งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์เนื้อหา. เนื้อหา ความหมายการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหา โครงสร้างเนื้อหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์เนื้อหา. เนื้อหา ความหมายการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหา โครงสร้างเนื้อหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์เนื้อหา

2 เนื้อหา ความหมายการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหา โครงสร้างเนื้อหา

3 ความหมายการวิเคราะห์เนื้อหา เบอเรลสัน ได้ให้ความหมายของการ วิเคราะห์เนื้อหาว่า การวิเคราะห์เนื้อหาเป็น เทคนิคการวิจัยอย่างหนึ่ง เพื่ออธิบายเนื้อหา สาระ ของการสื่อสารอย่างมีหลักเกณฑ์มี ระบบและสามารถอธิบายในเชิง ปริมาณได้ ด้วย หรืออาจกล่าวไดว่า เป็นการศึกษาถึงเนื้อหา สาระสำคัญ เพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหา (content) ของสื่อการสอน

4 ขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหา การสร้างแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart Creation) สร้างแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ (Concept Chart) สร้างแผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา (Content Network Chart)

5 การสร้างแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart Creation) จะเป็นการหาหัวข้อหลักที่สัมพันธ์กับเนื้อหา ที่จะทำการสอน โดยมีวิธีการทำคือ ให้เขียน ชื่อวิชาไว้ตรงกลาง แล้วจึงหาหัวข้อหลักหรือ หัวเรื่องที่ควรจะสอนในวิชานั้น หากเป็น หัวข้อรองจะทำการโยงกับหัวข้อหลัก วิชา Topic 1 Topic 3 Topic 2

6

7

8 สร้างแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ จากแผนภูมิระดมสมอง จะนำมาทำการ วิเคราะห์ความถูกต้องของทฤษฎีหลักการ และเหตุผลความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน อย่าง ละเอียด อาจมีการตัด - เพิ่มหัวเรื่องตามเหตุ - ผล และความเหมาะสม จนสามารถอธิบาย และตอบคำถามได้ ผลที่ได้เป็นแผนภูมิที่ เรียกว่า แผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ (Concept Chart) โดยมีขั้นตอนการเขียนดังนี้ นำแผนภูมิระดมสมองมาพิจาณาโดย ละเอียดเพื่อจัดกลุ่มของหัวเรื่องที่สัมพันธ์ เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งตัดหรือเพิ่มหัวเรื่อง หรือ ย้ายกลุ่มหัวเรื่องเนื้อหาก็ได้ เพื่อให้ หัว เรื่องต่าง ๆ สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่าง ถูกต้อง

9

10 แผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา เป็นนำหัวเรื่องต่าง ๆ จาก แผนภูมิหัวเรื่อง สัมพันธ์ เป็นโครงข่ายตามหลักการเทคนิค โครงข่าย โดยคำนึงถึงลำดับการเรียนเนื้อหา ก่อน - หลัง ความต่อเนื่องของเนื้อหาหรือ เนื้อหานั้นสามารถเรียนแบบขนานกันได้ไม่ เกี่ยวข้องกัน แล้วทำการวิเคราะห์เหตุผล ความสัมพันธ์ของเนื้อหาโดย วิธีการวิเคราะห์ ข่ายงาน (Network Analysis) ซึ่งผลของการ สร้างโครงข่ายเนื้อหานี้ จะมีผลต่อการ ออกแบบระบบเมนูและการ ควบคุมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน ขณะที่ใช้บทเรียนด้วย

11

12 โครงสร้างเนื้อหา โครงสร้างตามแนวตั้ง โครงสร้างตามแนวนอน โครงสร้างแบบผสม

13 โครงสร้างตามแนวตั้ง โครงสร้างเนื้อหาแบบนี้มีการเรียงลำดับ เนื้อหาย่อยตามลำดับชั้น เนื้อหาที่มี โครงสร้างตามแนวตั้ง มักเป็นเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง หลักการ และ กระบวนการที่ต้องแสดงให้เห็นขั้นตอน ตามลำดับขั้น โดยอาจจะแสดงจากสิ่งเล็กไป หาสิ่งใหญ่ หรือจากสิ่งใหญ่ไปหาสิ่งที่เล็ก

14

15 เนื้อหาที่มีโครงสร้างตามแนวนอน โครงสร้างเนื้อหาแบบนี้ไม่มีการเรียงลำดับ เนื้อหาย่อย แต่ละเนื้อหามีความหมายและ ความสำคัญในตัวเอง

16 เนื้อหาที่มีโครงสร้างแบบผสม เป็นโครงสร้างทั้งตามแนวตั้งและโครงสร้าง ตามแนวนอน โครงสร้างเนื้อหาแบบนี้จึงเป็น แบบผสมผสาน การนำเสนอเนื้อหาแบบนี้จึง นำเสนอทั้งเป็นลำดับขั้นและไม่เป็นลำดับขั้น

17


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์เนื้อหา. เนื้อหา ความหมายการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหา โครงสร้างเนื้อหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google