งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Open Source 23/6/2003 1 OPENSOURCE กับการพัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศของไทย เสรี ชิโนดม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Open Source 23/6/2003 1 OPENSOURCE กับการพัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศของไทย เสรี ชิโนดม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Open Source 23/6/2003 1 OPENSOURCE กับการพัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศของไทย เสรี ชิโนดม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย http://www.tosf.org

2 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/20032 หัวข้อนำเสนอ ประวัติความเป็นมาของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ความหมายของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส สัญญาอนุญาตแบบต่างๆ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ ไทยโดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ข้อดีและข้อเสียของการนำซอฟต์แวร์โอเพน ซอร์สมาใช้ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ แหล่งสืบค้นข้อมูลของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

3 Open Source 23/6/2003 3 ประวัติ

4 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/20034 GNU ‘s not UNIX จัดตั้ง โดย Richard Stallman ในปี 1984 ต้องการให้มีการเผยแพร่ระบบปฏิบัติการแบบ ไม่มีค่าใช้จ่าย Emacs gcc- C compiler Bash shell Hurd (OS) start 1985 GNU ได้ประกาศเป็นทางการ เครื่องมือและโปรแกรมยูติลิตี้ของลีนุกซ์เป็น GNU tools

5 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/20035 Cathedral & Bazaar เผยแพร่ในปี 1997 โดย Eric S Raymond แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างขั้น พื้นฐานของรูปแบบ การพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้สิทธิการใช้กับซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ส โดยการใช้ลีนุกซ์ (Linux) เป็นตัวแทนของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

6 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/20036 Cathedral & Bazaar Raymond ใช้คำว่า “Cathedral” ซึ่งหมายถึง รูปแบบส่วนใหญ่ในโลกเชิงธุรกิจและ “Bazaar” ว่าหมายถึง รูปแบบของโลกลินุกซ์ (Linux World) ซึ่งผู้พัฒนาอิสระนับพันคน จากทั่วโลก มีการติดต่อกันโดยทางของ อินเทอร์เน็ต เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบปฎิบัติ การที่น่าเชื่อถือที่สุดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 1998 Eric Raymond ได้ช่วย บริษัท Netscape ในการจัดทำ ‘open source’ พยายามสนับการพัฒนาแบบ free software

7 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/20037 เปรียบเทียบการพัฒนาของซอฟต์แวร์ให้ สิทธิการใช้กับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์ให้สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส รูปแบบ (Model)CathedralBazaar แหล่งที่มา (Resources)รู้ไม่รู้ ระยะเวลาการวางแผน (Period of Planning) ตลอดโครงการทีละขั้นตอน ผู้ใช้ (User)ลูกค้าที่จ่ายเงินผู้ร่วมพัฒนา วัตถุประสงค์ (Objective)ทำตามสัญญา / ข้อกำหนด แก้ไขปัญหา การบังคับใช้ (Enforcement)รุนแรงไม่รุนแรง การขยายตัว (Progress)เฉพาะกลุ่มสาธารณะ รูปแบบความร่วมมือ (Collaboration) เผชิญหน้าผ่าน Internet การประกันคุณภาพมีการจัดการการแข่งขัน, การรวมกลุ่มเพื่อ ตรวจสอบ (การตรวจสอบ ร่วมกัน)

8 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/20038 เปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของซอฟต์แวร์ ให้สิทธิการใช้กับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์ให้สิทธิการ ใช้ ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส การพัฒนา (Development)ปิดเปิด, ความร่วมมือผ่าน Internet การอนุญาต (License)ใช้เท่านั้นใช้ ศึกษา ปรับเปลี่ยน และเผยแพร่ซ้ำ จุดมุ่งหมายทางธุรกิจ (Business Goal) ครอบงำตลาดการรวมระบบ การปรับให้ เหมาะตามความ ต้องการและ Localization การส่งมอบ (Delivery)เพื่อธุรกิจเพื่อการศึกษา ความเป็นเจ้าของ (Ownership) แต่เพียงผู้เดียว, จำกัดทวีคูณ, ไม่จำกัด

9 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/20039 ได้พัฒนาระบบลีนุกซ์ขึ้นโดย ลีนุส ทอร์วัลด์ส (Linus Torvalds) ในปี 1991 ขณะนั้นกำลังศึกษา ปริญญาโท สาขา Computer Science ที่มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ (Helsinki) ในประเทศฟินแลนด์ ลีนุกซ์

