งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี 20 มีนาคม 2555 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี 20 มีนาคม 2555 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี 20 มีนาคม 2555 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี 20 มีนาคม 2555 ชนานัญ บัวเขียว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2 ความเป็นมา [2][2] มติคณะรัฐมนตรี 20 มีนาคม 2555  รับทราบภาวะเศรษฐกิจในช่วง 2 เดือนแรกของปี (มกราคม-กุมภาพันธ์ )  ให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลราคาสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้บริโภคให้ได้รับความ เป็นธรรม  ให้กระทรวงพลังงานจับตาสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อ หาแนวทางบรรเทาผลกระทบ เบื้องต้นให้เตรียมมาตรการรองรับ  ให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อลด การนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนัดพิเศษ 16 มีนาคม 2554 เตรียมมาตรการรองรับบรรเทาผลกระทบภาวะเศรษฐกิจ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ตัวชี้วัด (Key Performance Index: KPI) “ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นหนึ่งในกรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการต่อไป โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555

3 [3][3] ประหยัดพลังงาน ช่วยชาติ

4 “ของหลวง” [4][4]  ไม่ตระหนักในความสำคัญ !  คิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบ ของตน!  คิดว่าตนไม่ใช่เป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน !  คิดว่าเป็นเรื่อง ยุ่งยาก ไม่มีเวลา !  คิดว่าตนไม่ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย !  มี พรบ.อนุรักษ์พลังงานฯ  มีกฎกระทรวงควบคุม  มีเชื้อเพลิงทางเลือก  มีการลงทุนระบบขนส่ง “ผู้นำ” ใช้อย่างรู้ คุณค่า ข้าราชการ “ผู้นำ” ลดใช้พลังงาน

5 ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น มติคณะรัฐมนตรีกับภาครัฐเข้มข้นขึ้น ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น มติคณะรัฐมนตรีกับภาครัฐเข้มข้นขึ้น  13 มี.ค /31 ส.ค / 28 พ.ย พ.ศ.2518, o ลด 10% o รถราชการเครื่องยนต์ <1,800 ซี.ซี. พ.ศ.2521, o ลด 10%, o ใช้รถสาธารณะในการเดินทาง, o แอร์ <27 C พ.ศ.2543, o ลด 5% o ให้มีแผน เป้าหมาย o ให้ตั้งคณะทำงาน o รายงาน สนพ. ทุกไตรมาศ พ.ศ.2544, o ทำตาม 28 พย แอร์ < 25C, ขับ < 90 กม/ชม ขับ 91 เติม 91 ดูแลรถ ดูแลลิฟต์ พ.ศ.2545 o ลด 5% ของปี บังคับ ไม่ทำมีโทษ, +รายงาน สนพ ทุกไตรมาศ พ.ศ.2546 o ตัดงบสาธารณูปโภค ปี 46 ลง 5% พ.ศ.2547 o ลด 5% ของปี ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้เป็น Bonus (ไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องใช้หนี้สาธารณะก่อน) พ.ศ.2547 o สำนักงบฯ ตัดงบทุกหน่วยงาน ปี 2547 ไตรมาศ 4 ลง 10% พ.ศ.2552  13 ต.ค 52 o ก.พ.ร. ขอให้ยกเลิก o สศช. ก.คลัง เห็นควรคงไว้ o ครม. กำหนดให้คง KPI ไว้ พ.ศ.2550  สำรวจความพึงพอใจ  เริ่มใช้ Energy Utilization Index (EUI), เป็นเกณฑ์ ประเมินประสิทธิภาพ KPI พ.ศ.2548  เริ่มกำหนดเป็น KPI ของส่วน ราชการ  กำหนดเกณฑ์ ลด 10% จาก การใช้ปีฐาน 2546 พ.ศ.2553  21 ก.ย 53 o ก.พ.ร. ขอให้ยกเลิกตั้งแต่ปี 54 o ครม. เห็นชอบตาม ก.พ.ร. [5][5]   พ.ศ ช่วงที่มาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐได้รับการ กำหนดเป็น KPI เป็นช่วงที่ได้เห็นความร่วมมือลดใช้พลังงานจาก หน่วยงานราชการมากที่สุด          

6 ส่วนราชการ จังหวัด อุดมศึกษา น้ำหนัก : ร้อยละ 2 ตัวชี้วัดที่ : 10 และ 12 [6][6] โครงสร้างการประมวลผลตัวชี้วัด  บริหารส่วนกลางในสังกัด กรมที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎกระทรวง (159)  บริหารส่วนภูมิภาคที่ จัดตั้งขึ้นตาม กฎกระทรวง (7,616)  ส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็น หน่วยงานภายในกรมนั้น ที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นตาม กฎกระทรวง (331)  ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงาน ภายในกรมนั้น ตาม กฎกระทรวง แต่ ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค (3,525)  การรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลของส่วนราชการนั้นๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ตั้ง ของส่วนราชการว่า ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการดำเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น  สถานศึกษาของรัฐใน สังกัดระทรวง ศึกษาธิการ กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม ที่จัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (67)

