งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการรายงาน [1][1] www.e-report.energy.go.th ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการรายงาน [1][1] www.e-report.energy.go.th ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการรายงาน [1][1] www.e-report.energy.go.th ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน

2 [2][2] ขั้นตอนการรายงาน 1.เข้าระบบ www.e-report.energy.go.th 2.พิมพ์รหัสสมาชิก (User)** 3.รหัสผ่าน (Password)** 4.Click “เข้าระบบ” Log in และ Password  ระดับกรม  Click ดูรหัส ☎ ถาม สนพ. โทร 0 2612 1555 ต่อ 364, 358  หน่วยงานย่อย ถาม หน่วยงานบังคับบัญชา ที่สูงขึ้นไป 1 ลำดับ

3 [3][3] หน้ารายการหลัก  เกี่ยวกับหน่วยงาน  คะแนนระดับที่ 1  คะแนนระดับที่ 2 o แต่งตั้งคณะทำงาน o จัดทำแผนปฏิบัติการ o รายงานผล 2 ครั้ง o ข้อมูลปริมาณการใช้ ไฟฟ้า และน้ำมัน เชื้อเพลิง ปี 51, 54, 55 o บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ทุกเดือน  แต่ละหน่วยงานบันทึกข้อมูลของหน่วยงานเอง  ระบบจะประมวลผลและสรุปรายงานให้อัตโนมัติ

4 [4][4] ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 1.บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 2.* หมายถึงบังคับต้องบันทึก ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง /โทร /โทรสาร 3.ชื่อผู้ประสานงาน ลำดับที่ 1 * จำเป็นต้องบันทึก ชื่อ /ตำแหน่ง ที่ตั้ง /โทร /โทรสาร /e-mail

5 [5][5] คณะทำงานลดใช้พลังงาน   พิมพ์ ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ คณะทำงานเป็นรายบุคคลในกรอบ ช่องว่างที่ปรากฏ ทำซ้ำจาก (1) ถึง (3) จนครบรายชื่อ คณะทำงานฯ ตามคำสั่งแต่งตั้ง    พิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน  คะแนนเต็ม ด้านไฟฟ้า 0.1250 + ด้านน้ำมัน 0.1250

6 [6][6]  วันที่แต่งตั้งคณะทำงานฯ  พิจารณาวันที่ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง  ให้อยู่ระหว่าง 21 มีนาคม 2555ถึง 30 มิถุนายน 2555  คะแนนเต็ม ด้านไฟฟ้า 0.1250 + ด้านน้ำมัน 0.1250 o พิมพ์ วัน/เดือน/ปี ที่ลงนามใน คำสั่งแต่งตั้ง o Click เพื่อเลือก วัน/เดือน/ปี ตามปฏิทิน

7 [7][7] แผนลดการใช้พลังงาน    พิจารณาแผนและมาตรการลดการใช้พลังงาน  คะแนนเต็ม ด้านไฟฟ้า 0.1250 + ด้านน้ำมัน 0.1250  แผนปฏิบัติมาตรการประหยัดพลังงาน คัดลอก “Copy” วาง “Paste”  

8 [8][8]  รายงานการติดตามผล  พิจารณาจำนวนครั้งที่รายงาน 2 ครั้ง  คะแนนเต็ม ด้านไฟฟ้า 0.1250 + ด้านน้ำมัน 0.1250  o พิมพ์เลขที่เอกสารที่ใช้อ้างอิง ในการรายงานติดตาม มาตรการประหยัดพลังงานให้ หัวหน้าส่วนราชการทราบ o เลือกเอกสารอ้างอิงอย่างหนึ่ง อย่างใดต่อไปนี้ o รายงานการประชุม (ครั้งที่ xx/2555) o บันทึกข้อความ (xx/yy)

9 [9][9] ข้อมูลปริมาณใช้พลังงาน  พิจารณาความครบถ้วนข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ปีงบประมาณ 2551, 2554 และ 2555  คะแนนเต็ม ด้านไฟฟ้า 0.5000 + ด้านน้ำมัน 0.5000 ระบบจะนำข้อมูลที่หน่วยงานบันทึกไว้ มาแสดงผลโดยอัตโนมัติ         ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (kWh) เก็บจากใบเสร็จรับเงิน ค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าออกให้กับหน่วยงาน ข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) เก็บจาก ใบเสร็จรับเงิน ที่ผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ออก ให้กับหน่วยงาน น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ประเภท ดีเซล เบนซิน 91 และเบนซิน 95 รวมในช่องเดียวกัน คือช่อง “น้ำมัน”  

