งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภารกิจการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภารกิจการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภารกิจการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม
โดย นายปัญญา พันธุ์ศรีศักดิ์ ทำไมต้องรวมกลุ่ม รวมกลุ่มแล้วได้อะไร ทำไมต้องถ่ายโอนภารกิจให้ อปท.

2 การรวมกลุ่ม (ที่กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมสนับสนุน)
การรวมกลุ่ม (ที่กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมสนับสนุน) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร -การรวมตัวของเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 10 คน -รวมตัวกันตามสาขาอาชีพหรือความสนใจ -ดำเนินงานร่วมกันเพื่อรับความรู้ในการ พัฒนาอาชีพ

3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร. -การรวมตัวกันของแม่บ้านเกษตรกรหรือ สตรีเกษตร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -การรวมตัวกันของแม่บ้านเกษตรกรหรือ สตรีเกษตร -ร่วมกันทำงาน แก้ไขปัญหาครอบครัว ให้มีการกินดีอยู่ดี -ร่วมกันทำกิจกรรมเพิ่มเสริมรายได้

4 กลุ่มยุวเกษตรกร. -การรวมตัวของเยาวชนเกษตร อายุ 10-30 ปี
กลุ่มยุวเกษตรกร -การรวมตัวของเยาวชนเกษตร อายุ ปี -เพื่อรับบริการความรู้การเกษตร เคหกิจเกษตร -รักอาชีพการเกษตร -เป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคต

5 ขั้นตอนการดำเนินงานตามภารกิจ
1. หาปัญหาความต้องการของเกษตรกร 2. คัดเลือกแกนนำในการรวมกลุ่ม 3. กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการรวมกลุ่ม 4. รวบรวมเกษตรกรที่มีปัญหา ความต้องการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเรียนรู้ 5. รัฐร่วมกับ อปท. ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร การจัดการ และการตลาด

6 ขั้นตอนการดำเนินงานตามภารกิจ (ต่อ)
6. รัฐร่วมกับ อปท. จัดหาสมาชิกในการออมทรัพย์ หรือลงหุ้น 7. รัฐร่วมกัย อปท. สนับสนุนให้กลุ่มเพิ่มรายได้ ด้วยการทำกิจกรรม 8. รัฐร่วมกับ อปท. ประเมินผลและสร้างเครือข่าย

7 ส่วนที่ภูมิภาคดำเนินการ
1. สนับสนุน ติดตามส่วนท้องถิ่น คัดเลือกแกนนำ 2. ร่วมชี้แจงประโยชน์ของการรวมกลุ่ม 3. จัดอบรมให้ความรู้ 4. สนับสนุนการจัดหาทุนของกลุ่ม 5. สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม 6. ร่วมดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน

8 ส่วนที่ อปท. ดำเนินการ โดย การรวบรวมประชากรในท้องถิ่นเป็นกลุ่มและ พัฒนากลุ่ม มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 1. ทำการสำรวจปัญหาความต้องการของเกษตรกร 2. ดำเนินการคัดเลือกแกนนำในการรวมกลุ่ม 3. จัดเวทีแกนนำเกษตรกร 4. กระตุ้นแกนนำในการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ

9 ส่วนที่ อปท. ดำเนินการ (ต่อ)
5. รวบรวมเกษตรกรที่มีปัญหาความต้องการเข้าเป็น สมาชิกกลุ่มเรียนรู้ 6. จัดการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร การจัดการ และการตลาด 7. แนะนำรณรงค์ให้สมาชิกกลุ่มร่วมออมทรัพย์หรือ ลงหุ้นเป็นทุนดำเนินการ 8. สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเพื่อเพิ่มรายได้ของสมาชิก 9. จัดตั้งคณะประเมินผลและดำเนินการประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt ภารกิจการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google