10 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200310 ลีนุส ทอร์วัลด์ส พัฒนาระบบลีนุกซ์โดย ศึกษาระบบปฏิบัติการ มินิกซ์ (Minix) ซึ่งพัฒนามาจากยูนิกซ์เพื่อใช้งานบน เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี ลีนุส ทอร์วัลด์ส เห็นว่า มินิกซ์ ยังใช้งาน ไม่ได้ดี จึงปรับปรุงพัฒนาใหม่จาก ยูนิกซ์ ได้เป็น ลีนุกซ์ ลีนุกซ์

11 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200311 โอเพนซอร์สคืออะไร Open Source ≅ Free Software Free Software ≠ Freeware ฟรีแต่ขายได้ Free Software ≠ Freeware

12 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200312 Free Software คืออะไร www.fsf.org ซอฟต์แวร์ที่มีเสรีภาพ ในการ ใช้งาน (freedom to run ) ศึกษา (freedom to study) แจกจ่ายต่อ (freedom to redistribute) ปรับปรุง (freedom to improve)

13 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200313 โอเพนซอร์สต้องรวมความ ดังต่อไปนี้  Free Redistribution เผยแพร่ได้อย่างเสรี; ไม่จำกัดไม่ให้ขายหรือ แจก; ทำซ้ำ ขาย หรือแจกจ่ายได้โดยไม่ต้องจ่าย ค่า Royalty fee  Source Code ซอร์สโค้ด: นอกจากโปรแกรมที่ compile แล้ว ต้องเผยแพร่ Source code ด้วย  Derived Works งานต่อเนื่อง ;อนุญาตให้แก้ไข ปรับแต่ง ดัดแปลง และต้องเผยแพร่ต่อภายใต้ license ต้นฉบับ

14 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200314 โอเพนซอร์สต้องรวมความดังต่อไปนี้  Integrity of the Authors Source Code การคงความสมบูรณ์ในซอร์สโค้ดของ ผู้เขียน; ต้นฉบับอาจกำหนดให้เผยแพร่ฉบับ แก้ไขได้ด้วย patch file เพื่อระบุส่วนความ รับผิดชอบของ Source code 1. No Discrimination Against Persons or Groups การไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่ม ; ไม่แบ่งแยกหรือกีดกันบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการ เข้าถึงซอฟต์แวร์  No Discrimination Against Fields of Endeavor การไม่เลือกปฏิบัติในการจำกัดสาขาการใช้งาน;  ไม่แบ่งแยกหรือกีดกันการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะงาน หรือสาขา

15 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200315 โอเพนซอร์สต้องรวมความดังต่อไปนี้  Distribution of License การเผยแพร่สัญญาอนุญาต; ต้องให้สิทธิเท่า เทียมกันกับทุกฝ่าย โดยต้องไม่มี license เพิ่มเติมเฉพาะฝ่าย; ป้องกันการเรียกร้อง non- disclosure agreement  License Must Not Be Specific to a Product สัญญาอนุญาตต้องไม่เจาะจงผลิตภัณฑ์; ทุกส่วนของต้นฉบับต้องอนุญาตสิทธิที่เท่าเทียม กันสำหรับทุกฝ่ายในการนำไปใช้งาน

16 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200316 โอเพนซอร์สต้องรวมความดังต่อไปนี้ The License Must Not Restrict Other Software สัญญาอนุญาตต้องไม่จำกัดซอฟต์แวร์อื่นๆ License ต้องไม่มีผลถึงซอฟต์แวร์อื่นที่เผยแพร่ไป ในสื่อเดียวกัน No provision of the license may be predicated on any individual technology or style of interface สัญญาอนุญาตต้องเป็นกลางทางเทคโนโลยี ไม่มีบทบัญญัติในสัญญาอนุญาตที่ไม่ผูกกับ เทคโนโลยีหรือรูปแบบอินเตอร์เฟสแบบใดแบบ หนึ่ง

17 Open Source 23/6/2003 17 Categories of Free and Non-Free Software

18 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200318 ซอฟต์แวร์เสรี (Free Software) คำว่าซอฟต์แวร์เสรี (บางครั้งก็เรียกว่าฟรี ซอฟต์แวร์) หมายถึง อิสรภาพในการใช้ ซอฟต์แวร์นั้นๆ ในทุกๆ วัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะ เป็นการศึกษาการทำงานของโปรแกรม การ ประยุกต์ซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามความ ต้องการของผู้ใช้ การเผยแพร่ซ้ำและการเพิ่ม ขีดความสามารถในโปรแกรมและเผยแพร่ โปรแกรมที่มีการปรับปรุงแล้วสู่สาธารณชน เพื่อประโยชน์ของประชาคมโดยรวม

