งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการรายงาน [1][1] www.e-report.energy.go.th ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการรายงาน [1][1] www.e-report.energy.go.th ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการรายงาน [1][1] ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน

2 [2][2] ขั้นตอนการรายงาน 1.เข้าระบบ 2.พิมพ์รหัสสมาชิก (User)** 3.รหัสผ่าน (Password)** 4.Click “เข้าระบบ” Log in และ Password  ระดับกรม  Click ดูรหัส ☎ ถาม สนพ. โทร ต่อ 364, 358  หน่วยงานย่อย ถาม หน่วยงานบังคับบัญชา ที่สูงขึ้นไป 1 ลำดับ

3 [3][3] หน้ารายการหลัก  เกี่ยวกับหน่วยงาน  คะแนนระดับที่ 1  คะแนนระดับที่ 2 o แต่งตั้งคณะทำงาน o จัดทำแผนปฏิบัติการ o รายงานผล 2 ครั้ง o ข้อมูลปริมาณการใช้ ไฟฟ้า และน้ำมัน เชื้อเพลิง ปี 51, 54, 55 o บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ทุกเดือน  แต่ละหน่วยงานบันทึกข้อมูลของหน่วยงานเอง  ระบบจะประมวลผลและสรุปรายงานให้อัตโนมัติ

4 [4][4] ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 1.บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 2.* หมายถึงบังคับต้องบันทึก ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง /โทร /โทรสาร 3.ชื่อผู้ประสานงาน ลำดับที่ 1 * จำเป็นต้องบันทึก ชื่อ /ตำแหน่ง ที่ตั้ง /โทร /โทรสาร /

5 [5][5] คณะทำงานลดใช้พลังงาน   พิมพ์ ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ คณะทำงานเป็นรายบุคคลในกรอบ ช่องว่างที่ปรากฏ ทำซ้ำจาก (1) ถึง (3) จนครบรายชื่อ คณะทำงานฯ ตามคำสั่งแต่งตั้ง    พิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน  คะแนนเต็ม ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน

6 [6][6]  วันที่แต่งตั้งคณะทำงานฯ  พิจารณาวันที่ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง  ให้อยู่ระหว่าง 21 มีนาคม 2555ถึง 30 มิถุนายน 2555  คะแนนเต็ม ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน o พิมพ์ วัน/เดือน/ปี ที่ลงนามใน คำสั่งแต่งตั้ง o Click เพื่อเลือก วัน/เดือน/ปี ตามปฏิทิน

7 [7][7] แผนลดการใช้พลังงาน    พิจารณาแผนและมาตรการลดการใช้พลังงาน  คะแนนเต็ม ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน  แผนปฏิบัติมาตรการประหยัดพลังงาน คัดลอก “Copy” วาง “Paste”  

8 [8][8]  รายงานการติดตามผล  พิจารณาจำนวนครั้งที่รายงาน 2 ครั้ง  คะแนนเต็ม ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน  o พิมพ์เลขที่เอกสารที่ใช้อ้างอิง ในการรายงานติดตาม มาตรการประหยัดพลังงานให้ หัวหน้าส่วนราชการทราบ o เลือกเอกสารอ้างอิงอย่างหนึ่ง อย่างใดต่อไปนี้ o รายงานการประชุม (ครั้งที่ xx/2555) o บันทึกข้อความ (xx/yy)

9 [9][9] ข้อมูลปริมาณใช้พลังงาน  พิจารณาความครบถ้วนข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ปีงบประมาณ 2551, 2554 และ 2555  คะแนนเต็ม ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน ระบบจะนำข้อมูลที่หน่วยงานบันทึกไว้ มาแสดงผลโดยอัตโนมัติ         ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (kWh) เก็บจากใบเสร็จรับเงิน ค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าออกให้กับหน่วยงาน ข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) เก็บจาก ใบเสร็จรับเงิน ที่ผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ออก ให้กับหน่วยงาน น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ประเภท ดีเซล เบนซิน 91 และเบนซิน 95 รวมในช่องเดียวกัน คือช่อง “น้ำมัน”  

10 [10] ด้านไฟฟ้า =2.5  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงาน  คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ระดับประเด็นคะแนน 11.1จัดตั้ง “คณะทำงานลดใช้พลังงาน” และหัวหน้าหน่วยงานลงนามใน คำสั่งแต่งตั้งระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 30 มิถุนายน จัดทำ “แผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้า” และรายงานติดตามผล 2 ครั้ง ข้อมูล ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ ครบถ้วน ข้อมูล ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ ครบถ้วน ข้อมูล ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ ครบถ้วน ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ไม่เปลี่ยนแปลง ประหยัดไฟฟ้าได้ มากกว่าร้อยละ ถึง ร้อยละ ประหยัดไฟฟ้าได้ มากกว่าร้อยละ ถึง ร้อยละ ขึ้นไป * หน่วยงานที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2554 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ กับปีงบประมาณ 2551 ต้องประหยัดไฟฟ้าให้ได้ ร้อยละ ขึ้นไป  การประเมินผลประหยัดพลังงาน ด้านการใช้ไฟฟ้า และน้ำมันใช้หลักการเดียวกัน โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) จะเปลี่ยนเป็น ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน

