งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Week 7 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น. เนื้อหา  Pseudocode  แบบฝึกหัด  การประกาศตัวแปร (int และ string)  เงื่อนไข if-else-elseif  การวนซ้ำ for-while.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Week 7 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น. เนื้อหา  Pseudocode  แบบฝึกหัด  การประกาศตัวแปร (int และ string)  เงื่อนไข if-else-elseif  การวนซ้ำ for-while."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Week 7 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

2 เนื้อหา  Pseudocode  แบบฝึกหัด  การประกาศตัวแปร (int และ string)  เงื่อนไข if-else-elseif  การวนซ้ำ for-while

3 Pseudocode  Pseudocode ( รหัสจำลอง หรือ คำสั่ง เทียม )  อ่านว่า “ ซู - โด - โค้ด ” หรือ “ สู - โด - โค้ด ”  อธิบายขั้นตอนการทำงานของชุดคำสั่งเป็น ภาษาที่มนุษย์ทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย  1 บรรทัดต่อ 1 คำสั่ง  มีลำดับการทำงานจากบนลงล่าง

4 ตัวอย่างของ Pseudocode  การเลือกซื้อเครื่องดื่ม เดินไปที่ใต้ตึกอาคาร 30 ปี ถ้าร้านกาแฟเปิด เดินเข้าร้าน สั่งกาแฟ ถ้ากาแฟหมด สั่งชาเย็น ถ้าร้านกาแฟปิด เดินไปโรงอาหาร สั่งกาแฟ ถ้ากาแฟหมด สั่งเกาเหลาข้าวเปล่า

5 แบบฝึกหัด  Pseudocode ของการต้มมาม่า ?

6 ประโยชน์ของ Pseudocode  ง่ายกว่าการเขียน Flowchart  คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย  ช่วยในการสื่อสารความเข้าใจระหว่าง ผู้เขียนโปรแกรมและผู้อื่น

7 แบบฝึกหัด #1  ระบบตัดเกรด  ระบบตัดเกรดคือระบบที่มีความสามารถใน การตัดเกรดจากคะแนนที่ได้รับ โดยมี เกณฑ์ดังนี้  80-100→ A  70-79→ B  60-69→ C  50-59→ D  0-49→ F

8 แบบฝึกหัด #1-1  พัฒนาระบบตัดเกรดที่มีความสามารถ ดังต่อไปนี้  ทำงาน 5 รอบ  รับอินพุต [ คะแนน ] รอบละ 1 ครั้ง

9 แบบฝึกหัด #1-1 ตัวอย่างเอาท์พุต Please enter your score: 75 Your grade is B Please enter your score: 43 Your grade is F Please enter your score: 66 Your grade is C Please enter your score: 71 Your grade is B Please enter your score: 49 Your grade is F

10 #include void main() { int i, score; for (i=1; i<6; i++) { printf(“\n\nPlease enter your score: "); scanf("%d", &score); if (score < 50) { printf("Your grade is F"); } else if (score < 60) { printf("Your grade is D"); } else if (score < 70) { printf("Your grade is C"); } else if (score < 80) { printf("Your grade is B"); } else { printf("Your grade is A"); }

11 แบบฝึกหัด #1-2  พัฒนาระบบตัดเกรดที่มีความสามารถ เพิ่มขึ้น  ทำงาน n รอบ  รับอินพุต [ จำนวนรอบการทำงาน ] 1 ครั้ง  รับอินพุต [ คะแนน ] รอบละ 1 ครั้ง

12 แบบฝึกหัด #1-2 ตัวอย่าง เอาท์พุต Please input the number of students: 3 Please enter your score: 75 Your grade is B Please enter your score: 43 Your grade is F Please enter your score: 66 Your grade is C

13 #include void main() { int i, score, n; printf(“Please input the number of students: "); scanf("%d", &n); for (i=1; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2276298/slides/slide_13.jpg", "name": "#include void main() { int i, score, n; printf( Please input the number of students: ); scanf( %d , &n); for (i=1; i

14 แบบฝึกหัด #1-3  พัฒนาระบบตัดเกรดที่มีความสามารถ เพิ่มขึ้น  ทำงานไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถูกสั่งให้หยุด ทำงาน  รับอินพุต [ คะแนน ] รอบละ 1 ครั้ง  รับอินพุต [ ต้องการทำงานต่อหรือไม่ ] รอบ ละ 1 ครั้ง

15 แบบฝึกหัด #1-3 ตัวอย่าง เอาท์พุต Please enter your score: 75 Your grade is B Would you like to continue? (y/n): y Please enter your score: 43 Your grade is F Would you like to continue? (y/n): y Please enter your score: 66 Your grade is C Would you like to continue? (y/n): n

16 #include void main() { int score; char cont=‘y’; while((cont == ‘y’)||(cont == ‘Y’)) { printf("\n\nPlease enter your score: "); scanf("%d", &score); if (score < 50) { printf("Your grade is F"); } else if (score < 60) { printf("Your grade is D"); } else if (score < 70) { printf("Your grade is C"); } else if (score < 80) { printf("Your grade is B"); } else { printf("Your grade is A"); } printf("Would you like to continue? (y/n): "); cont = getch(); }

17 แบบฝึกหัด #2  พัฒนาระบบตัดเกรดที่มีความสามารถดังต่อไปนี้  ทำงานไปเรื่อยๆ จนผู้ใช้กรอกคะแนน 999 จึง หยุดการทำงาน  รับอินพุต [ คะแนน ] รอบละ 1 ครั้ง  นับและแสดงผลรวมจำนวนนักศึกษาที่ได้เกรด แต่ละเกรด  คำนวณและแสดงคะแนนเฉลี่ย  คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมทั้งหมด / จำนวน นักศึกษา  คำนวณและแสดง GPA ของนักศึกษาทั้งชั้น  GPA = เกรดรวมทั้งหมด / จำนวนนักศึกษา

18 แบบฝึกหัด #2 ตัวอย่าง เอาท์พุต Please enter your score: 75 Your grade is B Please enter your score: 43 Your grade is F Please enter your score: 999 Program end. Calculating the scores … Total students with A: 0 Total students with B: 1 Total students with C: 0 Total students with D: 0 Total students with F: 1 Average student score: 59 Average student GPA: 1.5


ดาวน์โหลด ppt Week 7 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น. เนื้อหา  Pseudocode  แบบฝึกหัด  การประกาศตัวแปร (int และ string)  เงื่อนไข if-else-elseif  การวนซ้ำ for-while.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google