19 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200319 ซอฟต์แวร์สาธารณะ (Public domain software) ซอฟต์แวร์สาธารณะเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่มี ลิขสิทธิ์ ในบางกรณีโปรแกรมกระทำการ (Executable Program) สามารถอยู่ใน Public Domain โดยไม่มีซอร์สโค้ดให้ ซึ่งไม่ จำกัดว่าเป็นซอฟต์แวร์เสรี เพราะซอฟต์แวร์ เสรีต้องสามารถเข้าถึงซอร์สโค้ดได้

20 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200320 Copylefted software Copylefted software เป็นซอฟต์แวร์เสรีที่มี ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ นั้นๆ ว่า ผู้ที่ทำการดัดแปลงและเผยแพร่ ซอฟต์แวร์ซ้ำ จะไม่สามารถตั้งข้อจำกัดใน การใช้ซอฟต์แวร์นั้นๆ ได้ ซึ่งหมายความว่า ซอฟต์แวร์เสรีที่เป็น Copylefted software ถึงแม้จะมีการนำมาดัดแปลง ก็จะต้องยังคง เป็นซอฟต์แวร์เสรีอยู่

21 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200321 ฟรีแวร์ (Freeware) ฟรีแวร์มักจะใช้กับชุดของซอฟต์แวร์ที่ อนุญาตให้เผยแพร่ซ้ำได้แต่ไม่สามารถ ดัดแปลงซอฟต์แวร์ได้ ฟรีแวร์จะไม่ให้ซอร์ สโค้ด ซึ่งซอฟต์แวร์ในลักษณะนี้จะไม่ใช่ ซอฟต์แวร์เสรี

22 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200322 แชร์แวร์ (Shareware) แชร์แวร์ เป็นซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับการ อนุญาตอให้ผู้ใช้สามารถเผยแพร่ซ้ำ ซอฟต์แวร์นั้นๆ แต่ผู้ที่ใช้ซอฟต์แวร์นั้นต่อ จะต้องจ่ายค่าสัญญาอนุญาต แชร์แวร์ไม่ใช่ ซอฟต์แวร์เสรีหรือแม้แต่กึ่งซอฟต์แวร์เสรีโดย ส่วนใหญ่ แชร์แวร์จะไม่ให้ซอร์สโค้ด

23 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200323 ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ (Commercial Software) ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์เป็นซอฟต์แวร์ที่ พัฒนาโดยธุรกิจซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการหา รายได้จากผู้ใช้ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ กับ ซอฟต์แวร์ให้ใช้ สิทธิ์ ไม่เหมือนกัน โดยซอฟต์แวร์เชิง พาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์ที่ให้สิทธิ์การ ใช้แต่ก็มีบ้างที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีเชิงธุรกิจ และก็มีบ้างที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์และ ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เสรี

24 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200324 สัญญาอนุญาต(License) ปัจจุบันมีข้อสัญญาอนุญาตมากมายที่สามารถ จำแนกออกเป็นกลุ่มๆ ได้ ที่เป็นสัญญาอนุญาต พื้นฐานและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางได้แก่ The GNU General Public License (GPL) The GNU Library or "Lesser" Public License (LGPL) The BSD license The MIT license The Artistic license The Mozilla Public License v. 1.0 (MPL)

25 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200325 ข้อแนะนำสำหรับสัญญาอนุญาต OSS ที่ เหมาะสมกับความต้องการ เงื่อนไขประเภทสัญญาอนุญาตที่เสนอ ถ้าต้องการซอร์สโค้ดที่ดัดแปลงGPL หรือ LGPL ถ้าไม่ต้องการซอร์สโค้ดที่ถูกดัดแปลง (เก็บ การดัดแปลงไว้เป็นส่วนตัว) X หรือ Apache ถ้ายอมให้รวมกับซอฟต์แวร์อื่นLGPL (ถ้าต้องการซอร์สโค้ดที่ถูก ดัดแปลง), X หรือ Apache (ถ้าไม่ต้องการซอร์ส โค้ดที่ถูกดัดแปลง) ถ้าต้องการขายเป็นสัญญาอนุญาตเชิงพาณิชย์ ซึ่งไม่ใช่โอเพนซอร์ส สัญญาอนุญาตแบบควบ (GPL + สัญญา อนุญาตเชิงพาณิชย์) ถ้าต้องการสิทธิพิเศษไม่ใช่โอเพนซอร์ส

