งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ ตัดสินใจเลือก เส้นทางสายรถเมล์. เนื่องจากในปัจจุบันผู้ที่ใช้รถประจำทาง มีจำนวนมาก และมีความจำเป็นต้องเร่งรีบเพื่อ ไปให้ถึงจุดหมายทันเวลา จึงต้องหลีกเลี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ ตัดสินใจเลือก เส้นทางสายรถเมล์. เนื่องจากในปัจจุบันผู้ที่ใช้รถประจำทาง มีจำนวนมาก และมีความจำเป็นต้องเร่งรีบเพื่อ ไปให้ถึงจุดหมายทันเวลา จึงต้องหลีกเลี่ยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ ตัดสินใจเลือก เส้นทางสายรถเมล์

2 เนื่องจากในปัจจุบันผู้ที่ใช้รถประจำทาง มีจำนวนมาก และมีความจำเป็นต้องเร่งรีบเพื่อ ไปให้ถึงจุดหมายทันเวลา จึงต้องหลีกเลี่ยง เส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นโดยเส้นทางนั้น ต้องเป็นเส้นทางที่สามารถไปถึงจุดหมายได้ ซึ่ง รถประจำทางหลายสายสามารถวิ่งผ่านจุดที่เรา ต้องการไป ระบบนี้จะทำการตัดสินเลือกสายรถ ประจำทางให้เรา เพื่อความสะดวกในการนั่งรถ ประจำทาง เพราะเราไม่ต้องขึ้นสายรถที่ผ่านไป ที่เส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น ทำให้เรา เดินทางได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น

3 1. เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น โดยเลือกขึ้นรถประจำทางในสายที่ ระบบเลือกให้ ซึ่งไม่ต้องผ่านไปในเส้นทางที่ มีการจราจรหนาแน่น หรือเส้นทางทีมีอุบัติเหตุ เกิดขึ้น 2. ในการแจ้งเตือนเส้นทางที่รถติดหรือ ระยะทางจากจุดที่อยู่ ไปยังปลายทางนั้น สามารถนำมาใช้กับบุคคลที่มีรถส่วนตัวได้ เพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับเวลาในการ เดินทาง

4 1. ทำการดึง feed การจราจรในแต่ละเส้นทางที่ มีรถติดหรือมีอุบัติเหตุแสดงให้ user ดู 2. ให้ user กรอกสถานที่ โดยกรอกจุดเริ่มต้นที่ user อยู่ กับจุดหมายปลายทางที่ user จะ ไป 3. แสดงสายรถเมล์พร้อมระยะทางที่วิ่งผ่าน เส้นทางที่ user จะไปทั้งหมด เพื่อให้ user เลือกขึ้นรถเมล์ได้ถูก, เลี่ยงทางที่มีรถติดหรือ มีอุบัติเหตุ และ เป็นเส้นทางที่ระยะทางใกล้ ที่สุด 4. ระบบทำการเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้ 1 เส้น โดยเป็นเส้นทางที่ไม่มีรถติดและใกล้ ปลายทางที่ user จะไปมากที่สุด

5 21 มกราคม พ. ศ. 2556 ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2556

6 1. นางสาว มนัสชนก จันทะรังษี 53160071 PM 2. นางสาว รวิวรรณ เปล่งผึ่ง 53160116 Database 3. นางสาว สุชาดา สรธรโชติ 53160081 SA 4. นางสาว จันจิรา เย็นอุรา 53160064 SA 5. นางสาว เสาวคนธ์ ศรีบุตรชิน 53160037 Programmer 6. นางสาว จุฑารัช สุวรรณทศ 53160044 Programmer

7 5.1 วิเคราะห์ข้อมูล rss feed นำ feed ข้อมูลการจราจรในแต่ละถนนมาใช้ พิจารณาการตัดสินใจเลือกเส้นทางที่จะไป โดย จะไม่เลือกทางที่มีการจราจรหนาแน่นหรือมีการ เกิดอุบัติเหตุ 5.2 Model Driven & SOA Architecture Tool Driven- ใช้ภาษา PHP, XML และ HTML Data Driven- ระยะทาง, เส้นทางที่ไม่มี รถติด, สายรถเมล์ Process Driven- - ดึง feed การจราจรมาแสดงเพื่อใช้ เลือกทางที่รถไม่ติด - คำนวณระยะทางเส้นทางระหว่างป้าย รถเมล์แต่ละป้าย และใช้ A* Algorithm ในการเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุด

8

9 5.3 Use Case Diagram

10 5.4 Process ที่สำคัญของระบบ - ดึง feed การจราจรมาแสดงเพื่อใช้เลือก ทางที่รถไม่ติด - คำนวณระยะทางเส้นทางระหว่างป้าย รถเมล์แต่ละป้าย และใช้ A* Algorithm ในการ เลือกเส้นทางที่สั้นที่สุด 5.5 Algorithm ที่นำมาประยุกต์ใช้ภายใน ระบบ - A* Algorithm จะทำการเลือกเส้นทางที่ ระยะทางสั้นที่สุดจากข้อมูลระยะทางที่ คำนวณได้


ดาวน์โหลด ppt ระบบ ตัดสินใจเลือก เส้นทางสายรถเมล์. เนื่องจากในปัจจุบันผู้ที่ใช้รถประจำทาง มีจำนวนมาก และมีความจำเป็นต้องเร่งรีบเพื่อ ไปให้ถึงจุดหมายทันเวลา จึงต้องหลีกเลี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google