งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัด ปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัด ปทุมธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัด ปทุมธานี

2 1. พัฒนากลุ่มผู้ผลิตให้มีการผลิต สินค้าเพื่อผู้บริโภคที่นับถือศาสนา อิสลาม 2. พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้และใช้ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม

3 พัฒนาความรู้สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 4,640 ราย แบ่งเป็น 2 หลักสูตร 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล 1,760 ราย - 26 จังหวัด ( 88 กลุ่มๆ ละ 20 ราย )

4 2. พัฒนาการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2,880 ราย - 72 จังหวัด ๆละ 40 ราย ยกเว้น สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา (4 อำเภอ คือ จะ นะ, นาทวี, สะบ้าย้อย, เทพา )

5 1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรพัฒนา ผลิตภัณฑ์ อาหารฮาลาล (26 จังหวัด ) รวม 1,760 ราย 2. ติดตามให้คำปรึกษาและตรวจ ประเมินสถานที่ ผลิต (26 จังหวัด ) รวม 88 กลุ่ม 3. อบรมเกษตรกรหลักสูตร พัฒนาการผลิตและ บรรจุภัณฑ์ (72 จังหวัด ) รวม 2,880 ราย 4. ออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม (72 จังหวัดๆ ละ 1 กลุ่ม / ผลิตภัณฑ์ )

6 1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารฮาลาล โดย สำนักงานเกษตรจังหวัด 26 จังหวัด โดย สำนักงานเกษตรจังหวัด 26 จังหวัด เป้าหมาย : เกษตรกรจากกลุ่มผู้ผลิตที่ ผ่านการตรวจ ประเมินสถานที่ผลิต ปี 2554 หรือ กลุ่มใหม่ที่ มีความต้องการเปิดตลาดอิสลาม หลักสูตร : ภาคผนวกที่ 1 วิทยากร : เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน คณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัด ระยะเวลา :1 ครั้งๆ ละ 2 วัน งบประมาณ :200 บาท ต่อคน ต่อวัน

7 2. ติดตามให้คำปรึกษาและตรวจประเมิน สถานที่ผลิต (26 จังหวัด ) รวม 88 กลุ่ม (26 จังหวัด ) รวม 88 กลุ่ม เป้าหมาย : กลุ่มใหม่ที่สมาชิกผ่านการ อบรมหลักสูตร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล หรือ กลุ่มเดิมที่ เข้าร่วมโครงการปี 2554 วิทยากร : เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน คณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัด งบประมาณ : เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยากร ในการตรวจ ประเมิน / ค่าธรรมเนียมต่ออายุ เครื่องหมาย ฮาลาล / ค่าธรรมเนียมขอ เครื่องหมายฮาลาล ใหม่ / ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามระเบียบ ราชการ

8 3. อบรมเกษตรกรหลักสูตรพัฒนาการผลิต และบรรจุภัณฑ์ โดย สำนักงานเกษตรจังหวัด 72 จังหวัด โดย สำนักงานเกษตรจังหวัด 72 จังหวัด เป้าหมาย : เกษตรกรจากกลุ่มผู้ผลิต สินค้าเกษตรแปรรูป ด้านอาหารและด้านที่ไม่ใช่อาหาร หลักสูตร : ภาคผนวกที่ 2 วิทยากร : สถาบันการศึกษา / หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ระยะเวลา :1 ครั้งๆ ละ 2 วัน งบประมาณ : 200 บาท ต่อคน ต่อวัน

9 4. ออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม (72 จังหวัดๆ ละ 1 กลุ่ม / ผลิตภัณฑ์ ) (72 จังหวัดๆ ละ 1 กลุ่ม / ผลิตภัณฑ์ ) เป้าหมาย : คัดเลือกกลุ่มที่มีศักยภาพ การผลิต / ตลาด และมี ความพร้อมในการระดมทุนเพื่อใช้ ในการผลิต บรรจุภัณฑ์จากต้นแบบเพื่อใช้งาน จริงหลัง เสร็จสิ้นโครงการ งบประมาณ : เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ - จ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุ ภัณฑ์ต้นแบบ - ผลิตบรรจุภัณฑ์จากต้นแบบเพื่อ ใช้งานจริง - ค่าใช้จ่ายอื่นที่เบิกจ่ายได้ตาม ระเบียบราชการ

10 โดย สำนักงานเกษตรจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณ ตามระบบ e-project รายงานผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ ตามระบบ RBM

11 สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดทำสรุป รายงาน ผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่ กำหนด 1. แบบรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฮาลาล 26 จังหวัด ( ภาคผนวกที่ 3) 2. แบบรายงานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 72 จังหวัด ( ภาคผนวกที่ 4) กำหนดส่งถึงกรมฯ 30 กันยายน 2555

12 1. เกษตรกรเข้ารับการอบรม ไม่น้อย กว่า 4,640 ราย 2. กลุ่มได้รับการติดตามให้คำปรึกษา / ตรวจประเมิน สถานที่ผลิตเพื่อขอเครื่องหมาย หรือต่อ อายุเครื่องหมาย ฮาลาล ไม่น้อยกว่า 88 กลุ่ม 3. กลุ่มผู้ผลิต / ผลิตภัณฑ์ได้รับการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ต้นแบบ ไม่น้อยกว่า 72 ผลิตภัณฑ์

13 1. เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับจากการ อบรมไปเพิ่ม ประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร ของกลุ่ม 2. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจ ประเมินสถานที่ผลิต ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฮาลาล 3. กลุ่มผู้ผลิตนำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบไป ผลิตเพื่อใช้งานจริง

14 1. นางลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เกษตร 2. นางสาวนิธิวดี อรัญอนุรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ การ โทรศัพท์ 0 2579 7544 โทรสาร 0 2579 3009 และ 0 2940 6052 E-mailfarmdev53@doae.go.th


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัด ปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google