งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐ ภาคเอกชน และโดยเฉพาะภาคธุรกิจนั้น มีที่มาจาก 4 แหล่ง คือ 1) การนับรายหัว (Complete enumeration) ซึ่งรวมสำมะโน รายการสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐ ภาคเอกชน และโดยเฉพาะภาคธุรกิจนั้น มีที่มาจาก 4 แหล่ง คือ 1) การนับรายหัว (Complete enumeration) ซึ่งรวมสำมะโน รายการสินค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐ ภาคเอกชน และโดยเฉพาะภาคธุรกิจนั้น มีที่มาจาก 4 แหล่ง คือ 1) การนับรายหัว (Complete enumeration) ซึ่งรวมสำมะโน รายการสินค้า (Inventory) การจดทะเบียน (Registration Systems) ใบรายการกำไร / ขาดทุน (Profit/loss Statement)

2 2) การสำรวจโดยสุ่มตัวอย่าง (Survey) 3) การประมาณค่า ซึ่งรวมถึงการ คาดการณ์ (forecasting) การพยากรณ์ (predictions) และการคาด เดา 4) การศึกษาตลาด ซึ่งรวมถึงการสำรวจ การทดลอง การสนทนากลุ่ม

3 สำมะโนนับทุกคนหรือทุกสิ่งทุก อย่าง เช่น บริษัท จะไม่ทำรายงาน กำไร / ขาดทุน โดยเลือกรายงานการ ขายและค่าใช้จ่ายมาเพียงส่วนหนึ่ง แต่ จะเอามาจากรายงานทั้งหมด การคาด ประมาณมักจะกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เดา ที่ได้จากการรู้สึก (intuitive guess) ในการ ใช้ข้อมูลจากสำมะโนและการสำรวจสิ่ง ที่ควรได้ระลึกเสมอคือ

4 1) ท่านไม่จำเป็นต้องทำสำมะโนเพื่อให้ ได้ข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำ ข่าวสารจากการสำรวจที่ดีก็ดีพอ ๆ หรือบางครั้งอาจจะดี กว่าเสียอีก 2) ที่ระดับหนึ่ง ตัวอย่างในการสำรวจมาก ขึ้นเท่าใด ข้อมูลที่ได้ก็จะถูก ต้องแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น แต่อย่างไร ก็ตามไม่ได้หมายความว่าจะต้อง เพิ่มขึ้นหนึ่งกับหนึ่ง

5 3) ไม่ควรไว้ใจข้อมูล ข่าวสารที่ได้จาการ ไม่ได้สุ่มตัวอย่างโดยอาศัย ความน่าจะเป็น 4) ต้องไม่เข้าใจว่าข้อมูล ข่าวสารจากสำ มะโนหรือการสำรวจถูกต้อง แม่นยำ เพราะคำตอบมาจากคน Zagorsky,J.L. ได้ให้คำแนะนำในการ ตรวจสอบแหล่งที่มา ของข่าวสาร คือ

6 1) ข่าวสารนี้เข้าท่า (make sense) หรือไม่ 2) ข่าวสารนี้จำเป็นต้องปรับในเรื่อง เวลาและราคาหรือไม่ 3) การปรับตามฤดูกาล 4) การปรับเรื่องขนาดสำคัญมากน้อย เพียงใด 5) ข้อมูลกระโดดหรือเปลี่ยนแปลงตาม ระยะเวลา 6) จำเป็นต้องทำให้ข่าวสารทันกับเวลา หรือไม่ 7) ได้มีการตรวจสอบคำตอบจากแหล่ง อื่น ๆ หรือไม่


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐ ภาคเอกชน และโดยเฉพาะภาคธุรกิจนั้น มีที่มาจาก 4 แหล่ง คือ 1) การนับรายหัว (Complete enumeration) ซึ่งรวมสำมะโน รายการสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google