งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบรายงาน ข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน ( รต.). ระบบการจัดเก็บข้อมูล ภาวะการผลิตพืชรายเดือน ปัจจุบัน กรอบบัญชีรายชื่อ พืช วิธีสำรวจข้อมูลโดย RRA กรมส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบรายงาน ข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน ( รต.). ระบบการจัดเก็บข้อมูล ภาวะการผลิตพืชรายเดือน ปัจจุบัน กรอบบัญชีรายชื่อ พืช วิธีสำรวจข้อมูลโดย RRA กรมส่งเสริม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบรายงาน ข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน ( รต.)

2 ระบบการจัดเก็บข้อมูล ภาวะการผลิตพืชรายเดือน ปัจจุบัน กรอบบัญชีรายชื่อ พืช วิธีสำรวจข้อมูลโดย RRA กรมส่งเสริม การเกษตร ผังการรายงาน ข้อมูล นิยามศัพท์

3 ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาวะการ ผลิตพืชรายเดือน ในปัจจุบัน

4 เปลี่ยนระบบ โปรแกรมฯ

5 เปลี่ยนระดับการ จัดเก็บ 74,779 หน่วย การจัดเก็บ 7,226 หน่วย การจัดเก็บ ( รม.) ( รต.)

6 เปลี่ยนกรอบการ จัดเก็บชนิดพืช ชนิดพืชบังคับ ( แต่สามารถเลือก กำหนดพืช ทางเลือกได้ )

7 กรอบบัญชีรายชื่อพืช

8 กรอบพืชบังคับกรอบพืชทางเลือก กรมฯ กำหนด ( พืช เศรษฐกิจ ) 252 ชนิดพืช อำเภอ ต้อง จัดเก็บ ตามบัญชีพืชบังคับ ( ตามที่ปลูกจริง ) พื้นที่กำหนดเอง ตามที่ต้องการ จัดเก็บ ( ชนิดพืช นอกเหนือจากกรอบ พืชบังคับ ) จังหวัด อำเภอร่วมพิจารณา

9 แบบจัดเก็บข้อมูล แบ่ง ออกเป็น 2 แบบ ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศ ( รต. 01 ) ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพรและ เครื่องเทศ ( รต. 02 ) ระดับการจัดเก็บ ระดับตำบล

10 ผังระบบรายงานข้อมูล ภาวะการผลิตพืช ( รต.)

11

12 การสำรวจข้อมูล RRA

13 RRA ? เทคนิคการสำรวจข้อมูลเพื่อการ พัฒนาชนบท เป็นการสำรวจข้อมูลที่ รวดเร็วและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างตรง จุด ใช้ระยะเวลาสั้น ประหยัด งบประมาณ ในการดำเนินการ

14 สำรวจ RRA แบบกรมส่งเสริม การเกษตร ? การจัดเตรียมกรอบข้อมูลสำหรับการสำรวจจาก ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตร ( ทบก 01.) ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ( ทพศ.) จัดทำบัญชีรายชื่อเกษตรกรตามกิจกรรมการเพาะปลูก พืชเพื่อวางแผนสอบถาม กำหนดประเด็นในการสอบถามให้ครอบคลุม ตามแบบ รต.01 และ รต.02 สอบถามผู้นำชุมชน / เกษตรกรในพื้นที่ ( ไม่เน้นเชิง ปริมาณ ) สังเกตกิจกรรมการเกษตรของพื้นที่ ระหว่างลง สอบถาม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมา และบันทึกลงใน แบบ รต.01 และ รต.02

15 แผนผัง RRA การสำรวจข้อมูลภาวะการผลิตพืชราย เดือน สอบถามผู้นำชุมชน ใน พื้นที่ ( ไม่มีแบบสอบถาม ) สรุป วิเคราะห์ ข้อมูลสังเกตข้อมูล สอบถาม บันทึกในแบบ รต.01/ รต.02 ฐานข้อมูล ทะเบียน เกษตรกร บัญชีรายชื่อเกษตรกรตามกิจกรรม การ การเพาะปลูก พืช สังเกตกิจกรรมการเกษตร พื้นที่ การเก็บเกี่ยว ประสบภัย ธรรมชาติ ฯลฯ (Round Survey) ฐานข้อมูลการขึ้น ทะเบียนพืช เศรษฐกิจที่สำคัญ 3 ชนิด

16 นิยามศัพท์

17 ราคาเฉลี่ย = ราคาที่เกษตรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม ในช่วงเวลาที่ รายงานข้อมูล โดยคิด ราคาที่เกษตรกรขายได้ซ้ำๆ กันมากที่สุด เช่น ในช่วง 1 เดือน งาดำ ต. ทุ่งนา ขายได้ กก. ละ 100 บาท เป็นเวลา 20 วัน และขาย ได้ราคา 105 บาท เป็นเวลา 10 วัน ราคาเฉลี่ย เท่ากับ 100 บาท ( ค่าฐานนิยม ) เนื้อที่ไว้หน่อ ไว้ตอ = เนื้อที่ของพืชบางชนิดเมื่อทำการเก็บ เกี่ยวผลผลิตแล้ว เนื้อที่ปลูกดังกล่าวยังคง เหลือ เช่น กล้วย อ้อย สับปะรด ไม้ดอก ไม้ประดับ เป็นต้น

18 ฤดูปลูก = ฤดูฝน เพาะปลูกพืช ตั้งแต่ 1 พ. ค – 31 ต. ค ภาคใต้ ตั้งแต่ 1 ก. ค – 29 ก. พ ยกเว้นจังหวัด ชุมพร = ฤดูแล้ง เพาะปลูกพืช ตั้งแต่ 1 พ. ย – 30 เม. ย ภาคใต้ ตั้งแต่ 1 มี. ค – 31 มิ. ย. ยกเว้นจังหวัด ชุมพร ชนิดพืชที่กำหนด ฤดูปลูก 6. ถั่วเหลือง 7. ถั่วเหลืองฝักสด 8. ข้าวโพดรับประทาน ฝักสด 9. ข้าวโพดหวาน 1. ข้าว 2. ข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ 3. ถั่วเขียวผิวดำ 4. ถั่วเขียวผิวมัน 5. ถั่วลิสง

19


ดาวน์โหลด ppt ระบบรายงาน ข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน ( รต.). ระบบการจัดเก็บข้อมูล ภาวะการผลิตพืชรายเดือน ปัจจุบัน กรอบบัญชีรายชื่อ พืช วิธีสำรวจข้อมูลโดย RRA กรมส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google