7 [7][7] ด้านไฟฟ้า [2.5  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงาน  คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ระดับประเด็นคะแนน 11.1จัดตั้ง “คณะทำงานลดใช้พลังงาน” และหัวหน้าหน่วยงานลงนามในคำสั่ง แต่งตั้งระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 30 มิถุนายน จัดทำ “แผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้า” และรายงานติดตามผล 2 ครั้ง ข้อมูล ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ ครบถ้วน ข้อมูล ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ ครบถ้วน ข้อมูล ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ ครบถ้วน ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ไม่เปลี่ยนแปลง ประหยัดไฟฟ้าได้ มากกว่าร้อยละ ถึง ร้อยละ ประหยัดไฟฟ้าได้ มากกว่าร้อยละ ถึง ร้อยละ ขึ้นไป * หน่วยงานที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2554 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ 2551 ต้องประหยัดไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ ขึ้นไป  การประเมินผลประหยัดพลังงาน ด้านการใช้ไฟฟ้า และน้ำมันใช้หลักการเดียวกัน โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) จะเปลี่ยนเป็น ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) • โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน

8 คะแนน ระดับ 1 & 2 ความครบถ้วนของข้อมูล o คณะทำงาน, ก่อน 30/06 o มีแผนปฏิบัติ o มีรายงาน 2 ครั้ง [8][8] หลักการคิดคะแนนแต่ละหน่วยงาน  คะแนน ระดับ 1 & 2 ความครบถ้วนของข้อมูล คะแนนเต็ม  คะแนน ระดับ 3 & 5 ความสามารถประหยัดได้ คะแนนเต็ม  1.50    1.06  0.60  0.75   o ปริมาณการใช้ ปี 51 o ปริมาณการใช้ ปี 54 o ปริมาณการใช้ ปี 55 ปี 54 < ปี 51 = 10% ปี 54 > ปี 51 = 15% ร้อยละ ความต่าง ปี 55 เทียบกับ ปี 54 คะแนนเต็ม คะแนนไม่เต็ม % เทียบบัญญัติไตรยางศ์ >5.01  รวมคะแนน ระดับ 1-5 คะแนนเต็ม % 0.00% 5.56% 15.00% 10.00% ปี 54 – ปี 55 ปี 54 ปริมาณการใช้ (หน่วย) X 100 ดูที่ Slide 10

9 คะแนน ระดับ 1 & 2 ความครบถ้วนของข้อมูล o คณะทำงาน, ก่อน 30/06 o มีแผนปฏิบัติ o มีรายงาน 2 ครั้ง [9][9]  คะแนน ระดับ 1 & 2 ความครบถ้วนของข้อมูล คะแนนเต็ม  คะแนน ระดับ 3 & 5 ความสามารถประหยัดได้ คะแนนเต็ม  300   1.00  345  0.60  0.75   o ปริมาณการใช้ ปี o ปริมาณการใช้ ปี o ปริมาณการใช้ ปี คะแนนเต็ม คะแนนไม่เต็ม * หมายถึง ส่วนราชการ /จังหวัด /สถาบันอุดมศึกษา   N=5 หลักการคิดคะแนนส่วนราชการ* จำนวนหน่วยงาน  > 50% ของทั้งหมด ผลรวมปี 54 < ปี 51 = 10% ผลรวมปี 54 > ปี 51 = 15% ร้อยละ ความต่าง ผลรวมปี 55 เทียบกับ ผลรวมปี 54 % เทียบบัญญัติไตรยางศ์ > % 15.00% 2.27  รวมคะแนน ระดับ 1-5 คะแนนเต็ม ปี 54 – ปี 55 ปี 54 ผลรวมปริมาณการใช้ (หน่วย) X 100 ดูที่ Slide 10

10 [10] ตารางคำนวณสำเร็จรูปเทียบบัญญัติไตรยางศ์ สำหรับการประเมินคะแนนในระดับที่ 4 ถึงระดับที่ 5 ตารางคำนวณสำเร็จรูปเทียบบัญญัติไตรยางศ์ สำหรับการประเมินคะแนนในระดับที่ 4 ถึงระดับที่ 5 ระดับ ช่วง % > % % ที่ลดได้ % คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ระดับ ช่วง % > % % ที่ลดได้ % คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

