งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาการใช้ เข็มขัดนิรภัย ศาสตราจารย์ ยอดพล ธนาบริบูรณ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ศาสตราจารย์ ยอดพล ธนาบริบูรณ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ณัฐพงศ์ บุญตอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาการใช้ เข็มขัดนิรภัย ศาสตราจารย์ ยอดพล ธนาบริบูรณ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ศาสตราจารย์ ยอดพล ธนาบริบูรณ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ณัฐพงศ์ บุญตอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาการใช้ เข็มขัดนิรภัย ศาสตราจารย์ ยอดพล ธนาบริบูรณ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ศาสตราจารย์ ยอดพล ธนาบริบูรณ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ณัฐพงศ์ บุญตอบ ผู้ช่วยนักวิจัย และผลกระทบจาก การใช้ ในประเทศไทย

2 ทำไมถึงต้องมีการศึกษา การใช้เข็มขัดนิรภัย

3 ลำดับที่ สาเหตุการตาย 2543 (2000) 2544 (2001) 2545 (2002) 2546 (2003) 2547 (2004) 1 มะเร็งทุกชนิด 64%68%73%79%81% 2 อุบัติเหตุและการเป็น พิษ 52 % 51 % 55 % 57 % 59 % 3 ความดันเลือดสูงและโรคหลอด เลือดในสมอง 19%25%27%35% 4 โรคหัวใจ 32%30%25%28%27% 5 ปอดอักเสบและโรคอื่น ๆ ของปอด 15%18%21%24%26% 6 ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการ และไตพิการ 15%16%17%19% 7 การบาดเจ็บจากการฆ่าตัวตาย ถูก ฆ่าตาย และอื่น ๆ 14% 13%15%12% 8 โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน 11%12%13% 12% 9 วัณโรคทุกชนิด 10% 11% 10% 10 ไข้เลือดออก 0%1%4%0% ปัญหา อุบัติเหตุทางถนนจัดเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน ที่มา: กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

4 ปัญหา หรือคิดเป็น 2.23 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ จากจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉลี่ยประมาณ 14,000 รายต่อปี 20,000 10,000 15,000 5,000 2538253725392540254225412543 จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ที่มา: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนื่องจากอุบัติภัยจราจร คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียประมาณ 69,656 ล้านบาท ต่อปี

5 ปัญหา สถิติการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนน พบว่ายังมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แนวโน้มผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 20,000 10,000 15,000 5,000 2538253725392540254225412543 254525442546 2547 ที่มา: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

6 ปัญหา รถจักรยานหรือรถสามล้อ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก รถสองแถว รถบัส รถการเกษตร อื่นๆ 5000100001500020000 จำนวนผู้เสียชีวิตจาก ยานพาหนะประเภทต่างๆ ที่มา: ข้อมูล IS 28 โรงพยาบาล ระหว่างปี 2542 - 2546 การเสียชีวิตเนื่อง รถยนต์ เป็นสาเหตุ อันดับ 2 รองจากรถจักรยานยนต์

7 ปัญหา 80 40 60 20 สงขลา เพชรบรูณ์ ภูเก็ต พิจิตร นครสวรรค์ เชียงใหม่ ลำปาง ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี 100 อัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยในประเทศไทยยังมีอัตราการใช้น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ ต่างประเทศ ในปี 2547 เฉลี่ยอัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยมีเพียง ที่มา: Report of Seat Belt and Helmet Use, Road Safety in Thailand Report 2004 ร้อยละ 69

8 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อศึกษาหาอัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เข็มขัดนิรภัยของ ผู้ใช้รถยนต์

9 ขอบเขตของงานวิจัย กรุงเทพมหา นคร สมุทรสาคร ปทุมธานี สระบุรี อยุธยา นครปฐม เชียงใหม่ ขอนแก่น สุพรรณบุรี

10 ขอบเขตของงานวิจัย การสำรวจการใช้เข็มขัดนิรภัยด้วยการสังเกตุ การสำรวจการใช้เข็มขัดนิรภัยด้วยการใช้แบบสอบถาม

11 ขอบเขตของงานวิจัย การสำรวจการใช้เข็มขัดนิรภัยด้วยการสังเกตุ การสำรวจการใช้เข็มขัดนิรภัยด้วยการใช้แบบสอบถาม

12 การ สำรวจ การใช้เข็มขัด นิรภัย

13 การสำรวจการใช้เข็มขัดนิรภัย ปั๊มน้ำมัน แยกไฟแดง ถนน จุดที่ใช้ใน การสำรวจ

14 การสำรวจการใช้เข็มขัดนิรภัย

15 วิเคราะห์หาอัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยแยกตามปัจจัยต่าง ได้แก่ ประเภทของรถยนต์ เพศ ตำแหน่งที่นั่ง

16 ผลการสำรวจ การใช้เข็มขัดนิรภัย

17 สัดส่วนการใช้เข็มขัดนิรภัย จากจำนวนรถยนต์ 10,098 คัน ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้รถยนต์ 15,609 คน พบว่า 40 60 20 จากภาพรวมทั้งหมดพบว่า มีจำนวน ผู้ใช้ 8,547 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ใช้ ร้อยละ 55 ของจำนวนทั้งหมด ใ ช้ ไม่ใช้

