งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภารกิจการรวมกลุ่มและ พัฒนากลุ่ม ทำไมต้องรวมกลุ่ม รวมกลุ่มแล้วได้อะไร ทำไมต้องถ่ายโอนภารกิจให้ อปท. โดย นายปัญญา พันธุ์ศรีศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภารกิจการรวมกลุ่มและ พัฒนากลุ่ม ทำไมต้องรวมกลุ่ม รวมกลุ่มแล้วได้อะไร ทำไมต้องถ่ายโอนภารกิจให้ อปท. โดย นายปัญญา พันธุ์ศรีศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภารกิจการรวมกลุ่มและ พัฒนากลุ่ม ทำไมต้องรวมกลุ่ม รวมกลุ่มแล้วได้อะไร ทำไมต้องถ่ายโอนภารกิจให้ อปท. โดย นายปัญญา พันธุ์ศรีศักดิ์

2 การรวมกลุ่ม ( ที่กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุน ) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร - การรวมตัวของเกษตรกรไม่ ต่ำกว่า 10 คน - รวมตัวกันตามสาขาอาชีพ หรือความสนใจ - ดำเนินงานร่วมกันเพื่อรับ ความรู้ในการ พัฒนาอาชีพ

3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร - การรวมตัวกันของแม่บ้าน เกษตรกรหรือ สตรีเกษตร - ร่วมกันทำงาน แก้ไข ปัญหาครอบครัว ให้มีการกินดีอยู่ดี - ร่วมกันทำกิจกรรมเพิ่ม เสริมรายได้

4 กลุ่มยุวเกษตรกร - การรวมตัวของเยาวชนเกษตร อายุ 10-30 ปี - เพื่อรับบริการความรู้การเกษตร เคหกิจเกษตร - รักอาชีพการเกษตร - เป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคต

5 ขั้นตอนการดำเนินงานตาม ภารกิจ 1. หาปัญหาความต้องการของ เกษตรกร 2. คัดเลือกแกนนำในการรวมกลุ่ม 3. กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการ รวมกลุ่ม 4. รวบรวมเกษตรกรที่มีปัญหา ความต้องการเข้าเป็นสมาชิก กลุ่มเรียนรู้ 5. รัฐร่วมกับ อปท. ให้ความรู้ด้าน เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการ และการตลาด

6 ขั้นตอนการดำเนินงานตาม ภารกิจ ( ต่อ ) 6. รัฐร่วมกับ อปท. จัดหา สมาชิกในการออมทรัพย์ หรือลงหุ้น 7. รัฐร่วมกัย อปท. สนับสนุนให้ กลุ่มเพิ่มรายได้ ด้วยการทำกิจกรรม 8. รัฐร่วมกับ อปท. ประเมินผล และสร้างเครือข่าย

7 ส่วนที่ภูมิภาคดำเนินการ 1. สนับสนุน ติดตามส่วนท้องถิ่น คัดเลือกแกนนำ 2. ร่วมชี้แจงประโยชน์ของการ รวมกลุ่ม 3. จัดอบรมให้ความรู้ 4. สนับสนุนการจัดหาทุนของ กลุ่ม 5. สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม 6. ร่วมดำเนินการประเมินผลการ ดำเนินงาน

8 ส่วนที่ อปท. ดำเนินการ โดย การรวบรวมประชากรใน ท้องถิ่นเป็นกลุ่มและ พัฒนากลุ่ม มีขั้นตอนการ ดำเนินการ ดังนี้ 1. ทำการสำรวจปัญหาความ ต้องการของเกษตรกร 2. ดำเนินการคัดเลือกแกนนำใน การรวมกลุ่ม 3. จัดเวทีแกนนำเกษตรกร 4. กระตุ้นแกนนำในการรวมกลุ่ม พัฒนาอาชีพ

9 5. รวบรวมเกษตรกรที่มีปัญหา ความต้องการเข้าเป็น สมาชิก กลุ่มเรียนรู้ 6. จัดการอบรมให้ความรู้ด้าน เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการ และการตลาด 7. แนะนำรณรงค์ให้สมาชิกกลุ่ม ร่วมออมทรัพย์หรือ ลงหุ้นเป็นทุนดำเนินการ 8. สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเพื่อเพิ่ม รายได้ของสมาชิก 9. จัดตั้งคณะประเมินผลและ ดำเนินการประเมินผล ส่วนที่ อปท. ดำเนินการ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ภารกิจการรวมกลุ่มและ พัฒนากลุ่ม ทำไมต้องรวมกลุ่ม รวมกลุ่มแล้วได้อะไร ทำไมต้องถ่ายโอนภารกิจให้ อปท. โดย นายปัญญา พันธุ์ศรีศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google