งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 13 การจัดทำ รายงาน รายงาน เรื่อง การจัดทำรายงาน ( หน่วยที่ 13 ) สอนโดย อาจารย์ บุญผ่อง สายเพ็ชร จัดทำโดย นางทิพย์กมล เวชช ศาสตร์ นางสาวสุนิษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 13 การจัดทำ รายงาน รายงาน เรื่อง การจัดทำรายงาน ( หน่วยที่ 13 ) สอนโดย อาจารย์ บุญผ่อง สายเพ็ชร จัดทำโดย นางทิพย์กมล เวชช ศาสตร์ นางสาวสุนิษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 13 การจัดทำ รายงาน

3 รายงาน เรื่อง การจัดทำรายงาน ( หน่วยที่ 13 ) สอนโดย อาจารย์ บุญผ่อง สายเพ็ชร จัดทำโดย นางทิพย์กมล เวชช ศาสตร์ นางสาวสุนิษา แสนพันนา นางสาวพนิดา รินหวัน ชั้น ปวส. 1/27 รายงานนี้เป็นส่วน หนึ่งของวิชา ระบบบัญชี ปี การศึกษา 2553

4 ระบบบัญชีที่ดีจะต้องมีการจัดทำรานงาน เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวของธุรกิจ การ จัดทำรายงานนี้ เป็นรายงานทางการเงินของ ธุรกิจ อาจทำขึ้นเมื่อสิ้นระยะเวลาใดเวลา หนึ่ง ตามระยะเวลาที่ธุรกิจจะนำมาใช้ ประโยชน์ ซึ่งผู้วางระบบบัญชีจะต้อง พิจารณาในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับรายงาน ดังนี้ - กำหนดให้มีรายงานอะไรบ้าง - ระยะเวลาที่จะจัดทำรายงาน - รายงานเสนอให้ใคร - รูปแบบของรายงานเป็นอย่างไร ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของ การจัดทำรายงาน

5 ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของ การจัดทำรายงาน ( ต่อ ) การจัดทำรายงานทางการเงินของ ธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลทางการเงิน เสนอ ต่อฝ่ายบริหารที่จะนำไปใช้ประโยชน์ ในการตัดสินใจในการวางแผนกการ ดำเนินงานของธุรกิจ 2. เพื่อข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ส่วนราชการ และผู้ที่สนใจใน ธุรกิจ

6 ประเภทของรายงาน รายงานที่ธุรกิจจัดทำขึ้น อาจแบ่งตาม ประเภทของผู้ใช้ประโยชน์จากรายงานได้ 3 ประเภท คือ 1. รายงานที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร 2. รายงานที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ของ ธุรกิจ 3. รายงานที่เสนอต่อทางราชการ 1. รายงานที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร 1.1 ฝ่ายบริหารระดับหัวหน้าฝ่ายหรือ หัวหน้าแผนก รายงานของฝ่ายบริหารระดับนี้ มักจะเป็นรายงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะฝ่ายของ ตน

7 ประเภทของรายงาน ( ต่อ ) 1.2 รายงานที่เสนอฝ่ายบริหารระดับสูง เป็น ข้อมูลให้ฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจ และยังใช้ ในการวางแผนธุรกิจในอนาคต ที่สามารถ นำไปวิเคราะห์ถูกต้อง ซึ่งได้แก่ 1. รายงานแสดงผลการดำเนินงานของ ธุรกิจ คือ งบกำไรขาดทุนที่แสดงผล 2. งบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นงวดบัญชี ซึ่งแสดงผลเปรียบเทียบของปีก่อนและ ปีปัจจุบัน ในงวดบัญชีเดียวกัน 3. งบดุลเปรียบเทียบ ณ วันสิ้นงวด บัญชี ของปีก่อนและปัจจุบัน 4. งบประกอบงบกำไรขาดทุนและงบดุล ซึ่งแสดงยอดเปรียบเทียบในช่วง ระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนและปี ปัจจุบัน และยอดสะสมจนถึงวันแสดง

8 ประเภทของรายงาน ( ต่อ ) 2. รายงานที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ ของธุรกิจ รายงานที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าของ ธุรกิจ กรณีที่เป็นบริษัท งบการเงิน ประจำงวดของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งธุรกิจจะต้องส่งงบกำไรขาดทุน และ งบดุลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น ก่อนวัน ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ไม่ น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งตามกฎหมาย กำหนดให้มีการประชุมภายใน 120 วัน นับจากวันปิดบัญชี

9 รายงานที่เสนอต่อทาง ราชการ รายงานที่ต้องนำส่งต่อทางราชการ เป็น รายงานที่ต้องจัดทำตามกฎหมายกำหนด และนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม ระยะเวลาที่กำหนด รายงานประเภทนี้ จะต้องเป็นรายงานเกี่ยวกับการบัญชีและ ภาษีอากร จะมีแบบของทางราชการ กำหนดไว้ ดังนี้ 3.1 ภ. ง. ด. 1 แบบยื่นรายการภาษีเงิน ได้หัก ณ ที่จ่าย 3.2 ภ. งด. 1 ก แบบยื่นรายการ เกี่ยวกับเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3.3 ภ. พ. 30 แบบแสดงรายการ ภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจประเภทที่ต้อง เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

10 รายงานที่เสนอต่อทาง ราชการ ( ต่อ ) 3.4 ภ. ธ. 40 แบบแสดงรายการภาษี ธุรกิจเฉพาะ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ประเภทที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตาม ประมวลรัษฎากร 3.5 ภ. ง. ด. 50 แบบยื่นภาษีเงินได้ของ บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวล รัษฎากร 3.6 ภ. ง. ด. 51 แบบยื่นรายการภาษีเงิน ได้นิติบุคลกลางปี หรือครึ่งรอบระยะเวลา บัญชี 3.7 งบการเงิน หมายถึง การจัดทำ ข้อมูลทางการเงินของธุรกิจ ประกอบด้วย งบกำไรขาดทุน งบดุล งบแสดงการ เปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น

11

12

13

14

15 การสอบบัญขีระดับ ปวส. การจัดทำรายงาน www.108 ACC.COM. WWW.r.d.COM ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2552 กลุ่ม วิชาการภาษีอากร แนวปฎิบัติทางบัญชี กรมบัญชีกลาง กลุ่ม ระบบบัญชีภาครัฐ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 13 การจัดทำ รายงาน รายงาน เรื่อง การจัดทำรายงาน ( หน่วยที่ 13 ) สอนโดย อาจารย์ บุญผ่อง สายเพ็ชร จัดทำโดย นางทิพย์กมล เวชช ศาสตร์ นางสาวสุนิษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google