งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Graph’s algorithm นำเสนอโดย นายปองสิทธิ์ โพธิคุณ ม.6/7 เลขที่ 17 นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ม.6/7 เลขที่ 21.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Graph’s algorithm นำเสนอโดย นายปองสิทธิ์ โพธิคุณ ม.6/7 เลขที่ 17 นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ม.6/7 เลขที่ 21."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Graph’s algorithm นำเสนอโดย นายปองสิทธิ์ โพธิคุณ ม.6/7 เลขที่ 17 นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ม.6/7 เลขที่ 21

3 เสนอ อ. ธรรมนูญ ผุยรอด

4 Outline Dijkstra Prim } algorit hm

5 Dijkstra’s Algorithm

6 Edsger Wybe Dijkstra (1930 – 2000) Dijkstra’s algorithm

7 ประวัติ Edsger Wybe Dijkstra (1930 – 2000) เป็น นักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ (computer science) ชาวเนเธอแลนด์ เขาได้รับรางวัล ACM Turing ด้านการ เขียนโปรแกรมในปี 1972 และเป็นอาจารย์พิเศษด้าน คอมพิวเตอร์ที่ University of Texas at Austin ตั้งแต่ปี 1984 จนถึง 2002 โดยก่อนหน้านี้ไม่นาน เขาได้รับ รางวัลจากสมาคม ACM (association for computing machinery) จากบทความเกี่ยวกับการความถูกต้อง แม่นยำของขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีหนึ่งที่มีชื่อเสียงของเขา คือ Dijkstra algorithm ซึ่งใช้อธิบายเส้นทางที่สั้นที่สุดที่ผ่านจุดทุก จุดในกราฟ Dijkstra’s algorithm

8 ขั้นตอนวิธี A EG C D F B 46 5 75 5 4 3 7 3 4 เริ่ม ต้น A Dijkstra’s algorithm

9 เลือ ก B ขั้นตอนวิธี A EG C D F B 46 5 5 4 3 7 3 4 B 5 7 Dijkstra’s algorithm

10 ขั้นตอนวิธี A EG C D F B 5 75 5 4 3 7 3 4 B F 46 เลือก F Dijkstra’s algorithm

11 ขั้นตอนวิธี A EG C D F B 5 75 5 4 3 7 3 4 B F 46 D เลือ ก D Dijkstra’s algorithm

12 ขั้นตอนวิธี A EG C D F B 5 75 5 3 7 3 4 B F 46 D เลือ ก E E 4 Dijkstra’s algorithm

13 A EG C D F B 5 75 5 3 7 3 4 B F 46 D เลือ ก C E C 4 ขั้นตอนวิธี Dijkstra’s algorithm

14 ขั้นตอนวิธี A EG C D F B 5 7 5 5 3 7 3 4 B F 46 D E C 4 G เลือก G Dijkstra’s algorithm

15 ขั้นตอนวิธี A EG C D F B 5 7 5 5 3 7 3 4 B F 46 D E C 4 G Dijkstra’s algorithm

16 การประยุกต์ใช้ Dijkstra’s Algorithm เป็นขั้นตอนวิธีที่ใช้ใน การหาเส้นทางที่สั้นที่สุด ที่ใช้เวลาในการค้นหา เส้นทางที่สั้นที่สุดน้อย และมีขั้นตอนวิธีที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนมากจนเกินไป และเราสามารถเอา dijkstra’s algorithm มาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดบนแผนที่ หรือไปประยุกต์ใช้ในงานทางด้าน network และ ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (saleman problem) ได้เป็นต้น Dijkstra’s algorithm

17 ตัวอย่างเพิ่มเต Prim’s algorithm

18 Vojt ě ch Jarník (1897 - 1970) Prim’s algorithm

19 ประวัติ Vojtěch Jarník (1897 - 1970) เป็นนัก คณิตศาสตร์ชาวเช็ก สาขาหลักของเขาคือ การศึกษาทฤษฎีจำนวนและการวิเคราะห์เชิง คณิตศาสตร์ ผลงานด้านคณิตศาสตร์ที่สำคัญคือ การพิสูจน์ผลของ lattice point problems ในด้านคอมพิวเตอร์ เขาค้นพบขั้นตอนวิธีในการ แก้ปัญหา Minimum spanning tree ที่มีชื่อว่า Jarnik’s algorithm ในภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น prim’s algorithm Prim’s algorithm

20 ขั้นตอนวิธี Prim’s algorithm

21 การประยุกต์ใช้ Prim’s algorithm เป็นขั้นตอนวิธีในการหา แนวเดินของกราฟ spanning tree ที่มีผลรวมของ เส้นเชื่อมทั้งหมดน้อยที่สุดในแนวเดินทั้งหมดของ กราฟ ขั้นตอนวิธีนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการ แก้ปัญหาหรือสร้างปริศนา รวมไปถึงการหา เส้นทางที่สั้นที่สุด หรือใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ตัวอย่างของปริศนาที่อาศัยขั้นตอนวิธีนี้คือ ปริศนา เขาวงกต Prim’s algorithm

22 เอกสารอ้างอิง http://www-b2.is.tokushima- u.ac.jp/~ikeda/suuri/maxflow/MaxflowApp.shtml http://staff.buu.ac.th/~phong/Data_Struct/Dijkstra%20Shotest%20P aht%20Algorithm-2.ppt http://www.adeptis.ru/vinci/m_part7.html http://www-b2.is.tokushima-u.ac.jp/~ikeda/suuri/main/index.shtml http://en.wikipedia.org/wiki/Prim's_algorithm http://www.archiv.cas.cz/english/foto/jarnikv.htm

23

24


ดาวน์โหลด ppt Graph’s algorithm นำเสนอโดย นายปองสิทธิ์ โพธิคุณ ม.6/7 เลขที่ 17 นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ม.6/7 เลขที่ 21.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google