งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม
ยินดีต้อนรับ

2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม

3 คำขวัญอำเภอศรีสงคราม
หลวงปู่ตื้อ ลือนาม น้ำสงครามแหล่งปลา ศูนย์ศิลปาชีพล้ำค่า ลิงป่ามากมี ถิ่นนี้ ศรีสงคราม

4 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม
นายเจดีย์ โคตรมิตร เกษตรอำเภอศรีสงคราม

5 นายประหยัด จันทนา เจ้าพนักงานการเกษตร 6

6 นายสมศักดิ์ เหง้าชมพู
เจ้าพนักงานการเกษตร 6

7 นายปกรณ์ มลัยจันทร์ เจ้าพนักงานการเกษตร 6

8 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5
นายไมตรี ศรีดาน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5

9 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว
นางวัฒนา รัตนวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว

10 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5
นายประเมิน เสนานาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5

11 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5
นายวิทยา วิริพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5

12 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นายพัฒนพงษ์ คำมุงคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

13 นางสาวนภาวรรณ จันทะรักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ 2

14 นางอรุณี ไกรพินิจ เจ้าพนักงานธุรการ

15 นายวชิระ อุ่นกรม นักการภารโรง

16 ข้อมูลทั่วไป พื้นที่ทั้งหมด 671.32 ตร.กม ห่างจากจังหวัดนครพนม 67 กม.
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ทิศเหนือ จรด อำเภอบ้านแพง ทิศใต้ จรด อำเภอโพนสวรรค์ ทิศตะวันออก จรด อำเภอท่าอุเทน ทิศตะวันตก จรด อำเภอนาหว้า และอำเภออากาศอำนวย

17 การปกครอง แบ่งออกเป็น 9 ตำบล 109 หมู่บ้าน
แบ่งออกเป็น 9 ตำบล 109 หมู่บ้าน ตำบลศรีสงคราม แบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน ตำบลนาเดื่อ แบ่งออกเป็น 12 หมู่บ้าน ตำบลบ้านเอื้อง แบ่งออกเป็น 16 หมู่บ้าน ตำบลสามผง แบ่งออกเป็น 16 หมู่บ้าน ตำบลท่าบ่อสงคราม แบ่งออกเป็น 7 หมู่บ้าน ตำบลนาคำ แบ่งออกเป็น 16 หมู่บ้าน ตำบลโพนสว่าง แบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน ตำบลบ้านข่า แบ่งออกเป็น 13 หมู่บ้าน ตำบลหาดแพง แบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน

18 พืชเศรษฐกิจ ข้าว 206,242 ไร่ ยางพารา 14,677 ไร่ เกษตรกร 1,129 ราย
ข้าว 206,242 ไร่ ข้าวเจ้า 100,554 ไร่ ข้าวเหนียว 105,688 ไร่ ยางพารา 14,677 ไร่ เกษตรกร 1,129 ราย เปิดกรีด 7,176 ไร่ เกษตรกร 480 ราย แตงโม 2,000 ไร่ อื่นๆ ไร่

19 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2549
ที่ ตำบล พื้นที่ทั้งหมด(ไร่) จำนวน จำนวนเกษตรกร พื้นที่นาทั้งหมด สภาพพื้นที่ทำนาแยก 4 ประเภท (ไร่) ครัวเรือน ที่ขึ้นทะเบียน(คน) (ไร่) พท.น้ำท่วมมาก(ไร่) พท.น้ำท่วมปานกลาง(ไร่) พท.น้ำท่วมน้อย(ไร่) พท.น้ำไม่ท่วม(ไร่) 1 ศรีสงคราม 27,930 1,407 376 6,589 4,376 974 588 651 2 นาเดื่อ 46,898 1,381 1,198 18,042 1,475 2,768 999 12,800 3 บ้านเอื้อง 27,562 1,646 1,392 18,564 660 1,234 1,006 15,664 4 สามผง 55,651 1,513 1,358 31,155 9,782 5,194 3,173 13,006 5 ท่าบ่อสงคราม 60,778 871 837 25,036 15,981 6,016 1,404 1,635 6 บ้านข่า 58,607 1,400 1,191 25,870 12,823 2,818 717 9,512 7 นาคำ 67,277.12 1,502 1,348 26,465 9,909 6,682 2,888 6,986 8 โพนสว่าง 28,174 1,032 865 12,250 1,104 988 307 9,851 9 หาดแพง 46,696 819 734 16,156 5,283 1,178 439 9,256 รวม 419,573.12 11,571 9,299 180,127 61,393 27,852 11,521 79,361