11 วิธีการเรียกดูผลประเมิน [11]   

12 ดูการใช้พลังงานรายปี [12]  

13 การแสดงผลข้อมูล [13] ชื่อ ส่วนราชการ/จังหวัด/ สถาบันอุดมศึกษา หากชื่อเป็น อักษรสีแดง มีหน่วยงาน ใต้สังกัดที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นตาม กฎกระทรวง คะแนนระดับที่ 1 และ 2 คะแนนเฉลี่ยความครบถ้วนของ ข้อมูลด้านไฟฟ้า (เต็ม ) คะแนนเฉลี่ยความครบถ้วนของ ข้อมูลด้านน้ำมัน (เต็ม 1.000) ร้อยละความสำเร็จที่ได้รับจากการ ประหยัดไฟฟ้า (เต็ม ) ร้อยละความสำเร็จที่ได้รับจากการ ประหยัดน้ำมัน (เต็ม ) สรุปผลการประเมินระดับ ความสำเร็จแสดงผลเป็นคะแนนที่ ได้รับ (เต็ม 5.000)       ส่วนราชการ/จังหวัด/สถาบันอุดมศึกษา

14 แสดงผลละเอียด [14] ส่วนราชการ/จังหวัด/สถาบันอุดมศึกษา

15 แสดงผลระดับหน่วยงาน [15] ส่วนราชการ/จังหวัด/สถาบันอุดมศึกษา

16 แสดงผลละเอียด [16] ระดับหน่วยงาน

17 เหตุที่สามารถขอเปลี่ยนแปลงฯ [17] ไม่มีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน เชื้อเพลิง ปี 2554 จะขอยกเว้นการ ประเมินผล ต้องมีเหตุผล เช่น  หน่วยงานตั้งขึ้นในช่วงปี 2554 หรือ 2555  หน่วยงานเพิ่งแยกหรือจัดเก็บ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน เชื้อเพลิงด้วยตนเองในช่วงปี 2554 หรือ 2555 เช่น แยก มิเตอร์ แยกสำนักงานจาก หน่วยงานอื่น เป็นต้น  มีเหตุสุดวิสัยข้อมูลการใช้ ไฟฟ้า/น้ำมัน ปี 2554 เอกสาร ชำรุด สูญหาย เช่น ไฟไหม้ น้ำ ท่วม เป็นต้น ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน ปี 2554 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2551 จะขอปรับเกณฑ์ ระดับที่ 5 จาก “ ร้อยละ 15 ขึ้นไป” เป็น “ ร้อยละ 10 ขึ้นไป” ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน ปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เกินร้อย ละ 15 ขึ้นไป จะขอยกเว้นไม่นำ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันที่ เพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากปัจจัยที่ เกิดขึ้นใหม่ในปี 2555 มาคำนวณ ผลประหยัด   

18 วิธีขอเปลี่ยนแปลงฯ [18]  หน่วยงานจะต้องส่งคำขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดตัวชี้วัดฯ ไปพร้อมกับรายงานการ ประเมินผลตนเอง รอบ 12 เดือน  ต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นพร้อมรายละเอียด ที่ชัดเจน และเพียงพอต่อการพิจารณา  การขอเปลี่ยนแปลงตามกรณีที่ 2 และ 3  ต้องระบุรายละเอียด และมีเอกสารประกอบ เป็นประมาณการเชิงตัวเลขของปริมาณการ ไฟฟ้า/น้ำมันที่เพิ่มขึ้น เช่น  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือภารกิจของ หน่วยงาน  มีภารกิจเพิ่มขึ้น, ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับดำเนิน ภารกิจเพิ่มเติม สร้างอาคารใหม่ เป็นต้น

19 สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ปิดรับการรายงาน 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 24:00 น   แต่ละหน่วยงานบันทึกข้อมูลของหน่วยงานเอง  ระบบจะประมวลผลและสรุปรายงานให้อัตโนมัติ

20 รักพ่อ... ใช้พลังงานอย่างพอเพียง 20


ดาวน์โหลด ppt วิธีการรายงาน [1][1] www.e-report.energy.go.th ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google