10 [10] ด้านไฟฟ้า =2.5  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงาน  คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ระดับประเด็นคะแนน 11.1จัดตั้ง “คณะทำงานลดใช้พลังงาน” และหัวหน้าหน่วยงานลงนามใน คำสั่งแต่งตั้งระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2555 0.250 1.2จัดทำ “แผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้า” และรายงานติดตามผล 2 ครั้ง 0.250 22.1ข้อมูล ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครบถ้วน 0.150 2.2ข้อมูล ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครบถ้วน 0.150 2.3ข้อมูล ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครบถ้วน 0.200 3ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ไม่เปลี่ยนแปลง 0.500 4ประหยัดไฟฟ้าได้ มากกว่าร้อยละ 0.0001 ถึง ร้อยละ 5.0000 0.500 5ประหยัดไฟฟ้าได้ มากกว่าร้อยละ 5.0001 ถึง ร้อยละ 10.000 ขึ้นไป * หน่วยงานที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2554 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ กับปีงบประมาณ 2551 ต้องประหยัดไฟฟ้าให้ได้ ร้อยละ 15.000 ขึ้นไป 0.500  การประเมินผลประหยัดพลังงาน ด้านการใช้ไฟฟ้า และน้ำมันใช้หลักการเดียวกัน โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) จะเปลี่ยนเป็น ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน 0.5 1.5

11 วิธีการเรียกดูผลประเมิน [11]   

12 ดูการใช้พลังงานรายปี [12]  

13 การแสดงผลข้อมูล [13] ชื่อ ส่วนราชการ/จังหวัด/ สถาบันอุดมศึกษา หากชื่อเป็น อักษรสีแดง มีหน่วยงาน ใต้สังกัดที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นตาม กฎกระทรวง คะแนนระดับที่ 1 และ 2 คะแนนเฉลี่ยความครบถ้วนของ ข้อมูลด้านไฟฟ้า (เต็ม 1.0000) คะแนนเฉลี่ยความครบถ้วนของ ข้อมูลด้านน้ำมัน (เต็ม 1.000) ร้อยละความสำเร็จที่ได้รับจากการ ประหยัดไฟฟ้า (เต็ม 1.5000) ร้อยละความสำเร็จที่ได้รับจากการ ประหยัดน้ำมัน (เต็ม 1.5000) สรุปผลการประเมินระดับ ความสำเร็จแสดงผลเป็นคะแนนที่ ได้รับ (เต็ม 5.000)       ส่วนราชการ/จังหวัด/สถาบันอุดมศึกษา

14 แสดงผลละเอียด [14] ส่วนราชการ/จังหวัด/สถาบันอุดมศึกษา

15 แสดงผลระดับหน่วยงาน [15] ส่วนราชการ/จังหวัด/สถาบันอุดมศึกษา

16 แสดงผลละเอียด [16] ระดับหน่วยงาน

17 เหตุที่สามารถขอเปลี่ยนแปลงฯ [17] ไม่มีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน เชื้อเพลิง ปี 2554 จะขอยกเว้นการ ประเมินผล ต้องมีเหตุผล เช่น  หน่วยงานตั้งขึ้นในช่วงปี 2554 หรือ 2555  หน่วยงานเพิ่งแยกหรือจัดเก็บ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน เชื้อเพลิงด้วยตนเองในช่วงปี 2554 หรือ 2555 เช่น แยก มิเตอร์ แยกสำนักงานจาก หน่วยงานอื่น เป็นต้น  มีเหตุสุดวิสัยข้อมูลการใช้ ไฟฟ้า/น้ำมัน ปี 2554 เอกสาร ชำรุด สูญหาย เช่น ไฟไหม้ น้ำ ท่วม เป็นต้น ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน ปี 2554 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2551 จะขอปรับเกณฑ์ ระดับที่ 5 จาก “ ร้อยละ 15 ขึ้นไป” เป็น “ ร้อยละ 10 ขึ้นไป” ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน ปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เกินร้อย ละ 15 ขึ้นไป จะขอยกเว้นไม่นำ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันที่ เพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากปัจจัยที่ เกิดขึ้นใหม่ในปี 2555 มาคำนวณ ผลประหยัด   

18 วิธีขอเปลี่ยนแปลงฯ [18]  หน่วยงานจะต้องส่งคำขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดตัวชี้วัดฯ ไปพร้อมกับรายงานการ ประเมินผลตนเอง รอบ 12 เดือน  ต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นพร้อมรายละเอียด ที่ชัดเจน และเพียงพอต่อการพิจารณา  การขอเปลี่ยนแปลงตามกรณีที่ 2 และ 3  ต้องระบุรายละเอียด และมีเอกสารประกอบ เป็นประมาณการเชิงตัวเลขของปริมาณการ ไฟฟ้า/น้ำมันที่เพิ่มขึ้น เช่น  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือภารกิจของ หน่วยงาน  มีภารกิจเพิ่มขึ้น, ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับดำเนิน ภารกิจเพิ่มเติม สร้างอาคารใหม่ เป็นต้น

19 สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ปิดรับการรายงาน 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 24:00 น   แต่ละหน่วยงานบันทึกข้อมูลของหน่วยงานเอง  ระบบจะประมวลผลและสรุปรายงานให้อัตโนมัติ

20 รักพ่อ... ใช้พลังงานอย่างพอเพียง 20


ดาวน์โหลด ppt วิธีการรายงาน [1][1] www.e-report.energy.go.th ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google