11 [11] ตัวอย่างที่ 1 การให้คะแนนด้านไฟฟ้า      

12 [12] ตัวอย่างที่ 2 การให้คะแนนด้านน้ำมัน      

13 [13] ตัวอย่างที่ 3 การรวมคะแนนที่ได้รับ

14 [14] ขั้นตอนการรายงาน 1.เข้าระบบ 2.พิมพ์รหัสสมาชิก (User)** 3.รหัสผ่าน (Password)** 4.Click “เข้าระบบ” Log in และ Password  ระดับกรม  Click ดูรหัส ☎ ถาม สนพ. โทร ต่อ 364, 358  หน่วยงานย่อย ถาม หน่วยงานบังคับบัญชา ที่สูงขึ้นไป 1 ลำดับ

15 [15] หน้ารายการหลัก  เกี่ยวกับหน่วยงาน  คะแนนระดับที่ 1  คะแนนระดับที่ 2 o แต่งตั้งคณะทำงาน o แผนปฏิบัติการ o รายงานผล 2 ครั้ง o ข้อมูลปริมาณการใช้ ไฟฟ้า และน้ำมัน เชื้อเพลิง o บันทึกรายปี 51, 54, 55 o บันทึกรายเดือน  แต่ละหน่วยงานบันทึกข้อมูลของหน่วยงานเอง  ระบบจะประมวลผลและสรุปรายงานให้อัตโนมัติ

16 [16] ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 1.บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 2.* หมายถึงบังคับต้องบันทึก ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง /โทร /โทรสาร 3.ชื่อผู้ประสานงาน ลำดับที่ 1 * จำเป็นต้องบันทึก ชื่อ /ตำแหน่ง ที่ตั้ง /โทร /โทรสาร /

17 [17] คณะทำงานลดใช้พลังงาน   o พิมพ์ ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ คณะทำงานเป็นรายบุคคลในกรอบ ช่องว่างที่ปรากฏ ทำซ้ำจาก (1) ถึง (3) จนครบรายชื่อ คณะทำงานฯ ตามคำสั่งแต่งตั้ง    พิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน  คะแนนเต็ม ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน

18 [18]  วันที่แต่งตั้งคณะทำงานฯ  พิจารณาวันที่ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง  ให้อยู่ระหว่าง 21 มีนาคม 2555ถึง 30 มิถุนายน 2555  คะแนนเต็ม ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน o พิมพ์ วัน/เดือน/ปี ที่ลงนามใน คำสั่งแต่งตั้ง o Click เพื่อเลือก วัน/เดือน/ปี ตาม ปฏิทิน

19 [19] แผนลดการใช้พลังงาน    พิจารณาแผนและมาตรการลดการใช้พลังงาน  คะแนนเต็ม ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน  แผนปฏิบัติมาตรการประหยัดพลังงาน คัดลอก “Copy” วาง “Paste”  

20 [20]  รายงานการติดตามผล  พิจารณาจำนวนครั้งที่รายงาน 2 ครั้ง  คะแนนเต็ม ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน  o พิมพ์เลขที่เอกสารที่ใช้อ้างอิงใน การรายงานติดตามมาตรการ ประหยัดพลังงานให้หัวหน้าส่วน ราชการทราบ o เลือกเอกสารอ้างอิงอย่างหนึ่ง อย่างใดต่อไปนี้ o รายงานการประชุม (ครั้งที่ xx/2555) o บันทึกข้อความ (xx/yy)

21 [21] ข้อมูลปริมาณใช้พลังงาน  พิจารณาความครบถ้วนข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ปีงบประมาณ 2551, 2554 และ 2555  คะแนนเต็ม ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน ระบบจะนำข้อมูลที่หน่วยงานบันทึกไว้ มา แสดงผลโดยอัตโนมัติ         ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (kWh) เก็บจากใบเสร็จรับเงินค่า ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าออกให้กับหน่วยงาน ข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) เก็บจาก ใบเสร็จรับเงิน ที่ผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ออกให้กับ หน่วยงาน น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ประเภท ดีเซล เบนซิน 91 และ เบนซิน 95 รวมในช่องเดียวกัน คือช่อง “น้ำมัน”  

22 ดูการใช้พลังงานรายปี [22]  

23 เพิ่มเติมหน่วยงาน [23] ข้อมูลที่มีอยู่เดิม ตามบัญชีรายชื่อ ของ สำนักงาน ก.พ.ร.    แก้ไขข้อมูล  เลื่อนลำดับที่ของหน่วยงานขึ้น ลง แก้ไข ข้อมูล ลบหน่วยงานนั้นออกจากภายใต้การบริหาร  

24 เพิ่มเติมหน่วยงาน [24] ข้อมูลที่มีอยู่เดิม ตามบัญชีรายชื่อ ของ สำนักงาน ก.พ.ร.       แก้ไขข้อมูล  เลื่อนลำดับที่ของ หน่วยงานขึ้น ลง แก้ไข ข้อมูล ลบหน่วยงานนั้นออก จากภายใต้การบริหาร เพิ่มหน่วยงาน เลือกจำนวนหน่วยงานที่ต้องการเพิ่ม พิมพ์ชื่อหน่วยงาน   

