งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Week 6 : การบริหาร โครงการ ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ : การออกแบบและก่อสร้างอาคาร ด้วยหลักการ 6 ขั้นตอน 1. กำหนดจุดประสงค์ (Establish objectives) 2. แจกแจงกิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Week 6 : การบริหาร โครงการ ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ : การออกแบบและก่อสร้างอาคาร ด้วยหลักการ 6 ขั้นตอน 1. กำหนดจุดประสงค์ (Establish objectives) 2. แจกแจงกิจกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Week 6 : การบริหาร โครงการ ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ : การออกแบบและก่อสร้างอาคาร ด้วยหลักการ 6 ขั้นตอน 1. กำหนดจุดประสงค์ (Establish objectives) 2. แจกแจงกิจกรรม (Defining the required activities) 3. จัดกลุ่มงานให้กับกิจกรรม (Dividing those activities) 4. สร้าง Chart โครงสร้างงาน (Constructing the WBS) 5. วาด Diagram ย่อย (Drawing sub- diagrams) 6. สร้าง Diagram การวางแผนโครงการ (Developing the project planning diagram)

2 ตัวอย่าง การวางแผน โครงการ (1) บริษัท Christopher Development Company มีความประสงค์ที่ จะสร้างอาคารเพื่อทำการผลิตพัดลมดูดอากาศ โดยทำการจ้างบริษัท Snyder Engineering Associates ออกแบบและทำการสร้าง โดยต้อง การเริ่มต้นโปรเจค วันที่ 2 ตุลาคม 1995 – 22 เมษายน 1996 รวมทั้ง หมด 26 สัปดาห์ โดยมีงบประมาณ 2.4 ล้านเหรียญ

3 ตัวอย่าง การวางแผน โครงการ (2) Step 1 : กำหนดจุดประสงค์ (Establish objectives) - กำหนดจุดประสงค์วันเริ่ม และวัน จบโครงการ - กำหนดหินหลักไมล์ หรือ เหตุการณ์สำคัญ ที่อยู่ระหว่าง วันเริ่ม และวันจบโครงการ - กำหนดผู้รับผิดชอบจุดประสงค์ หรือหินหลักไมล์ นั้น ๆ

4 ตัวอย่าง การวางแผน โครงการ (3)

5 ตัวอย่าง การวางแผน โครงการ (4) Step 2 : แจกแจงกิจกรรม (Defining the required activities) - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - โดยการระดมสมองจากฝ่าย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

6 ตัวอย่าง การวางแผน โครงการ (5)

7 ตัวอย่าง การวางแผน โครงการ (6) Step 3 : จัดกลุ่มงานให้กับกิจกรรม (Dividing those activities) - จัดกลุ่มงานที่มีศาสตร์ สาขา หรือความเชี่ยวชาญเดียวกัน

8 ตัวอย่าง การวางแผน โครงการ (7)

9 ตัวอย่าง การวางแผน โครงการ (8) Step 4 : สร้าง Chart โครงสร้างงาน (Constructing the WBS) - การแตกโครงสร้างงานออกมา เป็นแต่ละฝ่าย แล้วนำมา วาดเป็น Chart ลักษณะคล้าย กับผังองค์กร

10 ตัวอย่าง การวางแผน โครงการ (9)

11 ตัวอย่าง การวางแผน โครงการ (10) Step 5 : วาด Diagram ย่อย (Drawing sub-diagrams) มี 2 ขั้นตอน - หาความสัมพันธ์ของกิจกรรม ในแผนก ตัวเอง ว่ากิจกรรมใด ควรทำก่อน กิจกรรมใดควรทำหลัง ( จัดลำดับแผนกตัวเอง ) - หาความสัมพันธ์ของกิจกรรมข้าม แผนก ว่ากิจกรรมใด ควรทำก่อน กิจกรรมใดควรทำหลัง

12 ตัวอย่าง การวางแผน โครงการ (11)

13 ตัวอย่าง การวางแผน โครงการ (12)

14 ตัวอย่าง การวางแผน โครงการ (13) Step 6 : สร้าง Diagram การวางแผน โครงการ (Developing the project planning diagram) - นำผลที่ได้จาก Step 5 มาใส่ โหนด - โหนด สัญลักษณ์แสดงจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของ กิจกรรม - ลูกศร สัญลักษณ์แสดงกิจกรรม - ทิศทางของลูกศร หมายถึงการ ไหลของงาน

15 ตัวอย่าง การวางแผน โครงการ (14)

16 ตัวอย่าง การวางแผน โครงการ (15)

17 ตัวอย่าง การวางแผน โครงการ (16) 1. แบบอนุกรม 2. แบบขนาน

18 ตัวอย่าง การวางแผน โครงการ (17) ลักษณะของลูกศร - Solid arrows เป็นตัวแทนของกิจกรรม ( ใช้ เวลา เงิน คน ทรัพยากร ) - Dummy arrows เป็นตัวแทนของกิจกรรม สมมุติ ( ไม่ใช้เวลา เงิน คน ทรัพยากร )

19 ตัวอย่าง การวางแผน โครงการ (18) กฏในการใช้ลูกศร

20 ตัวอย่าง การวางแผน โครงการ (19) ตัวอย่าง

21 ตัวอย่าง การวางแผน โครงการ (20) กฏในการใช้ลูกศร

22 ตัวอย่าง การวางแผน โครงการ (21) กฏในการใช้ลูกศร

23 ตัวอย่าง การวางแผน โครงการ (22) สรุป


ดาวน์โหลด ppt Week 6 : การบริหาร โครงการ ตัวอย่าง การวางแผนโครงการ : การออกแบบและก่อสร้างอาคาร ด้วยหลักการ 6 ขั้นตอน 1. กำหนดจุดประสงค์ (Establish objectives) 2. แจกแจงกิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google