งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 Blueprint for Change. 1.ประสม แฟงทอง ประธาน 2.พ.ต.ภูวดล อุดมศิลป์ เลขานุการ 3.ร.อ.หญิงบุญสืบ สมบัติ ผู้นำเสนอ 4.สมฤทัย บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 Blueprint for Change. 1.ประสม แฟงทอง ประธาน 2.พ.ต.ภูวดล อุดมศิลป์ เลขานุการ 3.ร.อ.หญิงบุญสืบ สมบัติ ผู้นำเสนอ 4.สมฤทัย บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้นำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1 Blueprint for Change

2 1.ประสม แฟงทอง ประธาน 2.พ.ต.ภูวดล อุดมศิลป์ เลขานุการ 3.ร.อ.หญิงบุญสืบ สมบัติ ผู้นำเสนอ 4.สมฤทัย บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้นำเสนอ 5.สาวิตรี ศรีนักสิทธิ์ 6.กนกรัตน์ ประดิษฐบาทุกา 7.บวรลักษณ์ ศรีดามา 8.พ.อ.สุรัตน์ ผ่านไกล 9.กุลดา พันธ์เตี้ย 10.สุรีย์ มะลิทอง 11.อำนวย เพชรวงศ์ 12.วีรชาติ คงอภัย รายชื่อสมาชิก

3 หัวข้อการนำเสนอ 1. ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 2. สรุปประเด็นปัญหาในการดำเนินการ ส่วนราชการระดับกรม ส่วนราชการระดับจังหวัด 3. แนวทางการพัฒนาเครือข่าย

4 กระบวนการในการจัดทำ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนที่ 1: การคัดเลือก ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านพฤติกรรมสุขภาพแก่ ประชาชน 2. การสร้างกระแสเพื่อ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชน 3. พัฒนาศักยภาพ 4. การวิจัยและพัฒนา รูปแบบการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 5. เสริมสร้างความร่วมมือ ขององค์กร ภาคีเครือข่าย พันธมิตรในการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชน แผนฯปีงบประมาณ 49 – 51: 1. กำหนดและจัดกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจและปลูกจิตสำนึกในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย 2. จัดทำฐานข้อมูลภาคี เครือข่ายที่มีการจัดการด้านสุขภาพ 3. จัดทำหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพและดำเนินการถ่ายทอดผ่านช่องทางต่างๆ 4. จัดทำแผนแม่บทงานวิจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพรวมถึงการจัดสรรงบประมาณและหาแหล่งทุน 5. จัดทำแผนความร่วมมือขององค์กร ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาฯ 6. ประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือฯ 7. จัดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพฯ ฯลฯ ขั้นตอนที่ 3: การจัดทำข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ข้อมูลงาน ในปัจจุบัน

5 ขั้นตอนที่ 1: การคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมฯ ได้พิจารณา คัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง คือ พัฒนาระบบการสร้างสุขภาพฯ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ : คือ เสริมสร้างจิตสำนึก และทักษะที่จำเป็น แก่ประชาชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

6 ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ข้อมูลงานในปัจจุบัน 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพแก่ประชาชน 2. การสร้างกระแสเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 3. พัฒนาศักยภาพ 4. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 5. เสริมสร้างความร่วมมือขององค์กร ภาคีเครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

7 แผนฯปีงบประมาณ49 – 51: 1.วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 2.กำหนดและจัดกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจและปลูกจิตสำนึกในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแก่ กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม 3.จัดทำฐานข้อมูลภาคี เครือข่ายที่มีการจัดการในการดูแลด้านสุขภาพ 4.จัดทำหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพและดำเนินการถ่ายทอดผ่านช่องทางต่างๆ 5.จัดทำแผนแม่บทงานวิจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพรวมถึงการจัดสรรงบประมาณและหาแหล่งทุน 6.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของภาคีเครือข่าย 7.ส่งเสริมให้มีการนำผลการวิจัยไปใช้ในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม(ประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือฯ) 8.สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการนำมาตรการทางสังคมไปใช้ในการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ 9.ติดตามประเมินผลการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ขั้นตอนที่ 3: การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง

8 ปัญหา / ข้อขัดข้อง

9 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

10 แนวทางการพัฒนา เครือข่าย จัดทำทำเนียบ – ชื่อ หมายเลขติดต่อ e-mail address ก. พ. ร เปิด webboard ให้ เพิ่มช่องทางการรับฟังความรู้ใหม่ ๆ – จัดสัมมนาเป็นระยะ Informal Meeting ของ ก. พ. ร. ( ประธาน... จ่าย ) สร้างบุญ ทำกุศล ปฏิบัติธรรม ร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 Blueprint for Change. 1.ประสม แฟงทอง ประธาน 2.พ.ต.ภูวดล อุดมศิลป์ เลขานุการ 3.ร.อ.หญิงบุญสืบ สมบัติ ผู้นำเสนอ 4.สมฤทัย บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google