26 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200326 ตารางเปรียบเทียบลักษณะสัญญาอนุญาต แบบต่างๆ ลักษณะGPLLGPLBSDNPLMPLPD สามารถรวมกับซอฟต์แวร์ที่ไม่ฟรีNYYYYY การดัดแปลงสามารถเก็บไว้ได้และไม่ย้อนกลับ มายังผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เดิม NNYYYY สามารถให้สัญญาอนุญาตซ้ำNNNNNY ผู้ถือลิขสิทธิ์เดิมมีสิทธิพิเศษเหนือการดัดแปลง แก้ไข NNNYNY รวมกับซอฟต์แวร์อนุญาตให้สิทธิ์และเผยแพร่ซ้ำNYYY รวมกับซอฟต์แวร์GPL และเผยแพร่ซ้ำYYYN ต้องแบ่งปันซอร์สของรุ่นเผยแพร่ซ้ำYYNY

27 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200327 ตัวอย่าง License GPL: Emacs LGPL: C Library [can include in product] X, BSD, Apache [gov. own; approx. public domain] Artistic: Perl [non-sale, but can sell if others] MPL: Mozilla [no allowing Netscape to re-distribution the mod.] NPL: Netscape [allow Netscape to re-distribution the mod.]

28 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200328 สัญญาอนุญาต (2) The Qt Public License (QPL) The IBM Public License The MITRE Collaborative Virtual Workspace License (CVW License) The Ricoh Source Code Public License The Python license (CNRI Python License) The Python Software Foundation License The zlib/libpng license The Apache Software License The Vovida Software License v. 1.0 The Sun Industry Standards Source License (SISSL) The Intel Open Source License

29 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200329 สัญญาอนุญาต (3) The Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1) The Jabber Open Source License The Nokia Open Source License (NOKOS License) Version 1.0a The Sleepycat License The Nethack License The Common Public License The Apple Public Source License The X.Net License The Sun Public License

30 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200330 สัญญาอนุญาต (4) The Effiel Forums License The W3C License The Motosoto License The Open Group Test Suite License The Zope Public License The zlib/libpng License The Academic Free License The Attribution Assurance License

31 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200331 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gnu.org/ http://www.opensource.org/ http://conferences.oreillynet.com/os2002/ http://www.slat.org/project/legal/GNU_GPL_Chi nese http://www.gnu.org/licenses/translations.zh.ht ml

32 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200332 ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส Linux distribution OpenOffice PHP-Nuke Perl PHP Apache XML gdb OpenOffice MySQL PostgreSQL JAVA Python BIND Sendmail gcc gnome

33 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200333 Open Source Operating Systems Unix Many Flavors of Linux Free BSD Others

34 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200334 Some Linux Distributions Red Hat

35 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200335 Open Source Applications

36 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200336 Zope is a leading open source application server, specializing in content management, portals, and custom applications. Zope enables teams to collaborate in the creation and management of dynamic web-based business applications such as intranets and portals.

37 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200337 OpenOffice.org: Mission Statement To create, as a community, the leading international office suite that will run on all major platforms and provide access to all functionality and data through open- component based APIs and an XML- based file format.

38 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200338 Mozilla is an open-source web browser and toolkit, designed for standards compliance, performance and portability. Netscape is the base code for Mozilla!

39 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200339 What is the GIMP The GIMP is the GNU Image Manipulation Program. It is a freely distributed piece of software suitable for such tasks as photo retouching, image composition and image authoring. We also try to provide as much information about the GIMP community and related projects as possible.

40 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200340 1995: The Java Technology Revolution Begins Sun introduces the first universal software platform, designed from the ground up for the Internet and corporate intranets. Java technology enables developers to write applications once to run on any computer.

41 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200341 Python is an interpreted, interactive, object-oriented programming language. It is often compared to Tcl, Perl, Scheme or Java. Python combines remarkable power with very clear syntax. Python is also usable as an extension language for applications that need a programmable interface.

42 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200342 What is PHP? PHP is a widely-used general- purpose scripting language that is especially suited for Web development and can be embedded into HTML.

43 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200343 Apache Web Server The Apache Software Foundation provides support for the Apache community of open-source software projects. We consider ourselves not simply a group of projects sharing a server, but rather a community of developers and users.

