วง 1 เดือน งาดำ ต.ทุ่งนา ขายได้ กก. ละ 100 บาท เป็นเวลา 20 วัน และขายได้ราคา 105 บาท เป็นเวลา 10 วัน ราคาเฉลี่ย เท่ากับ 100 บาท (ค่าฐานนิยม) เนื้อที่ไว้หน่อ ไว้ตอ = เนื้อที่ของพืชบางชนิดเมื่อทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เนื้อที่ปลูกดังกล่าวยังคงเหลือ เช่น กล้วย อ้อย สับปะรด ไม้ดอก ไม้ประดับ เป็นต้น

18 ชนิดพืชที่กำหนดฤดูปลูก
= ฤดูฝน เพาะปลูกพืช ตั้งแต่ 1 พ.ค – 31 ต.ค ภาคใต้ ตั้งแต่ 1 ก.ค – 29 ก.พ ยกเว้นจังหวัดชุมพร = ฤดูแล้ง เพาะปลูกพืช ตั้งแต่ 1 พ.ย – 30 เม.ย ภาคใต้ ตั้งแต่ 1 มี.ค – 31 มิ.ย. ยกเว้นจังหวัดชุมพร ชนิดพืชที่กำหนดฤดูปลูก ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียวผิวดำ ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วลิสง 6. ถั่วเหลือง 7. ถั่วเหลืองฝักสด 8. ข้าวโพดรับประทานฝักสด 9. ข้าวโพดหวาน

19 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google