งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเกษตร อำเภอศรีสงคราม คำขวัญอำเภอศรีสงคราม  หลวงปู่ตื้อ ลือ นาม  น้ำสงครามแหล่ง ปลา  ศูนย์ศิลปาชีพล้ำ ค่า  ลิงป่ามากมี  ถิ่นนี้ ศรีสงคราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเกษตร อำเภอศรีสงคราม คำขวัญอำเภอศรีสงคราม  หลวงปู่ตื้อ ลือ นาม  น้ำสงครามแหล่ง ปลา  ศูนย์ศิลปาชีพล้ำ ค่า  ลิงป่ามากมี  ถิ่นนี้ ศรีสงคราม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สำนักงานเกษตร อำเภอศรีสงคราม

3 คำขวัญอำเภอศรีสงคราม  หลวงปู่ตื้อ ลือ นาม  น้ำสงครามแหล่ง ปลา  ศูนย์ศิลปาชีพล้ำ ค่า  ลิงป่ามากมี  ถิ่นนี้ ศรีสงคราม

4 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม นายเจดีย์ โคตร มิตร เกษตรอำเภอศรี สงคราม

5 นายประหยัด จันทนา เจ้าพนักงานการเกษตร 6

6 นายสมศักดิ์ เหง้าชมพู เจ้าพนักงานการเกษตร 6

7 นายปกรณ์ มลัยจันทร์ เจ้าพนักงานการเกษตร 6

8 นายไมตรี ศรีดาน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5

9 นางวัฒนา รัตนวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว

10 นายประเมิน เสนานาม นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 5

11 นายวิทยา วิริพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 5

12 นายพัฒนพงษ์ คำมุงคุณ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร

13 นางสาวนภาวรรณ จันทะ รักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 2

14 นางอรุณี ไกรพินิจ เจ้าพนักงานธุรการ

15 นายวชิระ อุ่นกรม นักการภารโรง

16 ข้อมูลทั่วไป  พื้นที่ทั้งหมด 671.32 ตร. กม  ห่างจากจังหวัดนครพนม 67 กม.  เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  ทิศเหนือ จรด อำเภอบ้านแพง  ทิศใต้ จรด อำเภอโพนสวรรค์  ทิศตะวันออก จรด อำเภอท่าอุเทน  ทิศตะวันตก จรด อำเภอนาหว้า และ อำเภออากาศอำนวย

17 การปกครอง  แบ่งออกเป็น 9 ตำบล 109 หมู่บ้าน  ตำบลศรีสงคราม แบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน  ตำบลนาเดื่อ แบ่งออกเป็น 12 หมู่บ้าน  ตำบลบ้านเอื้อง แบ่งออกเป็น 16 หมู่บ้าน  ตำบลสามผง แบ่งออกเป็น 16 หมู่บ้าน  ตำบลท่าบ่อสงคราม แบ่งออกเป็น 7 หมู่บ้าน  ตำบลนาคำ แบ่งออกเป็น 16 หมู่บ้าน  ตำบลโพนสว่าง แบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน  ตำบลบ้านข่า แบ่งออกเป็น 13 หมู่บ้าน  ตำบลหาดแพง แบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน

18 พืชเศรษฐกิจ  ข้าว 206,242 ไร่  ข้าวเจ้า 100,554 ไร่  ข้าวเหนียว 105,688 ไร่  ยางพารา 14,677 ไร่ เกษตรกร 1,129 ราย  เปิดกรีด 7,176 ไร่ เกษตรกร 480 ราย  แตงโม 2,000 ไร่  อื่นๆ 749 ไร่

19 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2549 ที่ ตำบ ล พื้นที่ ทั้งหมด ( ไร่ ) จำนวน จำนวน เกษตรกร พื้นที่นา ทั้งหมดสภาพพื้นที่ทำนาแยก 4 ประเภท ( ไร่ ) ครัวเรือ น ที่ขึ้นทะเบียน ( คน )( ไร่ ) พท. น้ำท่วมมาก ( ไร่ ) พท. น้ำท่วมปาน กลาง ( ไร่ ) พท. น้ำท่วม น้อย ( ไร่ ) พท. น้ำไม่ ท่วม ( ไร่ ) 1 ศรี สงคร าม 27,930 1,407 3766,589 4,376 974588651 2 นา เดื่อ 46,898 1,381 1,198 18,042 1,475 2,768999 12,800 3 บ้าน เอื้อง 27,562 1,646 1,392 18,564660 1,234 1,006 15,664 4 สาม ผง 55,651 1,513 1,358 31,155 9,782 5,194 3,173 13,006 5 ท่า บ่อ สงคร าม 60,778 871 837 25,036 15,981 6,016 1,404 1,635 6 บ้าน ข่า 58,607 1,400 1,191 25,870 12,823 2,818717 9,512 7 นาคำ 67,277.12 1,502 1,34826,4659,9096,6822,888 6,986 8 โพน สว่าง 28,174 1,032 865 12,250 1,104 988307 9,851 9 หาด แพง 46,696 819 734 16,156 5,283 1,178439 9,256 รวม 419,573. 12 11,57 1 9,299180,12761,39327,85211,52179,361