20 ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2549/50
ที่ ตำบล หมู่บ้านที่ จำนวนเกษตรกร ( นาปรัง (ไร่) ข้าวโพด แตงโม(ไร่) พริก(ไร่ มะเขือ พืชผัก(ไร่) อื่น ๆ (ไร่) รวมพื้นที่ทั้งหมด(ไร่) ข้าวเหนียว(ไร่) ข้าวเจ้า 1 ศรีสงคราม 5 116 757.75 - 4.50 3 0.25 9.75 776.25 2 ท่าบ่อสงคราม 7 478 3,917.50 8 2.25 23 17 5.50 3,977.75 บ้านเอื้อง 9 189 883 28.75 10.25 8.50 936.75 4 นาคำ 6 110 183.50 45 31.25 277 สามผง 16 397 2,999 3.50 36 13.75 นาเดื่อ 22 15 53 โพนสว่าง 38 122 0.5 6.50 130.5 บ้านข่า 123 846.75 6.25 548.75 หาดแพง 128 646 65 1.75 725.5 รวม 9 ตำบล 62 1,596 10,362.50 64.25 172.50 74 21.50 49.50 37.5 10,488

21 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
มี 9 ศูนย์ 9 ตำบลๆละ 1 ศูนย์ ปี 2549 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบล บ้านเอื้อง ชนะเลิศระดับจังหวัด ประเภทศูนย์ข้าวอื่นๆ

22 งานสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน จำนวน 104 กลุ่ม เครือข่าย 1 กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน จำนวน 104 กลุ่ม เครือข่าย 1 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 42 กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมอาชีพ จำนวน 17 กลุ่ม กลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 20 กลุ่ม อาสาสมัครเกษตร จำนวน 135 คน

23 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
มี 2 ฟาร์ม หมู่ 4 ตำบลบ้านเอื้อง หมู่ 5 ตำบลศรีสงคราม

24 การดำเนินงานโครงการ ปี 2550
1. ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ศูนย์หลักตำบลนาเดื่อ กิจกรรม ปุ๋ยอินทรีย์ งบประมาณ 15,000 บ ศูนย์ขยายตำบลศรีสงคราม กิจกรรม ไร่นาสวนผสม งบประมาณ 12,000 บาท ศูนย์ขยายตำบลนาคำ กิจกรรม ปุ๋ยอินทรีย์ งบประมาณ 12,000 บ.

25 2. ฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน
- สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มแปรรูป ม.4,5 ต.บ้านเอื้อง งบประมาณ 5,000 บาท - สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มเสริมรายได้ ม.2 ต.ท่าบ่อสงคราม งบประมาณ 20,000 บาท - สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ ม.1 ต.นาเดื่อ งบประมาณ 100,000 บาท

26 3. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
บ้านดอนมะจ่าง หมู่ 2 ต.ท่าบ่อสงคราม 4. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน

27 5. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและความมั่นคง
ด้านอาหาร ( FAO) - หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเอื้อง - หมูที่ 4,6 ตำบลท่าบ่อสงคราม 6. โครงการส่งเสริมนิคมเศรษฐกิจพอเพียง - หมู่ที่ 5,9 ตำบลศรีสงคราม


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google