งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบ่งออกเป็น 3หมวด คือ 1. ข้อมูลหมวด ก. เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของ เกษตรกร ประกอบด้วย ข้อ 1. ลักษณะการประกอบการเกษตร ข้อ 2. สมาชิกในครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบ่งออกเป็น 3หมวด คือ 1. ข้อมูลหมวด ก. เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของ เกษตรกร ประกอบด้วย ข้อ 1. ลักษณะการประกอบการเกษตร ข้อ 2. สมาชิกในครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานการผลิตพืชรายครัวเรือน ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

2 แบ่งออกเป็น 3หมวด คือ 1. ข้อมูลหมวด ก. เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของ เกษตรกร ประกอบด้วย ข้อ 1. ลักษณะการประกอบการเกษตร ข้อ 2. สมาชิกในครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรม ทางการเกษตร ข้อ 3. การเป็นสมาชิกองค์กรด้านการเกษตร ข้อ 4. การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร

3 2. ข้อมูลหมวด ข. ประกอบด้วย
ข้อ 1. การรับรองแปลงตามระบบพืช ปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP ข้อ 2. การประสบภัยธรรมชาติ

4 3. ข้อมูลหมวด ค. จะต้องจัดเก็บข้อมูลใหม่ ประกอบด้วย
3. ข้อมูลหมวด ค. จะต้องจัดเก็บข้อมูลใหม่ ประกอบด้วย ข้อ 1. ข้อมูลหนี้สินภาคเกษตร ข้อ 2. เครื่องจักรกลการเกษตร ข้อ 3. การปลูกข้าว ข้อ 4. การปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ข้อ 5. การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น

5 วิธีการกรอกข้อมูล เลขที่ ตำบล อำเภอ 1. ให้กรอกเลขที่แบบสำรวจการผลิตพืชเป็น รายตำบล เริ่มตั้งแต่เลขที่ 001 เป็นต้นไป จนถึงเลขที่แบบสำรวจของเกษตรกรรายสุดท้ายในตำบลนั้น 2. กรอก วันที่ เดือน พ.ศ. ที่ทำการจัดเก็บ

6 ข้อมูลหมวด ก. * ชื่อ และนามสกุลของเกษตรกร โดยกา  ลงใน  หน้าคำนำหน้าชื่อเกษตรกร * ปี พ.ศ. เกิดของเกษตรกร * หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของเกษตรกร * รหัสประจำบ้าน * ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน * โทรศัพท์พื้นฐาน และ/หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ * สถานที่ที่ติดต่อสะดวก

7 ข้อมูลหมวด ก. (ต่อ) ข้อ 1. ลักษณะการประกอบการเกษตรของ ครัวเรือน
ข้อ 1. ลักษณะการประกอบการเกษตรของ ครัวเรือน ข้อ 2. สมาชิกในครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรมทางการ เกษตร ข้อ 3. การเป็นสมาชิกองค์กรด้านการเกษตร ข้อ 4. การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร

8 ข้อมูลหมวด ข. ข้อ 1. การรับรองแปลงตามระบบพืชปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน (GAP) (เริ่มปี ) ข้อ 2. การประสบภัยพิบัติ

9 ข้อมูลหมวด ค. ข้อ 1. ข้อมูลหนี้สินภาคเกษตร
ข้อ 2. เครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในการเกษตร ข้อ 3. การปลูกข้าว ให้เก็บข้อมูลพื้นที่ที่ปลูกข้าว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551

10 ข้อมูลหมวด ค. (ต่อ) ข้อ 4. การปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ชื่อชนิดพืชที่ปลูก ไม่ต้องระบุชื่อพันธุ์ พืชไร่ ที่ต้องระบุชื่อพันธุ์ คือ มันฝรั่ง (รายชื่อพันธุ์ในภาคผนวก) พืชผัก ที่ต้องระบุชื่อพันธุ์ คือ กระเทียม และหอมหัวใหญ่ (รายชื่อพันธุ์ในภาคผนวก)

11 ข้อมูลหมวด ค. (ต่อ) ข้อ 5. การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น

12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แบ่งออกเป็น 3หมวด คือ 1. ข้อมูลหมวด ก. เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของ เกษตรกร ประกอบด้วย ข้อ 1. ลักษณะการประกอบการเกษตร ข้อ 2. สมาชิกในครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google