งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจและ สังคมการผลิต พืช ผู้สอน : รศ. วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจและ สังคมการผลิต พืช ผู้สอน : รศ. วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจและ สังคมการผลิต พืช ผู้สอน : รศ. วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ

2 เศรษฐกิจและสังคมการผลิต พืช ลักษณะทั่วไปของสังคมการผลิตพืช 1) ความเป็นชนบท 2) อาชีพ 3) ฐานะความเป็นอยู่ 4) ระบบการสื่อสาร 5) ระบบการคมนาคมและขนส่ง 6) การศึกษา 7) ประชากร 8) ความสัมพันธ์ทางสังคม

3 เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร พื้นที่ ปลูกพืชชนิดต่างๆ ทั้งประเทศ ปีเนื้อที่ถือครอง ที่นาที่พืชไร่ ที่ไม้ผล และ ที่สวนผัก ทาง การกษตร ไม้ยืนต้น และ ไม้ดอก --------------------- ล้านไร่ ---------------------- 2521 116.473.223.8 10.4 0.3 2525 123.673.229.2 11.9 0.3 2527 125.373.930.0 12.1 0.4 2531 147.874.235.7 19.5 0.8 2534 133.169.333.5 20.1 0.8 2535 132.068.832.7 20.8 0.9 2538 132.568.332.0 22.3 0.9

4 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของสังคมการผลิตพืช เศรษฐกิจแบบทำเพื่อกินและใช้เองหรือเพื่อยังชีพ (subsistence economy) เศรษฐกิจแบบทำเพื่อซื้อขาย (market economy) เศรษฐกิจพอเพียง 1 การประกอบอาชีพ 2 วิธีการผลิต 3 ปัจจัยการผลิต 1) ทุน 2) ที่ดิน 3) แรงงาน 4) เทคโนโลยี 4 การใช้แรงงาน

5 5 การซื้อขาย ( การตลาด ) 6 ขนบธรรมเนียมประเพณี บุญคุณลาน ทำเดือนยี่ เมื่อเก็บเกี่ยวสู่ ลาน บุญข้าวจี่ ทำเดือนสาม ทำแป้งจี่ถวายพระ บุญบั้งไฟ ทำเดือนหก เพื่อบูชาเทวดาขอ ฝน บุญซำฮะอ๋าเบิล ทำเดือนเจ็ด เพื่อให้ข้าว งอกงาม บุญข้าวสาก ทำเดือนสิบ เพื่อขอบคุณ เทวดา 7 การลงแขก โครงสร้างทางเศรษฐกิจของสังคมการผลิตพืช

6 การตลาดสินค้าพืช สินค้าพืชมีลักษณะเฉพาะดังนี้ 1) เป็นสินค้าประเภทวัตถุดิบ 2) เน่าเสียง่ายและใช้เนื้อที่มาก 3) แหล่งที่เหมาะสมกับการผลิตมีเฉพาะ 4) ผลิตได้เฉพาะฤดูกาล และต้องใช้เวลาใน การผลิต นาน 5) ปริมาณการผลิตไม่แน่นอน

7 ระบบการตลาดสินค้าพืชของไทย 1) การขายโดยตรง 2) การค้าในระบบตลาดกลาง โรงงานแปร รูป 1 หยง 2 เกษตรกรพ่อค้าระดับไร่นาพ่อค้าท้องถิ่น หยง 2 พ่อค้า ส่งออก พ่อค้าระดับ ภูมิภาค พ่อค้านายหน้า ระดับประเทศ ผู้บริโภคภายใน ประเทศ

8 รูปที่ 13.1 การค้าโดยตรง 1 ได้แก่ โรงสี โรงงานต่างๆ 2 หยง ได้แก่ นายหน้าหรือตัวแทนการค้าทำหน้า ที่เป็นตัวแทนผู้ส่งออกจากพ่อค้าท้องถิ่น ได้รับค่า นายหน้าตอบแทนครึ่งเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสินค้า ระบบการตลาดสินค้าพืชของไทย

9 รูปที่ 13.2 โครงสร้างและระบบ การตลาดกลาง ผลิต พ่อค้าท้องถิ่น คลังสินค้า พ่อค้าในกรุงเทพฯ เกษตรกร ตลาดกลางตลาดกลางระดับ ท้องถิ่น ตลาดกลาง ภูมิภาค ตลาดกลาง พ่อค้า ส่งออก เกษตร กร ตลาดกลาง ระดับไร่นา ตลาดกลาง ระดับท้องถิ่น ตลาดกลาง ภูมิภาค ตลาดกลาง ระดับประเทศ พ่อค้า ส่งออก พ่อค้าระดับไร่นา พ่อค้าระดับจังหวัด

10 ระดับของตลาดกลางมีดังนี้ 2.1) ตลาดกลางระดับไร่นา 2.2) ตลาดกลางระดับท้องถิ่น 2.3) ตลาดกลางระดับภูมิภาค 2.4) ตลาดกลางระดับประเทศ 3) ตลาดข้อตกลง 4) ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ระบบการตลาดสินค้าพืชของไทย

11 ปัญหาและข้อจำกัดของการตลาดสินค้าพืช ของไทย ในส่วนของเกษตรกร 1) ความเสี่ยงในเรื่องรายได้ 2) ขาดแคลนเงินทุนและที่ดินทำกิน 3) พฤติกรรมการขายแบบดั้งเดิมในลักษณะการคละ สินค้ากันไป ในส่วนของระบบตลาด 1) ระบบการตลาดส่วนใหญ่ติดยึดอยู่กับรูปแบบดั้งเดิม 2) ความไม่สะดวกทางด้านคมนาคม ขนส่ง 3) เกษตรกรไม่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการตลาด

12 การตัดสินใจเกี่ยวกับการตลาดสินค้าพืชของเกษตรกร 1) จะผลิตสินค้าพืชชนิดใด 2) จะซื้อขายสินค้าเมื่อใดและที่ไหน 3) จะทำกิจกรรมการตลาดอย่างไรทั้งในแง่บุคคลและกลุ่ม 4) จะขยายตลาดอย่างไร 5) จะใช้วิธีการขายแบบไหน 6) ทำอย่างไรสามารถเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ของรัฐ ปัญหาและข้อจำกัดของการตลาดสินค้าพืชของไทย a13ok.doc


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจและ สังคมการผลิต พืช ผู้สอน : รศ. วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google