งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัดสินใจเลือกเส้นทางสายรถเมล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัดสินใจเลือกเส้นทางสายรถเมล์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัดสินใจเลือกเส้นทางสายรถเมล์
ระบบ ตัดสินใจเลือกเส้นทางสายรถเมล์

2 ที่มาและปัญหาของระบบ
เนื่องจากในปัจจุบันผู้ที่ใช้รถประจำทางมีจำนวนมาก และมีความจำเป็นต้องเร่งรีบเพื่อไปให้ถึงจุดหมายทันเวลา จึงต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นโดยเส้นทางนั้นต้องเป็นเส้นทางที่สามารถไปถึงจุดหมายได้ ซึ่งรถประจำทางหลายสายสามารถวิ่งผ่านจุดที่เราต้องการไป ระบบนี้จะทำการตัดสินเลือกสายรถประจำทางให้เรา เพื่อความสะดวกในการนั่งรถประจำทาง เพราะเราไม่ต้องขึ้นสายรถที่ผ่านไปที่เส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น ทำให้เราเดินทางได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยเลือกขึ้นรถประจำทางในสายที่ระบบเลือกให้ ซึ่งไม่ต้องผ่านไปในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น หรือเส้นทางทีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 2. ในการแจ้งเตือนเส้นทางที่รถติดหรือระยะทางจากจุดที่อยู่ ไปยังปลายทางนั้น สามารถนำมาใช้กับบุคคลที่มีรถส่วนตัวได้ เพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับเวลาในการเดินทาง

4 ขอบเขตของระบบ 1. ทำการดึง feed การจราจรในแต่ละเส้นทางที่มีรถติดหรือมี อุบัติเหตุแสดงให้ user ดู 2. ให้ user กรอกสถานที่ โดยกรอกจุดเริ่มต้นที่ user อยู่ กับจุดหมาย ปลายทางที่ user จะไป 3. แสดงสายรถเมล์พร้อมระยะทางที่วิ่งผ่านเส้นทางที่ user จะไป ทั้งหมด เพื่อให้ user เลือกขึ้นรถเมล์ได้ถูก , เลี่ยงทางที่มีรถติด หรือมีอุบัติเหตุ และ เป็นเส้นทางที่ระยะทางใกล้ที่สุด 4. ระบบทำการเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้ 1 เส้น โดยเป็นเส้นทางที่ไม่ มีรถติด และใกล้ปลายทางที่ user จะไปมากที่สุด

5 ระยะเวลาการดำเนินงาน
21 มกราคม พ.ศ ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

6 หน้าที่ของสมาชิก 1. นางสาว มนัสชนก จันทะรังษี PM 2. นางสาว รวิวรรณ เปล่งผึ่ง Database 3. นางสาว สุชาดา สรธรโชติ SA 4. นางสาว จันจิรา เย็นอุรา SA 5. นางสาว เสาวคนธ์ ศรีบุตรชิน Programmer 6. นางสาว จุฑารัช สุวรรณทศ Programmer

7 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
5.1 วิเคราะห์ข้อมูล rss feed นำ feed ข้อมูลการจราจรในแต่ละถนนมาใช้พิจารณาการตัดสินใจเลือกเส้นทางที่จะไป โดยจะไม่เลือกทางที่มีการจราจรหนาแน่นหรือมีการเกิดอุบัติเหตุ 5.2 Model Driven & SOA Architecture Tool Driven - ใช้ภาษา PHP , XML และ HTML Data Driven - ระยะทาง, เส้นทางที่ไม่มีรถติด , สายรถเมล์ Process Driven - - ดึง feed การจราจรมาแสดงเพื่อใช้เลือกทางที่รถไม่ติด - คำนวณระยะทางเส้นทางระหว่างป้ายรถเมล์แต่ละป้าย และใช้ A* Algorithm ในการเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุด

8 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ต่อ...)

9 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ต่อ...)
5.3 Use Case Diagram

10 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ต่อ...)
5.4 Process ที่สำคัญของระบบ - ดึง feed การจราจรมาแสดงเพื่อใช้เลือกทางที่รถไม่ติด - คำนวณระยะทางเส้นทางระหว่างป้ายรถเมล์แต่ละป้าย และใช้ A* Algorithm ในการเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุด 5.5 Algorithm ที่นำมาประยุกต์ใช้ภายในระบบ - A* Algorithm จะทำการเลือกเส้นทางที่ระยะทางสั้นที่สุดจาก ข้อมูลระยะทางที่คำนวณได้


ดาวน์โหลด ppt ตัดสินใจเลือกเส้นทางสายรถเมล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google