งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมมลภาวะอากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมมลภาวะอากาศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมมลภาวะอากาศ
(Design of Air Pollution Control Devices) โดย ธิติ เชี่ยวชาญวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 บทที่ 1 บทนำ 1.1 อารัมภบท อุปกรณ์ในการควบคุมมลภาวะอากาศ แบ่งออกตามลักษณะ ของมลพิษที่ต้องการกำจัด ได้เป็น 2 ประเภท ใหญ่ๆ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ดักมลพิษส่วนที่เป็นอนุภาค และอุปกรณ์ที่ใช้ดักมลพิษส่วนที่เป็นก๊าซและไอ

3 1.2 อุปกรณ์ในการดักอนุภาค
อุปกรณ์ที่ใช้ดักอนุภาค ได้แก่ 1. ถังตกตะกอน(settling chambers) ใช้ แรงโน้มถ่วง 2. ไซโคลนหรือเครื่องไหลวน(cyclones) ใช้ความแตกต่างของแรงเฉื่อย 3. การกรอง(filtration) ใช้แรงเฉื่อย และการแพร่ 4. เครื่องตกตะกอนด้วยไฟฟ้าสถิตย์(electrostatic precipitators) ใช้แรงไฟฟ้าสถิตย์ 5. เครื่องจับแบบเปียก(wet scrubbers) ใช้แรงเฉื่อยและการแพร่

4 1.3 อุปกรณ์ในการดักก๊าซและไอ
อุปกรณ์ที่ใช้ดักก๊าซและไอ ได้แก่ 1. เครื่องจับแบบเปียก(wet scrubbers) ใช้การดูดซึม 2. ถ่านกัมมันต์(activated charcoal) ใช้การดูดติดผิว 3. การทำลายด้วยความร้อน(thermal destruction) ใช้การเผาโดยตรง หรือ ใช้ตัวเร่ง ปฏิกิริยา 4. การเติมออกซิเจนทางชีววิทยา(biological oxidation) ใช้จุลินทรีย์ 5. การเติมออกซิเจนขั้นสูง(advance oxidation) ใช้แสงอุลตราไวโอเลต ร่วมกับโอโซนและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

5 รูปที่ 1.1 อุปกรณ์ในการตกตะกอน
โดยแรงโน้มถ่วง (a)    Dropout box (b)    Settling chamber with five trays (c)    Radial flow settling chamber with five trays

6 รูปที่ 1.2 ไซโคลนแบบไหลย้อน
(reverse-flow cyclone)

7 รูปที่ 1.3 ไซโคลนแบบไหลตรง(straight-through cyclone)

8 รูปที่ 1.6 ถุงกรอง(baghouse)

9 รูปที่ 1.7 เครื่องตกตะกอนด้วยไฟฟ้าสถิตย์

10 รูปที่ 1.8 เครื่องจับแบบคอคอด
(venturi scrubber)

11 รูปที่ 1.9 เครื่องจับแบบอัด
(packed- bed scrubber)

12 รูปที่ 1.10 เครื่องจับแนวราบ
(transverse-flow scrubber)

13 รูปที่ 1.11 เครื่องจับแบบฝาปล่อยฟอง
(bubble- cap scrubber)

14 รูปที่ 1.12 เครื่องดูดติดผิว(adsorption)

15 รูปที่ 1.13 เครื่องเผาไหม้(thermal oxidisers)

16 รูปที่ 1.14 เครื่องเผาแบบชั้นลอย
(fluidized-bed incinerator)

17 รูปที่ 1.15 เครื่องกรองชีวภาพชั้นเดี่ยว(single-bed biofilter)


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมมลภาวะอากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google