งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 13 การจัดทำรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 13 การจัดทำรายงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 13 การจัดทำรายงาน

2 รายงาน การจัดทำรายงาน ( หน่วยที่ 13 ) สอนโดย อาจารย์ บุญผ่อง สายเพ็ชร
เรื่อง การจัดทำรายงาน ( หน่วยที่ 13 ) สอนโดย อาจารย์ บุญผ่อง สายเพ็ชร จัดทำโดย นางทิพย์กมล เวชชศาสตร์ นางสาวสุนิษา แสนพันนา นางสาวพนิดา รินหวัน ชั้น ปวส. 1/27 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ระบบบัญชี ปีการศึกษา 2553

3 ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน
ระบบบัญชีที่ดีจะต้องมีการจัดทำรานงาน เพื่อให้ทราบความ เคลื่อนไหวของธุรกิจ การจัดทำรายงานนี้ เป็นรายงานทางการเงินของ ธุรกิจ อาจทำขึ้นเมื่อสิ้นระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ตามระยะเวลาที่ธุรกิจจะ นำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งผู้วางระบบบัญชีจะต้องพิจารณาในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับรายงาน ดังนี้ กำหนดให้มีรายงานอะไรบ้าง ระยะเวลาที่จะจัดทำรายงาน รายงานเสนอให้ใคร รูปแบบของรายงานเป็นอย่างไร

4 ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน (ต่อ)
การจัดทำรายงานทางการเงินของธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลทางการเงิน เสนอต่อฝ่ายบริหารที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการวางแผนกการดำเนินงานของธุรกิจ 2. เพื่อข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ส่วนราชการ และผู้ที่สนใจในธุรกิจ

5 1.รายงานที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร
ประเภทของรายงาน รายงานที่ธุรกิจจัดทำขึ้น อาจแบ่งตามประเภทของผู้ใช้ประโยชน์จาก รายงานได้ 3 ประเภท คือ 1.รายงานที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร 2.รายงานที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ของธุรกิจ 3.รายงานที่เสนอต่อทางราชการ 1.1 ฝ่ายบริหารระดับหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าแผนก รายงานของฝ่าย บริหารระดับนี้มักจะเป็นรายงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะฝ่ายของตน

6 ประเภทของรายงาน (ต่อ)
1.2 รายงานที่เสนอฝ่ายบริหารระดับสูง เป็นข้อมูลให้ฝ่ายบริหารใช้ในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจ และยังใช้ในการวางแผนธุรกิจ ในอนาคต ที่สามารถนำไปวิเคราะห์ถูกต้อง ซึ่งได้แก่ 1.รายงานแสดงผลการดำเนินงานของธุรกิจ คือ งบกำไรขาดทุนที่แสดงผล 2.งบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นงวดบัญชี ซึ่งแสดงผลเปรียบเทียบของปีก่อนและปีปัจจุบัน ในงวดบัญชีเดียวกัน 3.งบดุลเปรียบเทียบ ณ วันสิ้นงวดบัญชี ของปีก่อนและปัจจุบัน 4.งบประกอบงบกำไรขาดทุนและงบดุล ซึ่งแสดงยอดเปรียบเทียบในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนและปีปัจจุบัน และยอดสะสมจนถึงวันแสดง

7 ประเภทของรายงาน ( ต่อ )
ประเภทของรายงาน ( ต่อ ) 2. รายงานที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ของธุรกิจ รายงานที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าของธุรกิจ กรณีที่เป็นบริษัท งบการเงินประจำงวดของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งธุรกิจจะต้องส่งงบกำไรขาดทุน และงบดุลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้มีการประชุมภายใน วัน นับจากวันปิดบัญชี

8 รายงานที่เสนอต่อทางราชการ
รายงานที่ต้องนำส่งต่อทางราชการ เป็นรายงานที่ต้องจัดทำตามกฎหมายกำหนด และนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระยะเวลาที่กำหนด รายงานประเภทนี้จะต้องเป็นรายงานเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีอากร จะมีแบบของทางราชการกำหนดไว้ ดังนี้ 3.1 ภ.ง.ด. 1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3.2 ภ.งด. 1 ก แบบยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3.3 ภ.พ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

9 รายงานที่เสนอต่อทางราชการ (ต่อ)
3.4 ภ.ธ แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจประเภทที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 3.5 ภ.ง.ด แบบยื่นภาษีเงินได้ของบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร 3.6 ภ.ง.ด แบบยื่นรายการภาษีเงินได้นิติบุคลกลางปี หรือครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี 3.7 งบการเงิน หมายถึง การจัดทำข้อมูลทางการเงินของธุรกิจ ประกอบด้วย งบกำไรขาดทุน งบดุล งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น

10

11

12

13

14 บรรณานุกรม การสอบบัญขีระดับ ปวส. การจัดทำรายงาน www.108 ACC.COM.
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร กลุ่มวิชาการภาษีอากร แนวปฎิบัติทางบัญชี กรมบัญชีกลาง กลุ่มระบบบัญชีภาครัฐ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 13 การจัดทำรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google