20 ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ฤดูแล้ง ปี 2549/50 ที่ตำบล หมู่บ้า น ที่ จำนวน เกษต รกร ( นาปรัง ( ไร่ ) ข้าวโพด แตงโม ( ไ ร่ ) พริก ( ไ ร่ มะเขื อ พืชผัก ( ไ ร่ ) อื่น ๆ ( ไ ร่ ) รวมพื้นที่ ทั้งห มด ( ไร่ ) ข้าวเหนียว ( ไร่ ) ข้าวเจ้า 1 ศรีสงคราม 5116757.75--4.5030.25-9.751776.25 2 ท่าบ่อ สงครา ม 7478 3,917.5 08-2.2523-174.505.503,977.75 3 บ้านเอื้อง 91898831 28.75 10.2532.258.50936.75 4 นาคำ 6110183.50---4531.250.2517-277 5 สามผง 16397 2,999--3.503613.750.25643062.50 6 นาเดื่อ 31776-22--121553 7 โพนสว่าง 538122--10.56.50--0.5130.5 8 บ้านข่า 5123846.75--2.25- -6.25-548.75 9 หาดแพง 6128646---659.75-1.753725.5 รวม 9 ตำบล 62 1,59 6 10,362.5015-64.25172.5074 21.5 049.5037.5 10, 488

21 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว ชุมชน  มี 9 ศูนย์ 9 ตำบลๆละ 1 ศูนย์  ปี 2549 ศูนย์ส่งเสริมและผลิต พันธุ์ข้าวชุมชนตำบล บ้านเอื้อง ชนะเลิศระดับจังหวัด ประเภทศูนย์ข้าวอื่นๆ

22 งานสถาบันเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน จำนวน 104 กลุ่ม เครือข่าย 1 กลุ่ม  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 42 กลุ่ม  กลุ่มส่งเสริมอาชีพ จำนวน 17 กลุ่ม  กลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 20 กลุ่ม  อาสาสมัครเกษตร จำนวน 135 คน

23 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม  มี 2 ฟาร์ม  หมู่ 4 ตำบลบ้านเอื้อง  หมู่ 5 ตำบลศรีสงคราม

24 การดำเนินงานโครงการ ปี 2550 1. ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ศูนย์หลักตำบลนาเดื่อ กิจกรรม ปุ๋ยอินทรีย์ งบประมาณ 15,000 บ ศูนย์ขยายตำบลศรีสงคราม กิจกรรม ไร่นา สวนผสม งบประมาณ 12,000 บาท ศูนย์ขยายตำบลนาคำ กิจกรรม ปุ๋ยอินทรีย์ งบประมาณ 12,000 บ.

25 2. ฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน - สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มแปรรูป ม.4,5 ต. บ้าน เอื้อง งบประมาณ 5,000 บาท - สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มเสริมรายได้ ม.2 ต. ท่า บ่อสงคราม งบประมาณ 20,000 บาท - สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ ม.1 ต. นาเดื่อ งบประมาณ 100,000 บาท

26 3. โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว บ้านดอนมะจ่าง หมู่ 2 ต. ท่าบ่อสงคราม 4. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัย และได้ มาตรฐาน

27 5. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และความมั่นคง ด้านอาหาร ( FAO) - หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเอื้อง - หมูที่ 4,6 ตำบลท่าบ่อสงคราม 6. โครงการส่งเสริมนิคมเศรษฐกิจ พอเพียง - หมู่ที่ 5,9 ตำบลศรีสงคราม


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเกษตร อำเภอศรีสงคราม คำขวัญอำเภอศรีสงคราม  หลวงปู่ตื้อ ลือ นาม  น้ำสงครามแหล่ง ปลา  ศูนย์ศิลปาชีพล้ำ ค่า  ลิงป่ามากมี  ถิ่นนี้ ศรีสงคราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google