18 40 60 20 รถปิคอัพ รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ส่วนบุคคล มีสัดส่วนใช้ ร้อยละ 64 และ รถปิคอัพ มี สัดส่วนใช้ ร้อยละ 49 สัดส่วนการใช้เข็มขัดนิรภัย จากจำนวนรถยนต์ 10,098 คัน ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้รถยนต์ 15,609 คน พบว่า ใ ช้ ไม่ใช้

19 40 60 20 หญิง ชาย สัดส่วนการใช้เข็มขัดนิรภัย จากจำนวนรถยนต์ 10,098 คัน ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้รถยนต์ 15,609 คน พบว่า ใ ช้ ไม่ใช้ เพศชาย มีสัดส่วนการใช้ ร้อย ละ 58 และ เพศหญิง มีสัดส่วน การใช้ ร้อยละ 47

20 40 60 20 ผู้โดยสารตอนหน้า คนขับ ผู้โดยสารตอนหลัง 80 100 สัดส่วนการใช้เข็มขัดนิรภัย จากจำนวนรถยนต์ 10,098 คัน ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้รถยนต์ 15,609 คน พบว่า คนขับ มีสัดส่วนใช้ ร้อยละ 63 และ รองลงมาเป็น ผู้โดยสารตอนหน้า และ ผู้โดยสารตอนหลัง ซึ่งมี สัดส่วนการใช้ ร้อยละ 47 และ ร้อย ละ 9 ตามลำดับ ใ ช้ ไม่ใช้

21 ปัจจัยที่มี อิทธิพล การใช้เข็มขัด นิรภัย

22 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ เลือกปัจจัยต่างๆ ที่สำคัญ ที่อาจจะมีผลต่อการใช้เข็มขัดนิรภัย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชึพ รายได้ ประเภทของยานพาหนะ ตำแหน่งที่นั่ง ระยะเวลาในการเดินทาง อายุของยานพาหนะ การเดินทางโดยยานพาหนะด้วยความเร็วต่ำ การเดินทางโดยยานพาหนะในเวลากลางคืน การตรวจตราการใช้เข็มขัดนิรภัยของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัย กฎหมายการใช้เข็มขัดนิรภัยในตำแหน่งที่นั่ง ตอนหลัง การรณรงค์การใช้เข็มขัดนิรภัย

23 ผลการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การใช้เข็มขัดนิรภัย

24 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ จากผู้ใช้รถยนต์จำนวน 1,968 ราย วิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยต่างๆ ผลการวิเคราะห์ ตำแหน่งที่นั่งระยะเวลาในการเดินทาง การใช้เข็มขัดนิรภัยเมื่อ ขับในความเร็วต่ำ ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ ของเข็มขัดนิรภัย

25 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ การใช้เข็มขัดนิรภัยในประเทศไทย ยังมีอัตราการใช้ที่น้อย เมื่อ เปรียบเทียบ ในต่างประเทศ การใช้เข็มขัดนิรภัยในตำแหน่งที่นั่งด้านหลังยังมีอัตราการใช้ที่ น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งที่นั่งอื่นๆ ตำแหน่งที่นั่งถือว่าเป็นอีกปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการใช้เข็มขัดนิรภัย ดังนั้น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ควรมีการพิจรณาในเรื่องของ การบังคับใช้เข็มขัดนิรภัย โดยเฉพาะในตำแหน่งที่นั่งด้านหลัง ผู้ใช้รถยนต์ควรตระหนัก และคำนึงถึงความสำคัญของการใช้เข็ม ขัดนิรภัย ว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยลดความรุนแรงของการ บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลงได้

26 “ ผู้ขับขี่กระเด็นออกจากตัวถัง รถจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต มากกว่าการไม่ กระเด็นออกไป ถึง 6 เท่า ” “ เข็มขัดนิรภัยเป็นเครื่องมือที่ ช่วยชีวิตคนมานักต่อนัก เพราะจะ ช่วยรั้งตัวเราไว้ไม่ให้ไปกระแทกกับ พวกมาลัยหรือขอบหน้ารถใน ช่วงเวลาเพียงแวบเดียวที่เกิด อุบัติเหตุนั่นเอง ” http://www.thaiparents.com/safetybt.html http://www.matichon.co.th/youth/youth.php?tagsub=031104&tag950=03you20230939&show=1

27 “ เดินทางใกล้หรือไกล คาดเข็มขัดนิรภัยปลอดภัยกว่า ” “ เดินทางใกล้หรือไกล คาดเข็มขัดนิรภัยปลอดภัยกว่า ” ที่มา : สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาการใช้ เข็มขัดนิรภัย ศาสตราจารย์ ยอดพล ธนาบริบูรณ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ศาสตราจารย์ ยอดพล ธนาบริบูรณ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ณัฐพงศ์ บุญตอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google