งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจข้อมูล พื้นฐานการผลิตพืช รายครัวเรือน ภายใต้ โครงการพัฒนาจังหวัด เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจข้อมูล พื้นฐานการผลิตพืช รายครัวเรือน ภายใต้ โครงการพัฒนาจังหวัด เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจข้อมูล พื้นฐานการผลิตพืช รายครัวเรือน ภายใต้ โครงการพัฒนาจังหวัด เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2552

2 แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ 1. ข้อมูลหมวด ก. เป็นข้อมูลส่วน บุคคลของเกษตรกร ประกอบด้วย ข้อ 1. ลักษณะการประกอบ การเกษตร ข้อ 2. สมาชิกในครัวเรือนที่ ร่วมกิจกรรมทางการเกษตร ข้อ 3. การเป็นสมาชิกองค์กร ด้านการเกษตร ข้อ 4. การถือครองที่ดินเพื่อ การเกษตร

3 2. ข้อมูลหมวด ข. ประกอบด้วย ข้อ 1. การรับรองแปลงตาม ระบบพืช ปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP ข้อ 2. การประสบภัย ธรรมชาติ

4 3. ข้อมูลหมวด ค. จะต้องจัดเก็บ ข้อมูลใหม่ ประกอบด้วย ข้อ 1. ข้อมูลหนี้สินภาคเกษตร ข้อ 2. เครื่องจักรกลการเกษตร ข้อ 3. การปลูกข้าว ข้อ 4. การปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับข้อ 5. การปลูก ไม้ผลไม้ยืนต้น

5 วิธีการกรอกข้อมูล เลขที่................................. ตำบล................................ อำเภอ............................... 1. ให้กรอกเลขที่แบบสำรวจการ ผลิตพืชเป็น รายตำบล เริ่มตั้งแต่ เลขที่ 001 เป็นต้นไป จนถึงเลขที่ แบบสำรวจของเกษตรกรราย สุดท้ายในตำบลนั้น 2. กรอก วันที่ เดือน พ. ศ. ที่ทำ การจัดเก็บ

6 ข้อมูลหมวด ก. * ชื่อ และนามสกุลของเกษตรกร โดยกา ลงใน  หน้าคำนำหน้าชื่อ เกษตรกร * ปี พ. ศ. เกิดของเกษตรกร * หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของเกษตรกร * รหัสประจำบ้าน * ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน * โทรศัพท์พื้นฐาน และ / หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ * สถานที่ที่ติดต่อสะดวก

7 ข้อ 1. ลักษณะการประกอบ การเกษตรของ ครัวเรือน ข้อมูลหมวด ก. ( ต่อ ) ข้อ 2. สมาชิกในครัวเรือนที่ร่วม กิจกรรมทางการ เกษตร ข้อ 3. การเป็นสมาชิกองค์กร ด้านการเกษตร ข้อ 4. การถือครองที่ดินเพื่อ การเกษตร

8 ข้อมูลหมวด ข. ข้อ 1. การรับรองแปลงตามระบบ พืชปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน (GAP) ( เริ่มปี 49 - 51) ข้อ 2. การประสบภัย พิบัติ

9 ข้อมูลหมวด ค. ข้อ 1. ข้อมูลหนี้สิน ภาคเกษตร ข้อ 2. เครื่องจักรกลการเกษตรที่ ใช้ในการเกษตร ข้อ 3. การปลูกข้าว ให้เก็บข้อมูล พื้นที่ที่ปลูกข้าว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551

10 ข้อมูลหมวด ค. ( ต่อ ) ข้อ 4. การปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ ดอกไม้ประดับ ชื่อชนิดพืชที่ปลูก ไม่ต้อง ระบุชื่อพันธุ์ พืชไร่ ที่ต้องระบุชื่อพันธุ์ คือ มันฝรั่ง ( รายชื่อพันธุ์ใน ภาคผนวก ) พืชผัก ที่ต้องระบุชื่อพันธุ์ คือ กระเทียม และหอมหัวใหญ่ ( รายชื่อพันธุ์ใน ภาคผนวก )

11 ข้อ 5. การปลูกไม้ ผลไม้ยืนต้น ข้อมูลหมวด ค. ( ต่อ )

12 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจข้อมูล พื้นฐานการผลิตพืช รายครัวเรือน ภายใต้ โครงการพัฒนาจังหวัด เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google