25 วิธีการเรียกดูผลประเมิน [25]   

26 การแสดงผลข้อมูล [26] • ชื่อ ส่วนราชการ/จังหวัด/ สถาบันอุดมศึกษา • หากชื่อเป็น อักษรสีแดง มีหน่วยงาน ใต้สังกัดที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นตาม กฎกระทรวง • คะแนนระดับที่ 1 และ 2 • คะแนนเฉลี่ยความครบถ้วนของ ข้อมูลด้านไฟฟ้า (เต็ม ) • คะแนนเฉลี่ยความครบถ้วนของ ข้อมูลด้านน้ำมัน (เต็ม 1.000) • ร้อยละความสำเร็จที่ได้รับจากการ ประหยัดไฟฟ้า (เต็ม ) • ร้อยละความสำเร็จที่ได้รับจากการ ประหยัดน้ำมัน (เต็ม ) • สรุปผลการประเมินระดับ ความสำเร็จแสดงผลเป็นคะแนนที่ ได้รับ (เต็ม 5.000)       ส่วนราชการ/จังหวัด/สถาบันอุดมศึกษา

27 แสดงผลละเอียด [27] ส่วนราชการ/จังหวัด/สถาบันอุดมศึกษา

28 แสดงผลระดับหน่วยงาน [28] ส่วนราชการ/จังหวัด/สถาบันอุดมศึกษา

29 แสดงผลละเอียด [29] ระดับหน่วยงาน

30 เหตุที่สามารถขอเปลี่ยนแปลงฯ [30] ไม่มีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน เชื้อเพลิง ปี 2554 จะขอยกเว้นการ ประเมินผล ต้องมีเหตุผล เช่น  หน่วยงานตั้งขึ้นในช่วงปี 2554 หรือ 2555  หน่วยงานเพิ่งแยกหรือจัดเก็บ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน เชื้อเพลิงด้วยตนเองในช่วงปี 2554 หรือ 2555 เช่น แยกมิเตอร์ แยก สำนักงานจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น  มีเหตุสุดวิสัยข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/ น้ำมัน ปี 2554 เอกสารชำรุด สูญ หาย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน ปี 2554 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2551 จะขอ ปรับเกณฑ์ ระดับที่ 5 จาก “ ร้อยละ 15 ขึ้นไป” เป็น “ ร้อยละ 10 ขึ้นไป” ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน ปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เกินร้อยละ 15 ขึ้น ไป จะขอยกเว้นไม่นำปริมาณการใช้ ไฟฟ้า/น้ำมันที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลจาก ปัจจัยที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2555 มา คำนวณผลประหยัด   

31 วิธีขอเปลี่ยนแปลงฯ [31]  หน่วยงานจะต้องส่งคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ตัวชี้วัดฯ ไปพร้อมกับรายงานการประเมินผล ตนเอง รอบ 12 เดือน  ต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นพร้อมรายละเอียดที่ ชัดเจน และเพียงพอต่อการพิจารณา  การขอเปลี่ยนแปลงตามกรณีที่ 2 และ 3  ต้องระบุรายละเอียด และมีเอกสารประกอบเป็น ประมาณการเชิงตัวเลขของปริมาณการไฟฟ้า/ น้ำมันที่เพิ่มขึ้น เช่น  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือภารกิจของ หน่วยงาน  มีภารกิจเพิ่มขึ้น, ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับดำเนิน ภารกิจเพิ่มเติม สร้างอาคารใหม่ เป็นต้น

32 ผลที่คาดว่าจะได้รับ [32]  ส่วนราชการกว่า 10,000 หน่วยงาน  หากได้ร่วมมือกันอย่างสมบูรณ์ ลดการใช้พลังงานได้ ตามเป้าหมาย 10%  คาดว่าจะลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ ล้านหน่วย คิด เป็นเงิน 950 ล้านบาท (ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3 บาท) ลด การปล่อย CO 2 ได้ 184,000 ตัน (1 หน่วยไฟฟ้า = ตันคาร์บอนไดออกไซด์)  ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลงได้ 19.1 ล้านลิตร คิด เป็นเงิน 669 ล้านบาท (ค่าน้ำมันหน่วยละ 35 บาท) ลดการปล่อย CO 2 ได้ 43,000 ตัน (เบนซิน 1 ลิตร = ตันคาร์บอนไดออกไซด์)  รวมลดปริมาณการใช้พลังงานลงคิดเป็นมูลค่า 1,619 ล้านบาท และลดการปล่อย CO 2 227,000 ตัน

33 [33] สัญญาณจากรัฐบาล

34 สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ปิดรับการรายงาน 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 24:00 น 


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี 20 มีนาคม 2555 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google