44 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200344 Samba is an Open Source/Free Software suite that provides seamless file and print services to SMB/CIFS clients. Samba is freely available under the GNU General Public License.

45 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200345 MySQL is the world's most popular Open Source Database, designed for speed, power and precision in mission critical, heavy load use. MySQL AB is the company owned by the MySQL founders.

46 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200346 Community Involvement

47 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200347 The future of Open Source is growing dramatically in all aspects of the computing community. From enterprise implementation to the desktop, Linux and others are gaining acceptance for reliability, cost effectivness and other benefits. The future of Open Source

48 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200348 Is Linux breaking Microsoft's grip? By Robert Lemos Special to ZDNet News November 4, 2002, 5:02 AM PT Open-source software gave Microsoft a one-two punch this week, with the European Union and an African nonprofit educational organization showing preference for Linux systems. Recent Headlines

49 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200349 Citing Security Risks, U. of California at Santa Barbara Bans Windows 2000 on Residential Network By BROCK READ The Chronicle of Higher Education Monday November 4 th 2002

50 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200350

51 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200351 โอเพนซอร์สในบางประเทศ  ฟิลิปปินส์: Bayanihan Linux (based on RH 7.3) ELGU (tax collection, real-estate property management, e-business) 10 -> 100 -> 1,600 แผนปฏิบัติการโอเพนซอร์ส 2003  เวียดนาม: RedHat Vietnam Edition (based on RH 7.1) Vietkey Linux

52 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200352 โอเพนซอร์สในบางประเทศ  จีน: YangFan, Qihang, RedFlag ญี่ปุ่น: METI เริ่มโครงการทดลองใช้โอเพนซอร์สใน สำนักงาน Sharp, Fujitsu, Toshiba, IBM,... Turbo Linux, Vine Linux,... เกาหลี: โอเพนซอร์สในสำนักงานของรัฐ Hancom Linux (office suite in Sharp Zaurus)

53 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200353 สมาพันธ์ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (TOSF.org) จุดประสงค์: ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพน ซอร์ส (project hosting, จัดประกวดซอฟต์แวร์, คลัง ซอฟต์แวร์, เป็นต้น) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพน ซอร์ส (สำหรับทั้งผู้ใช้ และผู้พัฒนาต่อยอด) สร้างความเข้าใจและเป็นแหล่งข้อมูลข่างสาร (คู่มือ, การฝึกอบรม, เป็นต้น) เสนอแนะกรอบการจัดซื้อซอฟต์แวร์ใหม่

54 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200354 Thai Locale Kaiwal Linux Burapha Linux LinuxSISLinuxTLE Liberta Linux Payoon Linux OfficeTLE Grand Linux Ziif LinuxiCafe Linux 9595 9696 9803030 01019 0202 97 Pladao OSS/ICT WG TOSF. org TLU G OTN TLW G ZzzT hai OpenTL E.org WS on TOSS NSC IT20 00 IT20 10 Hospital- OS LEXiTRON OCR Corpus ORCHID National Font OSS Project SWATH Thai Sort Open Collaboration for Software Development WTT (92) TIS-620 (86) IANA

55 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200355 OSS Ring PIKOM&MNCC&A OSC Malaysia TOSF&OSS/ICT- WG Thailand ALDA Korea Yangfan&Qihan g China LUGS Singapore OSSF Chinese Taipei VOSSA Vietnam AOSSC AIST&IPA Japan ASTI Philippine s

56 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200356 Everywhere (in Asia) AOSS Collaboration  Software Bank Network  OSS for business  Symposiam  Asia OSS Community

57 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200357 ลินุกซ์สัญชาติไทย Phayoon Linux, Liberta Linux, etc.

58 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200358 โครงการทะเล (T-LE Project) Thai Language Extension (TLE) TLE อ่านว่า /ta-lé/ หรือ /ทะ-เล/ ลินุกซ์ทะเล และ ออฟฟิศทะเล www.opentle.org

59 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200359 ลินุกซ์ทะเล ( เช่นเดียวกับ Microsoft Windows)

60 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200360

61 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200361

62 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200362

63 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200363

64 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200364

65 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200365

66 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200366

67 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200367 LinuxTLE 5.0 Simple Installation Full GUI for installation and configuration GUI partitioning tool (YeST2 from Suse) Uninstall Etc. Easy-to-use Desktop QuickLogin AtHome FontGet One-App-One-Task Email: evolution Browser: mozilla Office Suite: OfficeTLE Print in Mozilla Xprint OfficeTLE ps-print

