งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการจัดสรรสารเคมี สำนักงานเกษตร จังหวัด กรมส่งเสริม การเกษตร สำนักงานเกษตร อำเภอ เกษตรกร สารเคมี หลักฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการจัดสรรสารเคมี สำนักงานเกษตร จังหวัด กรมส่งเสริม การเกษตร สำนักงานเกษตร อำเภอ เกษตรกร สารเคมี หลักฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการจัดสรรสารเคมี สำนักงานเกษตร จังหวัด กรมส่งเสริม การเกษตร สำนักงานเกษตร อำเภอ เกษตรกร สารเคมี หลักฐาน

2 1. จัดซื้อสารเคมีด้วย วิธี E-auction 2. จัดสรรสารเคมีให้ จังหวัด จัดสรรสารเคมีให้ จังหวัด 3. บริษัทผู้ขายจัดส่ง ถึงจังหวัด กรมส่งเสริม การเกษตร

3 1. รับสารเคมีจาก บริษัทผู้ขาย 2. จัดสรรสารเคมีให้ อำเภอ สำนักงานเกษตร จังหวัด

4 1.2 คณะกรรมการตรวจรับสารเคมี ( คำสั่ง 361/2554) - สำรวจความเรียบร้อยของกล่องบรรจุ สารเคมีทุกกล่อง และ หนังสือยืนยันคุณภาพกล่องบรรจุ สารเคมี - นับจำนวนกล่อง - สุ่มนับจำนวนขวดสารเคมี - รับน้ำหนัก 1.1 บริษัทนัดวันส่งมอบ 1. การรับสารเคมี จากบริษัทผู้ขาย ครบถ้วน ถูกต้อง ตรวจรับ ไม่ครบ ยกเลิก

5 เมื่อตรวจรับแล้ว 1. สำเนาหนังสือนำส่งและใบตอบรับพัสดุพร้อมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเก็บไว้เป็นหลักฐานที่จังหวัด สำเนาหนังสือนำส่งใบตอบรับพัสดุ 2. ส่งโทรสารหนังสือนำส่งและใบตอบรับพัสดุมาที่กรมทันทีกรม 3. ส่ง EMS ต้นฉบับ หนังสือนำส่งและใบตอบรับพัสดุมาที่กรมกรม 4. สำเนาใบตอบรับพัสดุและหนังสือยืนยันคุณภาพสารเคมี เตรียมส่งให้อำเภอพร้อมสารเคมี สำนักงานเกษตร จังหวัด

6 2. การจัดสรร สารเคมีให้อำเภอ 2.1 แจ้งอำเภอให้สำรวจเกษตรพร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อ และพื้นที่ปลูก ตามพื้นที่ปลูกจริง แต่ไม่เกินรายละ 25 ไร่ ( ใช้ฐานข้อมูล ทบก. และ ทพศ. อ้างอิง ) 2.2 จัดสรรสารเคมีให้ตามบัญชีรายชื่อ ( ไร่ละ 16 กรัม ) 2.3 ติดตามการจัดสรรสารเคมีให้เกษตรกร 2.4 สรุปรายงานให้กรมภายใน 7 วัน

7 1. ตรวจสอบรายชื่อ และพื้นที่ปลูก 2. รับและจ่ายสารเคมี สำนักงานเกษตร อำเภอ

8 1. ตรวจสอบรายชื่อ และพื้นที่ปลูก 1.1 สำรวจเกษตรกรและจำนวนพื้นที่ 2.2 รวบรวมรายชื่อและพื้นที่ส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัด ** เกษตรกรและจำนวนพื้นที่สามารถใช้ข้อมูลจาก ทบก. และ ทพศ. ปี 52/53 เป็นข้อมูลอ้างอิงได้

