งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 6 6 VI > Report Design ( การออกแบบรายงาน ) Computer Department.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 6 6 VI > Report Design ( การออกแบบรายงาน ) Computer Department."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 6 6 VI > Report Design ( การออกแบบรายงาน ) Computer Department

2 Aj.Wichan Hongbin2 ฟอร์ม หมายถึง เอกสารทางธุรกิจที่มีข้อมูลบางอย่างแสดงไว้แล้วและยังมีพื้นที่ว่างให้ ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมลงไปได้อีก เช่น แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ แบบฟอร์มใบสมัครงานสมาชิก เป็นต้น รายงาน หมายถึง - เอกสารทางธุรกิจที่มีข้อมูลแสดงไว้อย่างเดียว - ใช้สำหรับอ่านหรือวิเคราะห์ข้อมูล - โดยปกติแล้วข้อมูลจะมาจากหลายๆ ระเบียนหรือรายการ (transactions) - เช่น รายงานข้อมูลสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว รายงานผลการเรียนของนักศึกษา เป็น ต้นแบบฟอร์มและรายงาน สามารถทราบได้โดยดูจาก Data Flow Diagram

3 Aj.Wichan Hongbin3 1.เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แบบฟอร์ม และรายงาน 1.ใครเป็นผู้ใช้แบบฟอร์ม และรายงาน 2.วัตถุประสงค์ของแบบฟอร์ม และรายงาน 3.แบบฟอร์ม และรายงานถูกใช้เมื่อไหร่ ที่ใด และส่งต่อให้ใคร 4.จำนวนผู้ใช้แบบฟอร์ม และรายงาน 2.ออกแบบร่างแบบฟอร์ม และรายงาน 3.สร้างตัวต้นแบบ (Prototyping) ขั้นตอนการออกแบบ Output

4 Aj.Wichan Hongbin4 Internal Output : Output ที่ใช้ภายในองค์กร เช่นรายงานประเภท ต่าง ๆ Detailed reports : รายงานแสดงรายละเอียด Summary reports : รายงานสรุป แสดงเป็นคอลัมน์ หรือใช้กราฟ เพื่อให้เข้าใจง่าย Exception reports : รายงานที่อยู่นอกเหนือที่ได้คาดการณ์ไว้ เช่น รายงานสินค้าที่เสียหายจากการขนส่ง เป็นต้น External Output : Output ที่ส่งออกภายนอกองค์กร เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น Turnaround output : Output ที่ส่งออกภายนอกองค์กร และมี บางส่วนที่ส่งกลับมายังองค์กร เช่น ใบฝากถอนเงิน ใบส่งสินค้า เป็นต้น ประเภทของรายงาน

5 Aj.Wichan Hongbin5

6 6

7 7 1.Report headers และ footers : ส่วนหัวและท้ายรายงาน 2.Page headers และ footers : ส่วนหัวและท้ายกระดาษ 3.Details : รายละเอียด 4.Grouping detail lines : การจัดกลุ่มข้อมูลที่แสดง องค์ประกอบของรายงาน

8 Aj.Wichan Hongbin8 ลักษณะทั่วไปของรายงาน จะปรากฎเฉพาะหน้าแรก ส่วนของรายละเอียด จะปรากฎเฉพาะหน้าสุดท้าย จะปรากฎที่ส่วนหัวกระดาษทุกหน้า จะปรากฎที่ส่วนท้ายกระดาษทุกหน้า Group Detail Line

9 Aj.Wichan Hongbin9 Crystal Report

10 Aj.Wichan Hongbin10

11 Aj.Wichan Hongbin11

12 Aj.Wichan Hongbin12

13 Aj.Wichan Hongbin13 เครื่องมือที่ใช้ในการ ออกแบบรายงาน Printer Spacing Charts คือ การออกแบบ รายงานด้วยวีกำหนดตำแหน่งการพิมพ์เฉพาะ บางส่วนเท่านั้น โดยมีการกำหนดแบบฟอร์ม หรือข้อความคงที่ไว้แล้ว 12345678910111213141516 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 Aj.Wichan Hongbin14

15 Aj.Wichan Hongbin15 ขั้นตอนออกแบบ 1. สร้างตาราง Printer Spacing Chart 2. เลือกวางตำแหน่งของข้อความคงที่ตามตำแหน่งที่ ต้องการ 3. วางตำแหน่งของข้อมูลตามตำแหน่งที่ต้องการ โดยใช้ สัญลักษณ์แทนข้อมูล 1. X แทนข้อมูลประเภทข้อความ (Alphanumeric) 2. 9แทนข้อมูลประเภทตัวเลข และวันที่ (Numeric) 3. Zแทนข้อมูลประเภทตัวเลขกรณีที่มีค่าเป็น 0 ไม่ต้อง แสดงผลหรือพิมพ์ออกมา 4. กรณีที่แต่ละบรรทัดมีค่าซ้ำกัน ให้เขียนรูปคลื่นหรือตัว S ตาม แนวตั้งของคอลัมน์ที่เหมือนกันจนถึงบรรทัดสุดท้าย

16 Aj.Wichan Hongbin16

17 Aj.Wichan Hongbin17

18 Aj.Wichan Hongbin18

19 Aj.Wichan Hongbin19

20 Aj.Wichan Hongbin20

21 Aj.Wichan Hongbin21

22 Aj.Wichan Hongbin22

23 Aj.Wichan Hongbin23

24 Aj.Wichan Hongbin24

25 Aj.Wichan Hongbin25

26 Aj.Wichan Hongbin26

27 Aj.Wichan Hongbin27

28 Aj.Wichan Hongbin28

29 Aj.Wichan Hongbin29

30 Aj.Wichan Hongbin30


ดาวน์โหลด ppt CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 6 6 VI > Report Design ( การออกแบบรายงาน ) Computer Department.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google