68 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200368 ออฟฟิศทะเล ( เช่นเดียวกับ Microsoft Office) VersionBased DistroReleased OfficeTLE alphaOpenOffice.org b-633 Oct 2000 OfficeTLE alpha1 OpenOffice.org b-633 Mar 2001 OfficeTLE alpha2 OpenOffice.org b-633 Dec 2001 OfficeTLE betaOpenOffice.org 1.0Jun 2002 OfficeTLE beta 2 OpenOffice.org 1.0Jul 2002 OfficeTLE 1.0.2OpenOffice.org 1.0Apr 13,2003

69 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200369

70 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200370

71 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200371

72 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200372

73 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200373 บูรพาลีนุกซ์ http://www.buraphalinux.org

74 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200374 บูรพาลีนุกซ์ เวอร์ชั่น 5 KDE 3.x, Qt 3.1.2 PostgreSQL 7.3.2, MySQL 3.23.56 Kernel 2.4.20 XFree86 4.3.0 glibc 2.3.1 Others base on Slackware 9

75 Open Source 23/6/2003 75 แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศของไทยโดยใช้ โอเพนซอร์ส

76 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200376 แนวโน้มของการใช้งานโอเพน ซอร์ส ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในปัจจุบันเป็นแบบ Web Application นโยบาย IT 2010 E-Government E-Industry E-Society E-Education E-Commerce

77 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200377 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 ยุทธศาสตร์: 1.การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เพื่อให้เป็นผู้นำในภูมิภาค 2.การใช้ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและ สังคมไทย 3.การปฏิรูปและการสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ICT 4.การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อการแข่งขัน ในอนาคต 5.การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อมุ่งขยายตลาด ต่างประเทศ 6.การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ ICT 7.การนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการให้บริการ ของภาครัฐ

78 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200378 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของประเทศไทย พ. ศ. 2545-2549 ที่เกี่ยวข้องกับโอเพนซอร์ส ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เพื่อให้เป็น ผู้นำในภูมิภาค เป้าหมาย 5. ให้มีการใช้ Opensorce software ควบคู่กับซอฟต์แวร์ที่ผลิตใน ประเทศเทียบมูลค่าไม่ต่ำกว่ารัอยละ 50 ของมูลค่าซอฟต์แวร์รวมที่ ใช้ในแต่ละปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อ มุ่งขยายตลาดต่างประเทศ แผนงานและกิจกรรม 3.3.4 การพัฒนาซอฟต์แวร์ในลักษณะ Opensource สำหรับเป็นรากฐานให้ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยนำไปศึกษาและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ใน เชิงพาณิชย์ต่อไ

79 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200379 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของประเทศไทย พ. ศ. 2545-2549 ที่เกี่ยวข้องกับโอเพนซอร์ส ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของ สังคมไทยเพื่อการแข่งขันในอนาคต เป้าหมาย 4.1.1 บรรจุวิชาเกี่ยวกับการเรีบนรู้และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องมือสื่อสารให้แก่ผู้รับการศึกษาในทุกระดับชั้นทั้งที่จัดให้เป็น หลักสูตรหรือวิชาที่สอน รวมทั้งการฝึกหัดใช้ตามความเหมาะสม โดยหลักสูตรจะเน้นตามเทคโนโลยีเปิดรวมทั้ง Opensource 4.2 ให้องค์กรภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนการให้ภาคเอกชนเร่งรัด ผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและซอฟต์แวร์ที่ มีคุณภาพ ในราคาประหยัด อาทิ ซอฟต์แวร์กลางทางบัญชี ทั้งนี้ให้ มีปริมาณการผลิตที่สามารถรองรับความต้องการของตลาดและทัน ต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ในราคาที่เหมาะสม กับการครองชีพ