9 สำนักงานเกษตร อำเภอ 2. การรับและจ่าย สารเคมี แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสารเคมี ระดับอำเภอ เพื่อรับผิดชอบการรับและจ่าย สารเคมีดำเนินการ ดังนี้ 1. สำรวจความเรียบร้อยของกล่องบรรจุสารเคมีทุกกล่อง และ หนังสือยืนยันคุณภาพกล่องบรรจุสารเคมี 2. สุ่มตรวจจำนวนสารเคมีในแต่ละกล่อง ( สุ่มร้อยละ 5 ของจำนวนกล่องที่ได้รับ ) 3. รับน้ำหนัก ครบถ้วน ตรวจรับ ไม่ครบ ยกเลิก

10 เมื่อตรวจรับแล้ว 1. แจ้งแผนจัดสรรสารเคมีให้จังหวัดทราบก่อนดำเนินการ 2. นัดหมายให้เกษตรกรมารับสารเคมีที่สำนักงานเกษตรอำเภอ พร้อมแสดงบัตรประชาชน 3. จัดสรรสารเคมีให้เกษตรกรตามรายชื่อ และให้เกษตรกร ลงลายมือชื่อในใบรับสารเคมีพร้อม จนท. ผู้จ่าย โดยใบรับสารเคมี ต้นฉบับ ใบรับสารเคมีฉีกให้เกษตรกรเก็บเป็นหลักฐาน สำเนาใบรับสารเคมี สนง. กษอ. เก็บไว้เป็นหลักฐาน สำนักงานเกษตร อำเภอ

11 เมื่อจัดสรรสารเคมีให้กับเกษตรกรแล้ว 1. จนท. ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลสรุปผล รายงาน กษอ. ภายใน 3 วัน 2. สำนักงานเกษตรอำเภอรายงาน กษจ. ภายใน 5 วัน สำนักงานเกษตร อำเภอ

12 เงื่อนไขของเกษตรกรที่มีสิทธิ์รับ สารเคมี ขึ้นทะเบียน ทบก. กรณีที่เกษตรกรยังไม่ขึ้น ทบก. ให้ ดำเนินการขึ้นทะเบียนทันที และนำ หลักฐานการขึ้นทะเบียนมาแสดงต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อขอรับการสนับสนุน สารเคมี สนับสนุนสารเคมีให้เฉพาะเกษตรกรที่ ปลูกมันตั้งแต่วันรับสารเคมี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 เท่านั้น โดยจะ สนับสนุนตามพื้นที่ปลูกจริง แต่ไม่เกิน รายละ 25 ไร่

13 คำแนะนำในการจัดสรรสารเคมี นัดหมายเกษตรกรเป็นรายตำบล และให้ คณะทำงาน ศจช. เข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดสรร ( ถ้าในตำบลนั้นไม่มี ศจช. ให้ใช้ กรรมการบริหาร ศบกต.) ไม่ควรนัดหมายพร้อมกันหลายๆ ตำบลเพราะ อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย แนะนำให้เกษตรกรรงมกลุ่มกันมารับให้พอดี กับขนาดบรรจุภัณฑ์ของสารเคมี สารเคมี 1 กระป๋อง บรรจุ 100 กรัม สามารถแช่ท่อนพันธุ์ได้ 6 ไร่ 1 งาน ( ไร่ละ 16 กรัม )

14 การติดตามการใช้สารเคมี เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ร่วมกับ สมาชิก ศจช. หรือกรรมการบริหาร ศบกต. ติดตามการใช้สารเคมีแช่ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังของเกษตรกรรายงานเกษตร อำเภอทุก 15 วัน สนง. กษอ. รายงานผลการติดตามให้ กษจ. ทราบทุก 15 วัน สนง. กษจ. รายงานผลการติดตามให้ กรม ทราบทุกวันที่ 15 ของเดือน รายงานต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด โครงการ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการจัดสรรสารเคมี สำนักงานเกษตร จังหวัด กรมส่งเสริม การเกษตร สำนักงานเกษตร อำเภอ เกษตรกร สารเคมี หลักฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google