งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Control Statements. Select..Case คำสั่ง Select Case เป็นคำสั่งสำหรับสร้างเงื่อนไข การทำงานมีการทำงานเหมือน กับคำสั่ง if แต่จะมีการ เปรียบเทียบข้อมูลที่เจาะจง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Control Statements. Select..Case คำสั่ง Select Case เป็นคำสั่งสำหรับสร้างเงื่อนไข การทำงานมีการทำงานเหมือน กับคำสั่ง if แต่จะมีการ เปรียบเทียบข้อมูลที่เจาะจง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Control Statements

2 Select..Case คำสั่ง Select Case เป็นคำสั่งสำหรับสร้างเงื่อนไข การทำงานมีการทำงานเหมือน กับคำสั่ง if แต่จะมีการ เปรียบเทียบข้อมูลที่เจาะจง Select Case ตัวแปร Case เงื่อนไข 1 คำสั่ง Case เงื่อนไข 2 ……. Case Else ‘– Case Else จะมีหรือไม่มีก็ได้ คำสั่งสำหรับกรณีอื่นๆ End Select

3 Select..Case ตัวอย่าง 1 Dim a as String a=“T” Select Case a Case “T” MessageBox.Show(“T”) Case “B” MessageBox.Show(“B”) Case Else MessageBox.Show(“Not T B”) End Select

4 Select..Case ตัวอย่าง 2 Dim a as String a=“T” Select Case a Case “T”,”Z”,”X” MessageBox.Show(“T Z X”) Case “B” MessageBox.Show(“B”) Case Else MessageBox.Show(“Not T Z X B”) End Select

5 Select..Case ตัวอย่าง 3 Dim a as Integer a=70 Select Case a Case Is >=80 MessageBox.Show(“A”) Case Is >=70 MessageBox.Show(“B”) Case Else MessageBox.Show(“F”) End Select

6 Select..Case ตัวอย่าง 3 Dim a as Integer a=12 Select Case a Case 0 To 2 MessageBox.Show(“ วัยทารก ”) Case 3 To 12 MessageBox.Show(“ วัยเด็ก ”) Case Else MessageBox.Show(“ วัยรุ่น ”) End Select

7 คำสั่ง For For เป็นคีย์เวิร์ดสำหรับกำหนดการทำงานแบบ วงรอบหรือลูป จากค่าเริ่มต้น จนถึงค่าสุดท้ายขอตัวที่ใช้ เป็นตัวนับ โดยที่ตัวนับไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจาก 0 และ อาจเป็นการนับแบบเพิ่มค่าหรือลดค่าก็ได้รูปแบบคือ For ตัวนับ = ค่าเริ่มต้น To ค่าสุดท้าย คำสั่ง Next

8 คำสั่ง For ตัวอย่าง Dim i, sum as integer For i = 1 To 10 sum+=i MessageBox.Show(i) Next

9 คำสั่ง For ตัวอย่าง การเพิ่มลดค่า Dim i, sum as integer For i = 10 To 100 Step 10 sum+=i MessageBox.Show(i) Next

10 คำสั่ง For ตัวอย่าง การเพิ่มลดค่า Dim i, sum as integer For i = 100 To 10 Step -10 sum+=i MessageBox.Show(i) Next

11 คำสั่ง While While เป็นคีย์เวิร์ดสำหรับกำหนดการทำงานแบบ วงรอบหรือลูป โดยค่าเริ่มต้น จะถูกส่งเพียงครั้งเดียว แล้วทำตามเงื่อนไขของ while ซึ่งการทำงานจะถูก ตรวจสอบก่อนถ้าตรงตามเงื่อนไขถึงให้ทำงานได้ While เงื่อนไข คำสั่ง End While

12 คำสั่ง While ตัวอย่าง Dim n As Integer =0 While (n<=10) n+=1 MessageBox.Show(n) End While

13 คำสั่ง Do..While Do While เป็นคีย์เวิร์ดสำหรับกำหนดการทำงาน แบบวงรอบหรือลูป โดยค่าเริ่มต้น จะถูกส่งเพียงครั้ง เดียว แล้วทำตามเงื่อนไขของ while ซึ่งการทำงานจะถูก ตรวจสอบหลังจากการทำงานแล้ว จากนั้นจึงตรวจสอบ เงื่อนไข ถ้าผ่านถึงให้ทำงานต่อได้ Do คำสั่ง Loop While เงื่อนไข

14 คำสั่ง Do While ตัวอย่าง Dim n As Integer =0 do n+=1 MessageBox.Show(n) Loop While (n<=10)

15 คำสั่ง IsNumeric() คำสั่งในการตรวจสอบตัวเลข Dim n As Integer if(IsNumeric(TextBox1.Text)) Then n=TextBox1.Text MessageBox.Show(“OK”) Else MessageBox.Show(“NO”) End if


ดาวน์โหลด ppt Control Statements. Select..Case คำสั่ง Select Case เป็นคำสั่งสำหรับสร้างเงื่อนไข การทำงานมีการทำงานเหมือน กับคำสั่ง if แต่จะมีการ เปรียบเทียบข้อมูลที่เจาะจง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google