80 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200380 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 ที่เกี่ยวข้องกับโอเพนซอร์ส ยุทธศาสตร์ที่ 7 การนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและ การให้บริการของภาครัฐ เป้าหมาย 9.มีซอฟต์แวร์ระบบบริหารขั้นพื้นฐาน ได้แก่ระบบสารบรรณ บริหารบุคคล งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ ที่ใช้กับหน่วยงานภาครัฐได้เป็นการทั่วไป ภาย มนปี 2549 แผนงานและกิจกรรม 4. พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ง่ายต่อความเข้าใจและการใช้โดยมิได้มีการลงทุน ซอฟต์แวร์ระบบสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน ที่มีมาตราฐานเดียวกันให้เป็น ซอฟต์แวร์กลางของรัฐ ในกรณีที่ซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จ(Software Package) ให้มี การซื้อลิขสิทธ์แบบรวมได้ตามความจำเป็น หากเป็นไปได้ ให้ใช้ระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีไทย และพัฒนาขึ้นโดยผู้ประกอบการไทย หรือต่อยอดจาก ซอฟต์แวร์ Opensource ซึ่งเป็นเทคโบโลยีเปิดสำหรับทุกคน 7.4.4 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและซอฟต์แวร์รหัสเปิด

81 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200381 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 ที่เกี่ยวข้องกับโอเพนซอร์ส 5.แผนงานที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่ต้อง เร่งดำเนินการ 5.1.1.2 โครงการจัดตั้งองค์กรส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบ Opensource โดยทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนา ซอฟต์แวร์แบบ Opensource ในประเทศไทย รวมถึงเป็น คลังเก็บรวบรวมซอฟต์แวร์แบบ Opensource ที่จะเป็น ประโยชน์กับการใช้งานส่วนของทั้งภาครัฐบาลและ ภาคเอกชน และเป็นคลังความรู้ที่จะให้คำปรึกษากับ หน่วยงานต่างๆที่ต้องการนำซอฟต์แวร์นั้นไปใช้

82 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200382 การใช้งานโอเพนซอร์สในปัจจุบัน การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจัดทำเป็น Internet Server OS Linux Web server Apache Mail sendmail DNS named

83 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200383 การใช้งานโอเพนซอร์สในปัจจุบัน การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจัดทำเป็น Internet Server Network Nagios ect. Editor emacs DBMS PostgreSQL, MySQL Proxy Server Squid Firewall Firewall Builder, Shorewall, Guarddog

84 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200384 การใช้งานโอเพนซอร์สในปัจจุบัน การใช้ลีนุกซ์แบบ Desktop ลีนุกซ์ทะเล, บูรพาลีนุกซ์ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับการใช้งานทั่วไป โดยเฉพาะด้านสื่อผสม ซอฟต์แวร์ดูหนังในลีนุกส์ ไซน์ (Xine) เอ็มเพลเยอร์ (Mplayer) ซอฟต์แวร์ฟังเพลงในลีนุกซ์ในรูปแบบออดิโอ (audio) และเอ็มพีทรี (mp3) Winamp for Linux XMMS – X multimedia system Xamp SnackAmp

85 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200385 การใช้งานโอเพนซอร์สในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์สร้างและตกแต่งภาพในลีนุกซ์ Xnview, Gqview ซอฟต์แวร์จัดการแฟ้มข้อมูลในลีนุกซ์ Konqueror ซอฟต์แวร์ส่งแฟกซ์ HylaFax, Fax2Send, Efax ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสในลีนุกซ์ - Dr.Web for Linux, RAV Antivirus ซอฟต์แวร์ห้องสนทนาในลีนุกซ์ Xchat

86 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200386 การใช้งานโอเพนซอร์สในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ชุดสำนักงาน โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมนำเสนอ ปลาดาว ออฟฟิศทะเล OpenOffice

87 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200387 การพัฒนาระบบงานด้วย OSS Script Language PHP, Perl, Python, Java,TCL/TK, Qt DBMS PostgreSQL, MySQL Development Tool ArgoUML (แทน Rational Rose) MyProject (แทน MS Project) Development environments Emacs & Java SDK Free closed software Sun ONE (Forte) Community Edition

88 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200388 การพัฒนาระบบงานด้วย OSS Groupware PHP groupware Content Management Software phpnuke, postnuke, plone Web Service Java and Web Service : JAXM, JAX-RPC, JWSDP

89 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200389 การดำเนินการของกระทรวง ICT เกี่ยวกับ OSS มีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์โอเพน ซอร์ส จัดตั้งองค์กรส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพน ซอร์ส เป็นหน่วยงาน ภายใต้ TOT จัดตั้งคลังซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส ให้ดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส ใน ภาครัฐนำล่อง เช่น ซอฟต์แวร์ e-Government กำหนด Action plan ในการส่งเสริมการใช้งาน ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

90 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200390 ตัวอย่างการพัฒนาโอเพนซอร์สของ องค์กร The State of Hawaii Intranet Portal

