งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใ บไ ม้. ใบไม้ ใบไม้ คือส่วนที่เรียกว่า โฟลิเอจ เป็นส่วนที่ สร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ใบไม้มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันหลายแบบ แบ่งเป็น 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใ บไ ม้. ใบไม้ ใบไม้ คือส่วนที่เรียกว่า โฟลิเอจ เป็นส่วนที่ สร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ใบไม้มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันหลายแบบ แบ่งเป็น 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใ บไ ม้

2 ใบไม้ ใบไม้ คือส่วนที่เรียกว่า โฟลิเอจ เป็นส่วนที่ สร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ใบไม้มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันหลายแบบ แบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆ ตามลักษณะที่แตกต่างกัน ใบไ ม้

3 ก ายวิภาคของใบ ลักษณะของใบ ลักษณะของใบ พืชดอกที่สมบูรณ์นั้นประกอบไป ด้วย ก้านใบ, แผ่นใบ, และ หูใบ ก้านใบนั้นจะเป็น ส่วนต่อมาจากลำต้นใบบริเวณที่เรียกว่า " ง่ามกิ่งหรือ ซอกใบ " แต่ก็ใช่ว่าพืชทุกชนิดจะมีใบตามลักษณะที่ กล่าวมาข้างต้น ในพืชบางชนิดคู่หูใบจะไม่ปรากฏ เด่นชัดหรือไม่มีเลย ก้านใบอาจไม่มีหรือแผ่นใบอาจ ไม่เป็นแผ่นแบน ความหลากหลายที่มีมากมายนี้ถูก แสดงในกายวิภาคของใบจากชนิดหนึ่งถึงอีกชนิด หนึ่งที่ถูกเสนอในรายละเอียดภายใต้รูปร่างลักษณะ ของใบ

4 ใบนั้นถือว่าเป็นอวัยวะหนึ่งซึ่งทั่วไป ประกอบไปด้วย : 1. เนื้อเยื่อชั้นผิว ที่จะปกคลุมผิวด้านบน (2) และ ด้านล่าง (5) 2. ในพาเรงคิมา ภายในที่เรียกว่ามีโซฟิลล์ (3: แพลิเซด มีโซฟิลล์ ) (4: สปองจี มีโซฟิลล์ ) 3. ข้อของเส้นใบ (10: ท่อลำเลียง ) (8: ไซเล็ม ) (9: โฟล เอ็ม ) 4. ปากใบ (6) 5. เซลล์คุม (7) 6. ผิวเคลือบคิวทิน (1) ที่ปกคลุมเนื้อเยื่อชั้นผิวอีกที

5

6 ป ระเภทของใบไม้ ใบเดี่ยว ใบเดี่ยว (simple leaf) หมายถึงใบที่มีเพียงใบเดียวติดกับก้านที่ แตกออกจากกิ่งหรือลำต้น เช่น มะม่วง กล้วย แต่ยังมีใบเดี่ยวบาง ชนิดที่ขอบใบเว้าเข้าไปมากทำให้ดูคล้ายใบประกอบ เช่น มะละกอ มันสำปะหลังกิ่งลำต้น มะม่วง กล้วย มะละกอ มันสำปะหลังใบประกอบ ใบประกอบ (compound leaves) หมายถึงใบที่มีใบย่อยตั้งแต่ 2 ใบอยู่ติดกับก้านใบ 1 ก้าน แต่ละใบของใบประกอบ เรียก ใบ ย่อย (leaflet หรือ pina) ก้านใบย่อย เรียก เพทิโอลูล (petiolule หรือ petiolet) ส่วนก้านใบใหญ่ที่อยู่ระหว่างช่วงก้านใบย่อย เรียก ราคิส (rachis) ใบประกอบแยกย่อยได้ 2 แบบ ใบ ย่อย เพทิโอลูล ราคิส

7 ใ บประกอบแยกย่อยได้ 2 แบบ ใบประกอบแบบฝ่ามือหรือแบบนิ้วมือ (palmately compound leaves) ใบย่อยแต่ละใบจะแยกออกจากก้านใบที่จุดรวมเดียวกัน โดยจะมีใบ ย่อยตั้งแต่ 2 ใบเช่น มะขามเทศ ใบย่อย 3 ใบเช่น ยางพารา ถั่ว ใบ ย่อย 4 ใบเช่น ใบนุ่น หนวดปลาหมึก มะขามเทศ ยางพารา ถั่ว ใบนุ่น หนวดปลาหมึก ใบประกอบแบบขนนก (pinnately compound leaves) ใบย่อยแต่ ละใบแยกออกจากก้าน 2 ข้างของแกนกลาง คล้ายขนนก ถ้าปลาย สุดของใบจะเป็นใบย่อยเพียงใบเดียวเรียก แบบขนนกคี่ (odd pinnate) เช่น กุหลาบ อัญชัน ก้ามปู ถ้าสุดปลายใบมี 2 ใบ เรียก แบบขนนกคู่ (even pinnate) เช่น มะขาม ขี้เหล็ก แคบ้าน กุหลาบ อัญชัน ก้ามปู มะขาม ขี้เหล็ก แคบ้าน

8

9 ใ บขอบ (Margins, edge) 1.angulate: เป็นมุม 2.entire: เรียบ 3.ciliate: เป็นขนครุย 4.crenate: หยักมน 5.crenulate: หยักมนถี่ 6.dentate: หยักซี่ฟัน 7.bidentate: หยักซี่ฟัน 2 ชั้น 8.denticulate: หยักซี่ฟันถี่

10 ป ลายใบ 1.acuminate: เรียวแหลม 2.acute: แหลม 3.cuspidate: เป็นติ่งแหลม 4.emarginate: เว้าตื้น 5.mucronate: เป็นติ่งหนาม 6.mucronulate: เป็นติ่งหนามสั้น 7.obcordate: รูปหัวใจกลับ 8.obtuse: ป้าน, มน 9.truncate: ปลายตัด

11 โ คนใบ 1.acuminate: เรียวแหลม 2.acute: แหลม 3.auriculate: รูปติ่งหู, รูปติ่งใบ 4.cordate: รูปหัวใจ 5.cuneate: รูปลิ่ม 6.hastate: รูปเงี่ยงใบหอก 7.oblique: เบี้ยว 8.reniform: รูปไต 9.rounded: กลม 10.sagittate: รูปเงี่ยงลูกศร 11.truncate: ปลายตัด

12 ผิ วใบ farinose: มีนวลแป้ง glabrous: เกลี้ยง glaucous: มีนวล glutinous: เหนียว papillate, papillose: มีปุ่ม เล็ก pubescent: ขนสั้นนุ่ม punctate: จุดโปร่งแสง rugose: รอยย่น

13 จั ดทำโดย นางสาวสุชานันท์ ดีมี


ดาวน์โหลด ppt ใ บไ ม้. ใบไม้ ใบไม้ คือส่วนที่เรียกว่า โฟลิเอจ เป็นส่วนที่ สร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ใบไม้มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันหลายแบบ แบ่งเป็น 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google