งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาววชิรา สร้อยสน รหัส นิสิต 54070322 คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาววชิรา สร้อยสน รหัส นิสิต 54070322 คณะสาธารณสุขศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาววชิรา สร้อยสน รหัส นิสิต 54070322 คณะสาธารณสุขศาสตร์

2 ข้อมูลเบื้องต้น จังหวัดพะเยา ข้อมูลเบื้องต้น จังหวัดพะเยา

3 รูปพระเจ้าตนหลวงวัดศรี โคมคำ พระพุทธรูปคู่เมือง อันเป็นหลักรวมใจ ของชาว พะเยา ลายกนกเปลวบนพื้น เบื้องหลังองค์พระพุทธรูป หมายถึง ความรุ่งเรืองเบื้อง ล่างริมของดวงตราเป็น กว๊านพะเยา ซึ่งมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักกันดี และมีช่อรวง ข้าวประกอบอยู่ทั้งสองข้าง ซึ่งหมายถึงลักษณะของ ความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ( ที่มา : กองหัตถกรรมศิลป กรม ศิลปากร ) ตราประจำ จังหวัดพะเยา

4 พื้นธงสีบานเย็น หมายถึง ภูมิภาคมณฑล พายัพ บน พื้นธงประกอบด้วย สีเทาฟ้า หมายถึง สภาพภูมิอากาศเยือกเย็น และ ความมีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อผู้ไปเยี่ยมเยือน สีเหลือง หมายถึง เป็นดินแดนที่รุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข ในร่มเงาพระบวรพุทธศาสนา สีเขียว หมายถึง ความสดชื่นงอกงามแห่งพืชพันธุ์ ธัญญาหาร

5 พะเยาเป็นเมืองเก่าแก่ เมืองหนึ่งในแถบลานนา ไทย เดิมมีชื่อว่า ภูกามยาว หรือ พยาว มีอายุกว่า 900 ปี โดยพ่อขุนศรีจอมธรรม กษัตริย์แห่งราชวงศ์ลัวะ จักรราชหิรัญนครเงินยาง เมืองเชียงแสน และ เจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัย พ่อขุนงำเมือง ต่อมามีการเปลี่ยนแปลง การปกครอง ตามอิทธิพล ของอาณาจักรต่างๆที่ผลัด กันมีอำนาจในแถบนี้จนถึง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พยาวเปลี่ยนชื่อเป็นพะเยา และรวมอยู่กับจังหวัด เชียงรายจนในปี พ. ศ. 2520 จึงได้รับการจัดตั้ง ขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา ข้อมูล ทั่วไป

6 ที่ตั้งและอาณาเขต พื้นที่ จังหวัดพะเยามีเนื้อที่รวม ประมาณ 6,335.06 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 3,959,412.5 ไร่ มีพื้นที่ใหญ่เป็น ลำดับที่ 15 ของภาคเหนือ มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 4 ของภาคเหนือ และ คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของประเทศ สภาพทั่วไปของจังหวัดพะเยา

7 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ. พาน อ. ป่าแดด และ อ. เทิง จังหวัด เชียงราย ทิศใต้ ติดต่อกับ อ. งาว จังหวัดลำปาง และ อ. สอง จังหวัดแพร่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงไชยบุรี ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ อ. บ้านหลวง จังหวัดน่าน ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ. วังเหนือ จังหวัดลำปาง อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง

8

9 การคมนาคมติดต่อ ระหว่างจังหวัดพะเยากับจังหวัด อื่นๆหรือจังหวัดใกล้ เคียงที่สุด คือ ทางรถยนต์ สำหรับ การ เดินทางโดย รถไฟ ยังไม่ สามารถเดินทางถึงจังหวัด พะเยาได้โดยตรง ต้องใช้สถานี รถไฟที่จังหวัดลำปางหรือ จังหวัดเชียงใหม่ และการ เดินทาง ทาง อากาศต้องใช้ท่าอากาศยาน เชียงราย การคมนาคมขนส่ง

10 สถานที่ ท่องเที่ยว จังหวัด พะเยา

11 สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด พะเยา วัดอนาลโย ดอยบุษราคัม ห่างจากตัว จังหวัด 20 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข 1( พะเยา - เชียงราย ) ประมาณ 7 กิโลเมตร แล้ว เลี้ยวซ้ายเข้าทาง - หลวงหมายเลข 1127 อีก 9 กิโลเมตร ทางลาดยาง ตลอดสาย

12 สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด พะเยา วัดศรีโคมคำ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และวัด พัฒนาตัวอย่าง ตั้งอยู่ใน เขตเทศบาลเมือง พะเยาประชาชนทั่วไปนิยมเรียกว่า " วัดพระเจ้าองค์ หลวง " หรือ " วัดพระเจ้าตนหลวง " มี พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในลานนาไทย

13 สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด พะเยา กว๊านพะเยา เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดของ จังหวัดพะเยา คือ เป็นแหล่ง ประมงน้ำจืดที่ สำคัญที่สุดของภาคเหนือตอนบน และเป็น สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด พะเยาคำว่า " กว๊าน " ตามภาษาพื้นเมืองหมายถึง " บึง " มีเนื้อ ที่ประมาณ 12,831 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ชนิดต่าง ๆ

14 กว๊านพะเยา แหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้า ตนหลวง บวงสรวงพ่อขุน งำเมือง งามลือเลื่อง ดอยบุษราคัม

15


ดาวน์โหลด ppt นางสาววชิรา สร้อยสน รหัส นิสิต 54070322 คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google