91 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200391 Tool Choice Progression

92 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200392 Commerical vs. Open Source Solutions Commercial Choice CostOpen Source Choice Cost Microsoft Windows 2000 Server$850Mandrake & RedHat Linux$0 Commercial Web Server$0Apache HTTP Server & ZServer$0 Relational Database$1,350MySQL$0 Scripting Language$0PHP, Python, & Zope$0 Commercial Portal Product$4,000Zope + CMF + Plone$0 Office Productivity Applications$560OpenOffice.org & Abiword$0 Database Integration Engine$1,200PHP, Python, & Zope$0 Programming IDE$570jEdit$0 Still Graphics Application$600Pixia$0 Portal Client Access License SQL Client Access License $72 Client Access License SQL Client Access License $0 Single Server Config Cost per developer seat 20,000 Client Licenses $7,650 $1,730 $2,880,00 0 Single Server Config Cost per developer seat 10,000 Client Licenses $0

93 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200393 Intranet Portal Components

94 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200394 Intranet Portal Home Page

95 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200395 หลักการในการคัดเลือกเครื่องมือ ประเภทโอเพนซอร์สมาใช้ในการพัฒนา ความเสถียรของซอฟต์แวร์ ความเข้มแข็งของชุมชนที่ร่วมกันพัฒนา มาตราฐาน(standard)

96 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200396 แนวโน้ม/ทิศทางการพัฒนา OSS กับ ตลาดการแข่งขัน แรงผลักดันจากแผนแม่บทไอซีที IT2010 บทบาทของกระทรวงไอซีที ความเข้าใจเรื่อง OSS การลดค่าใช้จ่ายขององค์กร ภาครัฐ มีนโยบายจัดทำซอฟต์แวร์กลาง เกิดธุรกิจทางด้าน OSS อย่างจริงจัง ให้บริการคำปรึกษา ฝึกอบรม พัฒนาระบบงาน

97 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200397 ข้อดี-ข้อเสียของ OSS ข้อดี เทคโนโลยี: ต่อยอด, นวัตกรรม, มาตรฐาน, ความปลอดภัย เศรษฐกิจ: ประหยัดงบประมาณ, ลดต้นทุน การผลิต สังคม: ลดช่องว่างของการเข้าถึงข่าวสาร, ป้องกันการผูกขาด บุคลากร: พัฒนาบุคลากร, โปรแกรมเมอร์ จริยธรรม: ลดปัญหาซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ สามารถกำหนด License ใหม่ได้

98 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200398 ข้อดี-ข้อเสียของ OSS ข้อดี ซอฟต์แวร์ราคาลดลง ข้อเสีย มีหลากหลาย ผู้ใช้ขาดความเชื่อมั่น การรักษาความปลอดภัย ยังมองต่างมุม เอกสารที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ยังมีน้อยมาก

99 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/200399 ความพร้อมการใช้งาน โอเพนซอร์สขององค์กร องค์กรต้องกำหนดนโยบายการใช้งานให้ชัดเจน หน่วยงานหลักต้องทำเป็นตัวอย่าง หน่วยงานที่เป็นผู้พัฒนาโอเพนซอร์สต้องสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งาน ต้องมีการจัดทำเอกสารคู่มือเผยแพร่อย่าง แพร่หลาย มีระบบการฝึกอบบรมที่ดี ผลักดันให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

100 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/2003100 ผลที่เกิดจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ส่วนแบ่งทางการตลาด Apache – 60% Linux บน Server 25-30% (คาดการว่าในปี 2006 จะเพิ่มเป็น 50%) Linux บน desktop เป็นทางเลือใหม่ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่ง ทำให้ต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่ำลง

101 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/2003101 แหล่งค้นหาซอฟต์แวร์โอเพน ซอร์ส google.com freshmeat.net tucows.com sourceforge.net cgi- scripts

102 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/2003102 Google: The Gateway to Information i.e. The Internet Help Desk

103 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/2003103 Freshmeat: An Open Source Repository

104 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/2003104 Open Source includes big (IBM) players - as well as little ones

105 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/2003105 Source Forge: A Repository Of Open Source Tools and Information

106 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/2003106 Software for many platforms

107 Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 23/6/2003107 An archive of cgi scripts (common gateway Interface)

108 Open Source 23/6/2003 108 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt Open Source 23/6/2003 1 OPENSOURCE กับการพัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศของไทย เสรี ชิโนดม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google