งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Graph’s algorithm นำเสนอโดย นายปองสิทธิ์ โพธิคุณ ม.6/7 เลขที่ 17

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Graph’s algorithm นำเสนอโดย นายปองสิทธิ์ โพธิคุณ ม.6/7 เลขที่ 17"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Graph’s algorithm นำเสนอโดย นายปองสิทธิ์ โพธิคุณ ม.6/7 เลขที่ 17
นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ม.6/7 เลขที่ 21

2 เสนอ อ.ธรรมนูญ ผุยรอด

3 Outline Dijkstra Prim } algorithm

4 Dijkstra’s Algorithm

5 Dijkstra’s algorithm Edsger Wybe Dijkstra (1930 – 2000)

6 Dijkstra’s algorithm ประวัติ
Edsger Wybe Dijkstra (1930 – 2000) เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ (computer science) ชาวเนเธอแลนด์ เขาได้รับรางวัล ACM Turing ด้านการเขียนโปรแกรมในปี 1972 และเป็นอาจารย์พิเศษด้านคอมพิวเตอร์ที่ University of Texas at Austin ตั้งแต่ปี 1984 จนถึง 2002 โดยก่อนหน้านี้ไม่นาน เขาได้รับรางวัลจากสมาคม ACM (association for computing machinery) จากบทความเกี่ยวกับการความถูกต้องแม่นยำของขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีหนึ่งที่มีชื่อเสียงของเขา คือ Dijkstra algorithm ซึ่งใช้อธิบายเส้นทางที่สั้นที่สุดที่ผ่านจุดทุกจุดในกราฟ

7 Dijkstra’s algorithm ขั้นตอนวิธี 4 6 7 3 5 5 3 4 7 5 4 เริ่มต้น A A B
C 7 3 5 5 3 F D 4 7 5 G E 4

8 Dijkstra’s algorithm ขั้นตอนวิธี 4 6 7 3 5 5 3 4 7 5 4 เลือก B A B B C
F D 4 7 5 G E 4

9 Dijkstra’s algorithm ขั้นตอนวิธี 4 6 7 3 5 5 3 4 7 5 4 เลือก F A B B C
E 4

10 Dijkstra’s algorithm ขั้นตอนวิธี 4 6 7 3 5 5 3 4 7 5 4 เลือก D A B B C
F F D D 4 7 5 G E 4

11 Dijkstra’s algorithm ขั้นตอนวิธี 4 6 7 3 5 5 3 4 7 5 4 เลือก E A B B C
F F D D 4 7 5 เลือก E G E E 4

12 Dijkstra’s algorithm ขั้นตอนวิธี 4 6 7 3 5 5 3 4 7 5 4 เลือก C A B B C
F F D D 4 7 5 G E E 4

13 Dijkstra’s algorithm ขั้นตอนวิธี 4 6 7 3 5 5 3 7 4 5 4 เลือก G A B B C
F F D D 7 4 เลือก G 5 G G E E 4

14 Dijkstra’s algorithm ขั้นตอนวิธี 4 6 7 3 5 5 3 4 7 5 4 A B B C C F F D
E E 4

15 Dijkstra’s algorithm การประยุกต์ใช้
Dijkstra’s Algorithm เป็นขั้นตอนวิธีที่ใช้ในการหาเส้นทางที่สั้นที่สุด ที่ใช้เวลาในการค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดน้อย และมีขั้นตอนวิธีที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากจนเกินไป และเราสามารถเอา dijkstra’s algorithm มาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดบนแผนที่หรือไปประยุกต์ใช้ในงานทางด้าน network และปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (saleman problem) ได้เป็นต้น

16 ตัวอย่างเพิ่มเต Prim’s algorithm

17 Prim’s algorithm Vojtěch Jarník ( )

18 Prim’s algorithm ประวัติ
Vojtěch Jarník ( ) เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวเช็ก สาขาหลักของเขาคือการศึกษาทฤษฎีจำนวนและการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ ผลงานด้านคณิตศาสตร์ที่สำคัญคือ การพิสูจน์ผลของ lattice point problems ในด้านคอมพิวเตอร์ เขาค้นพบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา Minimum spanning tree ที่มีชื่อว่า Jarnik’s algorithm ในภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น prim’s algorithm

19 Prim’s algorithm ขั้นตอนวิธี

20 Prim’s algorithm การประยุกต์ใช้
Prim’s algorithm เป็นขั้นตอนวิธีในการหาแนวเดินของกราฟ spanning tree ที่มีผลรวมของเส้นเชื่อมทั้งหมดน้อยที่สุดในแนวเดินทั้งหมดของกราฟ ขั้นตอนวิธีนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาหรือสร้างปริศนา รวมไปถึงการหาเส้นทางที่สั้นที่สุด หรือใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ตัวอย่างของปริศนาที่อาศัยขั้นตอนวิธีนี้คือ ปริศนาเขาวงกต

21 เอกสารอ้างอิง

22 ขอคำถามครับ

23 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Graph’s algorithm นำเสนอโดย นายปองสิทธิ์ โพธิคุณ ม.6/7 เลขที่ 17

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google