งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิรันดา สุนทรภักดี 55560024 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ เอกคอมพิวเตอร์กราฟิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิรันดา สุนทรภักดี 55560024 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ เอกคอมพิวเตอร์กราฟิก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิรันดา สุนทรภักดี 55560024 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ เอกคอมพิวเตอร์กราฟิก

2 วันที่ส่ง 17 ธันวาคม 2555 วิรันดา สุนทรภักดี 2

3 3

4 ลาว หรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตาราง กิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับจีน ทางทิศเหนือ ติดต่อกับพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อ กับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชา ทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศ ตะวันตก กั้นด้วยแม่น้ำโขงเป็นบางช่วง 4

5 ภูมิประเทศ ประเทศลาวเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตั้งอยู่บนใจกลางของ คาบสมุทรอินโดจีนระหว่างละติจูดที่ 14 - 23 องศาเหนือ ลองติจูดที่ 100 - 108 องศา ตะวันออก มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นภาคพื้นดิน 230,800 ตารางกิโลเมตร ภาคพื้นน้ำ 6,000 km² โดยลาว เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เนื่องด้วย ตลอดแนวชายแดนของประเทศลาว ซึ่งมีความ ยาวรวม 5,083 กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยชายแดน ของประเทศเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ 5

6 อาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับประเทศจีน (423 กิโลเมตร ) ทิศตะวันออก ติดกับประเทศเวียดนาม (2,130 กิโลเมตร ) ทิศใต้ ติดกับประเทศไทย (1,754 กิโลเมตร ) และประเทศกัมพูชา (541 กิโลเมตร ) ทิศตะวันตก ติดกับประเทศไทย (1,754 กิโลเมตร ) และประเทศพม่า 6

7 7

8 ภูมิประเทศ - เขตภูเขาสูง เป็นพื้นที่ที่สูงกว่า ระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 1,500 เมตรขึ้นไป พื้นที่นี้อยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศ - เขตที่ราบสูง คือพื้นที่ซึ่งสูงกว่า ระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 1,000 เมตร ปรากฏตั้งแต่ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงเมืองพวน ไปจนถึงชายแดนกัมพูชา - เขตที่ราบลุ่ม เป็นเขตที่ราบตามแนวฝั่ง แม่น้ำโขงและแม่น้ำต่างๆ เป็นพื้นที่ที่มีความ อุดมสมบูรณ์มากที่สุดในเขตพื้นที่ทั้ง 3 เขต นับเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของประเทศ แนว ที่ราบลุ่มเหล่านี้เริ่มปรากฏตั้งแต่บริเวณตอนใต้ ของแม่น้ำงึม เรียกว่า ที่ราบลุ่มเวียงจันทน์ 8

9 9

10 ภาษา ประเทศลาวใช้ภาษาลาวเป็นภาษาทางการ ทั้งในส่วนของภาษาพูดและระบบการเขียน ส่วน ในกลุ่มชาวลาวเทิงและชาวลาวสูงยังคงมีการใช้ ภาษาประจำเผ่าของตนควบคู่กับภาษาลาว ส่วน ภาษาต่างประเทศอื่นที่มีการใช้ได้แก่ภาษา ฝรั่งเศสซึ่งมีการใช้มาตั้งแต่สมัยอาณานิคม ปัจจุบันยังคงใช้ในวงราชการและการติดต่อ ค้าขายบ้าง อีกภาษาหนึ่งที่สำคัญคือ ภาษาอังกฤษซึ่งใช้ในการติดต่อกับต่างประเทศ และการค้า ซึ่งนับวันการศึกษาภาษาอังกฤษก็ ยิ่งจะขยายตัวมากขึ้น 10

11 11

12 ศาสนา ชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกาย เถรวาทซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ ( ร้อยละ 60 ของชาวลาวทั้งหมด ) ควบคู่ไปกับลัทธินับถือผี บรรพบุรุษของชนชาติส่วนน้อยในแถบภูเขาสูง ส่วนชาวลาวที่นับถือศาสนาคริสต์และศาสนา อิสลามมีจำนวนที่ค่อนข้างน้อยมาก โดยศาสนา คริสต์ส่วนมากจะมีผู้นับถือเป็นกลุ่มชาว เวียดนามอพยพและชาวลาวเชื้อสายเวียดนาม ส่วนศาสนาอิสลามพบว่ามีการนับถือในหมู่ชน ชาติส่วนน้อยจีนฮ่อที่อาศัยตามชายแดนด้านติด กับประเทศพม่า และมีชุมชนมุสลิมที่มีเชื้อสาย เอเชียใต้และจามในเวียงจันทน์ 12

13 สถานที่ ท่องเที่ยว 13

14 ตลาดม้ง เป็นตลาดของชาวม้งที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ หลวงพระบาง เป็นชนกลุ่มน้อย กลุ่มหนึ่งที่มี ความสำคัญ และ มีบทบาทในประเทศลาวมาก ตลาดม้งเป็นตลาดที่ เป็นสินค้าจากชาวเขา เผ่าม้งของลาว เช่น ผ้าทอปักลวดลายต่างๆ เช่น ปลอกหมอน กระเป๋า ผ้าห่ม เสื้อผ้า และ เครื่องเงิน ที่มีราคาถูกและ ย่อมเยา " ถ้ำติ่ง " ซึ่ง เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวนิยมจะมาแวะเยี่ยมชม ค่าเข้าชมถ้ำ ก็คนละ 8000 กีบ หรือ 20 บาท ก็ ได้ ถ้ำติ่งประกอบด้วย 2 ถ้ำแยกด้านขวาไปถ้ำ ติ่งลุ่ม ( ล่าง ) แยกซ้ายไปถ้ำติ่งเทิง ( บน ) ถ้ำติ่ง ลุ่ม หรือ ถ้ำติ่งล่างนั้น สูง 60 เมตร 14

15 15

16 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt วิรันดา สุนทรภักดี 55560024 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ เอกคอมพิวเตอร์กราฟิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google